eBook (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 7.3 Build 382 (Windows XP Professional Edition (SP 2) - Version: 5.1.2600 (x86)), and has been sent on pdf-archive.com on 29/05/2014 at 14:22, from IP address 37.63.x.x. The current document download page has been viewed 689 times.
File size: 2.4 MB (101 pages).
Privacy: public file
File preview


‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬
‫ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر ‪2 .......................................................................................................................‬‬
‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ ‪3 ...............................................................................................................................‬‬
‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺑﻮرس ‪5 ..............................................................................................................‬‬
‫‪13 ................................................................................................................................ CFD‬‬
‫ارز ‪14 ......................................................................................................................................‬‬
‫ﺷﺎﺧﺺ ‪24 .............................................................................................................................‬‬
‫اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺎزار ارز ‪30 .....................................................................................................‬‬
‫روﺷﻬﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ارز ‪34 ...........................................................................................‬‬
‫ﺟﺰﺋﯿ‪‬ﺎت ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ‪52 ...........................................................................................‬‬
‫ﻣﺪﯾﺮﯾ‪‬ﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﯾﺴﮏ در ﺑﺎزار ارز ‪62 ..............................................................‬‬
‫ﻣﻬﻤ‪‬ﺎت ﺑﺎزار ارز‪67...........................................................................................................‬‬
‫اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت و ﻓﺘﺎوي ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﺗﻘﻠﯿﺪ ‪75 ..............................................................‬‬
‫ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﺗﺨﺼ‪‬ﺼﯽ‪79..............................‬‬
‫ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﺎر ﮐﺮد ﻫﺎ‪94.......................................................................................................‬‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻬﺎ‪100....................................................................................................‬‬

‫‪١‬‬

‫ﺟﺪا ﺷﺪ ﯾﮑﯽ ﭼﺸﻤﻪ از ﮐﻮﻫﺴﺎر‬
‫ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ‬
‫ﮔﺮان ﺳﻨﮓ ﺗﯿﺮه دل ﺳﺨﺖ ﺳﺮ‬
‫ﻧﺠﻨﺒﯿﺪم از ﺳﯿﻞ زور آزﻣﺎي‬

‫ﺑﻪ ره ﮔﺸﺖ ﻧﺎﮔﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯽ دﭼﺎر‬
‫ﮐﺮم ﮐﺮده راﻫﯽ ده اي ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ‬
‫زدش ﺳﯿﻠﯽ و ﮔﻔﺖ دور اي ﭘﺴﺮ‬
‫ﮐﻪ اي ﺗﻮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺟﻨﺒﻢ ز ﺟﺎي‬

‫ﻧﺸﺪ ﭼﺸﻤﻪ از ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻨﮓ ﺳﺮد‬

‫ﺑﻪ ﮐﻨﺪن در ا‪‬ﺳﺘﺎد و ا‪‬ﺑﺮام ﮐﺮد‬

‫ﺑﺴﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎوﯾﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮد‬

‫ﮐﺰ آن ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا رﻫﯽ ﺑﺮ ﮔﺸﻮد‬

‫ز ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﯿﺪ‬

‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻤﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪ‬

‫ﺑﺮو ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎش و اﻣ‪‬ﯿﺪوار‬
‫ﮔﺮت ﭘﺎﯾﺪارﯾﺴﺖ در ﮐﺎرﻫﺎ‬

‫ﮐﻪ از ﯾﺄس ﺟﺰ ﻣﺮگ ﻧﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎر‬
‫ﺷﻮد ﺳﻬﻞ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ دﺷﻮارﻫﺎ‬

