PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactشمال افريقيا الاصليون هم الزنوج .pdf


Original filename: شمال افريقيا الاصليون هم الزنوج.pdf
Author: Peace

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 21/05/2014 at 03:46, from IP address 105.158.x.x. The current document download page has been viewed 541 times.
File size: 6 MB (57 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫ٓخً٘ش ٗٔخٍ حكَ‪٣‬و‪٤‬خ حال‪٤ِٛ‬ش ٓ‪ٞ‬ىحء‬
‫‪ٝ‬حُٔ‪ٞ‬ى ُ‪ٞٔ٤‬ح رؼز‪٤‬ي ؿَرخء‬

‫ٓلٔي ٓو٘غ‬
‫‪Moorish07@gmail.com‬‬

‫‪1‬‬

‫َٓحًٖ ‪ٓ 14‬خٍّ ‪2014‬‬
‫ريح‪٣‬ظخ ‪ٝ‬كظ‪ ٠‬ال ‪ِ٣‬ح‪٣‬ي ػِ‪ ٢‬حكي‪ ،‬حٗخ ح‪ ٖٓ ١ٍٞٔ٣‬هز‪ِ٤‬ش ح‪٣‬ض ح‪ٟٝ ٍٞٔ٣‬ي حُوزِ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُطخثل‪٤‬ش‪ٓٝ ...‬غ ى‪ُٝ‬ش ‪٤٘١ٝ‬ش‬
‫‪ٌٝ٣‬د ك‪ٜ٤‬خ حُـٔ‪٤‬غ‪ٌٛ ٌُٖ ،‬ح ال ‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬حٗ٘‪ٓ ٢‬ؤط٘خٍُ ػٖ كو‪ٝ ٢‬حٓٔق ُٖٔ ىَٓ‪ٝ‬ح ك‪٤‬خط‪ٝ ٢‬ك‪٤‬خس ػخثِظ‪ ٢‬رخإلكالص‬
‫ٖٓ حُؼوخد‪ ،‬حػ‪ًٞٔ ٖ٤‬ح‪ ٖٓ ٖ١‬حُيٍؿش حُؼخٗ‪٤‬ش ك‪ ٢‬رِي‪ ،١‬ح‪ ٝ‬حطَى حُٔـخٍ كخٍؿخ حٓخّ ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حَُٔ‪٠ٟ‬‬
‫حُ٘لٔخٗ‪ُ ٖ٤٤‬ظَ‪٣ٝ‬ؾ هَحكخص طظٔزذ ك‪ ٢‬ح‪ٛ‬خٗخص ‪٤ٓٞ٣‬ش ُِٔ‪ٞ‬ى حُٔـخٍرش‪.‬‬

