PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 Uyumluluk Modu .pdf


Original filename: LÇME-VE-DEĞERLENDİRME-3-Uyumluluk-Modu.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 7.3 Build 382 (Windows XP Professional Edition (SP 3) - Version: 5.1.2600 (x86)), and has been sent on pdf-archive.com on 26/05/2014 at 21:23, from IP address 88.251.x.x. The current document download page has been viewed 1144 times.
File size: 4.8 MB (31 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


04.01.2013

Test hazırlama

Ölçme ve değerlendirme

2

 Geçerli ve güvenilir ölçümler dikkatlice planlanmış testlerle elde

edilebilir.
1

TEST HAZIRLAMA SÜRECİ VE
EĞİTİMDE KULLANILAN
ÖLÇME ARAÇLARI

KPSS AKADEMİ

 Testin planlanması ise; testin geliştirilmesine, uygulanmasına ve

puanlanmasına ilişkin birçok sorunun açıkça ve ayrıntılı
cevaplandırılmasını gerektirir.
 İyi bir testin geliştirilmesi, şansla ve rastgele bir yaklaşımla
gerçekleştirilemeyeceğinden, daha test geliştirme işine girişmeden önce,
şu soruların cevaplandırılması bir zorunluluktur.
 Niçin ölçme yapılacak?
 Ne ölçülecek?
 Nasıl ölçülecek

Eğitimde ölçme araçları kullanılarak farklı amaçlar için bilgi
toplanabilir

Test hazırlama süreci

3

4

 1-Test amacının ve kapsamının belirlenmesi
 Başarı ya da performans yordanması
 Öğrenme eksik ve ya yanlışlarının ortaya çıkarılması
 Öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesi
 Öğrencilerin başarı ve performansının değerlendirilmesi
 Öğrencilere yönlendirme ve rehberlik yapılması
 Örencilerin ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması

 2-Ölçülecek davranışların - hedeflerin belirlenmesi
 3-Belirtke tablosu hazırlama
 4-Kullanılacak soru türünün belirlenmesi
 5-Madde (soru) yazma
 6-Soruların gözden geçirilmesi ve seçilmesi
 7-Soruların çoğaltmaya hazırlama
 8-Uygulama
 9-Puanlama

1. Testin Kullanılacağı Amaç belirlenmelidir.

Örneğin

5

6

 Test planlarken ilk belirlenmesi gereken durum sınav amacını

belirlemektir. Çünkü sınav için yapılacak bütün etkinlikler sınavın
amacına göre şekillenir.
 Bir öğretmenin dersteki başarı ölçmek için bir test geliştirdiğini söylemesi,
genel bir amacı belirtmekle birlikte, bu amaç test geliştirmeye girişmede
yetersiz ve belirsizdir.
 Çünkü dersteki başarı niçin ölçülecektir?
 Bu nedenle testin kullanılış amacı, zihinlerde böyle bir sorunun
uyanmasına yer bırakmayacak açıklıkta ve belirginlikte ifade edilmelidir.
 Yani bizim testimiz; sınav geçme amaçlı mı, İzleme-biçimlendirme
amaçlı mı ya da karar vermeye yönelik bir amaç mı vardır?
 Bu soruların önceden cevaplandırılması gerekmektedir.

 Öğrenciler arasında seçme

yapmak için
 Öğrencileri tanıma ve bir
programa – alana yerleştirmek
için
 Öğrencilerin öğrenme düzeyini
ve öğrenme eksiklerini
belirlemek için
 Öğrenci öğrenmelerine ilişkin
sonuç belirlemek için

Öss – kps – oks
ne amaçla yapılıyor?

1

04.01.2013

2. Ölçülecek davranışlar ve Bu davranışların Hangi İçerikler
İçinde Ölçüleceği Belirtilmelidir.

3- Belirtke Tablosunun belirlenmesi

7

8

Seçme ve
yerleştirme
• Yapılacak
sınav

• Değerlendirme
amacı ve türü
dikkate alınır

öss

 Belirtke Tablosu: Bir ölçek hazırlanırken bütün konuların nitelik ve
• Belirtke
tablosuna
bakılır

Lise dersleri

niceliğini, konuların önem derecesini ve işlenen konulardan ne tür
davranışlar ölçüleceğini gösteren tablodur.
 Belirtke tablosu hazırlamanın faydaları:
 - sorulacak soruların evrenini temsil gücü yüksek ve geçerli sorular

belirlenir.
Bu adımda ölçme işleminin hangi düzeyde ve hangi konulardaki özelliklerin ölçüleceğini
belirlemek söz konusudur.
Bu adıma ölçülecek kapsamı ve bu kapsamdaki davranışları belirlemek söz konusudur diyebiliriz.
Örneğin matematik başarısını ölçeceksek kaçıncı sınıf ve hangi konular olduğuna karar vermek ve
hatta bu konularda hangi kazanımların yoklanacağı belirlenmelidir. Bu kararda testin amacı etkili
olacaktır.