‫ﻣﺤﻤ‪‬ﺪ ﺗﻘﯽ ﺑﻬﺎر‬
‫‪٢‬‬

‫ﻣﻘﺪ‪‬ﻣﻪ‬

‫واژة ﺑﻮرس از ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم واﻧﺪر ﺑﻮرس اﺧﺬ ﺷﺪه ﮐﻪ در اواﺋﻞ ﻗﺮن ‪15‬‬
‫ﻣﯿﻼدي در ﺷﻬﺮ ﺑﺮوژ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﺮّاﻓﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧـﮥ وي‬
‫ﮔﺮد آﻣﺪه و ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﮐﺎﻻ ‪ ،‬ﭘﻮل و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ‪ .‬ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑـﻪ ﮐﻠﯿ‪‬ـﮥ‬
‫اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞّ داد و ﺳﺘﺪ ﭘﻮل ‪ ،‬ﮐﺎﻻ و اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎري ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧـﺎم اﻃـﻼق‬
‫ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ‪ .‬در ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎي ﻟﻐﺖ اﻟﻔﺎظ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ‪ ،‬ﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ در‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﮥ ﺑﻮرس آﻣﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬
‫اﺻﻄﻼح ﺑﻮرس ﺑﺮاي او‪‬ﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺑـﺎزار داد و ﺳـﺘﺪ و‬
‫ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در آن اﺳﻨﺎد و اوراق ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬ﭘﻮﻟﻬﺎي‬
‫‪٣‬‬

‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪ ،‬ﻃﻼ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ‬
‫ﻧﻮع ﻣﺒﺎدﻟﻪ ‪ ،‬واﺳﻄﮥ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎزار ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار ‪ ،‬ﺑـﻮرس ارز ‪،‬‬
‫ﺑﻮرس اﺳﻨﺎد ‪ ،‬ﺑﻮرس ﻃﻼ ‪ ،‬ﺑﻮرس ﻧﻔﺖ ‪ ،‬اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎزاري رﺳﻤﯽ و ﻣﺘﺸﮑّﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳـﻬﺎم‬
‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﯾﺎ اوراق ﻗﺮﺿﮥ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺗﺤـﺖ ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﻌـﯿ‪‬ﻦ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ و‬
‫ﻣﺸﺨّﺼﮥ ﻣﻬﻢ‪ ‬آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي راﮐﺪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻮرس ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ و ﻣﻄﻤﺌﻨّﯽ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻓﺮاد و ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﺧﺼﻮﺻـﯽ‬
‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪ‪‬ت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ‪ ،‬واﺳﻄﻪ اي ﯾﺎ‬
‫ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪودة ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﺋﯽ واﻗـﻊ ﮔﺮدﯾـﺪه و آن ﮐـﺎﻻي ﺧـﺎص ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬
‫ﺑﻮرس ﻓﺮش در ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان ‪ ،‬ﺑﻮرس آﻫـﻦ و ‪ . . .‬را ﻧﻔـﺮات زﯾـﺎدي از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻋ‪‬ﻤـﺪه‬
‫ﻓﺮوﺷﯽ و ﺧُﺮده ﻓﺮوﺷﯽ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛ ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺑﻮرس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ‪.‬‬

‫‪۴‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺑﻮرس‬
‫ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار‬
‫ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﻮرس در دﻧﯿـﺎ ﺑـﺎ دو ﭘﺪﯾـﺪة ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿ‪‬ﺖ ﻣﺤـﺪود و‬
‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ‪.‬‬
‫از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾ‪‬ﺎم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺗﺠ‪‬ﺎر ﺑﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎن و ﺧﻄﺮات دﯾﮕﺮ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﯽ دﺳـﺖ و‬
‫ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯿﮑﺮده اﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮﯾﮑﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺳـﻮد ﯾـﺎ زﯾﺎﻧﻬﺎﯾﺸـﺎن را‬
‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آوردة ﻧﻘﺪي در ﺳﻮد و زﯾـﺎن ﺷـﺮﯾﮏ ﺷـﻮد ‪ .‬ﺷـﮑﻞ‬
‫ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮥ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻣ‪‬ﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﺎم ﻋﺎم ﺑﻮده ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺳـﻬﺎم را ﺑـﻪ‬
‫ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﯿﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺮدم اﻧﺠـﺎم ﻣﯿﺪادﻧـﺪ ‪.‬‬
‫او‪‬ﻟﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠـﺎرت دﻧﯿـﺎ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه‬
‫ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ‪ .‬وﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎري در اروﭘـﺎ و‬
‫ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺑـﺎزار‬
‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ ﺗﻤـﺎس‬
‫ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﯿﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺳﯿﺮ ﺗﮑـﺎﻣﻠﯽ و ﺷـﯿﻮه ﻫـﺎي ﻧـﻮﯾﻦ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺸﻬﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﺸﮑﯿﻞ او‪‬ﻟﯿﻦ ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺳﺎل ‪ 1460‬ﻣﯿﻼدي روي داد ‪ .‬در اﯾـﻦ ﺳـﺎل‬
‫در ﺷﻬﺮ آﻧﻮرس ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿ‪‬ﺖ ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي داﺷـﺖ ؛ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ‬
‫ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑّﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ‪ .‬رﺷﺪ ﺑﻮرس ﺳﻬﺎم و ﺟﺎ اﻓﺘـﺎدن آن در ﻋﻤﻠﯿ‪‬ـﺎت‬