‫هٍَص َٗ٘ حٌُ٘خ‪٣‬ش حُظ‪ً٘ ٢‬ض هي حٍِٓض حُ‪ ٠‬حُٔ‪٤‬ي حُ‪ َ٤ًٞ‬حُؼخّ ُِِٔي رٔلٔش حُ٘و‪ ٞ‬رظخٍ‪٣‬ن ‪ 5‬كزَح‪،2014 َ٣‬‬
‫‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬ح‪١‬خُز‪ ٚ‬ك‪ٜ٤‬خ رَى حالػظزخٍ ُِٔ‪ٞ‬ى حُٔـخٍرش ػزَ ط‪ٜ‬ل‪٤‬ق حُٔـخُطخص حُظ‪ ٢‬طَ‪ٝ‬ؿ‪ٜ‬خ ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حُ‪ُٞ‬حٍحص‬
‫‪ٝ‬حُٔئٓٔخص حُؼٔ‪٤ٓٞ‬ش (‪ُٝ‬حٍس حال‪ٝ‬هخف ‪ٝ‬حُ٘ئ‪ ٕٝ‬حالٓالٓ‪٤‬ش‪ُٝ ،‬حٍس حُظَر‪٤‬ش حُ‪٤٘١ٞ‬ش ‪ٝ‬حُظٌ‪ ٖ٣ٞ‬حُٔ‪ُٝ ،٢ٜ٘‬حٍس‬
‫حُظؼِ‪ ْ٤‬حُؼخُ‪ٝ ٢‬طٌ‪ ٖ٣ٞ‬حال‪ُٝ ،َ١‬حٍس حالط‪ٜ‬خٍ‪ُٝ ،‬حٍس حُؼوخكش‪ٝ ،‬حًَُِٔ حُٔ‪ٔ٘٤‬خث‪ ٢‬حُٔـَر‪ )...٢‬ػزَ حُزَحٓؾ‬
‫حُٔٔؼ‪٤‬ش حُز‪٣َٜ‬ش ‪ٝ‬حُظؼِ‪٤ٔ٤‬ش‪ٓ ...‬ـخُطخص ال طٔظ٘ي ػِ‪ ٠‬أ‪ ١‬حٓخّ ػِٔ‪ ٢‬ح‪ ٝ‬طخٍ‪٣‬و‪ ،٢‬رل‪٤‬غ ط٘‪٤‬غ ‪ٝ‬ط‪ُ٘ ٍٜٞ‬خ‬
‫حٕ ًَ حُٔ‪ٞ‬ى حُٔـخٍرش ٓـَى ِٓؼش طْ حٓظ‪َ٤‬حى‪ٛ‬خ ٖٓ حكَ‪٣‬و‪٤‬خ ؿ٘‪ٞ‬د حُ‪ٜ‬لَحء‪ٝ ،‬رخٕ ؿٔ‪٤‬غ ح‪ٛ‬لخد ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا‬
‫«‪ٝ »ٙ‬ػظٔخء ‪ ٌٙٛ‬حالٓش ًخٗ‪ٞ‬ح ٖٓ ػَم حٍ‪ ١‬ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬حٕ ى‪ ٍٝ‬حُٔ‪ٞ‬ى ًخٕ ‪٣‬وظ‪ َٜ‬كو‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬هيٓش حالٓ‪٤‬خى‬
‫حُز‪( ٞ٤‬رالٍ رٖ ٍرخف‪ٝ ،‬ك٘‪ٓ ٢ٛٝ ،)..٢‬ـخُطخص طظٔزذ ك‪ ٢‬ح‪ٛ‬خٗخص ُلظ‪٤‬ش ‪٤ٓٞ٣‬ش ُِٔ‪ٞ‬ى حُٔـخٍرش ‪.‬‬
‫‪ًُٝ‬ي ٖٓ حؿَ‪:‬‬
‫‪ ٖٓ .I‬ه‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬طللع حُٔٔخ‪ٝ‬حص ‪ٝ‬طـَّ حُظٔؼالص ‪ٝ‬حُِٔ‪ًٞ‬خص حُؼ٘‪٣َٜ‬ش ‪ٟ‬ي حُٔ‪ٞ‬ى ح‪ٟ ٝ‬ي أ‪٣َٗ ١‬لش حهَ‪ٟ‬‬
‫ٖٓ حُٔـظٔغ حُٔـَر‪.٢‬‬
‫‪ٍ .II‬كغ حُظِْ حالكظوخٍ ‪ٝ‬حالُىٍحء حٌُ‪٣ ١‬ظؼَ‪ ُٚ ٝ‬حُٔ‪ٞ‬ى حُٔـخٍرش ػزَ ط‪ٜ‬ل‪٤‬ق حُٔـخُطخص حُظ‪ ٢‬طَ‪ٝ‬ؽ ػ٘‪ْٜ‬‬
‫‪ٝ‬طيٍ‪ ْ٣‬حُظخٍ‪٣‬ن حُٔـَر‪ًٔ ٢‬خ ‪.ٞٛ‬‬
‫‪ .III‬حَُى ػِ‪ ٠‬حالٗوخ‪ ٙ‬حٌُ‪ٛ ٖ٣‬خؿٔ‪ٞ‬ح كِٔش "ٓخٓٔ‪٤‬ظ‪ ٖ٤‬ػِ‪ٝ ٌَٕٝ٘٣ٝ ،"١‬ؿ‪ٞ‬ى ػ٘‪٣َٜ‬ش ‪ٟ‬ي حُٔ‪ٞ‬ى ك‪٢‬‬
‫حُٔـخٍرش‪.‬‬
‫ه‪٤٠‬ش حُؼ٘‪٣َٜ‬ش ‪ٟ‬ي حُٔ‪ٞ‬ى حُٔ‪ٞ‬ح‪ ٖ٤٘١‬هزَ حُٔ‪ٜ‬خؿَ‪ ٖ٣‬ك‪ ٢‬حُٔـَد ‪ٔٗٝ‬خٍ حكَ‪٣‬و‪٤‬خ ط٘خ‪ُٝ‬ظ‪ٜ‬خ ٓؼظْ حُٔئٓٔخص‬
‫حالػالٓ‪٤‬ش حُي‪٤ُٝ‬ش ( …‪،)New York Times, CNN, Le Monde, BBC, France24, Alhurra‬‬
‫كٌَ ى‪ ٍٝ‬حُؼخُْ طؼِْ ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ػ٘‪٣َٜ‬ش ‪ٟ‬ي حُٔ‪ٞ‬ى ك‪٘ٓ ٢‬طوظ٘خ حال ٗؼ‪ٞ‬ر٘خ‪ٓ ٌُٖ ،‬خ حػخٍ حٗظزخ‪ ٞٛ ٢ٛ‬حٕ حُٔؼ‪ٞ‬ى‪٣‬ش‬
‫حُظ‪ ٢‬ط٘ؼض رخُظوِق ٖٓ ‪َ١‬ف حُٔؼول‪ ٖ٤‬حُٔـخٍر‪ ٖ٤٤‬ؿ٘يص ًِ‪ٜ‬خ (حُلٌخّ‪ ،‬حالػالّ‪ٝ ،‬حُٔ‪ٞ‬ح‪ٍٝ )..ٖ٤٘١‬حء حُٔ‪٤‬يس‬
‫ٗ‪ٞ‬حٍ حُ‪ٜٓٞ‬خ‪ ١ٝ‬رؼي حٕ ‪ٛٝ‬لظ‪ٜ‬خ حكي‪ ٟ‬حُٔؼ‪ٞ‬ى‪٣‬خص رخُؼزيس‪ ،‬ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬حٕ ‪٘ٛ‬خ ك‪ ٢‬حُٔـَد طـ٘ي حٌَُ (حُظويٓ‪،ٕٞ٤‬‬
‫حالػالٓ‪ٝ ،ٕٞ٤‬حُٔ‪َٜ‬ؿ‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬حُ‪ٞ٤‬ط‪ٞ‬د ‪ٝ‬حُلخ‪ٔ٣‬ز‪ٞ‬ى‪ُِ )..‬طؼٖ ك‪ ٢‬كِٔش "ٓخٓ‪٤‬ظ‪ ٖ٤‬ػِ‪ "١‬الٗ‪ٜ‬خ طِحٓ٘ض ٓغ‬
‫ػ‪ٞ‬ىس حُِٔي ٖٓ ؿ‪ُٞ‬ظ‪ ٚ‬حالكَ‪٣‬و‪٤‬ش‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫حُؼ٘‪٣َٜ‬ش ‪ٟ‬ي حُٔ‪ٞ‬ى ‪ ٢ٛ‬ؿِء ال ‪٣‬ظـِأ ٖٓ حُؼوخكش حُٔـَر‪٤‬ش‪ ،‬حً ٗـي‪ٛ‬خ ك‪ ٢‬حالٓؼخٍ حُ٘ؼز‪٤‬ش (حُِ‪ ٢‬كذ حُويّ ال‬
‫ري ‪٘٣‬يّ ال ٓ‪٤‬لش ُ‪٘٣‬ش ال هِذ ِْٓٔ‪ ،‬حال ىحٍ حُلَ‪١‬خٗ‪ ٢‬روَس ح‪ ٝ‬ىحٍص َٓط‪ٗ ٞ‬وَس ٓخ روخص ٓؼخ‪َ٠ٛ ٙ‬س‪ ،‬ػِ‪ ٠‬هِش‬
‫حُ‪ٞ‬حُ‪ٗ ٢‬و‪َ٠ُِ ٍٞ‬ح‪ ١ٝ‬هخُ‪ ،)..٢‬حالػالّ حُٔٔٔ‪ٞ‬ع حَُٔث‪ٝ ٢‬حُٔوَ‪ٝ‬ء‪ ،‬حالػٔخٍ حَُٔٔك‪٤‬ش حُٔ‪ٔ٘٤‬خث‪٤‬ش‬
‫‪ٝ‬حُظِلِ‪٣‬ش‪ ،‬حٌُظذ حُٔيٍٓ‪٤‬ش ‪ٝ‬حالًخى‪٤ٔ٣‬ش‪ٝ ،‬ك‪ ٢‬حُ٘خٍع‪ ...‬ر‪ٜ‬لش ػخٓش ‪ ٢ٛ‬ؿِء ٖٓ ‪ٝ‬حهؼ٘خ حُٔؼ‪ًَٝ ،ٖ٤‬‬
‫حٌُِٔخص حُظ‪٘٣ ٢‬ؼض ر‪ٜ‬خ حُٔ‪ٞ‬ى ك‪ٓ ٢‬ـظٔؼ٘خ ‪ ٢ٛ‬ك‪ ٢‬حال‪ًِٔ َٛ‬خص هيك‪٤‬ش ‪ٗٝ‬خر‪٤‬ش ط‪ٜ‬يف حُ‪ ٠‬طلو‪ٝ َْٛ٤‬حُ٘‪ٖٓ َ٤‬‬
‫ًَحٓظ‪ُ٘ ،ْٜ‬زيأ رٌِٔش ػِ‪ ١‬حُظ‪٣ ٢‬لخ‪ ٍٝ‬حُزؼ‪:"Le Banaliser" ٞ‬‬
‫‪ .1‬ػِ‪ ،١‬ػِ‪ ١‬رََِالَ‪ ،‬حُؼِ‪ٝ‬س‪ ...‬ؿخءص ٖٓ ُلع ًخٕ ‪ٔ٣‬ظؼَٔ هي‪ٔ٣‬خ ُ٘لْ حُـَ‪ٓ( ٝ‬ذ ‪ٝ‬طلو‪ َ٤‬حُٔ‪ٞ‬ى) ‪ٞٛٝ‬‬
‫"ٓؼ‪ٝ ."ِٝ٤‬ػِ‪ ١‬كٌف ٓ٘‪ ٚ‬كَف حُ٘‪ُ ٖٓ ٕٞ‬لظ‪ ٚ‬حأل‪ " ٢ِٛ‬ػِ٘‪ " ١‬أ‪ ١‬حُٔخػِ ( ‪ٝ‬حُٔو‪ٜٞ‬ى ‪٘ٛ‬خ‬
‫رطز‪٤‬ؼش حُلخٍ حُٔخػِ حالٓ‪ٞ‬ى)‪ًِٔٝ .‬ش "ػِ‪ ١‬رََِالَ" حُظ‪ً ٢‬خٗض طٔظؼَٔ ٖٓ هزَ ط‪ٟٞ‬ق ًَ ٗ‪٢‬ء كخٌَُ‬
‫‪٣‬ؼَف ٓخ‪ " ٢ٛ‬رََِالَ " ك‪ ٢‬حُٔـَد‪.‬‬
‫‪ .2‬حُلَ‪١‬خٗ‪١ ٢‬زؼخ ‪ ٌٙٛ‬حٌُِٔش ال طلظخؽ َُِ٘ف‪.‬‬
‫‪ .3‬حٌُلِ‪ٝ ٕٞ‬حٌُلَ كظ‪ ٢ٛ ٠‬ال طؼ٘‪ ٢‬حٓ‪ٞ‬ى‪ ،‬كل‪ٓ ٢‬ؼـْ حُِـش حُؼَر‪٤‬ش حُٔؼخ‪َٛ‬س حُ ٌُ ْلَ ‪ٓ َّ ً ٞٛ‬خ ‪ٟٞ٣‬غ‬
‫ك‪ ٢‬حُؼ‪ُِ ٖ٤‬ظـٔ‪ َ٤‬أ‪ُِ ٝ‬ظي‪ٝ‬ح‪ّٔ ٓ ١‬خ ُ‪ ْ٤‬رٔخثَ‪ً ،‬خإل ْػٔي ‪ٗٝ‬ل ِ‪ .ٙٞ‬حٓخ ك‪ُٔ ٢‬خٕ حُؼَد كخُ ٌُ ْلَ ٓخ ‪ٌ٣‬ظلَ‬
‫‪ٟ‬غ ك‪ ٢‬حُؼ‪ُ٘٣ ٖ٤‬ظَل‪ ٠‬ر‪َ ًَ ٚ‬لَِ‪ٜ‬خ ‪َ ٌْ َ٣‬لِ‪ٜ‬خ ‪ُ ٌْ َ٣ٝ‬لِ‪ٜ‬خ ًَ ْلالً ك‪ٌْ َٓ ٢ٜ‬ل‪ُٞ‬ش ‪ِ ًَ ٝ‬ل‪َ٤‬‬
‫ر‪ ،ٚ‬هخٍ حرٖ ٓ‪٤‬ي‪ ٙ‬حُ ٌُ ْلَ ٓخ ُ‪ِ ٝ‬‬
‫ٖٓ أَػ‪ْ ًُ ٖ٤‬لالء ‪ًَ ٝ‬لخثَ ػٖ حُِل‪٤‬خٗ‪َّ ًَ ٝ ٢‬لَِ‪ٜ‬خ أَٗ٘ي ػؼِذ ك َٔخ ُي رخُٔ ِْطخٕ إَٔ ط َْل َِٔ حُوَ ٌَ‪ُ ٟ‬ؿلُ‪ُٕٞ‬‬
‫ػُ‪ ٕٞ٤‬رخُوَ ٌَ‪ ُْ ٟ‬طُ ٌَ َّلَ ‪ٝ‬هي ح ًْظ ََلَ ‪ٝ‬طَ ٌَ َّلَ ‪ٝ‬حُ ِٔ ٌْلخٍ حُ ِٔ‪ َُ ٤‬طٌلَ ر‪ ٚ‬حُؼ‪ ٖٓ ٖ٤‬حُ ُٔ ٌْ ُلِش‪.‬‬
‫طو‪ِٞ٤‬ح ٓؼ‪ ُٞ ٢‬حٗ٘خ ريحٗخ ٗ٘ؼض حُ‪ٜ‬لَ ‪ٗٝ‬ز‪ ٚ‬حُز‪ ٞ٤‬ك‪ ٢‬حُٔـَد رخُٔو‪٤‬ل‪ ٖٓ( ٖ٤‬حُو‪٤‬ق) ح‪ ٝ‬حُٔزَ‪ٖٓ( ٖ٤ٛ‬‬
‫حُزَ‪ )ٙ‬ح‪ ٝ‬حُؼ‪ٓٞ‬ش ح‪ ٝ‬حُزٔزخّ ح‪ ٝ‬رخُِ‪ٞ‬ر‪٤‬خ‪ ....‬كبُ‪ ٠‬ح‪َٜ٘ٓ ٖ٣‬؟؟ ‪٣َٗ َٛ‬ي ر٘خء ٓـظٔغ ٓظل‪ ٌٕٞ٣ َ٠‬ك‪ًَ ٚ٤‬‬
‫حُٔ‪ٞ‬ح‪ٓ ٕٞ٘١‬لظَٓ‪ٓٝ ٕٞ‬ظٔخ‪ ٕٝٝ‬ح‪ٓ ٝ‬ـظٔغ ٓظوِق ‪ٔٛ‬ـ‪٢‬؟؟‬
‫‪ .4‬حُوالَّ‪ ،١ٝ‬هِ‪ٝ ،١ٞ٤ِ٤‬هالَّ‪ ..‬حُٔ٘ظوش ًِ‪ٜ‬خ ٖٓ حْٓ حُؼ‪ ٞ٠‬حًٌَُ‪ٍ ،١‬ؿْ حٗ‪ٜ‬خ هِ‪ِ٤‬ش حالىد كخٗ‪ٜ‬خ طٔظؼَٔ‬
‫رٌَ٘ ‪ٝ‬حٓغ ك‪ٓ ٢‬ـظٔؼ٘خ ُالٓق ٖٓ ٍؿخٍ ٗٔخء ‪ًٌُ ٖ٤٘ٔٓٝ‬ي‪.‬‬
‫‪ٌٛ .5‬ح رخالظخكش حُ‪ ٠‬حُؼ٘ط‪ً..ِ٤‬خٌٗخ‪٣ُ..‬ظ‪ٗٞ‬ش‪..‬كخهَس‪٤ٔٗ ..‬ذ حُو‪ٜٞ‬س‪ ..‬ػي‪ ٝ‬حُلِ‪٤‬ذ‪ ..‬حُ‪َ٠‬ح‪ ..١ٝ‬حٓ‪ٞ‬ه‪..٢‬‬
‫حُوَى‪ ..‬كِ‪ٞ‬ف حُـ‪..ٚ٤‬حُٔٔٔ‪ٞ‬م‪ٝ ..‬ؿ‪ ٚ‬حُظالّ‪ ..‬حُؼزي‪ ..‬حُوخىّ‪ ٍٞٓ ..‬حٍُِ‪٣‬ؼش‪ ....‬حُظ‪ ٢‬ال طؼ٘‪ًِٜ ٢‬خ‬
‫حٓ‪ٞ‬ى‪.‬‬
‫‪٘ٛ‬خ ٓؤ‪ٟ‬غ رؼ‪ ٞ‬حُظؼِ‪٤‬وخص حُظ‪ ٢‬ط‪ٟٞ‬ق رـالء حٕ ػ٘يٗخ ‪٘ٛ‬خ ك‪ ٢‬حُٔـَد حٗوخ‪ٛ‬خ حًؼَ ػ٘‪٣َٜ‬ش ‪ٝ‬ططَكخ ٖٓ‬
‫حُ٘خُ‪ ٕٞ٣‬حُـيى ‪ٝ‬حٍ ‪ُ( KKK‬وي طلخى‪٣‬ض ‪ٟٝ‬غ حُظؼِ‪٤‬وخص حُظ‪ ٢‬ك‪ٜ٤‬خ ًالٓخ ٓخهطخ ‪ٝ‬حالًؼَ ططَكخ)‪.‬‬

‫ُوي ًظذ كَك‪٤‬خ‪ :‬ػ٘يى حُِ‪ َٛ‬حالٓالّ كٍَ حُٔ‪ٞ‬ى حُؼز‪٤‬ي حٓخ حٗخ ‪ٝ‬هللا كظ‪٣َ٘ٗ ٠‬ي‪ٝ ..‬هللا حالٓالّ ىحٍ ك‪ ٌْ٤‬ه‪َ٤‬‬
‫‪ٌَٗٝ‬ط‪ ٞ‬ه‪ َٝ٤‬ىحرخ ً‪ٍ ٕٞ‬حًْ ِٓحٍ ًظزخػ‪ ٞ‬كخالٓ‪ٞ‬حم ً‪٤‬ق حُل‪ٞ٤‬حٕ رَ حٌْٗ ح‪ٓ َٟ‬ز‪٤‬ال‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ُوي ًظذ كَك‪٤‬خ‪ :‬طل‪ ٞ‬ػِ‪ ٠‬حٓي‪ً٘ ..‬ض حٗض ‪ٝ‬حؿي‪ٝ‬ىى ًخطزخػ‪ ٞ‬كٔ‪ٞ‬م حُؼز‪٤‬ي د‪ 4‬ىلاير‪.‬‬

‫‪ٝ‬حٗخ ‪٘ٛ‬خ حطلي‪ٛ ٟ‬ئالء حٌُ‪٣ ٖ٣‬ظليػ‪ ٕٞ‬ػٖ حُؼَم حُزَرَ‪ ١‬حُ‪ٜ‬خك‪ًٔ ٢‬خ ٓٔ‪٣ٝ ٙٞ‬يػ‪ ٕٞ‬حٕ ًَ حُٔئٍه‪ٖ٤‬‬
‫حُويٓخء هيٓ‪ٞ‬ح ٌٓخٕ ٗٔخٍ حكَ‪٣‬و‪٤‬خ ًز‪ ٞ٤‬حٕ ‪٣‬ؤط‪ٞ‬ح ر٘‪ٝ ٚ‬حكي حؿَ‪٣‬و‪ٍٓٝ ٢‬خٗ‪ ٢‬ح‪ ٝ‬ك‪٤٘٤‬و‪٣ ..٢‬ئًي ‪ٌٛ‬ح حٌُالّ‪،‬‬
‫‪4‬‬

‫ٗ‪ٝ ٚ‬حكي‪ .‬حٗخ ػ٘ي‪ ١‬ػَ٘حص حُ٘‪ُٔ ٜٙٞ‬ئٍه‪ ٖ٤‬ك‪٤٘٤‬و‪ ٖ٤٤‬حؿَ‪٣‬ن ‪ٍٓٝٝ‬خٕ طَؿغ حُ‪ ٠‬حًؼَ ٖٓ ‪٘ٓ 3000‬ش‬
‫طئًي رخٕ ٌٓخٕ ٗٔخٍ حكَ‪٣‬و‪٤‬خ ٓ‪ٞ‬ى حُزَ٘س‪ ،‬ك‪ٜ٤َٓٗ َٜ‬خ َُ٘‪ٛ ٢ٟ‬زٌِْ؟؟‬

‫‪ٝ‬حالٕ ٓؤَٗع ك‪ً٘ ٢‬ق ‪ ٌٙٛ‬حُٔـخُطخص ٗوطش ر٘وطش‪ ٌٙٛ ،‬حُلوخثن حُظخٍ‪٣‬و‪٤‬ش ‪ٝ‬حُؼِٔ‪٤‬ش حُظ‪ٓ ٢‬ؤُو‪ٜٜ‬خ ٌُْ ك‪٢‬‬
‫ر‪٠‬غ ‪ٛ‬للخص ؿخءص ٗظ‪٤‬ـش ٓظش حٗ‪ ٖٓ َٜ‬حُزلغ‪ ،‬هَحص هالُ‪ٜ‬خ ػَ٘حص حٌُظذ ‪ٝ‬ح‪ِ١‬ؼض ك‪ٜ٤‬خ ػِ‪ٓ ٠‬خ ًظز‪ٚ‬‬
‫حُلَحػ٘ش حالؿَ‪٣‬ن حَُ‪ٓٝ‬خٕ حُ‪ٜٞ٤‬ى حُؼَد حالٓزخٕ حالٗـِ‪ ِ٤‬حالُٔخٕ ‪ٝ‬حُلَٗٔ‪ ..ٕٞ٤‬ػٖ ٗٔخٍ حكَ‪٣‬و‪٤‬خ‪ٓ .‬ؤريأ رٔخ‬
‫‪ ٞٛ‬ى‪ ٢٘٣‬ػزَ َٓى حٓٔخء رؼ‪ ٞ‬حُ٘و‪٤ٜ‬خص حُٔ‪ٞ‬ىحء ‪ٝ‬حَُٔٔحء حُظ‪ُ ٢‬ؼزض ى‪ٍٝ‬ح ٓل‪٣ٍٞ‬خ ك‪ ٢‬حُظخٍ‪٣‬ن حُي‪،٢٘٣‬‬
‫الٕ حٌُؼ‪٣ ٖٔٓ َ٤‬يػ‪ ٕٞ‬حُٔ٘‪٤‬وش ‪ٍِ٣‬ػ‪ ٕٞ‬حُؼ٘‪٣َٜ‬ش ك‪ٗ ٢‬ل‪ ّٞ‬حُِٔٔٔ‪ ٖ٤‬ػزَ طَ‪٣ٝ‬ؾ حالًخً‪٣‬ذ‪:‬‬

‫ٗز‪ ٢‬هللا ٓ‪:٠ٓٞ‬‬
‫ٓ ََحثِ‪ ،ََ ٤‬ػَْٖ ُػ ْؼ َٔخَٕ ْر ِٖ ح ُْ ُٔ ِـ‪ِ ََ ٤‬س‪ ،‬ػَْٖ ُٓ َـخ ِ‪ٍ ٛ‬ي‪َ ،‬ػ ِٖ ح ْر ِٖ ُػ َٔ ََ‪ ،‬هَخ ٍَ‪:‬‬
‫هَخ ٍَ ح ُْزُ َوخ ٍِ‪َ : ١‬ك َّيػََ٘خ ُٓ َل َّٔ ُي ْرُٖ ًَؼِ‪ ،ٍَ ٤‬ػَْٖ اِ ْ‬
‫ٓ‪٠‬‬
‫‪ ٞ٣‬حُ َّ‬
‫ٔ‪ ٠‬كَؤ َ ْك َٔ َُ َؿ ْؼ ٌي َػ َِ ُ‬
‫هَخ ٍَ ٍَ ُ‬
‫‪ْ ٜ‬ي ٍِ‪َٝ ،‬أَ َّٓخ ُٓ‪َ ٞ‬‬
‫ٓ‪َٝ ،٠‬اِ ْر ََح ِ‪ ،َْ ٤ٛ‬كَؤ َ َّٓخ ِػ‪َ ٤‬‬
‫ٔ‪َ ُٞٓ َٝ ٠‬‬
‫هللا‪" :‬كََِ َّٔخ ٍَأَ ْ‪٣‬ضُ ِػ‪َ ٤‬‬
‫ٓ‪ِ َّ ٍُ ٞ‬‬
‫ٓ ْز‪ًَ ٌ٢‬ؤََّٗ‪َ ٍِ ِْٖٓ ُٚ‬ؿخ ٍِ حُِ‪."ِّ١‬‬
‫ٔ‪َ ٌْ ٤‬‬
‫كَآ َى ُّ َؿ ِ‬
‫‪٠‬خ ُء َُِِّ٘خ ِظ َِ‪ ) َٖ٣‬طئًي ‪ٌٛ‬ح حٌُالّ‪ ،‬كوي ؿخء ك‪ ٢‬طلٔ‪َ٤‬‬
‫‪ٝ‬ح‪٣٥‬ش ‪ٍٞٓ ٖٓ 108‬س حالػَحف ( َ‪َ َِ َٗٝ‬ع ‪َ َ٣‬ي‪ ُٙ‬كَب ِ ًَح ِ‪ ٢َ ٛ‬رَ ْ‪َ ٤‬‬
‫‪٠‬خء َُِِّ٘خ ِظ َِ‪ ) َٖ٣‬كَبَِّٗ‪َ٣ ُٚ‬وُ‪َٝ :ٍٞ‬أَ ْه ََ َؽ ‪َ٣‬ي‪ ٙ‬كَب ِ ًَح ِ‪٢َ ٛ‬‬
‫حُطزَ‪ :١‬هَخ ٍَ أَرُ‪َ ٞ‬ؿ ْؼلََ‪َٝ :‬أَ َّٓخ هَ ْ‪َ َِ ََٗٝ ( : ُٚٞ‬ع ‪َ٣‬ي‪ ٙ‬كَب ِ ًَح ِ‪ ٢َ ٛ‬رَ ْ‪َ ٤‬‬
‫ٓ‪ ٠‬كِ‪َٔ ٤‬خ ًُ ًِ ََ ََُ٘خ آىَّ‪ ،‬كَ َـ َؼ ََ َّ‬
‫‪٠‬خء ِْٖٓ َؿ ْ‪َ٤‬‬
‫هللا ط ََل‪َ٣ ٍٞ‬ي‪ ٙ‬رَ ْ‪َ ٤‬‬
‫‪٠‬خء طَُِ‪ٞ‬ف ُِ َْٖٔ َٗظَ ََ اَُِ ْ‪َٜ ٤‬خ ِْٖٓ حَُّ٘خّ‪ًَ َٝ ،‬خَٕ ُٓ‪َ ٞ‬‬
‫رَ ْ‪َ ٤‬‬
‫د ح ُْ َؼخَُ ِٔ‪ُ ) َٖ٤‬ك َّـش‪.‬‬
‫ٓ‪ّ ٍَ ِْٖٓ ٍٞ‬‬
‫‪ٛ‬يْم هَ ْ‪( ُٚٞ‬اِِّٗ‪ُ ٍَ ٢‬‬
‫رَ ََ‪ َُُٚ ٙ‬آ‪َ٣‬ش َ‪َ ٝ‬ػَِ‪ِ ٠‬‬

‫ػِ‪ ٢‬حرٖ حر‪١ ٢‬خُذ ٍ‪ ٢ٟ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬
‫هخٍ أر‪ ٢‬ؿؼلَ حُزخهَ‪ً :‬خٕ ػِ‪ ٢‬آىّ‪ٗ ،‬ي‪٣‬ي حألىٓش‪ ،‬ػو‪ َ٤‬حُؼ‪ ،ٖ٤٘٤‬ػظ‪ٜٔٔ٤‬خ‪ ٞٛٝ ،‬اُ‪ ٠‬حُو‪ َٜ‬أهَد‪.‬‬
‫‪ٝ‬ؿخء ك‪ ٢‬طخٍ‪٣‬ن حُوِلخء ُِلخكع ؿالٍ حُي‪ ٖ٣‬حُٔ‪ً :٢١ٞ٤‬خٕ ػِ‪٤ٗ ٢‬وخ ٓٔ‪٘٤‬خ أ‪ِٛ‬غ ًؼ‪ َ٤‬حُ٘ؼَ ٍرؼش اُ‪٠‬‬
‫حُو‪ َٜ‬ػظ‪ ْ٤‬حُزطٖ ػظ‪ ْ٤‬حُِل‪٤‬ش ؿيح هي ٓألص ٓخ ر‪ٌ٘ٓ ٖ٤‬ز‪ ٚ٤‬ر‪٠٤‬خء ًؤٗ‪ٜ‬خ هطٖ آىّ ٗي‪٣‬ي حألىٓش‪.‬‬
‫هخٍ حُلخكع حٌُ‪ٛ‬ز‪ ٖٓ ًَ" :٢‬ؿِذ ػِ‪ ٚ٤‬حُٔ‪ٞ‬حى هخُ‪ٞ‬ح أٓ‪ٞ‬ى أ‪ٗ ٝ‬ي‪٣‬ي حألىٓش"‪.‬‬

‫ػَٔ حرٖ حُوطخد ٍ‪ ٢ٟ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬
‫ؿخء ك‪ً ٢‬ظخد طخٍ‪٣‬ن حُ‪٤‬ؼو‪ٞ‬ر‪ًٝ : ٢‬خٕ ػَٔ ‪ٞ١‬حالً‪ ،‬أ‪ِٛ‬غ‪ ،‬أهزَ‪ٗ ،‬ي‪٣‬ي حألىٓش‪ ،‬أػَٔ ‪َٔ٣‬ح‪٣ ،‬ؼَٔ ر‪٤‬ي‪ ٚ٣‬ؿٔ‪٤‬ؼخً‪،‬‬
‫‪ٜ٣ٝ‬لَ ُل‪٤‬ظ‪ٝ ،ٚ‬ه‪٣ َ٤‬ـ‪َٛ٤‬خ رخُل٘خء ‪ٝ‬حٌُظْ‪.‬‬
‫‪ٝ‬ؿخء ك‪٘ٔٓ ٢‬ي أكٔي رٖ ك٘زَ ‪ :‬كيػ٘خ ػزي هللا هخٍ كيػ٘‪ ٢‬أر‪ ٢‬هؼ٘خ ػلخٕ هؼ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش ػٖ ػِ‪ ٢‬رٖ ُ‪٣‬ي‬
‫ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر‪ ٢‬رٌَس ػٖ حألٓ‪ٞ‬ى رٖ َٓ‪٣‬غ هخٍ ‪ :‬أط‪٤‬ض ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا ‪ ٠ِٛ‬هللا ػِ‪ ِْٓ ٝ ٚ٤‬كوِض ‪٣‬خ‬
‫‪5‬‬

‫ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا أٗ‪ ٢‬هي كٔيص ٍر‪ ٢‬ػِ ‪ ٝ‬ؿَ رٔلخٓي ‪ٓٝ‬يف ‪ٝ‬ا‪٣‬خى هخٍ ‪ٛ‬خص ٓخ كٔيص ر‪ٍ ٚ‬ري ػِ ‪ ٝ‬ؿَ هخٍ كـؼِض‬
‫أٗ٘ي‪ ٙ‬هخٍ كـخء ٍؿَ أىُْ )حألىُْْ ‪ ٞٛ‬حألٓ‪ٞ‬ى) كخٓظؤًٕ كوخٍ ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا ‪ ٠ِٛ‬هللا ػِ‪ ِْٓ ٝ ٚ٤‬حّ حّ هخٍ‬
‫كظٌِْ ٓخػش ػْ ه َؽ هخٍ كـؼِض أٗ٘ي‪ ٙ‬هخٍ ػْ ؿخء كخٓظؤًٕ كوخٍ حُ٘ز‪ ٠ِٛ ٢‬هللا ػِ‪ ِْٓ ٝ ٚ٤‬حّ حّ كلؼَ‬
‫ًُي َٓط‪ ٖ٤‬أ‪ ٝ‬ػالػخ هخٍ هِض ‪٣‬خ ٍٓ‪ ٍٞ‬هللا ٖٓ ‪ٌٛ‬ح حٌُ‪ ١‬حٓظ٘‪ٜ‬ظ٘‪ ُٚ ٢‬هخٍ ‪ٌٛ‬ح ػَٔ رٖ حُوطخد ‪ٌٛ‬ح ٍؿَ ال‬
‫‪٣‬لذ حُزخ‪.َ١‬‬

‫ػؼٔخٕ حرٖ ػلخٕ ٍ‪ ٢ٟ‬هللا ػ٘‪ٚ‬‬
‫‪ ١‬كِ‪٢‬‬
‫ٓ ْؼ ٍي‪َ ،‬ػ ِٖ ح ُْ َ‪ٞ‬حهِ ِي ِّ‬
‫ٓ ْؼ ٍي‪َ ،‬ػ ِٖ َك َّيػََ٘خ ُٓ َل َّٔ ُي ْرُٖ َ‬
‫ؿخء ك‪ً ٢‬ظخد أٗٔخد حألَٗحف ُِزالًٍ‪َ : ١‬ك َّيػََ٘خ ُٓ َل َّٔ ُي ْرُٖ َ‬
‫٘ ََ ِس ًَ َّ‬
‫ٓ َٔ ََ حَُِّ ْ‪ِٕ ٞ‬‬
‫ن ح ُْزَ ْ‬
‫َٖٔ ح ُْ َ‪ْ ٞ‬ؿ ِ‪ٍَ ٚ‬هِ‪َ ٤‬‬
‫غ حُِِّ ْل َ‪ِ ٤‬ش أَ ْ‬
‫اِ ْ‬
‫‪َ َِ ٤ٜ‬ك َ‬
‫َٓ٘خ ِى ِ‪ ،ٙ‬هَخ ٍَ " ‪ًَ :‬خَٕ ُػ ْؼ َٔخُٕ ٍَ ْر َؼشً َُ ْ‪َ ٤‬‬
‫‪َٝ َ٣‬ال ح ُْوَ ِ‬
‫ْ رِخُطَّ ِ‪ِ ٞ‬‬
‫‪ٜ‬لِّ َُ ُِ ْل‪َ٤‬ظَ‪" .ُٚ‬‬
‫ْ رَ ِؼ‪َ ٤‬ي َٓخ رَ‪ َْٖ٤‬ح ُْ َٔ ْ٘ ٌِزَ ْ‪ًَ ِٖ ٤‬ؼِ‪َ ََ ٤‬‬
‫ّ ‪َ ُ٣‬‬
‫ٗ ْؼ َِ حُ ََّ ْأ ِ‬
‫َػ ِظ‪ َْ ٤‬ح ُْ ٌَ ََح ِى‪ِ ٣‬‬

‫ٓؼي رٖ أر‪ٝ ٢‬هخ‪ ٢ٍٟ ٙ‬هللا طؼخُ‪ ٠‬ػ٘‪:ٚ‬‬
‫ؿخء ك‪ً ٢‬ظخد حُٔؼـْ حٌُز‪ُِ َ٤‬طزَحٗ‪ً :٢‬خٕ ٓؼي رٖ أر‪ٝ ٢‬هخ‪ ٙ‬ؿؼي حُ٘ؼَ أٗؼَ حُـٔي آىّ ‪٣ٞ١‬ال أكطْ‪.‬‬

‫حإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ‪:‬‬
‫ؿخء ك‪ً ٢‬ظخد حُٔطِغ ػِ‪ ٠‬أر‪ٞ‬حص حُٔو٘غ‪ :‬هخٍ حُلخكع حرٖ ػٔخًَ‪ً" :‬خٕ ٗ‪٤‬و٘خ ٗي‪٣‬ي حَُٔٔس ‪ٞ١‬حال ٓو‪ٞ٠‬رخ‬
‫رخُل٘خء"‪.‬‬

‫حُوِ‪٤‬لش حألٓ‪٣ِ٣ ١ٞ‬ي رٖ ٓؼخ‪٣ٝ‬ش رٖ أر‪ٓ ٢‬ل‪٤‬خٕ‪:‬‬
‫ؿخء ك‪ً ٢‬ظخد حُؼزَ‪ً :‬خٕ ٗي‪٣‬ي حألىٓش ًؼ‪ َ٤‬حُ٘ؼَ ‪ٟ‬ؤخ ػظ‪ ْ٤‬حُ‪ٜ‬خٓش ك‪ٝ ٢‬ؿ‪ ٜٚ‬أػَ حُـيٍ‪٤ً٘ ،١‬ظ‪ ٚ‬أر‪ ٞ‬هخُي‪،‬‬
‫‪ٝ‬حٓظوِق رؼ‪ٜ‬ي ٖٓ أر‪ٓ ٚ٤‬ؼخ‪٣ٝ‬ش‪ ،‬كٌخٗض ٓيط‪ ٚ‬ػالع ٓ٘‪ٝ ٖ٤‬ػٔخٗ‪٤‬ش أٗ‪.َٜ‬‬

‫حٍ‪٣‬ي ‪٘ٛ‬خ حٕ ح‪ٟٝ‬ق حَٓح ٌَُ ٖٓ ‪َ٣‬ر‪ ٢‬حُؼز‪ٞ‬ى‪٣‬ش رخُِ‪ ٕٞ‬حالٓ‪ٞ‬ى‪ًِٔ ،‬ش "‪ "Esclave‬ح‪ "Slave" ٝ‬حالٗـِ‪٣ِ٤‬ش‪..‬‬
‫ٓ٘ظوش ٖٓ الط‪٤٘٤‬ش حُؼ‪ ٍٜٞ‬حُ‪ٓٞ‬ط‪ "Sclavus" ٠‬حُٔ٘ظوش رٌ‪ٍٛٝ‬خ ٖٓ حٌُِٔش حُالط‪٤٘٤‬ش "‪ "Slavus‬حُظ‪٢‬‬
‫طؼ٘‪ ٢‬حُٔالك‪ًِٔٝ ،٢‬ش "‪ "Sclavus‬ظ‪َٜ‬ص طوَ‪٣‬زخ ك‪ ٢‬حُوَٕ حُوخْٓ حُٔ‪٤‬الى‪ ١‬ك‪ ٢‬حُز٘يه‪٤‬ش "‪ "Venise‬ك‪٤‬غ‬
‫حؿِذ حُؼز‪٤‬ي ًخٗ‪ٞ‬ح ٓالف ٖٓ ٓ٘طوش ًخٗض طٔٔ‪ًَٝ ٢ٛٝ "Esclavonia" ٠‬حط‪٤‬خ كخُ‪٤‬خ‪ .‬ػْ حٕ حُؼز‪ٞ‬ى‪٣‬ش ًخٗض‬
‫ٓ‪ ًَ َ٤ٜ‬حاله‪ٞ‬حّ حُٔ‪ِٜٓٝ‬ش ك‪ ٢‬حُلَ‪ٝ‬د ػِ‪ َٓ ٠‬حُؼ‪ُٜ ْ٤ُٝ ٍٜٞ‬خ أ‪ ١‬ػالهش رخُِ‪ ،ٕٞ‬كٔؼال هالٍ " ‪guerre‬‬
‫‪ "des Gaules‬هخّ ‪ ّٞ٤ُٞ٣‬ه‪ َٜ٤‬رخٓظؼزخى ِٓ‪ ٕٞ٤‬كَٗٔ‪ٓ ٞٛٝ ،٢‬خ ‪٣‬ؼخىٍ ػِغ ٌٓخٕ كَٗٔخ ك‪ًُ ٢‬ي حُ‪ٞ‬هض‪،‬‬
‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬حُؼخُْ حالٓالٓ‪ ًَ ٌٖ٣ ُْ ٢‬حُؼز‪٤‬ي ٓ‪ٞ‬ى‪ ،‬ألٗ‪ً ٚ‬خٕ ‪٘ٛ‬خى ػز‪٤‬ي كَّ‪ٜٞ٣ ،‬ى (ٓز‪ ٢‬ر٘‪ ٢‬هَ‪٣‬ظش‪ ،)..‬ػَد‬