 - dersin içeriğinin (işlenecek konulara) uygun soru geliştirilir.
 - hedeflere ilişkin kritik davranışlara ilişkin sorular hazırlanır.

4- Testte Bulunacak Toplam Soru Sayısının Soru Tipinin
Belirlenmelidir

5- Testin Güçlüğü ve Testte Bulunacak soruların Güçlük
Dağılımı Kararlaştırılmalıdır. (madde – soru yazma)

9

10

 Testte bulunacak soru sayısının belirlenmesinde bir çok etkenin göz önünde

bulundurulması gerekir.
 sınav süresi,
 testten elde edilecek puanlarda istenen doğruluk derecesi,
 kullanılan soru tipi,
 soruları cevaplandırmak için gerekli düşünme sürecinin karmaşıklığı,
 soruların güçlük derecesi,
 cevaplayıcıların düzeyi, gibi etkenler bunlar arasında sayılabilir.
 Bu aşamada testte ne tür soru sorulacağı kararlaştırılmalıdır.
 Testte hangi tür soru kullanılacağı ölçmek istediğimiz davranışa göre belirlenir.
 Kullanacağımız soru mutlaka ölçeceğimiz davranışa uygun olmalıdır.

 Testin ortalama güçlük düzeyi ve testteki maddelerin güçlük dağılımı,

testin kullanılış amacına uygun olmalıdır.
 Eğer test çok sayıdaki öğrenciden belli ve az sayıdaki öğrenciyi seçmek

için kullanılacaksa testin güçlük düzeyi bu maksada uygun olmalıdır.
 Eğer test öğrencilere not vermek, onların başarı düzeyleri hakkında bilgi

toplamak ve dolayısıyla öğretime yön vermek için kullanılacak bir testin
ortalama güçlüğü 0,50 civarında olmalıdır.
 Çünkü çok kolay ve çok zor testler ayırt edici değildir.
 Orta güçlükteki bir test daha ayırt edecidir.
 Üstelik bu maksatla kullanılacak bir test, değişik güçlük düzeylerindeki
maddelerden oluşmalıdır.

6-Soruların gözden geçirilmesi ve seçilmesi

7-Soruların çoğaltmaya hazırlama

11

12

 Hazırlanmış olan maddelerin
 Dil
 Anlatım
 Davranışlara uygunluk
 Bilimsel yanlışlığının olup-

olmadığı
 İmla hataları vb. bakımından

gözden geçirilir.

Soruların hangi sırada yer alacağı ve nasıl yazılacağı belirlenir.
Bunun için:
 Sorular kolaydan zora doğru sıralanmalı
 Aynı konuyla ilgili sorular alt alta getirilmemeli
 Soruların kökünde ve seçeneklerinde yazım hataları olmamalı
 Sorular daktilo ve ya bilgisayarla yazılmalı
 Elle yazılacaksa okunaklı olmasına dikkat edilmeli
 Şekiller düzgün çizilmeli
 Sorular tek sayfada yer almalı
 Olumsuz ifadelerin altı çizilmeli

2

04.01.2013

8-Uygulama

9- Puanlama Biçimi ve Puanlamaya İlişkin Başka İşlemler
Belirlenmelidir.

13

14

 A) Cevapların puanlanmasının elle mi yoksa makineyle mi yapılacağı

kararlaştırılmalıdır.
 B) Soru defterinden ya da kitapçığından ayrı bir cevap kağıdı kullanılıp

kullanılmayacağı karar bağlanmalıdır.
 C) Testte yer alan maddelerin her birine takdir edilecek puan

belirlenmelidir.
 D) Elde edilen puanların şans başarısından arıtmak için, düzeltme

formülü kullanılıp kullanılmayacağı bir karara bağlanmalıdır.

