PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactmagister .pdf


Original filename: magister.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 17/05/2014 at 12:12, from IP address 31.46.x.x. The current document download page has been viewed 384 times.
File size: 1.7 MB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


HIRDETMENY
A tan6v v6gi leszerel6srendj6r6l,a nyiri sz6ll6slehet6srlgr6l
lo6poNTJA:
LEGKEs6eel
LEszeneuEs
A xot-uEeluMl

2014.jrinius27. (Pentek)16 6ra
V6gz6shallgat6k2014.jf nius 23-ig
530
A lak5egys6g6llapotSnakfelm6r6se,6tadis: H6tf6-Gsiittirtiik' 800-,|
P6ntek:8oo-1300
jrinius 26. csiitiirttik' 800-1
800

A LEszEReuEsxon:
A xou-EersrArreeruo6l
vagyegy6bokokmiatt
akiktanulm6nyi
azonkollegist5knak,
1.) przegyetemr6lt6voz6
veglegesenvagy ideiglenesenelmennek az egyetemr6l(szeptembert6lnem
az Okmdnyirod6ban
iralfolnat<be) likcimbejelent6lapotkel] kitdlteni-beszerezhet6
A bejelentestaz
iratni.
kell
al6
igazgat6s6gon
az
(V6r6smartyt6r)-, amelyet
6s a szem6lyi
fetl int6zni,vinni kell a kitdltott(alSirt)bejelent6lapot
bkmenyiroOan
eset6na lakcimk6rty6t).
igazolvdnyt(0j igazolvSny
Uqvint6z6saz OkminvirodSn:

h6tf6- p6ntek:800-2000

lakcimet.
cimet,mintideiglenes
a koll6giumi
Itt kivezetika szem6lyiigazolv6nyb6l
leszerelni.
tudnak
ut6n
k'rjelentkez6s
a
lak6k
csak
v6glegelhagy6
A koll6giumot
K6rem a

hallqat6kat. hoqv

a leszerel6ssel kapggoletos. teeld0ket
zati kSbelek lea46s-a.ad6996qok re.ndgT6sq'
nt m6s az el6z6.napokb?n int64z6K-el'
atadesa. a kulcsok 6s a bel6p6 lead6sa

maradion.
vehetik6t.
a recepci6n
lapota hallgat6k
szUks6ges
Z.) Akoll6giumileszerel6shez
A koll6qiumileszerel6scsak akkor tekinthet6meqttirt6ntnek.ha:
- a kollegist6nak
d'tjes egyebtartoz6sa,
nincskoll6giumi
- leadtaahiil6zatik6belt,
- szobalett6rak,
kdrt6rit6sek6sszeg6ta lak6egys6g
sor6nmegSllapitott
kdrfelm6r6sek
megbizottjabefizette(a k6rt6ritesiOsszegbefizet6sea recepcionk6szpenzben
tdrt6nik),
sz6molhat6
- a kollegistaagynemfij6t(paplan,p5rna,kisp6rna)leh(zta6s rendezett,
hagyta,
az
Agyon
egyUtt
leped6vel
6s
6llapotbana huzatokkal
- a toilegiumi bel6p6kdrty6t(tokkal),a szekr6nyajt6biztons6gikulcsdt6s a bej6rati
megblzottnak.
a kuicskarikival egyiitt leadtaazigazgatos5gi
ajt6 ku-lcsdt
AlralAnos ruDNtvALoK:
1. A leszerel6skora lak6egysegekvisszav6telea szobalelt6rakalapjdn az
Uzemeltet6munkat6rsaivagy a megbizottkoll6giumiseniorokjelenl6teben
k6szUl.A jegyz6konyVben
tortenik.Az esetlegeshiSnyr6lvagy kSrr6ljegyz6kdnyv
kell befizetni.
meg6llapitottk6rt6rit6sidsszegeta recepci6nk6szp6nzben

