Jonas Färnqvist Bengtsson utskrivning (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by / DynamicPDF for .NET v7.0.0.20 (Build 20706), and has been sent on pdf-archive.com on 13/05/2014 at 23:01, from IP address 46.246.x.x. The current document download page has been viewed 917 times.
File size: 302.62 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


Sida 1 (3)
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I VÄXJÖ
Föredraganden: Eak Ståhl

Mål nr
2758-12

DOM
2012-08-09
Meddelad i
Växjö

ANMÄLARE
Chefsöverläkaren vid Rättspsykiatriska regionkliniken
Box 1223
351 12 Växjö
MOTPART
Skyddade personuppgifter, 770219-6697
Offentligt biträde: Advokat Anders Funcke
Box 249
341 25 Ljungby
SAKEN
Särskild utskrivningsprövning enligt 16 a § lagen om rättspsykiatrisk vård
(LRV)
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

¬

Den slutna rättspsykiatriska vården av intagen med personnr 770219-6697
ska fortsätta.
Ersättning ska betalas till Anders Funcke med 3 012 kr, varav 2 410 kr
avser arbete och 602 kr avser mervärdesskatt.
Förvaltningsrätten förordnar att 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen ska vara tillämplig även i fortsättningen för de uppgifter om enskilds
hälsotillstånd och andra personliga förhållanden som lagts fram vid domstolens muntliga förhandling inom stängda dörrar och som inte tagits in i
denna dom.

DokJd 53982
Postadress
Box 42
351 03 Växjö

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
0470-56 02 00
E-post: fva@dom.se

Telefax
0470-255 02

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I VÄXJÖ

DOM

YRKANDEN M.M.
Den intagne genomgår sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Chefsöverläkaren anmäler frågan om särskild utskrivningsprövning, anser
att den slutna rättspsykiatriska vården ska fortsätta och anför bl.a. följande.
Av den rättspsykiatriska utredningen framgår att den intagne lider av en
allvarlig psykisk störning i form av bl.a. en personlighetsstörning med
tvångsmässiga, autistiska, paranoida och narcissistiska drag. Risken för
återfall i allvarlig brottslighet reduceras något av behandling. I grunden
lider den intagne emellertid alltjämt av den allvarliga psykiska störning
som föranledde vårdöverlämnandet. Till följd av den psykiska störningen
föreligger risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag. Första momentet
16 § LRV bedöms således inte vara uppfyllt och vård i öppna former är
otänkbart utifrån den riskbild som finns idag.
¬
Den intagne motsätter sig att den slutna rättspsykiatriska vården ska fortsätta.
Åklagaren anser att den slutna rättspsykiatriska vården ska fortsätta.
Överläkaren Carsten Theise, som har hörts som sakkunnig, anser att den
slutna rättspsykiatriska vården ska fortsätta.
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Enligt 16 § LRV ska vården upphöra när
1. det inte längre till följd av den psykiska störning som föranlett beslutet
om särskild utskrivningsprövning fmns risk för att patienten återfaller i
brottslighet som är av allvarligt slag, och

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I VÄXJÖ

DOM

2. det inte heller annars med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och
personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han eller hon
a) är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång, eller
b) ges öppen rättspsykiatrisk vård.
Utredningen i målet visar att det till följd av den psykiska störning som
föranlett tvångsvården alltjämt finns risk för att den intagne återfaller i
brottslighet som är av allvarligt slag. Redan på grund härav saknas förutsättningar att låta vården upphöra.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3103 D)

Mattias Håkansson
¬

I avgörandet har även nämndemännen Anders Eskilsson, Lena Johannesson och Lotta Zaar deltagit.

SVERIGES DOMSTOLAR
Bilaga

HURAAAN ÖVERKLAGAR
Om Ni vill överklaga förvaltningsrättens
dom/beslut ska N i skriva till Kammarrätten iUnderteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt uppge personnummer, yrke,
postadress och telefonnummer. Adress och
telefonnummer till Er arbetsplats ska också
anges samt eventuell annan adress där N i
kan nås för delgivning. Har N i redan tidigare lämnat dessa uppgifter i målet — och
om de fortfarande är aktuella — behöver N i
inte uppge dem igen.Om N i anlitar ombud kan ombudet i stället underteckna skrivelsen. Ombudet ska
sända in fullmakt i original samt uppge sitt
namn, adress och telefonnummer.Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska N i utan dröjsmål anmäla ändringen
till kammarrätten.

Jönköping.
^

Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas
till förvaltningsrätten. Tala om varför N i anser att domen/beslutet ska ändras och vilken
ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som
N i anser ha betydelse och som N i inte tidigare
gett in.


¬För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert
överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltriingsrätten inom tre
veckor från den dag då N i fick del av domen/beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen
kommer in nästa vardag.
Tala om vilken dom eller vilket beslut N i
överldagar genom att anteckna förvaltningsrättens namn och målnummer.

Adressen till förvaltningsrätten framgår av förvaltTiingsrättens dom/beslut.
Behöver N i fler upplysningar om hur man
överklagar kan N i vända Er till förvaltningsrätten.

ln

2
6
o

Q

>
rt
OJ

u
3
"O
O
Ul

OO
O

r^o
o
<N

Q
o

>
Q

www.domstol.se


Download Jonas Färnqvist Bengtsson utskrivningJonas Färnqvist Bengtsson utskrivning.pdf (PDF, 302.62 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Jonas Färnqvist Bengtsson utskrivning.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000162828.
Report illicit content