smlouva auto s poplatkem 2014.unlocked .pdf

File information


Original filename: smlouva_auto_s_poplatkem_2014.unlocked.pdf
Author: Your User Name

This PDF 1.6 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 25/05/2014 at 17:10, from IP address 89.102.x.x. The current document download page has been viewed 781 times.
File size: 253 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


smlouva_auto_s_poplatkem_2014.unlocked.pdf (PDF, 253 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Smlouva o účasti v průvodu
§1
Smluvní strany
1.1. Spolek Prague Pride
se sídlem Opatovická 166/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 228 42 730
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
22311
bankovní účet číslo: 2800413427 / 2010, vedený u Fio banka, a.s., název účtu: Prague
Pride, IBAN: CZ65 2010 0000 0020 0041 3427, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX
zastoupený svým předsedou, panem Czeslawem Walekem
(dále též jen „pořadatel“)
na straně jedné
a
1.2 Česká pirátská strana
Dalimilova 457/6 130 00 Praha 3, Doručovat do datové schránky b2i4r6j
IČO 71339698
Transparentní účet 2100048174/2010
zastoupená svým předsedou PhDr. Ivanem Bartošem Ph.D.
(dále též jen „účastník“)
na straně druhé
(Subjekty uvedené výše pod §§ 1.1. a 1.2. dále též společně označovány jako „smluvní
strany“.)
§2
Smluvní strany se na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních
dohodly v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále též jen „OZ“), na následující
smlouvu o účasti v průvodu:
§3
Předmět smlouvy a závazky smluvních stran
3.1. Pořadatel je spolkem. Hlavními cíli pořadatele, coby spolku, jsou podpora, propagace a
prosazování tolerantní občanské společnosti a rovnosti příležitostí v České republice,
pojmenovávání projevů a odstraňování příčin diskriminace z důvodu sexuální orientace
a prosazování a hájení oprávněných zájmů členů spolku (dále též jen „cíle spolku“).
3.2. Pořadatel organizuje festival tolerance Prague Pride 2014, který se uskuteční ve dnech
11. – 17. srpna 2014 (bližší informace viz www.praguepride.com) (dále též jen „Prague
Pride 2014“).

Stránka 1 z 5

3.3. V rámci Prague Pride 2014 pořadatel organizuje dne 16.08.2014 od ca 12:00 do ca
15:00 hodin v Praze 1 a v Praze 7 „Průvod hrdosti“, jehož trasa bude zahájena na
shromaždišti na Václavském náměstí, odkud vyrazí dále po trase: Václavské náměstí –
Na Příkopě – Celetná – Staroměstské náměstí – Pařížská – náměstí Curiových – Čechův
most – Nábřeží E. Beneše – po schodech a cestách na Letenské sady – Letenské sady,
případně jiná trasa, pokud dojde k její změně (dále též jen „průvod“).
3.4. Účastník se zavazuje, že se do průvodu zajistí a vhodným způsobem vyzdobí následující
motorové vozidlo (dále též jen „vozidlo“):
a) druh vozidla: užitkové / nákladní
b) maximální hmotnost vozidla: 3,5 t
c) tovární značka vozidla: [•]
d) základní specifikace výzdoby: [•]
3.5. Účastník se zavazuje, že:
a) přistaví vozidlo dne 16. srpna 2014 na Václavské náměstí ve 12:30, případně na jiné
místo a v jiný čas dle pokynů pořadatele, pokud dojde ke změně trasy či času
začátku průvodu. Nezpůsobí zastavení silničního provozu.
b) se vozidlo, včetně řidiče a další posádky vozidla, k průvodu připojí 16. srpna 2014
po 13:00 či v jiný čas určený pořadatelem na [•] v okamžiku, kdy průvod bude
vcházet [•] dle pokynů pořadatelů k tomu určených a zúčastní se průvodu po výše
uvedené trase;
c) vozidlo bude způsobilé k provozu na pozemních komunikacích;
d) účastník se předem seznámí s trasou průvodu, včetně maximálních povolených
šířek a výšek vozidel v místech, kudy bude průvod procházet, přičemž přihlédne též
k výšce vedení elektrického napětí tramvají městské hromadné dopravy (vezme
v potaz i odpovídající bezpečnostní vzdálenost od tohoto vedení), a zajistí, že
vozidlo bude v souladu s maximální povolenou šířkou a výškou stanovenou
v místech, kterými bude průvod procházet;
e) zajistí, že posádka vozidla se bude v případě průjezdu pod vedením elektrického
napětí tramvají městské hromadné dopravy nacházet v bezpečné vzdálenosti od
tohoto vedení a v případě nebezpečného snížení tohoto vedení zajistí sesednutí
posádky z vozidla tak, aby nemohlo dojít k žádným újmám;
f) výzdoba vozidla bude provedena takovým způsobem, který nebude v rozporu
s právními předpisy, nebude pobuřující, nebude v rozporu s cíli spolku a ani nebude
jakýmkoliv způsobem znevažovat dobrou pověst pořadatele;
g) výzdoba vozidla bude dále provedena takovým způsobem, aby nemohlo dojít k
újmě na životech, na zdraví ani na majetku jakýchkoliv osob;
h) zajistí, aby vozidlo bylo řízeno osobou k tomu způsobilou, která disponuje jak
odpovídajícím oprávněním k řízení vozidla, tak i zkušenostmi;
i) zajistí, aby se vozidlo v průvodu pohybovalo rychlostí, která nebude vyšší než
rychlost chůze, max. 5 km/h;
j) zajistí, aby vozidlo bylo odděleno od ostatních účastníků vhodným provazem, tak,
aby mezi provazem a vozidlem byl na všech stranách odstup minimálně jeden a půl
metru (minimální tloušťka provazu je 3 mm);
k) zajistí, že řidič vozidla bude dodržovat pravidla silničního provozu, jakož i jiné právní
předpisy;
l) zajistí, že řidič vozidla a ani jeho posádka nebudou před a po celou dobu konání
průvodu pod vlivem alkoholu ani žádné jiné omamné, psychotropní či návykové

