Binder22 .pdf

File information


Original filename: Binder22.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by PDFMerge! (http://www.pdfmerge.com) / iText® 5.5.0 ©2000-2013 iText Group NV (ONLINE PDF SERVICES; licensed version), and has been sent on pdf-archive.com on 19/05/2014 at 13:51, from IP address 37.122.x.x. The current document download page has been viewed 501 times.
File size: 569 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Binder22.pdf (PDF, 569 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


JlJ

"

~~Cc.

PREDUZECE

Br.

~~

01'1-=-:

/

+. Of

. ~'

't:L

~_G,--,,\.----,_

NALOG
ZIS. ~tUZB ENO
PUTOVANJE

Brui:

r

...

Peto l

Radnik-carasporeden-a

07. 04. 2014
ALtj''"

AI.

20

CSUCG

CVlt.{J-v

_----'--.LWKi~J'

na poslove

lot; .

otputovace sluzbeno dana

14

20

1~/'

/elui /tC

~f

u

_

aji&¥~
sa zadatkom

~'cQ

(J~c...

V0<ff.D.LLu:J .

~(o#M
~

-LIC

19A8®

u odlasku:
u povratku:

-1/ --

-

4 ,..

Dnevnica za ova sluzbeno putovanje pripada u iznosu ad
Na putu ce se zadrzati najduze do

20 _godine,

i u roku ad 48 casova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnije6e
pismeni izvjesta] a obavljenom poslu. Putni racun podnijece u roku ad tri dana.
Putni tr~kovi padaju

CQ.utal
.

,>

na teret

{au ILe.w eJJ.d
CP-UJ

'lliL(€Iu..o~1
@.-<C ~

"
r'

v

PUTNIRACUN

Na osnovu preddeg naloga izvrsio sam
sluzbeno putovanje i podnosim sledeCi
ill

o

ill

c

0 Dan povratka

E, 09 .

od

...,...

I

.en

g

I

"c

N

sati

.-~ ~~-e-

SVEGA

.%10\)

~~\(»


~
I

rOO :fOfbi ~

I

~~~,'~

~

.'\

l£);;L-

!liJ,ov

~ J ~!LJ I(b
I

\

0

Po

Vrstaprevoza km
/'\

rA

0
.Y.

J:2
do

"oCl~1~'Ct\

":;

u~ti
u

-~
2-

.0'
+='
~ a:l 2 c:
aJ en aJD

00

A -ol(·

"c Danodlaska
>

>
ill

ct

0

ro

1i5
0

5C;,00

---

Svega
Primljena akontacija

I

Broj priloga

u

Z .6{.

Pe:dPOVctana

Potvrdujem da je putovanje izvr~o
p~nog racuna od~.t- Wid.
-~
U

ID'_A"
l~eJCJ

Likvidirao,

20

U~..,-

lft-.

I

~".

'f

(podnosilacracuna)

t¥-'
-e «1Cku Cf;

prema put nom nalogu i odobravam,isPlatu

be; 100

slovi~a

na teret

o

D

dana

u

I.

,0~.

Rukovodilac racunovodstva

Primio

(blagainik)

S(O,OU

Ostaje za isplatu-uplatu

11~r~~

S-6,Ou

(podnosilacracuna)

JU CSUCG

~\
6,'"

/

to

K?~"'t1
JJ

to ~-~'U6'lCQ

(\

~~~

~ l\\\~

I'

Q.

1\-;-'

--

~

~

(V,eeJ-

o./0J._Jj./.A,-~.

\~

C 0--"'-1:..

U

)ee
~

~.~

15 - ~

G(

f'1"-~""

NUCG

PREDUZECE
Br,

10 /

l/-tJ<-t ..

Radnik-ca
rasporeden-a

~~Oc
sa zadatkom

~~~~~
~

&;7~

na poslove

otputovace sluzbeno dana

,~,

201L

&x!,fo~~

~Y--~~.
OJ '1-. rv'

o 1. 04. 2014
Broj:
A32NALOG
ZA SLUZBENO
PU~NJE

0+,dlj.

l!ar

.

201't-U

_

7ltaNc,
!221U/etU..ci't" J£E! [II ))00


u povratku:

,J

CV-A fa
- ,

.'

J:xd" foJ

.

Za putovanje moze koristiti prevozno sredstvo:
u odlasku:

C1

Iv J

-

aIO~~'~

£T ~

v

<lJ

o

'c Danodlaska ,~eXt
iii

c
0 Danpovratka

.1,1. e l(

·o·~ .~2 ~
c

, &0
u~sati
u

od

'-

en

(\l

<n

Po €

a::l"tJ

__
l)

:<.40'""sati

Br.

SVEGA

/

NALOG
ZA SLUZBENO
PUTOVANJE

_
201_3J.C;) 1rpo,GJ
e

Vrstaprevoza km

do

PREOUZECE _-'--

PUTNIRACUN

Na osnovu preddeg naloga lzvrsio sam
sluzbeno putovanie i podnosim slede6i

Radnik-ca

---'

-:--

rasporeden-a na poslove

'>0
~
w:

otputovace sluzbeno dana

g

'c

_____

201

u,

_

.....

N

0

sazadatkom

>
<lJ

_

ct

..

*

0

ro

U5

0

Za putovanje moze koristiti prevozno sredstvo:

A

Svega

((0 0, r;:J

...--

u odlasku:

1/ ~f)D
--.J

u povratku:

Primljena akontacija
Broj priloga:
U fobJ!!(A'dana

,Jy,&y, 2014,

I

Ostaje za isplatu-uplatu

Il,l0
. (podnosilac

Onevnica za ovo sluzbeno putovanje pripada u iznosu od €
Na putu ce se zadrzati naiduze do
201_ godine,
i u roku od 48 casova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnije6e
plsmenlzvjestal 0 obavljenom poslu. Putni racun podnije6e u roku od tri dana

racuna)

Potvrouiern da je putovanje izvrseno prema putnom nalogu i OdobravafJl ispl~tu
AC& ao
/';fOh rUU
putnog racuna ad
((ipl 'I
slovima: _<1_'

e
I,. ra;J.p,fti- ~

~ __foCft~/~·r.'
Likvidirao,

'na

{]ft(

teret

CA

Putni troskovi padaju na teret

_

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €

_

. danal!lj,tYy,
Rukovodilac racurovodstva

Primio
Vratio

(M.P.)
.J

(blagajnik)

_

Nalogodavac,


Document preview Binder22.pdf - page 1/4

Document preview Binder22.pdf - page 2/4
Document preview Binder22.pdf - page 3/4
Document preview Binder22.pdf - page 4/4

Related documents


binder22
blagajna
jednodnevni izlet 6
2 hnl raspored natjecanja
raspored pikolo2013 prstici
sas survival handbook

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Binder22.pdf