Forest Reporter .pdf

File information


Original filename: Forest Reporter.pdf
Title: 04_Layout 1.qxd
Author: personal

This PDF 1.3 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 09/05/2014 at 12:46, from IP address 117.200.x.x. The current document download page has been viewed 578 times.
File size: 934 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Forest Reporter.pdf (PDF, 934 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


5 ªÀiÁZïð 2014

¥ÀÄl- 4

ªÀÄÆ® MAzÉÃ... £À¢ £ÀÆgÀÄ... £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß PÁqÀÄ
£Á£ÀÄ, £À£ßÀ zÀÄ’ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ §jà ªÀÄ£ÀĵÀå
¤UÉ C£ÀAé iÀĪÁUÀĪÀ ªÀiÁvÀ®.è £ÀªÄÀ äAvÉAiÉÄÃ
fë¸ÀĪÀ J¯Áè fëUÀ½UÉ C£À¬
é ĸÀĪÀ
ªÀiÁvÁVzÉ. EAzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ vÀ£ßÀ CªÀ±åÀ Pv
À É
UÀ½UÉ vÀPÌÀAvÉ J®èª£
À ÄÀ ß wgÀÄZÀÄvÁÛ, ¤Ãw¤AiÀĪÀÄUÀ¼£
À ÄÀ ß ¸Àr°¸ÀÄvÁÛ §A¢zÁÝ£.É
EAzÀÄ ¥Áæt ¥ÀQU
ë ¼
À ÄÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÁÜ£PÀ ÌÉ
CwP˻
æ ÄÀ t ªÀiÁqÀÄwÛªA
É iÉÄAzÀg,É
F
ªÉÆzÀ®Ä CªÀÅUÀ¼À ¸ÁÜ£ª
À £
À ÄÀ ß £ÁªÀÅ Cw
P˻
æ ÄÀ t ªÀiÁr, PÁqÀ£ÄÀ ß £Á±À¥r
À ¹, CªÀÅ
UÀ¼À fêÀPÌÉà D¥ÀvÄÀ Û vÀA¢zÉÝÃªÉ JAzÉÃ
CxÀð. CªÀÅUÀ¼Æ
À fëUÀ¼ÃÉ C®èªÃÉ ?
DzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼ÄÀ DPÀª
æ ÄÀ tPÉÌ ¥Àw
æ ÃPÁgÀ
JA§AvÉ, CªÀÅUÀ½UÉ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¸À¸
é ÁÜ£«
À
®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁ£Àª£
À Æ
É A¢UÉ PÁ¼ÀUÀ
Q̽AiÀÄÄwÛª.É
£À£ßÀ zÉÆAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ: UÀÆUÀ¯ï ªÀiÁå¥ï£À
¸Áål¯ÉÊmï ªÀÇåªï£À°è £ÀªÄÀ Æäg£
À ÄÀ ß ºÀÄqÀÄ
PÀ®Ä AiÉÆÃa¸ÀÄwÛzÝÀ AvÉ, CAUÉÊ CUÀ®zÀ
¨sÁgÀvz
À À £ÀPA
ëÉ iÀÄ£ÀÄß dƪÀiï ªÀiÁqÀÄvÁÛ
M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÀg,É ºÀZÑÀ ºÀ¹gÀÄ ºÉZÁÑVgÀĪÀ
PÀ£ÁðlPÀ JzÀÄÝ PÁtÄvÀz
Û .É ªÀÄvÉÛ dƪÀiï
ªÀiÁqÀÄvÁÛ M¼ÀºÆ
É ÃzÀAvÉ, PÀ£ÁðlPÀzÀ
¥À²ª
Ñ ÄÀ ¨sÁUÀzÀ ºÀZº
ÑÀ ¹
À j£À avÀt
æ zÀ±ð
À £À
ªÁUÀÄvÀz
Û .É D ¨sÁUÀz°
À è ¥ÀƪÁð©üªÄÀ ÄR
ªÁV ºÀjAiÀÄĪÀ £À¢UÀ¼ÄÀ zÁj ¸ÀÆa
¸ÀĪÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼A
À vÉ ¨sÁ¸ÀªÁV, ºÀZº
ÑÀ ¹
À
gÁVgÀĪÀ avÀt
æ ªÀÅ CªÀÅ £À¢UÀ¼ÄÀ JA§Ä
zÀ£ÄÀ ß ¸Àµ
à ¥
ÖÀ r
À ¸ÀÄvÀª
Û .É ¥À²ª
Ñ ÄÀ zÀ ºÀ¹gÀÄ avÀæ
t¢AzÀ ¥ÀƪÁð©üªÄÀ ÄRªÁV ¸ÁUÀÄvÁÛ
§AzÀAvÉ £ÀªÄÀ ä §AiÀĮĹêÉÄAiÀÄ C£ÁªÀ
gÀtªÁUÀÄvÀz
Û .É
¥À²ª
Ñ ÄÀ WÀlz
Ö À ªÀįɣÁqÀÄ ¥Àz
æ ÃÉ ±ÀU¼
À °
À è
J°è £ÉÆÃrzÀgÆ
À , ¨Á£Évg
ÛÀ PÀ ÌÉ ¨É¼z
É À UÀd
UÁvÀz
æ À ªÀÄgÀU¼
À ÄÀ , ºÀjªÀ vÉÆgÉU¼
À ÄÀ , EªÀÅ
UÀ¼£
À ÄÀ ß EzÀgÀ ¸ÉƧVUÉ ¨ÉgU
À ÁV, ¤vÉÆåÃ
vÀìªz
À À PÀ« ¥ÉÆ.æ PÉ.J¸ï.¤¸Ágï CºÀäzï
CªÀgÄÀ ,
‘eÉÆÃUÀzÀ ¹j ¨É¼ÀQ£À°, vÀÄAUÉAiÀÄ
vÉ£É §¼ÀÄQ£À°
¸ÀºÁå¢æAiÀÄ ¯ÉÆúÀzÀ¢gÀ GvÀÄÛAUÀzÀ

¤®ÄQ£À°
¤vÀåºÀjzÀétð ªÀ£ÀzÀ vÉÃUÀ UÀAzsÀ
vÀgÀÄUÀ¼À°è
¤vÉÆåÃvÀìªÀ vÁ¬Ä ¤vÉÆåÃvÀìªÀ, ¤£ÀUÉ
¤vÉÆåÃvÀìªÀ’
JAzÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁV ºÉýzÁÝg.É
£ÀªÄÀ ä £ÁqÀÄ ««zsv
À A
É iÀÄ°è KPÀvA
É iÀÄ
¸ÀAPÉÃvÀ. CzÀgA
À vÉAiÉÄà ¨sËUÉÆýPÀªÁV
««zsv
À ¬
É ÄAzÀ PÀÆrgÀĪÀ £ÀªÄÀ ä £Ár£À
PÁqÀÄUÀ¼ÄÀ C£ÉÃPÀ fêÀ ¥À¨
æ ÃÉs zÀzÀ £ÉÊd
£É¯A
É iÀiÁV, PÉÆqÀZÁ¢æ, PɪÄÀ ätÄÚUÄÀ Ar,
ªÀÄļÀAî iÀÄå£À Vj, PÀÄzÀÄgɪÄÀ ÄR, ZÁªÀiÁðr
WÀlU
Ö ¼
À ÄÀ , GvÀg
Û PÀ £
À ßÀ qÀ, zÀQt
ë PÀ£ßÀ qÀ, aPÀÌ
ªÀÄUÀ¼Æ
À gÀÄ, ªÀÄrPÉÃj, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ZÁªÀÄ
gÁd£ÀUg
À U
À ¼
À °
À è ºÀ©âPÆ
É AqÀÄ, ¸Á«gÁgÀÄ
ªÀ£åÀ ¥ÁætU
 ½
À UÉ £É¯«
É ÃqÁVzÉ. eÁUÀwPÀ
«£Á±ÀzA
À a£À°g
è ÄÀ ªÀ C£ÉÃPÀ ¥ÁætU
 ¼
À £
À ÄÀ ß,
fêÀ-dAvÀÄUÀ¼£
À ÄÀ ß M¼ÀUÆ
É ArgÀĪÀAvÉAiÉÄÃ,
ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ Cw G¥ÀAiÀÄÄPÀª
Û ÁzÀ R¤d
¸ÀA¥ÀvÄÀ U
Û ¼
À ÄÀ , ¸À¸åÀ ¥¨
æÀ ÃÉs zsU
À ¼
À ÄÀ , VqÀªÄÀ Æ°PÉ
UÀ¼ÄÀ , ¨É¯¨
É Á¼ÀĪÀ vÉÃUÀ, UÀAzs,À ºÉÆ£Éß,
E¤ßvÀgÉ ªÀÄgÀU¼
À ÄÀ , ¤Ãj£À ¸É¯U
É ¼
À ÄÀ , £À¢
ªÀÄÆ®UÀ¼ÄÀ GzÀ㫹 GzÀÞgAÉ iÀÄĪÀÅzÀÄ F
ªÀįɣÁqÀ ¨ÉlÖ ¥Àz
æ ÃÉ ±Àz°
À è JA§ÄzÀÄ
£ÉÊd «µÀAiÀĪÁVzÉ.
£Ár£À ‘£Ár’ £Àq¸
É ÄÀ ªÀ fêÀ d¯É
AiÀÄgÁzÀ, ‘£À¢ªÀv
æ ’É AiÀÄgɤ¹gÀĪÀ ‘PÁªÉÃjPÀ©¤’, ‘£ÉÃvÁæªw
À -±ÀgÁªÀw’, ‘vÀÄAUÉ-¨sz
À ’æÉ ,
ªÉÃzÁªÀw-ºÉêÀiÁªÀw’,
‘PÁ½-PÀ¦¯É’,
‘WÀl¥À¨
æ Ás -ªÀÄ®¥À¨
æ Ás ’ ‘±ÁA¨s«
À -¸Ë¥Àtð
 PÉ
AiÀÄgÀÄ’ E£ÀÄß £À¢gÁdgɤ¹zÀ ‘PÀȵÀ-Ú
PÀĪÀiÁgÀzÁs gÀ’, ‘CªÀÄdð-ZÀP’æÀ , ‘²AµÁªÀgz
À Á’ d£Àäªw
É Û GUÀ«Ä¹ GzÀÎgA
É iÀÄÄvÁÛ
ºÀjzÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ ¥À²ª
Ñ ÄÀ WÀlU
Ö ¼
À À ªÀįÉ
£ÁqÀ PÁqÀÄUÀ¼À MqÀ¯Á¼À¢AzÀ. £À¢AiÀÄ£ÀÄß
¨sÄÀ «UÉ PÀgz
É A
À vÀºÀ ªÀÄ£ÉÆÃdÕ ¨sÁªÀ£É
AiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀzÀ ªÀgPÀ «
À zÀ.gÁ ¨ÉÃAzÉæ
AiÀĪÀgÄÀ §gÉzÀ
‘E½zÀÄ ¨Á vÁAiÉÄÃ, E½zÀÄ ¨Á,
ºÀgÀ£À dqɬÄAzÀ ºÀjAiÀÄ Cr¬ÄAzÀ..
IĶAiÀÄ vÉÆqɬÄAzÀ £ÀĸÀĽ ¨Á..