Stránka 2 z 5

látky, pod jejímž vlivem je zakázáno řízení motorových vozidel, a ani po celou dobu
konání průvodu tyto nebudou požívat;
m) zajistí, že řidič vozidla a jeho posádka budou dbát pokyny pořadatele, jeho
spolupracovníků, jakož i orgánů veřejné moci;
n) zajistí, aby se řidič ani posádka vozidla nedopouštěli urážek a ani jiného chování
poškozujícího osobnostní práva jakýchkoliv dalších osob;
o) vozidlo, jeho řidič a ani jeho posádka nebudou nadměrným způsobem znečišťovat
osoby, komunikace, budovy, ani jakékoliv jiné věci;
p) odpovídá za bezpečnost vozidla, jeho řidiče, jeho posádky a ostatních účastníků
průvodu a přihlížejících osob, kteří se budou nacházet v okolí vozidla; za účelem
zajištění této povinnosti se účastník zavazuje, že zajistí, aby bezpečnost byla
chráněna osobami v dostatečném počtu a s dostatečným poučením a aby tyto
osoby oddělovaly vozidlo od ostatních účastníků průvodu a přihlížejících osob
provazem či jinou vhodnou zábranou;
q) v případě, že by v důsledku činnosti vozidla či chování jeho řidiče či posádky došlo
k jakémukoliv nadměrnému znečištění osob, komunikací, budov, či jakýchkoliv
jiných věcí, které by ohrozilo konání či průběh průvodu, pak toto znečištění
neprodleně odstraní;
r) v případě, že by v důsledku činnosti vozidla či chování jeho řidiče nebo jeho
posádky došlo ke vzniku jakékoliv újmy, tuto újmu neprodleně odstraní, a to
případně i v podobě její náhrady;
s) v případě, že by v důsledku činnosti vozidla či chování jeho řidiče nebo jeho
posádky došlo ze strany orgánů veřejné moci k uložení jakékoliv sankce pořadateli,
pak tuto pořadateli neprodleně nahradí;
t) v případě, že by v důsledku činnosti vozidla či chování jeho řidiče nebo jeho
posádky došlo k zahájení jakéhokoliv řízení (kupř. soudního či správního), jehož
účastníkem bude pořadatel, poskytne účastník pořadateli v takovém řízení
maximální podporu a součinnost, a to včetně úhrady nákladů případného právního
zastoupení pořadatele;
u) v případě, že by v důsledku činnosti vozidla či chování jeho řidiče nebo jeho
posádky byl pořadatel povinován k jakékoliv náhradě újmy či k zaplacení
jakéhokoliv zadostiučinění za nemateriální újmu jakémukoliv subjektu, pak účastník
tento závazek za pořadatele převezme, a pokud to nebude možné, pak alespoň
pořadatele za poskytnutí náhrady újmy odškodní a takového zadostiučinění, a to
minimálně ve výši náhrady újmy a zadostiučinění poskytnutých pořadatelem;
v) řidič vozidla a jeho posádka budou informováni o povinnostech vyplývajících
účastníkovi z této smlouvy a účastník řidiče vozidla a jeho posádku zaváže
k dodržování povinností, které jsou v této smlouvě pro řidiče a posádku vozidla, ale
i pro samotného účastníka předvídány;
w) po ukončení průvodu či účasti vozidla na průvodu zajistí, aby se vozidlo neprodleně
vzdálilo z trasy průvodu.
3.6. Pořadatel pro účastníkovo vozidlo rezervuje jedno místo v průvodu, přičemž
prohlašuje, že bude disponovat odpovídajícím oprávněním k vjezdu vozidla pro
určenou trasu v úseku Václavské náměstí – Na Příkopě – Celetná – Staroměstské
náměstí – Pařížská – náměstí Curiových – Čechův most – Nábřeží E. Beneše, případně
trasu změněnou.
3.7. Pořadatel zajistí po skončení průvodu úklid komunikací na trase průvodu.