‫‪۵‬‬

‫ﺗﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﭘﺎ و ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎزه ﻣﺘﺤـﻮ‪‬ل ﺷـﺪة آن‬
‫ﻗﺎره از ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﺣﯿﻦ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮرس و ﺟﻬـﺶ ﻣﻌـﺎﻣﻼت آن و ﭘـﯿﺶ از‬
‫آﻧﮑﻪ اﻣﻨﯿ‪‬ﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده و ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن‬
‫ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮ ﭘـﺎي اروﭘـﺎ را از ﻣﻮﻫﺒـﺖ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧـﻮد ﻣﺤـﺮوم‬
‫ﺳﺎزﻧﺪ ؛ د‪‬ول اروﭘﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻟﻤﺎن ‪ ،‬اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺳـﻮﺋﯿﺲ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮّراﺗـﯽ ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ‬
‫ﻓﻌ‪‬ﺎﻟﯿ‪‬ﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻠّﺐ و ﺗﺰوﯾـﺮ و ﭘﺎﯾﻤـﺎل ﺷـﺪن ﺣﻘـﻮق‬
‫ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد ‪.‬‬
‫او‪‬ﻟﯿﻦ ﺑﻮرس ﻣﻌﺘﺒﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار دﻧﯿﺎ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﻔﺪه در ﺷـﻬﺮ آﻣﺴـﺘﺮدام ﻫﻠﻨـﺪ‬
‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را در آن ﻣﮑـﺎن‬
‫ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد ‪ .‬ﺑﻮرس آﻣﺴﺘﺮدام اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻬـﻢ‪ ‬ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در‬
‫ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﻮرس اﻃﺮﯾﺶ در ﺳﺎل ‪ 1771‬در وﯾﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼت اوراق‬
‫ﻗﺮﺿﮥ دوﻟﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﭙﺮداﺧﺖ ‪ .‬اﯾﻦ ﺑـﻮرس در ﭘﺎﯾـﺎن ﻗـﺮن ‪19‬‬
‫ﻣﯿﻼدي ‪ 2500‬ﺳﻬﻢ را در ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺧﻮد داﺷﺖ و از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ ﻣـﺎﻟﯽ اروﭘـﺎ ﺑـﻪ‬
‫ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮﻓﺖ ‪.‬‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺨﺴﺖ در ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ‪ .‬اﯾﺸﺎن ﺑﺮاي ﻧﻈـﻢ‬
‫ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد در ﺳﺎل ‪ 1698‬ﻗﻬـﻮه ﺧﺎﻧـﮥ ﻧﯿـﻮ ﺟﺎﻧﺎﺗـﺎن را ﺑـﻪ ﺑـﻮرس‬
‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ‪ .‬اﻣ‪‬ﺎ ﺑﻮرس ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻟﻨﺪن در ﺳﺎل ‪ 1801‬ﻣﯿﻼدي ﺑﺎ ﻋﻀـﻮﯾ‪‬ﺖ ﭘﺎﻧﺼـﺪ‬
‫ﻧﻔﺮ و اﻧﺘﺸﺎر ‪ 4000‬ﺳﻬﻢ ‪ 50‬ﭘﻮﻧﺪي ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 200000‬ﭘﻮﻧﺪ اﻓﺘﺘﺎح و آﻏﺎز ﺑـﻪ ﮐـﺎر‬
‫ﻧﻤﻮد ‪ .‬از اﺑﺘﺪاي ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻮرس ﻟﻨـﺪن اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺧـﺎرﺟﯽ و داﺧﻠـﯽ ﻣـﻮرد داد و‬