¥ÀĵÁàAd° ©.JA
G¥À ªÀ®AiÀÄ CgÀuÁå¢üPÁj,
PÉÆ¥Àà

zÉêÀzÉêÀgÀ£ÀÄ vÀt¹ ¨Á,
¢Uï¢UÀAvÀzÀ°è d¤¹ ¨Á..
ZÀgÁZÀgÀUÀ½UÉ Gt¹ ¨Á, E½zÀÄ ¨Á
vÁAiÉÄà E½zÀÄ ¨Á..
JA§ ¨sÁªÀVÃvÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÀzÁ¼Àz°
À è G°
G°AiÀÄÄvÁÛ vÉïÁqÀÄwÛgÄÀ vÀz
Û .É
EAvÀºÀ £À¢ªÀv
æ A
É iÀÄgÀ£ÄÀ ß ¥Àqz
É À
£ÀªÄÀ ä £Ár£À £ÁªÉà zs£
À åÀ , EAvÀºÀ CªÀÄÈvÀ
ªÁ»¤UÀ¼ÄÀ ªÀįɣÁqÀ WÀlU
Ö ¼
À °
À è ºÀÄnÖ,
C°è£À ªÀÄt£
Ú À ¸ÉÆUÀqÄÀ , OµÀ¢Ãü AiÀÄ ¸À¸åÀ
¥À¨
æ ÃÉs zÀU¼
À °
À è «ÄAzÀÄ, WÀlÖ ¸Á®ÄUÀ¼°
À è
¥ÀƪÁð©üªÄÀ ÄRªÁV ºÀjzÀÄ §AiÀÄ®Ä
¹ÃªÉÄAiÀÄ°è ºÀ¤ ¤ÃjUÁV PÁAiÀÄÄwÛgÄÀ ªÀ
fêÀ¸A
À PÀÄ®PÉÌ ¤dªÁVAiÀÄÆ CªÀÄÈvÀªÁ
»¤UÀ¼ÁVªÉ. ¥À²ª
Ñ ÄÀ WÀlU
Ö ¼
À °
À £
è À Vj¥Àªð
À vÀ
¸Á®ÄUÀ¼À zÀlÖq«
À AiÀÄ PÁqÀĪÀÄgÀU¼
À ÄÀ ,
C°è£À ªÀÄtÚ£ÄÀ ß ©V»rzÀÄ ¨É¼z
É ÄÀ , DUÀ¸À
zÀ°è eÁjºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆÃqÀU¼
À £
À ÄÀ ß »r
¢lÄÖ, ªÀļÉAiÀiÁV ¸ÀÄj¹, ºÀ¹gÁV ¨É¼z
É ÄÀ ,
vÀ£ßÀ §¹gÀ°è fêÀ¸A
À PÀÄ®PÉÌ G¹gÁUÀĪÀ
¤ÃgÀ£ÄÀ ß ºÀÄzÀÄV¹lÄÖPÆ
É AqÀÄ fêÀ£¢
À UÀ¼À
ªÀÄÆ®¸ÁÜ£ª
À ÁVªÉ.
£ÀªÄÀ äAvÀºÀ fêÀ¸A
À PÀÄ®, ªÀ£åÀ fë
UÀ¼ÄÀ , fêÀdAvÀÄUÀ¼ÄÀ §zÀÄPÀĽAiÀĨÉÃPÁ
zÀgÉ £ÀªÄÀ ä ªÀÄÆ®UÀ¼ÁVgÀĪÀ ¥À²ª
Ñ ÄÀ WÀlÖ
UÀ¼ÄÀ , ªÀįɣÁqÀ PÁqÀÄUÀ¼£
À ÄÀ ß G½¹ ¨É¼É

¸ÀĪÀÅzÀ®z
è ÃÉ , £ÀªÄÀ ä fêÀ£ÁrUÀ¼ÁzÀ £À¢