Stránka 3 z 5

3.8. Pořadatel zajistí licence k užívání hudebních děl, jakož i případná další povolení,
jestliže:
a) účastník nejpozději do 22.08.2014 (nebo současně s podpisem této smlouvy,
jestliže k jejímu uzavření dojde po 22.08.2014) pořadateli dodá předpokládaný
playlist skladeb obsahující přinejmenším úplný název skladby a údaje o autorovi
hudby, o autorovi textu, jakož i o úpravci skladby;
b) poskytne na základě výzvy pořadatele bez prodlení jakoukoliv další součinnost
potřebnou pro zajištění licence k užívání hudebních děl a pro udělení dalších
povolení.
3.9. Účastník se zavazuje uhradit pořadateli paušální částku na náhradu nákladů
souvisejících s organizací průvodu a zařazení vozidla do průvodu ve výši 6000.-Kc (dále
též jen „paušál“) Účastník přitom bere na vědomí, že pořadatel není plátcem DPH.
3.10. Paušál dle předchozího odstavce bude uhrazen nejpozději do sedmi pracovních dnů od
uzavření této smlouvy ve prospěch účtu pořadatele uvedený v § 1.1. této smlouvy,
případně v hotovosti bezprostředně po uzavření této smlouvy, jestliže by nebylo
možné s ohledem na krátkou dobu mezi datem uzavření této smlouvy a datem konání
průvodu zajistit, že paušál bude před datem konání průvodu připsán ve prospěch účtu
pořadatele.
3.11. O konkrétním pořadí, ve kterém bude vozidlo zařazeno do průvodu, rozhoduje
pořadatel.
3.12. Pořadatel je oprávněn kdykoliv rozhodnout o tom, že vozidlo nebude zařazeno do
průvodu či z něj bude vyřazeno, jestliže dojde k závěru, že vozidlo nesplňuje požadavky
stanovené touto smlouvou, nebo pokud dojde ze strany účastníka k porušení
povinností, které mu z této smlouvy vyplývají, anebo pokud se v rozporu s touto
smlouvou bude chovat řidič vozidla anebo kterákoliv další osoba z jeho posádky.
3.13. Pořadatel je rovněž oprávněn rozhodnout o zrušení průvodu či celé akce Prague Pride
2014. O těchto skutečnostech musí pořadatel účastníka neprodleně informovat.
3.14. V případě každého jednotlivého porušení kteréhokoliv ze závazků účastníka
vyplývajícího z ustanovení § 3.4., 3.5. a 3.8. této smlouvy se účastník zavazuje uhradit
pořadateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc Korun českých). Jestliže
dojde k porušení více závazků současně, pak se smluvní pokuty sčítají. Pořadatel je
oprávněn požadovat vedle zaplacení smluvní pokuty i náhradu újmy, a to i újmy
převyšující sjednanou výši smluvní pokuty.
§4
Závěrečná ustanovení
4.1. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy podléhá utajení a že jej nezveřejní,
nezpřístupní a ani neučiní dostupným jakékoliv třetí osobě, s výjimkou členů a
spolupracovníků spolku pořadatele, řidiče vozidla a jeho posádky, jakož i právních a
daňových poradců smluvních stran.
4.2. Obsah této smlouvy může být měněn pouze v písemné podobě ve formě dodatků na
základě dohody smluvních stran.
4.3. V souvislosti s vyjednáváním obsahu této smlouvy jakož i jejích dodatků smluvní strany
vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3 OZ.

Stránka 4 z 5

4.4. Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost, účinnost či vynutitelnost ostatních
ustanovení této smlouvy.
4.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.
4.6. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními OZ.
4.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
V [•] dne [•]

V [•] dne [•]

Pořadatel:

Účastník:

…………………………………………
Prague Pride
Czeslaw Walek
Předseda

…………………………………………
Česká pirátská strana
Ivan Bartoš
Předseda

Stránka 5 z 5


Document preview smlouva_auto_s_poplatkem_2014.unlocked.pdf - page 1/5

Document preview smlouva_auto_s_poplatkem_2014.unlocked.pdf - page 2/5
Document preview smlouva_auto_s_poplatkem_2014.unlocked.pdf - page 3/5
Document preview smlouva_auto_s_poplatkem_2014.unlocked.pdf - page 4/5
Document preview smlouva_auto_s_poplatkem_2014.unlocked.pdf - page 5/5

Related documents


smlouva auto s poplatkem 2014 unlocked
aaa auto smlouva a podminky2
signdate
pomahat a chranit
kupn smlouva 1
poliklinika pod marj nkou

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file smlouva_auto_s_poplatkem_2014.unlocked.pdf