‫‪۶‬‬

‫ﺳﺘﺪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﺣﺪود ‪ 25‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳـﻬﺎﻣﺪار ﺑـﻮرس ﻟﻨـﺪن‬
‫ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻮرس آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ‪ 1792‬در ﺧﯿﺎﺑﺎن وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرك در ﻣﺤﻮﻃـﻪ اي زﯾـﺮ‬
‫ﺳﺎﯾﮥ درﺧﺖ ﻧﺎرون ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ ﻗﻬـﻮه ﺧﺎﻧـﻪ اي در ﻫﻤـﺎن‬
‫ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ اﺧـﺬ ﻣﺒـﺎﻟﻐﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ورودﯾ‪‬ـﻪ از دﻻّﻻن و‬
‫ﮔﺴﺘﺮش دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﯿ‪‬ﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻈﯿﻤـﯽ ﻣﺒـﺪ‪‬ل ﮔﺮدﯾـﺪه و‬
‫ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻮرس ﺳﻬﺎم ﻧﯿﻮﯾﻮرك رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ ‪ .‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮرس ﻧﯿﻮﯾﻮرك‬
‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ‪ 80‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿ‪‬ﺖ آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺳـﻬﺎﻣﺪار آن‬
‫ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯿﮕﺮدد ‪.‬‬
‫در ﺳﺎل ‪ 1315‬ﺷﻤﺴﯽ دو ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻠﻨﺪي و ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و اﻗﺪام در‬
‫ﻣﻮرد ﺗﻬﯿ‪‬ﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺮّرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ﻓﻌ‪‬ﺎﻟﯿ‪‬ـﺖ ﺑـﻮرس ﺑـﻪ اﯾـﺮان‬
‫آﻣﺪﻧﺪ اﻣ‪‬ﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دو‪‬م ﻣﺘﻮﻗّـﻒ ﮔﺮدﯾـﺪ ‪ .‬ﻣﺠـﺪ‪‬داً‬
‫در ﺳﺎل ‪ 1333‬ﻣﺄﻣﻮرﯾ‪‬ﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻮرس ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌـﺎدن ‪ ،‬ﺑﺎﻧـﮏ‬
‫ﻣﺮﮐﺰي و وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﻗﺖ ﻣﺤﻮ‪‬ل ﺷﺪ ‪ .‬اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘـﺲ از ‪ 12‬ﺳـﺎل ﺗﺤﻘﯿـﻖ و‬
‫ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﺎل ‪ 1345‬ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮّرات ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان را ﺗﻬﯿ‪‬ـﻪ‬
‫و ﻻﯾﺤﮥ ﻣﺮﺑـﻮط را ﺑـﻪ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮراي ﻣﻠّـﯽ ارﺳـﺎل داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻻﯾﺤـﻪ در‬
‫اردﯾﺒﻬﺸﺖ ‪ 1345‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ‪ .‬ﺑﺎ ورود ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻣﻌـﺪن و ﻧﻔـﺖ‬
‫ﭘﺎرس در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ‪ 1346‬ﻓﻌ‪‬ﺎﻟﯿ‪‬ﺖ ﺑﻮرس ﺗﻬـﺮان آﻏـﺎز ﮔﺮدﯾـﺪ ‪ .‬ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن اوراق‬
‫ﻗﺮﺿﮥ دوﻟﺘﯽ ‪ ،‬اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ‪ ،‬اوراق ﻗﺮﺿﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻟﮑﯿ‪‬ﺖ ﺻـﻨﻌﺘﯽ و اوراق‬
‫ﻗﺮﺿﮥ ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺑﻪ ﺑﻮرس راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ‪ .‬ﺗﻌﺪاد ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤـﮥ‬
‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﻃﯽ‪ 11 ‬ﺳﺎل ﻓﻌ‪‬ﺎﻟﯿ‪‬ﺖ از ‪ 6‬ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ‪6/2‬‬
‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ‪ 105‬ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ‪ 230‬ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﯾـﺎل و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ‬
‫‪٧‬‬

‫ارزش ﻣﺒﺎدﻻت از ‪ 15‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ 150‬ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﯾـﺎل در ﺳـﺎل ‪1357‬‬
‫اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ‪.‬‬
‫در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺲ از ﭘﯿـﺮوزي اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ و ﺑـﺎ ