PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPl@net BNP Paribas Bank Polska SA .pdf


Original filename: Pl@net - BNP Paribas Bank Polska SA.pdf
Title: Pl@net - BNP Paribas Bank Polska SA
Author: User

This PDF 1.4 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / GPL Ghostscript 8.15, and has been sent on pdf-archive.com on 25/05/2014 at 10:16, from IP address 89.78.x.x. The current document download page has been viewed 12627 times.
File size: 43 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Potwierdzenie realizacji przelewu
BNP Paribas Bank Polska SA
ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
www.bnpparibas.pl
tel. 801 367 847

Informacje o transakcji: 225_PRZELEW PLANET
Nadawca przelewu:

Szczegóły płatności:

N r Rac hunku:

08 1600 1462 0008 4675 7261 6011

oplata za bon

N azwa Banku:

BN P P L C entr.Rozl.nr

N adawc a:

P A RZY G N A T T O M A SZ
SI E N I A WA 2 0 2
3 4 -7 2 3 SI E N I A WA

Odbiorca przelewu:
N r Rac hunku:

62 8046 0002 3011 1300 0723 0001

N azwa Banku:

mBank O .Bank.D etal.

O dbiorc a:

A dam Stanis zews ki

Kwota:
3 ,0 0 P L N
Data realizacji:
2 5 .0 5 .2 0 1 4
Numer ref erencyjny transakcji:
C ENT40513H017671

brak

Ninie jsze potwie rdze nie przele wu zosta ło sporządzone na podst. a rt. 7 usta wy Pra wo
Ba nk owe (Dz.U. nr 72 z 2002r., poz. 665, z późnie jszym i zm ia na m i). Dokum ent
wyge nerowa ny kom pute rowo, za pom ocą system u ba nk owości internetowe j P l@ne t, nie
wym a ga podpisu a ni stem pla.
Uwa ga ! P rzele w zosta nie zrea lizowa ny w k ole jnym dniu roboczym . (data re a lizacji).
Da ta sporzą dzenia potwie rdze nia: 25.05.2014 , 09:56:17


Document preview Pl@net - BNP Paribas Bank Polska SA.pdf - page 1/1

Related documents


pl net bnp paribas bank polska sa
print 1
print
potwierdzenie wykonania przelewu
potwierdzenie wykonania przelewu 1 1
potwierdzenie wykonania przelewu


Related keywords