vypr otazky .pdf

File information


Original filename: vypr_otazky.pdf
Author: Milos

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.0, and has been sent on pdf-archive.com on 27/05/2014 at 05:43, from IP address 89.102.x.x. The current document download page has been viewed 611 times.
File size: 59 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


vypr_otazky.pdf (PDF, 59 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


1. Definujte data v rámci životního prostředí, uveďte alespoň jeden příklad
Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismu včetně
člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje.
Složkami životního prostředí jsou zejména:
- ovzduší
- energie
- voda
- ekosystémy
- půda - organismy
- horniny
2. Jaké jsou nástroje ochrany životního prostředí?
(http://www.cpkp.cz/evropskyobcan/manual/nastroje.htm) (isict-zp-vlivy-evvo1.ppt str 35)
Nástroje ochrany životního prostředí pomáhají uplatňovat šetrnější přístup k životnímu
prostředí.
Nástroje ochrany životního prostředí
Dobrovolné – nařízení, usnesení, normy, dohody
Povinné (právní) – právní předpisy, normy, mezinárodní smlouvy, dohody, protokoly
Ekonomické
Informační
Institucionální
3. Jaké jsou složky integrovaného monitoringu? (technologie-is-odpady_isicte.ppt str
54)
Složky integrovaného monitoringu:
• atmosféra
• hydrosféra
• pedosféra
• biota (rostliny, živočichové)
4. Jaké informace jsou zpřístupněny v rámci Informačního systému kvality
ovzduší? ISKO (technologie-is-odpady_isicte.ppt str 61)
evidence měřících stanic
frekvence a druh prováděných měření
shromažďování, kontrola a archivace dat
zpracování výstupních sestav
//pozn. spadá semka emisni a imisni monitoring
5. Co je to EIA a k čemu slouží? (eia-is-pr-cv.ppt str 3 a 66)
Zkratka EIA pochází z anglického názvu Environmental Impact Assessment, což odpovidá
českému označení „posuzování (hodnocení, vyhodnocení) vlivů na životní prostředí“.
EIA je proces, který usiluje o shromáždění informací o životním prostředí a rovněž v
některých případech o sociálních aspektech obvykle dlouhodobých projektů (jako je výstavba
a provoz továrny, silnice, nebo přehrady). EIA v podstatě spojuje adminitrativní a technická
hlediska a otevírá cestu pro zveřejnění informací a účast veřejnosti. V nezbytném předpokladu
výměny a vyhodnocování informací mezi projektem a prostředím umožňuje EIA odborníkům
vytvářet kvalifikovaná rozhodnutí o přípustnosti pokračování stavby daného projektu.
EIA představuje významný preventivní nástroj ochrany životního prostředí a současně
jeden z prvků politiky životního prostředí. Umožňuje i zapojení veřejnosti. Veřejnost se může
k záměru vyjádřit v průběhu procesu EIA - buď písemně nebo v rámci veřejné diskuse.
Informace o právě probíhajících EIA posouzeních naleznete v Užitečných odkazech.

6. Jaké informace obsahuje informační systém SEA a k čemu slouží?
(eia-is-pr-cv.ppt str 60 a 66)
IS SEA a IS EIA jsou určeny pro potřeby úřadů dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Informační systém SEA (databáze koncepcí) je centrální pro celou ČR a všechny příslušné
úřady zde zveřejňují povinně zveřejňované dokumenty tak, jak ukládá zákon.
Součástí informačních systémů je přehled držitelů autorizace ke zpracování dokumentací a
posudků, přehled legislativy vztahující se k procesu posuzování včetně výkladů a další
sdělení.
IS SEA slouží k vedení evidence posuzovaných koncepcí (úroveň celostátní), územně
plánovacích dokumentací vyšších územněsprávních celků (úroveň regionální) a územně
plánovacích dokumentací obcí (úroveň místní) a ke zveřejňování dokumentů pořízených v
průběhu procesu posuzování koncepcí.
Provozováním systémů je pověřena Česká informační agentura životního prostředí (CENIA).
7. Co je to systém LPIS a proč byl vytvořen?
Land Parcel Identification Systém (portál farmáře)
je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské
půdy
Hlavním účelem registru půdy je ověřování údajů v žádostech o dotace poskytovaných ve
vazbě na zemědělskou půdu, a to bez ohledu na to, zda jde o dotace financované ze zdrojů EU
nebo o národní dotační programy. V průběhu jeho vývoje se však našla široká škála dalšího
uplatnění, přičemž za zmínku stojí zejména jeho využití jako podkladu pro vedení zákonných
evidencí o použití hnojiv, pastvy, přípravků na ochranu rostlin, dále je využíván jako podklad
pro stanovení omezení hospodaření z titulu nitrátové směrnice, erozní ohroženosti apod. LPIS
nachází dalšího využití i např. v oblasti lokalizace ohnisek nákaz zvířat nebo v oblasti
monitoringu výskytu škodlivých organismů.
8. Co je to integrovaný registr znečišťování? Jaké informace se do něj ohlašují?
(technologie-is-odpady_isicte.ppt str 91)
Je vytvářen na základě zákona o integrované prevenci a kontrole znečištění. Do registru se
uvádějí úhrnná roční množství uvolňovaných do ŽP a to nezávisle na tom, zda jsou
uvolňovány do ovzduší, vody, půdy apod.
Obsahuje data z provozoven, které zasílají na jediné místo periodicky zprávu s údaji o emisích
znečišťujících látek do ovzduší, vody, půdy a o přenosech těchto látek. Integrovaný registr
znečišťování životního prostředí je veřejně přístupný informační systém, IRZ zřizuje a
spravuje Ministerstvo životního prostředí a provozovatelem je CENIA.
9. K čemu slouží systém ISPOP?
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v rámci životního prostředí
(technologie-is-odpady_isicte.ppt str 97)
Úvod: Nepropojenost stávajících ohlašovacích systémů v oblasti životního prostředí je dána
odděleným vývojem ohlašovacích procesů v jednotlivých složkách životního prostředí. Tím
byl vytvořen prostor pro separátní ohlašovací modely, které mají různé požadavky na
ohlašující subjekt. Současný stav plnění ohlašovacích povinností podle jednotlivých právních
předpisů se tak vyznačuje vysokou mírou roztříštěnosti a preferencí listinné podoby
předávaných údajů.