2001-KPSS

2003-KPSS

15

Eğitimde kullanılacak sınavların bir plana göre düzenlenmesi gerekir.
“Sınav planı” adı verilen bu hazırlıkta ilk olarak aşağıda verilenlerden
hangisi belirlenir?
A ) Sınavda kullanılacak soru tipleri
B ) Sınavda kapsanacak konular
C ) Sınavda yer verilen soruların güçlük düzeyi.
D ) Sınavın yapılış amacı.
E ) Sınavda sorularına verilen yanıtları puanlama yöntemi

16

I. Testin kullanılacağı amaç saptanmalıdır.
II. Kullanılacak soru tipi kararlaştırılmalıdır.
III. Puanlama biçimi ve puanlamaya ilişkin başka işlemler belirlenmelidir.
IV. Testin güçlüğü ve testte bulunacak soruların güçlük dağılımı kararlaştırılmalıdır.
V. Ölçülecek davranışlar ve bu davranışların hangi içerikler içinde ölçüleceği belirtilmelidir.
VI. Testte bulunacak toplam soru sayısı kararlaştırılmalıdır.
Bir test planında uyulması gerekenlerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A ) I - VI - V - II - IV – III
B ) I - II - V - VI - IV – III
C ) I - V - II - VI - IV – III
D ) I - IV - II - VI - V – III
E ) I - VI - V - IV - II - III

Testlerin sınıflandırılması

Ölçme ve değerlendirme

18

 Puanlama biçimine göre
 Objektif testler

17

TESTLERİN
SINIFLANDIRILMASI

 Ayrılan zamana göre

(uygulama süresi)

 Sübjektif testler

 Hız testleri

 Hazırlama biçimine göre

 Güç testleri

 Standart (uzman yapımı) testler

 Ölçülen davranışın yapısına

 Öğretmen yapımı testler
 Uygulamaya katılan birey

sayısına göre

göre
 Tipik performans testleri
 Maksimum performans testleri

 Bireysel testler

 Cevap formatına göre

 Grup testleri

 Kağıt-kalem testleri
 Seçme gerektiren testler

3

04.01.2013

OBJEKTİF TESTLER

PUANLAMA BİÇİMİNE GÖRE

20

 Kim puanlama yaparsa

yapsın puanlamaya
puanlamanın değişmediği
testlerdir
 Herkesin puanlayabileceği,
anahtarı daha önceden
belirlenmiş testlerdir.
 Puanlayıcının yanlılığı
karışmaz.
 Çoktan seçmeli testler,
doğru – yanlış türü testler
örnek verilebilir.

19

 OBJEKTİF TESTLER
 SÜBJEKTİF TESTLER

1.Puanlayıcı

4.Puanlayıcı

Çoktan
seçmeli

2.Puanlayıcı

3.Puanlayıcı

SÜBJEKTİF TESTLER

HAZIRLAMA BİÇİMİNE GÖRE

21

 Puanlayıcının kanıları

puanlamaya karışabilen
testler.
 Sistematik hata olasılığı
artabilir.
 Puanlama güvenirlik ve
geçerlilikleri objektif testlere
göre düşüktür.
 Yazılı ve sözlü yoklamalar
örnek verilebilir.

22

1 .Puanlayıcı

4.Puanlay ıcı

Y azılı
y oklamalar

2.Puanlay ıcı

STANDART (UZMAN YAPIMI) TESTLER
ÖĞRETMEN YAPIMI TESTLER
3.Puanlayıcı

STANDART (UZMAN YAPIMI) TESTLER

ÖĞRETMEN YAPIMI TESTLER

23

 Kapsamlı bir kullanış

amacıyla yapılmış
 uygulanması ve puanlanması
standart gerçekleştirilen
testlerdir.
 Geçerlilik ve güvenirlilikleri
önceden belirlenmiştir.
 Standart başarı testleri, zeka
ve yetenek testleri örnek
gösterilebilir.
 Öss, oks testler gibi

24

 Öğrencilerin veya

öğrenenlerin öğrenme
düzeyini belirlemek için,
 sınıf atmosferi gibi faktörleri göz
önüne alarak
 öğretmenlerin kendi sınıf veya
okulları için hazırladıkları
testlerdir.
 Sınıf öğretmeninin ve
öğrencinin sınıftaki öğretimin
etkililiğini ölçmek ya da artırmak
için geliştirdiği testlerdir.

4

04.01.2013

UYGULAMAYA KATILAN BİREY
SAYISINA GÖRE

BİREYSEL TESTLER
26

25

Bir uygulayıcı tarafından
Bir kişiye uygulanan testlerdir.

BİREYSEL TESTLER
GRUP TESTLERİ

GRUP TESTLERİ
27

 Bir uygulayıcı tarafından bir defada birçok kişiye uygulanan

testlerdir.

AYRILAN ZAMANA GÖRE
(UYGULAMA SÜRESİ)
28

HIZ TESTLERİ
GÜÇ TESTLERİ

HIZ TESTLERİ

GÜÇ TESTLERİ

29

30

 Bu tip testlerde bireyler

verilen belli bir süre içinde
soruları cevaplamaları
istenir. Hiçbir öğrenci
soruların tamamını
cevaplayamaz.

 Süre sınırlaması yapılmaz.
 Gittikçe zorlaşan sorulardan

oluşur.
 50 maddelik (soruluk) çoktan

seçmeli başarı testi

5

04.01.2013

ÖLÇÜLEN DAVRANIŞIN YAPISINA
GÖRE

TİPİK PERFORMANS TESTLERİ
32

 Kişilik Testleri

31

 Projektif kişilik testleri

 Bu tip testlerde bireylerin

TİPİK PERFORMANS TESTLERİ
MAKSİMUM PERFORMANS TESTLERİ

 Kişilik envanterleri

ortaya koyduğu tipik davranış
örüntüleri belirlemek
amaçlanır.

 Uyum envanterleri
 İlgi envanterleri
 Tutum envanterleri

MAKSİMUM PERFORMANS TESTLERİ

MAKSİMUM PERFORMANS TESTLERİ

33

34

 Bireyin belli bir işi, belli bir

Yetenek testleri

durumda, ne derece iyi ya da
doğru yapabildiğini
belirlemede kullanılır.
 Bireyin zihinsel, duyuşsal,
devinişsel ya da akademik
yetenekleri hakkında bilgi
toplamak amacı ile hazırlanan
araçlardır.
 Zeka ,yetenek ve başarı
testleri gibi

Başarı Testleri

 1.Erişi testl

 1. Genel Yetenek Testleri

 2. İzleme testleri

 2. Özel Yetenek Testleri

 3. Hazırbulunuşluk (düzey

 3. Farklı yetenek testleri

belirleme) testleri

KAĞIT-KALEM TESTLERİ

CEVAP FORMATINA GÖRE
35

36

 Yazılı yoklama
 Boşluk doldurma gibi testler
 Bu testler basılı durumdaki

KAĞIT-KALEM TESTLERİ
SEÇME GEREKTİREN TESTLER

soruların cevaplarını yazılı
olarak ifade ettiği testlerdir.
 Geçerliği, güvenirliği ve
puanlama güvenirliği
düşüktür.

6

04.01.2013

SEÇME GEREKTİREN TESTLER
37

 Çoktan seçmeli testler

Ölçme ve değerlendirme
38

 Doğru – yanlış testleri gibi
 Bu tür testlerde verilen bir çok

seçenekten doğru olanın
seçilmesi söz konusudur.
 Bu tür testlerin geçerliği,
güvenirliği ve objektifliği
yüksektir.

EĞİTİMDE KULLANILAN
ÖLÇME ARAÇLARI

EĞİTİMDE KULLANILAN
ÖLÇME ARAÇLARI
39

Bilişsel alanı ölçen ölçme araçları

Duyuşsal alanı ölçen ölçme araçları

Devinimsel (psikomotor) alanı ölçen araçlar

Tüm alanları ölçen araçlar

Bilişsel alanı ölçen ölçme araçları
40

 Yazılı yoklamalar
 Sözlü sınavlar
 Kısa cevaplı testler
 Doğru-yanlış testleri
 Çoktan seçmeli testleri
 Eşleştirmeli testler
 Ödevler ve projeler
 Uzmanlık gerektiren (yetenek – hazırbuluşluluk)
testleri

Duyuşsal alanı ölçen ölçme araçları

Devinimsel (psikomotor) alanı ölçen
araçlar

41

42

Tutum ölçekleri
İlgi testleri (kuder ilgi alanları tercih envanteri,gazetehaberleri
testi,kendini değerlendirme envanteri)
Gözlem tekniği

İş ve Performans testleri
Gözlem fişleri
Derecelendirme ölçekleri

7

04.01.2013

Tüm alanları ölçen araçlar
43

 Portfolyo değerlendirme
(öğrenci gelişim dosyası)

Bilgi basamağındaki sorular
45

A) Bilgi Basamağı :
 Bu basamak bilişsel alanın en kolay basamağıdır.
 Bu alanda; her türlü ezbere dayanan bilgiler (tanım bilgisi,
formüller, sayılar, tarihler) yer almaktadır.