UÀ¼ÄÀ ºÁUÀÆ £À¢ªÀÄÆ®UÀ¼À ¸ÀAgÀPu
ëÀ U
É É
DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÁzÀ C¤ªÁAiÀÄð PÁ®WÀlÖ
£ÀªÄÀ ä ªÀÄÄA¢zÉ. eÁUÀwPÀªÁV fêÀªÊÉ «
zsåÀ vA
É iÀÄ G½«UÉ ºÁUÀÆ ºÀªÁªÀiÁ£À
§zÀ¯ÁªÀuA
É iÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À §UÉÎ §ºÀ
¼ÀµÄÀ Ö ¥Àz
æ Ás £ÀåvÉ ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÁUÀ F fêÀ
ªÉÊ«zsåÀ vA
É iÀÄ ªÀÄƯÁzsÁgÀªÁVgÀĪÀ d®
ªÀÄvÀÄÛ d¯Á£ÀAiÀÄ£ÀU¼
À À ¸ÀAgÀPu
ëÀ U
É É ªÀÄÄAzÁ
UÀ¨ÃÉ PÁzÀ vÀÄvÀÄð C¤ªÁAiÀÄð EAzÀÄ
JA¢VAvÀ®Æ ºÉaz
Ñ .É
¤ÃgÀÄ-PÁqÀÄ, J¯Áè fëUÀ¼À £ÉʸÀVðPÀ
D¹Û. ªÀiÁ£Àªg
À ÁzÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÄÀ J®èªÇÀ
£ÀªÄÀ äzÃÉ , J®èªÇÀ £ÀªÄÀ UÉà EgÀ° JAzÀÄ
zËdð£Àå¢AzÀ ºÁ¼ÀĪÀiÁr PÀ§½¸ÀĪÀÅzÀÄ
¨ÉÃqÀ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ßÀ zÉà PÁqÀÄ, £À£ßÀ zÉÃ
ªÀÄÆ®¸ÁÜ£ª
À A
É zÀÄ £À¢-vÉÆgÉU¼
À ÄÀ , ªÀÄgÀ
§½îU¼
À ÄÀ , fêÀ¸A
À PÀÄ®UÀ¼£
À ßÉ ®è CªÀÅUÀ¼À
¥ÁrUÉ CªÀÅUÀ¼£
À ÄÀ ß fë¸À®Ä ©qÉÆÃt.
CªÀÅUÀ¼À K½UÉUÁV ºÁUÀÆ £ÀªÄÀ ä ªÀÄÄA¢£À
¦Ã½UÉUÁV ªÀÄgÀ-PÁqÀÄ, £À¢-vÉÆgÉ fêÀ
¸ÀAPÀÄ®UÀ¼£
À ÄÀ ß...
‘£Á d¤¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß d¤¹zÀ F ¥Àj
¸Àg,À £Á C½AiÀÄĪÀ ªÀÄÄ£Àß C½AiÀÄ¢gÀ°’
JA§AvÉ CªÀÅUÀ¼£
À ÄÀ ß ¸ÀAgÀQ븮
À Ä ¥Àt
vÉÆqÉÆÃt.