Principem (ISPOP) je vybudování tzv. hlavního ohlašovacího místa (main reporting point),
prostřednictvím kterého budou plněny rozdílné ohlašovací povinnosti dané právní předpisy v
oblasti životního prostředí.
Výhodou ISPOP bude možnost podání různých formulářů (navrženo je až 20 v současnosti
používaných formulářů) na jedno místo (tzv. Centrální ohlašovnu MŽP), na rozdíl od stavu,
kdy jsou některá hlášení podávána opakovaně různým orgánům státní správy.
10. K čemu slouží informační systém integrované prevence? Proč vznikl a co
obsahuje? (http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/
$pid/MZPMSFGRHE2A) (IPPC_I.ppt)
Integrovaná prevence je soubor opatření zaměřených na prevenci znečišťování, na snižování
emisí do ovzduší, vody a půdy, na omezování vzniku odpadů a na zhodnocování
zneškodňování odpadu s cílem dosáhnout vysokou celkovou úroveň ochrany životního
prostředí. Technická úroveň zařízení, zejména z pohledu dosahované výše emisí a množství
odpadů, materiálové a energetické náročnosti, způsobu a nástrojích environmentálního řízení,
se porovnává s nejlepšími dostupnými technikami – BAT (Best Available Techniques).
Účel = ochrana životního prostředí jako celku,
Obsahuje (asi) Princip prevence, Princip integrovaného povolování, Princip snižování rizika u
zdroje, Princip uplatňování nejlepších dostupných technik (BAT), Princip vyjednávání a
komunikace, Princip transparentnosti, Princip subsidiarity
11. Jmenujte alespoň 3 informační systémy veřejné správy v rámci životního
prostředí a krátce vysvětlete k čemu slouží?
VODOHOSPODÁŘSKÝ INFORMAČNÍ PORTÁL – VODA
(informační_systémy_voda.ppt, str 19)
 Obsahuje tzv. aktuální informace tzv. „nadstandardní“ údaje, které ze svých datových
zdrojů v současné době poskytují správci povodí, tj. státní podniky Povodí, a jejichž
prezentace nevychází ze žádných platných právních předpisů České republiky.
• STAVY A PRŮTOKY NA VODNÍCH TOCÍCH
• HLADINY VODY V NÁDRŽÍCH
• SRÁŽKY
• JAKOST VODY V NÁDRŽÍCH
• CENTRÁLNÍ TECHNICKÁ EVIDENCE JEVŮ A VLASTNOSTÍ NA
VODNÍCH TOCÍCH
Informační systém ARROW (informační_systémy_voda.ppt, 33str a dolů)
Informační systém monitoringu ARROW umožňuje ukládání a zpracování výsledků
programů monitoringu týkajících se sledování chemického a ekologického stavu vod dle
požadavků Směrnice Rady č. 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnosti Společenství v oblasti
vodohospodářské politiky (Rámcová směrnice) a jejich zveřejnění pro laickou i odbornou
veřejnost. IS ARROW provozuje ČHMÚ jako Národní referenční středisko pro monitoring v
rámci činností zajišťovaných pro MŽP.
Informační systém POVIS
Povodňový informační systém slouží jako podpora pro komunikační, koordinační
a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny
povodňovou situaci řešit. Cílem systému POVIS je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ní
základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit
a zrychlit přenos informací a v neposlední radě zajistit jednotné formáty předávaných
informací.

Informační systém HEIS
Hydroekologický informační systém přispívá ke zvýšení pohotovosti, kvality a
objektivnosti při poskytování informací pro rozhodování kompetentních orgánů všech úrovní
a umožňuje kvalifikované informování veřejnosti o stavu životního prostředí se zaměřením na
vodu, jako jeho základní složku.

12. Jaké informace sdružuje ISOH a definujte jej?
Informačního Systému Odpadového Hospodářství
(technologie-is-odpady_isicte.ppt str 85)
Sleduje informace o produkci a nakládání s odpady. V ISOH jsou každoročně soustřeďována
data o produkci a nakládání s odpady podle zákona o odpadech. Data jsou pořizována a
verifikována na okresních úřadech a zasílána v elektronické podobě. Informační systém je
rozdělen na dvě části, jsou to data o produkci a nakládání s odpady a data o zařízeních pro
úpravu, využívání a zneškodňování odpadu.


Document preview vypr_otazky.pdf - page 1/4

Document preview vypr_otazky.pdf - page 2/4
Document preview vypr_otazky.pdf - page 3/4
Document preview vypr_otazky.pdf - page 4/4

Related documents


vypr otazky
soilmod
vp management obchodu a slu eb tisk
91
stanovisko zmos hsr sr 18 8 2014 k pia
cenik doplnek

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file vypr_otazky.pdf