Ölçme ve değerlendirme
44

BİLİŞSEL
ALAN DAVRANIŞLARINI ÖLÇEN
SORULAR

Kavrama basamağındaki sorular
46

B) Kavrama Basamağı :
 Kavrama düzeyi, edinilmiş bilginin farklı bir dilde, yani farklı bir
anlatım biçimiyle ifade edilmesi davranışını ifade eder.
 Bir harita ya da grafiği okuyabilme ana fikir bulma, özet
yapma, yorumlama, sonucu tahmin etme kavrama
düzeyindeki bir davranıştır.
 Kavrama düzeyindeki davranışlar çevirme (yani başka bir
şekilde ifade etme) yorumlama ve eldeki bilgilerle bilinmeyenler
yada gerçekleşebilecekler hakkında fikir yürütmeyi (ötelemeyi)
kapsar.

Kavrama basamağı

Uygulama Basamağındaki sorular

47

48

 Çevirme (Çeviri) : Edinilen bilgiyi başka bir dille ifade edebilmek

,kendi sözcükleri ile anlatabilmek kavrama basamağındaki
davranışa örnektir.
 Yorumlama: Verilen bağımsız parçalar arasındaki ilişkileri
görebilme ve anlamlandırabilme, yorumlama davranışına
örnektir.
 Öteleme: Verilenlerin arasında boş bırakılmış ,eksik bilgiyi
bulabilme ya da o boşluğu doldurabilme ve verilen bilgilerin
ifade ettiği yönelimin sonucunu belirtme öteleme davranışıdır.

C) Uygulama Basamağı:
 Uygulama düzeyindeki davranışlar edinilen bilgilerin yeni
olduğu düşünülen durumlara uygulanması,
 daha önce karşılaşılmış bir sorunun eldeki bilgilerle çözüme
ulaştırılması davranışlarını içerir.

8

04.01.2013

2005-KPSS

Analiz Basamağındaki sorular

49

50

İngilizce dersinde öğrendiklerine dayalı olarak bir turistle İngilizce
konuşabilen bir öğrenci hangi düzeyde bir bilişsel davranış
göstermiş olur?
A ) bilgi
B ) kavrama
C ) uygulama
D ) analiz
E ) sentez

Sentez Basamağındaki sorular
51

E) Sentez Basamağı:
 Bilinenlerden yaralanarak bilinmeyen durumlar hakkında yeni
ve orijinal bir fikir, düşünce ileri sürmektir.
 Burada yeni ve orijinal ifadesi sorular için bir ip ucudur.
 Örneğin bir kompozisyon yazmak, şiir yazmak gibi.

Değerlendirme Basamağındaki sorular
53

F) Değerlendirme Basamağı:
 Bu düzeyde belli bir ölçüte bağlı olarak ürünler hakkında yargıda
bulunabilme davranışı bulunur.
 Karşılaştırma
 Yargıda bulunma
 Eleştirme
 Kararverme

D) Analiz Basamağı:
 Bu basamakta verilen bir davranışı basamaklara ayırma,
davranışları parçalara ayırabilme
 ve her parçanın bütün içindeki yerini görebilme durumlarını
içerir.

2006-KPSS
52

Bilişsel alan sınıflamasına göre, aşağıdaki kazanımlardan
hangisi diğerlerinden daha yüksek düzeyde zihinsel beceri
gerektirir?
A) Bir olaya yol açmış olabilecek nedenleri sayma
B) Yapılan tanıma uygun örnek verme
C) Probleme, yeni ve orijinal bir çözüm yolu bulma
D) Verileri tablo ya da grafikle gösterme
E) Şekil ve bilgilere dayanarak açıklama yapma

2005-KPSS
54

Aşağıda öğretmenlik formasyonuyla ilgili bir testte yer alan beş soru verilmiştir:
Soru 1: Bu sütun grafiğinde gösterilen puanların aritmetik ortalaması kaçtır?
2. Soru: Ortalama, ortanca ve standart sapma değerlerinden hangisi bir değişim ölçüsüdür?
3. Soru: Eğitim, toplumda “hoşgörü kültürünün” gelişmesini hangi yönlerde ve nasıl etkileyebilir?
(Etik değerlerle ilgili olarak açıklayınız.)
4. Soru: Sezgi nedir?
5. Soru: Sonuçları zeka bölümü olarak ifade edilen zeka testleri, hangi ölçek türünde ölçme
araçlarıdır?
Buna göre, en üst zihinsel süreci ölçen soru aşağıdakilerden hangisidir?
A ) 1.
B ) 2.
C)3
D)4
E)5

9


Related documents


l me ve de erlend rme 3 uyumluluk modu
l me ve de erlend rme 4 uyumluluk modu
l me ve de erlend rme 2 uyumluluk modu
en iyi 21 dijital pazarlama aracimehmetdenizer
matematik 2
mesele makalesi


Related keywords