E¯ÁSÉ ¹§âA¢AiÀÄ UÀÄdgÁvï CzsåÀ AiÀÄ£À ¥Àª
æ Á¸À
¨ÉAUÀ¼Æ
À gÀÄ: PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ
MlÄÖ 40 d£À C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢
vÀAqÀªÅÀ UÀÄdgÁvï£À ªÁ¯Áì¢AzÀ CºÀªÄÀ
zÁ¨ÁzïªÀgU
É É CzsåÀ AiÀÄ£À ¥Àª
æ Á¸À PÉÊUÉÆA
rzÀÝgÄÀ .
¥s.É 5jAzÀ 9gÀªg
À U
É É ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À
PÀÄjvÀÄ £Àqz
É À CzsåÀ AiÀÄ£À ¥Àª
æ Á¸Àz°
À è ¸ÀºÁ
AiÀÄPÀ CgÀtå ¸ÀAgÀPëu
À Á¢üPÁj, ªÀ®AiÀÄ
CgÀuÁå¢Pü Áj, G¥À ªÀ®AiÀÄ CgÀuÁå¢ü
PÁj, CgÀtå gÀPëPÀ ,À DqÀ½vÀ C¢üPÁj,
¥ÀvÁæAQvÀ ªÀ媸
À ÁÜ¥PÀ ,À C¢üÃPÀPë ,À ¥Àx
æ ª
À ÄÀ
zÀeð
É ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, ¢éwAiÀÄ zÀeð
É ¸ÀºÁ
AiÀÄPÀ »ÃUÉ ««zsÀ zÀeð
É AiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÄÀ
ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÄÀ .
F ¥Àª
æ Á¸Àz°
À è £Àq¹
É gÀĪÀ CzsåÀ AiÀÄ£À
ºÁUÀÆ C£ÀĨsª
À z
À À ªÀg¢
À AiÀÄ£ÀÄß E¯ÁSÉ
vÀAiÀiÁj¹zÉ. E¯ÁSÉAiÀÄ C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ
UÀ¼£
À ÄÀ ß AiÀıÀ¹A
é iÀiÁV C£ÀĵÁ×£U
À Æ
É ½¸À®Ä
CzsåÀ AiÀÄ£À Cwà CªÀ±åÀ ªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ
¥Àw
æ ªÀµð
À EAvÀºÀ ¥Àª
æ Á¸ÀU¼
À £
À ÄÀ ß £Àq¸
É ®
À Ä
CzsåÀ AiÀÄ£À vÀAqÀ wêÀiÁð¤¹zÉ.
UÀÄdgÁvï£À ªÁ¯Áì f¯ÉA
è iÀÄ D¢ªÁ¹
UÁæªÄÀ CgÀtå ¸À«ÄwUÀ½UÉ vÀAqÀªÅÀ ¨sÃÉ n
¤Ãr, UÁæªÄÀ CgÀtå ¸À«Äw ¸Àz¸
À åÀ gÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸
é º
À ÁAiÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¸Àz¸
À åÀ gÀ eÉÆvÉUÉ
ZÀZð
É £Àq¹
É vÀÄ.Û F ¸ÀAzÀ¨ð
Às zÀ°è CgÀtå