‫‪6‬‬

‫ٔٔ َ‪ٓ ..٠‬ز‪ٞٛ ٢‬حُٕ ك‪ ٢‬ؿِ‪ٝ‬س ك٘‪ٓ ..ٖ٤‬ز‪٢‬‬
‫(ٓز‪ ٢‬ؿِ‪ٝ‬س ى‪ٓٝ‬ش حُـ٘يٍ‪ٓ ..‬ز‪٣َٓ ٢‬ش ُ‪٣‬ي رٖ كخٍػش اُ‪ ٠‬ح‪ِ َٛ‬ك ْ‬
‫ح‪ َٛ‬ىرخ‪ٓ ..‬ز‪٣َٓ ٢‬ش أٓخٓش رٖ ُ‪٣‬ي اُ‪ ٠‬أ‪ َٛ‬أر٘‪ٓ ..٠‬ز‪ ٢‬كظق حُ٘ـ‪ َ٤‬ك‪ ٢‬حُ‪ٓ ..ٖٔ٤‬ز‪ ٢‬حُ‪ٜ‬ـ‪ ّٞ‬ػِ‪ ٠‬هِحػش‪..‬‬
‫كٌ‪ ٠‬حُٔيحث٘‪ ٢‬ػٖ حُ٘ؼ‪٤‬ز‪ ٢‬هخٍ‪ً« :‬خٕ حُٔز‪ ٢‬رخُوخىٓ‪٤‬ش ‪ٝ‬ؿِ‪ٞ‬الء (ك‪ ٢‬حُؼَحم) ٓخثش أُق ٍأّ»‪، )...‬‬
‫‪ٝ‬ح‪ٍٝٝ‬ر‪( ٕٞ٤‬ؿخء ك‪ً ٢‬ظخد حٌُخَٓ ك‪ ٢‬حُظخٍ‪٣‬ن الرٖ حألػ‪ٝ« :َ٤‬حٓظوِق ٓ‪ ٠ٓٞ‬ػِ‪ ٠‬حألٗيُْ حر٘‪ ٚ‬ػزي حُؼِ‪ِ٣‬‬
‫رٖ ٓ‪ ٠ٓٞ‬كِٔخ ػزَ حُزلَ اُ‪ٓ ٠‬زظش حٓظوِق ػِ‪ٜ٤‬خ ‪ٝ‬ػِ‪٘١ ٠‬ـش ‪ٓٝ‬خ ‪ٝ‬حال‪ٔٛ‬خ حر٘‪ ٚ‬ػزي حُِٔي ‪ٝ‬حٓظوِق ػِ‪٠‬‬
‫اكَ‪٣‬و‪٤‬ش ‪ٝ‬أػٔخُ‪ٜ‬خ حر٘‪ ٚ‬حٌُز‪ َ٤‬ػزي هللا ‪ٓٝ‬خٍ اُ‪ ٠‬حُ٘خّ ‪ٝ‬كَٔ حألٓ‪ٞ‬حٍ حُظ‪ ٢‬ؿ٘ٔض ٖٓ حألٗيُْ ‪ٝ‬حٌُهخثَ‬
‫‪ٝ‬حُٔخثيس ‪ٓٝ‬ؼ‪ ٚ‬ػالػ‪ ٕٞ‬أُق رٌَ "‪ ٖٓ "30 000‬ر٘خص ِٓ‪ٞ‬ى حُو‪ٝ ١ٞ‬أػ‪٤‬خٗ‪ٝ ،)»..ْٜ‬كظ‪ ٠‬ك‪ ٢‬حُؼخُْ حُـي‪٣‬ي‬
‫"حُوخٍس حالَٓ‪٤ٌ٣‬ش" ًخٕ حال‪َُ٘٣‬ي‪ ٖٓ ٕٞ٣‬حال‪ٝ‬حثَ حٌُ‪ ٖ٣‬ر‪٤‬ؼ‪ٞ‬ح ًؼز‪٤‬ي‪ ،‬ػ٘يٓخ رخع حُِٔي حالٗـِ‪James " ١ِ٤‬‬
‫‪ "II‬حًؼَ ٖٓ ‪ 30 000‬حٓ‪ َ٤‬ح‪َُ٘٣‬ي‪ ١‬حُ‪ٔٓ ٠‬ظؼَٔحص حُؼخُْ حُـي‪٣‬ي‪٣ٝ ،‬ويٍ حُٔئٍه‪ ٕٞ‬حٗ‪ ٚ‬ر‪ ٖ٤‬ػخٓ‪ٝ 1641 ٢‬‬
‫‪ 1652‬طْ ر‪٤‬غ حًؼَ ٖٓ ‪ 300 000‬ح‪َُ٘٣‬ي‪ٝ ،١‬حٗ‪ ٚ‬هالٍ ٓ٘ش ‪ُٞ 1650‬كي‪ٛ‬خ طْ حهٌ حًؼَ ٖٓ ‪١ 100 000‬لَ‬
‫ح‪َُ٘٣‬ي‪ 10( ١‬حُ‪٘ٓ 14 ٠‬ش) رخُو‪ٞ‬س ٖٓ حرخث‪ٝ ْٜ‬ر‪٤‬ؼ‪ً ْٜ‬ؼز‪٤‬ي ك‪ٔٓ ٢‬ظؼَٔحص حُؼخُْ حُـي‪٣‬ي ( ‪West Indies,‬‬
‫…‪٣َ٣ ُٖٔ ،)Virginia, New England, Barbados, Antigua & Montserrat‬ي حال‪١‬الع حًؼَ‬
‫ػِ‪ ٚ٤‬رٌظخد " ‪White Cargo: The Forgotten History of Britain's White Slaves in‬‬
‫‪ٌُِ "America‬خطذ "‪."Michael Walsh‬‬

‫ػْ ُٔخًح ال ‪ ٌٕٞ٣‬ؿِء ًز‪ ٖٓ َ٤‬حٌُ‪٣ ٖ٣‬ؼظزَ‪ ٕٝ‬حٗلٔ‪" ْٜ‬ر‪٠٤‬خ" ك‪ٔٗ ٢‬خٍ حكَ‪٣‬و‪٤‬خ ‪ ْٛ‬حٌُ‪٘٣ ٖ٣‬ليٍ‪ٖٓ ٕٝ‬‬
‫حُؼز‪٤‬ي؟‬
‫‪٣‬و‪ ٍٞ‬حُٔئٍم حالَٓ‪ٍٝ ٢ٌ٣‬رَص ىحك‪ "Robert C. Davis" ِ٤‬حٓظخً حُظخٍ‪٣‬ن ك‪ ٢‬ؿخٓؼش ح‪ٛٝ‬خ‪ ٞ٣‬حالَٓ‪٤ٌ٣‬ش حٗ‪ٚ‬‬
‫ر‪ ٖ٤‬ػخٓ‪ 1780 ٝ 1530 ٢‬طٌٖٔ هَح‪٘ٛ‬ش (هَح‪٘ٛ‬ش حطَحى‪ ،‬ح‪ٍٝٝ‬ر‪ٔٗٝ ،ٕٞ٤‬خٍ حكَ‪٣‬و‪ً )ٕٞ٤‬خٗ‪ٞ‬ح ‪٘٣‬طِو‪ٖٓ ٕٞ‬‬
‫ٗٔخٍ حكَ‪٣‬و‪٤‬خ ٖٓ هطق ‪ٝ‬حٓظؼزخى حًؼَ ٖٓ ِٓ‪ٍٝ ٕٞ٤‬رغ ح‪ٍٝٝ‬ر‪ٝ ،"1 250 000" ٢‬حٕ حُٔيٕ حُٔخكِ‪٤‬ش ك‪٢‬‬
‫ح‪٣‬طخُ‪٤‬خ ‪ٝ‬كَٗٔخ ‪ٝ‬حٓزخٗ‪٤‬خ ‪ٝ‬حُزَطـخٍ ‪ٝ‬حٗـِظَح ‪ٝ‬ح‪َُ٘٣‬يح ٗٔخال كظ‪ ٠‬ح‪ِ٘ٔ٣‬يح‪ً ،..‬خٗض َٓٔكخ ُؼِٔ‪٤‬خص حهظطخف‬
‫حال‪ٍٝٝ‬ر‪ ٖٓٝ ٖ٤٤‬طٔخ حٓظؼزخى‪ ،ْٛ‬كظ‪ ٠‬حٕ كَٗٔخ ػ٘يٓخ حكظِض حُـِحثَ ك‪٘ٓ ٢‬ش ‪ٝ 1830‬ؿيص حُٔجخص ٓ٘‪ْٜ‬‬
‫ٓلظـِ‪ٍ ٖ٣‬ؿْ حٕ ‪ ٌٙٛ‬حُؼِٔ‪٤‬خص حٗول‪٠‬ض رٌَ٘ ًز‪ ٌ٘ٓ َ٤‬ريح‪٣‬ش حُوَٕ ‪ 18‬رٔزذ حُظل‪ٞ‬م حُؼٌَٔ‪ ١‬حال‪ٍٝٝ‬ر‪.٢‬‬
‫‪ٌٛ‬ح كيع كو‪ ٢‬ك‪٘ٓ 250 ٢‬ش‪ ،‬كٔخ رخُي ك‪ ٢‬حُؼٔخٗ‪٤‬ش هَ‪ ٕٝ‬حُظ‪ ٢‬ىحّ هالُ‪ٜ‬خ حُلٌْ حالٓالٓ‪ ٢‬ك‪ ٢‬حالٗيُْ‪ٍٞ٣ .‬ى‬
‫ٓ ْلَ‪ ٙ‬حَُح‪٣‬خص‪« :‬أٗ‪ ٚ‬ك‪ ٖ٤‬ط ّْ حكظظخف‬
‫حُـٔخٗ‪ٍٝ ٢‬ح‪٣‬ش ػٖ ٓلٔي رٖ ِٓ‪ٗ ٖ٣‬والً ػٖ ٓلٔي رٖ ٓ‪ ٠ٓٞ‬حَُحُ‪ ،١‬ك‪ِ ٢‬‬
‫ْٔ ر‪ٓ ْٜ٘٤‬ز‪ٜ٤‬خ ‪ٓٝ‬ظخػ‪ٜ‬خ‬
‫حألٗيُْ‪ ،‬هٔٔ‪ٜ‬خ ٓ‪ ٠ٓٞ‬رٖ ٗ‪ َ٤ٜ‬حُزٌَ‪ ١‬حُظخرؼ‪ ٢‬ر‪ ٖ٤‬حُـ‪ ٕٞ٤‬حٌُ‪ ٖ٣‬ىهِ‪ٛٞ‬خ ًٔخ ه ّ‬
‫‪ٓٝ‬خثَ ٓـخٗٔ‪ٜ‬خ‪ٝ ،‬أهَؽ ٖٓ أٍ‪ٜٟ‬خ ‪ٍٝ‬رخػ‪ٜ‬خ حُؤْ‪ًٔ ،‬خ أهَؿ‪ٓ ٖٓ ٚ‬ز‪ٜ٤‬خ ‪ٓٝ‬ظخػ‪ٜ‬خ‪ٝ .‬حهظخٍ ٖٓ ه‪٤‬خٍ‬
‫حُٔز‪ٛٝ ٢‬ـخٍ‪ٓ ٙ‬جش أُق "‪ٝ "100 000‬كِٔ‪ ْٜ‬اُ‪ ٠‬أٓ‪ َ٤‬حُٔئٓ٘‪ ٖ٤‬حُ‪٤ُٞ‬ي رٖ ػزي حُِٔي‪ٝ .»...‬ؿخء ك‪ً ٢‬ظخد‬
‫حُزيح‪٣‬ش ‪ٝ‬حُ٘‪ٜ‬خ‪٣‬ش ؽ‪ 99ٙ 9‬الرٖ ًؼ‪ َ٤‬آٔخػ‪ َ٤‬رٖ ػَٔ حُيٓ٘و‪« :٢‬كؤهخّ ٓ‪ ٠ٓٞ‬رٖ ٗ‪٣ ٖ٤٘ٓ َ٤ٜ‬لظق ك‪٢‬‬
‫رالى حالٗيُْ ‪٣ٝ‬ؤهٌ حُٔيٕ ‪ٝ‬حالٓ‪ٞ‬حٍ‪٣ٝ ،‬وظَ حَُؿخٍ ‪٣ٝ‬ؤَٓ حُ٘ٔخء ‪ٝ‬حال‪١‬لخٍ‪ ،‬كـْ٘ ٗ‪٤‬جخ ال ‪٣‬لي ‪ٝ‬ال ‪ٛٞ٣‬ق ‪ٝ‬ال‬
‫‪٣‬ؼي‪ ٖٓ ،‬حُـ‪ٞ‬ح‪ٝ َٛ‬حُ‪ٞ٤‬حه‪٤‬ض ‪ٝ‬حٌُ‪ٛ‬ذ ‪ٝ‬حُل‪٠‬ش‪ ٖٓٝ ،‬آٗ‪٤‬ش حٌُ‪ٛ‬ذ ‪ٝ‬حُل‪٠‬ش ‪ٝ‬حالػخع ‪ٝ‬حُو‪ٝ ٍٞ٤‬حُزـخٍ ‪ٝ‬ؿ‪ًُ َ٤‬ي‬
‫ٗ‪٤‬جخ ًؼ‪َ٤‬ح‪ٝ ،‬ؿِح ٖٓ حالهخُ‪ ْ٤‬حٌُزخٍ ‪ٝ‬حُٔيٕ ٗ‪٤‬جخ ًؼ‪َ٤‬ح‪ٝ .»..‬ؿخء ك‪ً ٢‬ظخد حُؼزَ‪ٝ ،‬ى‪ٞ٣‬حٕ حُٔزظيأ ‪ٝ‬حُوزَ ك‪٢‬‬
‫أ‪٣‬خّ حُؼَد ‪ٝ‬حُؼـْ ‪ٝ‬حُزَرَ‪ ٖٓٝ ،‬ػخ‪ ١ًٝ ٖٓ َْٛٛ‬حُِٔطخٕ حألًزَ الرٖ هِي‪ ٕٝ‬ؽ ‪ – 4‬حُ‪ٜ‬للش ‪« :187‬‬
‫ك‪ٞ‬ؿ‪ ٚ‬حُزؼ‪ٞ‬ع ك‪ ٢‬حُ٘‪ٞ‬حك‪ٝ ٢‬رؼغ حر٘‪ ٚ‬ػزي هللا ك‪ ٢‬حُزلَ اُ‪ ٠‬ؿِ‪َ٣‬س ٓ‪ٍٞ٤‬هش "‪٣‬ؼ٘‪ ٢‬ؿِ‪َ٣‬س ٓخ‪ًٍٞ٣‬خ ك‪ ٢‬ؿٍِ‬
‫حُزِ‪٤‬خٍ حالٓزخٗ‪٤‬ش" كـْ٘ ٓ٘‪ٜ‬خ ‪ٓٝ‬ز‪ٝ ٠‬ػخى ػْ رؼؼ‪ ٚ‬اُ‪ٗ ٠‬خك‪٤‬ش أهَ‪ٝ ٟ‬حر٘‪َٝٓ ٚ‬حٕ ًٌُي ‪ٝ‬ط‪ٞ‬ؿ‪ ٞٛ ٚ‬اُ‪ٗ ٠‬خك‪٤‬ش‬
‫‪7‬‬

٢‫ٕ كو‬ٞ‫ظليػ‬٣ ‫٘خ‬ٛ ْٛ ‫زؼخ‬١ ...»..٠‫ٖ أُق ٍأّ ٖٓ حُٔز‬٤‫رِؾ حُؤْ ٖٓ حُٔـْ٘ ٓزؼ‬ٝ ‫ػخى‬ٝ ٠‫ٓز‬ٝ ‫خ‬ٜ٘ٓ ْ٘‫كـ‬
ٖٓ %45 ٕ‫ح ح‬ٞ‫٘خص حػزظ‬٤‫ػِٔخء حُـ‬ٝ .َ٤‫ حًزَ ٖٓ ًُي رٌؼ‬٢ٜ‫ش ك‬٤‫و‬٤‫ حٓخ حالٍهخّ حُلو‬،1/5 ١‫ػٖ حُؤْ أ‬
‫ش‬٤‫و‬٣َ‫ٕ ُِٔالُش حالك‬ٞٔ‫٘ظ‬٣ ٍ‫ش حُٔخكوش ٖٓ حَُؿخ‬٤‫٘ٔخ حالؿِز‬٤‫ ر‬،‫ش‬٣َ٤‫ز‬٣‫ٍ ح‬ٞٛ‫ٖ ٖٓ ح‬ٛ ‫خص‬٤‫و‬٣َ‫حُ٘ٔخء حُ٘ٔخٍ حك‬
."‫ى‬ٞٓ"
Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in " ‫ رٌظخد‬ٚ٤ِ‫الع حًؼَ ػ‬١‫ي حال‬٣َ٣ ُٖٔ
the Mediterranean, the Barbary Coast and Italy, 1500-1800 (Early Modern
."Robert C. Davis" ‫" ُِٔئٍم‬History)
Jean-Léon Gérôme, Paul Louis Bouchard, Giulio Rosati, Rudolf ( ‫ٕ ى‬ٞٓ‫ٍٓخ‬ٝ
Ernst, Frederick Arthur Bridgman, José Jiménez Aranda, Filippo Baratti,
Fabbio Fabbi, Fernand Cormon, Gyula Tornai, Jean Frédéric Bazille, Luis
Ricardo Falero, Edwin Long, Louis Leloir, Marcel Meys, Benjamin Jean
Joseph Constant, Antonio Rivas, Henri Pierre Picou, Ernest Normand,
Mariano Fortuny, Jean Jules Antoine Lecomte du Nouÿ, Georges Antoine
:ْٜ‫كخط‬ُٞ َ‫خ ػز‬٤‫و‬٣َ‫ ٗٔخٍ حك‬٢‫ ك‬ٞ٤‫ح الٓظؼزخى حُز‬ٞ‫) حٍه‬Rochegross, Pierre Auguste Renoir…

8

9


Related documents


nabe index noms
romance in the air o a world of adventure for fate core
ost southunion qlaweb2 compressed 1
butlerportfolio
bio civil rights frederick douglass 19292 article only
64


Related keywords