PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactUMOWA .pdf


Original filename: UMOWA.pdf
Author: Niebieski

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 25/05/2014 at 10:07, from IP address 178.43.x.x. The current document download page has been viewed 540 times.
File size: 704 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
zawarta w Wielkich Oczach w dniu ………………………… pomiędzy:
nazwa firmy, ulica, kod pocztowy miejscowość
reprezentowana przez: pan Jan Kowalski, zwany dalej wynajmującym, a
……………………………………………………………………………………………,
imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania

zwany dalej najemcą o następującej treści:

1.

§1
Wynajmujący oddaje Najemcy lokal znajdujący się pod adresem ulica, 12-345 miejscowość
od dnia: ……………………………………………………
do dnia: ……………………………………………………

1.

2.
3.

1.

§2
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w sali,
o której mowa w § 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń
lub wyposażenia, o których mowa wyżej Najemca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu
Wynajmującemu.
Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, jak również
do utrzymywania w należytej czystości najmowanego lokalu.
Najemca zobowiązany jest do pozostawienia wynajmowanego lokalu w takim stanie, w jakim
zostało mu ono udostępnione.
§3
Za wynajęcie sali, o której mowa w § 1 Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę ……………. zł
brutto w tym zaliczka w wysokości ………………….. zł.

2. Strony niniejszej umowy ustalają, że kwota zaliczki zostaje uiszczona gotówką w dniu
zawarcia umowy, natomiast pozostała kwota zostanie wpłacona gotówką przed
rozpoczęciem imprezy
§4
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Najemca

Wynajmujący

..........................................................

..........................................................


Document preview UMOWA.pdf - page 1/1

Related documents


umowa
umowa najmu sklep
kwestionariusz zleceniobiorcy
regulamin promocji wiat ow d z telefonem 20170824
raportprzesylki 20161209155859
folder lokale uzytkowe sosnowiec 3 maja 7


Related keywords