UMOWA .pdf

File information


Original filename: UMOWA.pdf
Author: Niebieski

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 25/05/2014 at 08:07, from IP address 178.43.x.x. The current document download page has been viewed 601 times.
File size: 704 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


UMOWA.pdf (PDF, 704 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
zawarta w Wielkich Oczach w dniu ………………………… pomiędzy:
nazwa firmy, ulica, kod pocztowy miejscowość
reprezentowana przez: pan Jan Kowalski, zwany dalej wynajmującym, a
……………………………………………………………………………………………,
imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania

zwany dalej najemcą o następującej treści:

1.

§1
Wynajmujący oddaje Najemcy lokal znajdujący się pod adresem ulica, 12-345 miejscowość
od dnia: ……………………………………………………
do dnia: ……………………………………………………

1.

2.
3.

1.

§2
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w sali,
o której mowa w § 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń
lub wyposażenia, o których mowa wyżej Najemca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu
Wynajmującemu.
Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, jak również
do utrzymywania w należytej czystości najmowanego lokalu.
Najemca zobowiązany jest do pozostawienia wynajmowanego lokalu w takim stanie, w jakim
zostało mu ono udostępnione.
§3
Za wynajęcie sali, o której mowa w § 1 Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę ……………. zł
brutto w tym zaliczka w wysokości ………………….. zł.

2. Strony niniejszej umowy ustalają, że kwota zaliczki zostaje uiszczona gotówką w dniu
zawarcia umowy, natomiast pozostała kwota zostanie wpłacona gotówką przed
rozpoczęciem imprezy
§4
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Najemca

Wynajmujący

..........................................................

..........................................................


Document preview UMOWA.pdf - page 1/1


Related documents


umowa
umowa najmu sklep
umowa gurmet 20
kwestionariusz zleceniobiorcy
regulamin promocji wiat ow d z telefonem 20170824
so warszawa ii c 495 16 bte mbank

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file UMOWA.pdf