2. A tan6v v6gi leszerel6skoraz adott lak6egys6gb6lutols6nak leszerel6
ilak6eqvs6qet munkaid6benrendezett6llaootbankell ?ta{ni?!
koll6gist6nak
A vitfs trelyzetef elkeriil6se v6geft az els6k6nt tAvozS hallgat6nak is
ajinljuk, hogy k6rie a lak6egys6g6llapotinakfelm6r6s6t.
tdrgyakmaradhatnak,
csaka berendez6si
/Rendezett6[apoi = a lak6egys6gben
mikro kitisztitva,a
kitisztitva,
leolvasztva,
k'irritve,hfit6gepkiUritue
szekr6n)reft
szem6t a szem6tledob6baelhelyezve, a falakon id6k6zben keletkezett
eltdvolitva,a lak6egys6grendbenhagyva./
szennyez5desek
A rendezett6llapot felt6telea szoba Stv6tel6nek!
@An-at6voz6sig-acSomagokideig|enese|he|yez6s6rea
f6ldszintenl6v6 ruhat6rbanvan lehet6s6g.
nydronaz 6pUletben
ker6kp6rj6nak
3. A hallgat6kbdrmi[en szem6lyesholm'rj6nak,
nincslehet6s6g.
val6t6rolSsSra
NYARISZALLASI.EHET6SEG:
Az 6pUleta ny6ri h6napokban(rilius,augusztus)teljeseg6sz6bensz6llodak6nt
keret6ben
Uzemel,a jelzett leszerel6siid6pontut5n sz6ll6sta hotelszolg6ltat6s
tudunkbiztositani.
Nyiri akci6s sz6ll6sajinlataink:
,,Veszprdmi koll6giumi sz6ll6s"- ny6ri koll6giumi sz6ll6s di6koknak a szr[Il6s dija
di{kigazolv{nnyal 31000 Bt tf6lh6, 6rv6nyes 2014. jrilius 0l-augusztus 31-ig, zxZ 6gyas
6gyis foglalhat6!
Hostelrendszerben
k6tf6selhelyez6sben.
fiird6szobdslak6egys6gben,
"Veszpr6mi utcazene szfll6s"- akci6s szdllisdij nem csak difkoknak a Veszpr6mi Utcazene
Fesztivdt het6ben.2014.jrn[us 21- jnilius 27-ig. A szfllis dija 3450 Btlf6l6i. Elhelyezds2x2 6gyas
6gy is foglalhat6!
hostelrendszerben
fiird6szob6slak6egys6gekben,
jflius
,,Yeszpr6mivalcici6"- csatddi/banflti ajinlat: a szdll6sdija 3750Etlf6l6i,6rv6nyes2014.
6gy is foglalhat6!
Hostelrendszerben
lak6egysdgben.
28- augusztus14-ig, 2x2 6gyasfiird6szob6s
6rak meniipontj6ban
A pannon egyetemikedvezm6nyes6rak a honlapunk(www.hotelmagister.hu)
is
6rv6nyesek!
nyari
h6napokra
a
szerint
r[rlista
megtalilhat6kedvezm6nyes
Ae. Arak az Atat tarlalmazz1k,a szdll6sdijon felUl 18 6v feletti szem6lyekre 400 FUfil6i
idegenforgalmi ad6 fizetend6. A Veszpr6mben nyiron oktatisi elfoglalts6ggaltart6zkod6
telephelyii v6llalkoz6sn5lszakmai gyakorlatot teljesit6k
tanil6k, v-eszpr6misz6khelyfi vagy
-mentes
az idegenforgalmiad6 al6l a veszpr6mioktatisi
vagy munkit v6gz6k szillisdiia
infiim6ny, a veszpr6mi sz6khelyii vagy telephely0 munkiltat6 vagy foglalkoztat6 irSsos
nyitatkoziia alapj6n.Hallgat6i-tanul6ijogviszony veszpr6mioktatisi int6zm6nyn6l6nmagSban
a diikigazolv5rif felmutit6sival nyiii id6szakban nem igazolhat6,az idegenforgalmiad6
megfizet6seal6l nem mentesit.
Tovfbbi aiinlatok

informici6 6s szillisfoelalfs:

8200Veszpr6m,J6zsefAttila u. 3412,
Tel: +36 88 623 000 fax: +36 88 623009
E-mail: info@hotelmagister.hu
Web: www.hotelmagister.hu

Sikeresvizsgaid6szakotkiv6nok!
Veszpr6m
,2014.m6jus14.

,\/-t ;

.,t^$-tu,,-e./

Kepesn6VdrosMarianna
kof169iumigazgat6


magister.pdf - page 1/2
magister.pdf - page 2/2

Related documents


magister


Related keywords