¥sɤìAUï PÀA§ vÀAiÀiÁjPÉ * ¸ÁªÀAiÀĪÀ UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁjPÉ * D¢ªÁ¹ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæ

gÀPu
ëÀ U
É É C°è vÉUz
É ÄÀ PÉÆArgÀĪÀ PÀª
æ ÄÀ UÀ¼À
§UÉÎ CzsåÀ AiÀÄ£À £Àq¹
É , CPÀª
æ ÄÀ PÀrvÀ¯U
É ¼
À £
À ÄÀ ß
UÁæªÄÀ CgÀtå ¸Àz¸
À åÀ gÃÉ vÀqAÉ iÀÄÄwÛgÄÀ ªÀ §UÉÎ
ªÀiÁ»w ¥Àq¬
É ÄvÀÄ. C®èzÉ UÀÄdgÁvï
CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸À鸺
À ÁAiÀÄ
¸ÀAWÀU¼
À ÄÀ ¸ÀºÁAiÀÄ zs£
À À ¥Àqz
É ÄÀ §mÉÖ
ªÀiÁgÁl, ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉ, ¹ªÉÄAmï ¥s¤
É A
ì Uï
PÀA§ vÀAiÀiÁj ªÀiÁqÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀgÀ §UÉÎ
C£ÀĨsª
À À ¥ÀqA
É iÀįÁ¬ÄvÀÄ.
UÁæªÄÀ CgÀtå ¸À«ÄwAiÀÄ°è ¸À¸
é º
À ÁAiÀÄ
¸ÀAWÀU¼
À ÄÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ ¹ªÉÄAmï ¥s¤
É A
ì Uï
PÀA§UÀ¼£
À ÄÀ ß CgÀtå E¯ÁSÉAiÀĪÀgÃÉ RjÃ
¢¹, £ÉqÄÀ vÉÆÃ¥ÀÄUÀ¼À ¸ÀAgÀPëu
À U
É É G¥À
AiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÄÀ Ý, EzÀjAzÀ ¸À¸
é º
À ÁAiÀÄ ¸ÀAWÀ
UÀ¼À GvÁàz£
À É ªÀÈ¢ÞAiÀiÁVgÀÄvÀÛz.É EzÀÄ
ºÉƸÀzÁV PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀQæ Aæ iÉÄAiÀiÁVzÀÄÝ,
PÀ£ÁðlPÀz°
À è PÀÆqÁ C£ÉÃPÀ ¸À¸
é º
À ÁAiÀÄ
¸ÀAWÀU½
À UÉ ¥s¤
É A
ì Uï PÀA§, ¥ÁèAmÉñÀ£ï
¨ÉÆÃqïð vÀAiÀiÁjAiÀÄ vÀg¨
À ÃÉ w ¤Ãr,

CªÀgÄÀ GvÁࢸÀĪÀ F ¸ÀgPÀ ÄÀ UÀ¼£
À ÄÀ ß
E¯ÁSÉAiÉÄà Rjâ¹ G¥ÀAiÉÆÃV¸À§
ºÀÄzÀÄ. EzÀjAzÀ ºÉa£
Ñ À ºÁUÀÆ ¤²ÑvÀ
DzÁAiÀÄUÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÄÀ ß CzsåÀ
AiÀÄ£À vÀAqÀ ªÀÄ£Àªj
À PÉ ªÀiÁrPÉÆArzÉ.
UÀÄdgÁvï£À CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄÄ ‘¨ÉÊ¥sï’
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ £Ég«
À £ÉÆA¢UÉ CgÀtåz°
À è ªÁ¹
¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ UÀÄqÀU
Ø ÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¢ªÁ¹UÀ½UÉ
C£ÉÃPÀ GzÉÆåÃUÀ CªÀPÁ±ÀU¼
À £
À ÄÀ ß ¸ÀȶֹzÉ.
CªÀgÄÀ ¨É¼z
É À vÀgPÀ Áj, UÉÆÃqÀA©, eÉãÀÄ
ªÀÄwÛvg
À À ªÀ¸ÄÀ U
Û ½
À UÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÖÉ ªÀ媸
À ÜÉ AiÀÄ£ÀÄß
PÀ°¹
à zÉ. C®èzÉ C£ÉÃPÀ GvÁì» AiÀÄĪÀPÀ
AiÀÄĪÀwAiÀÄjUÉ ©¢gÀ£ÄÀ ß G¥ÀAiÉÆÃV¹
««zsÀ ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPg
À t
À ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÀ C®A
PÁjPÀ ªÀ¸ÄÀ U
Û ¼
À £
À ÄÀ ß vÀAiÀiÁj¸À®Ä vÀg¨
À ÃÉ w
¤ÃqÀĪÀÅzÀgÆ
É A¢UÉ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁgÀÄ
PÀmA
ÖÉ iÀÄ£ÀÄß PÀÆqÁ PÀ°¹
à zÉ. EzÀjAzÀ F
d£ÀgÄÀ DyðPÀªÁV ¸À§°ÃPÀgt
À UÉÆAqÀÄ
CgÀtå ªÉÄð£À MvÀq
Û À PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä

vÉUz
É ÄÀ PÉÆArgÀĪÀ ¥ÀA
æ iÀÄvÀßUÀ¼ÄÀ ¸À¥®
Às ªÁ
VzÀÄÝ CzsåÀ AiÀÄ£Àz°
À è PÀAqÀħA¢zÉ.
PÀrªÉÄ ªÉZz
ÑÀ °
À è ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj
AiÉÆÃd£É, EvÀgÉ E¯ÁSÉU¼
À À ¸ÀºPÀ ÁgÀzÆ
É A
¢UÉ ¸ÀA¥ÀÆtð UÁæªiÀ Á©üªÈÀ ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæ
ªÀÄUÀ¼À C£ÀĵÁ×£,À GvÀª
Û ÄÀ UÀÄtªÀÄlÖzÀ
¸À¹UÀ¼À C©üªÈÀ ¢Þ, ¸À¸åÀ ¥Á®£Á®AiÀÄUÀ¼À
CzsÄÀ ¤ÃPÀgt
À ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå ¸À¹UÀ¼À C©ü
ªÀÈ¢ÞAiÉÆA¢UÉ EvÀgÉ PÀȶ ¥ÀÆgÀPª
À ÁzÀ
ºÉZÄÀ Ñ DzÁAiÀÄ vÀgÄÀ ªÀAvÀºÀ vÀgPÀ Áj ¨É¼AÉ iÀÄ
¸À¹UÀ¼£
À ÄÀ ß C©üªÈÀ ¢Þ¥r
À ¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ EvÁå¢
CA±ÀU¼
À ÄÀ CzsåÀ AiÀÄ£Àz°
À è PÀAqÀħA¢zÀÄÝ
PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå E¯ÁSÉ C£ÀĵÁ×£U
À Æ
É ½
¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ UÁæªÄÀ CgÀtå ¸À«Äw ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé
¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀU¼
À °
À è EAvÀºÀ ªÀ媸
À ÜÉ AiÀÄ£ÀÄß
C¼Àªr
À ¹PÉƼÀ§
î ºÀÄzÁVzÉ.
F CzsåÀ AiÀÄ£À ¥Àª
æ Á¸ÀªÅÀ AiÀıÀ¹A
é iÀiÁ
VzÀÄÝ, EAvÀºÀ CzsåÀ AiÀÄ£À ¥Àª
æ Á¸À ºÁUÀÆ
vÀg¨
À ÃÉ w J®è ¸Àg
Û z
À À C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ
¹§âA¢UÉ ºÀ«ÄäPÆ
É ¼ÀĪ
î ÅÀ zÀÄ CªÀ±åÀ «gÀÄvÀz
Û É
JA§ÄzÀ£ÄÀ ß CzsåÀ AiÀÄ£À vÀAqÀ
ªÀÄ£ÀUA
À rzÉ.
¦.PÉ.UÀuÉñÀPÀgÀ
¥ÀvÁæAQvÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ
G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj,
zsÁgÀªÁqÀ «¨sÁUÀ, zsÁgÀªÁqÀ.


Document preview Forest Reporter.pdf - page 1/1


Related documents


religia i planetele

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Forest Reporter.pdf


Related keywords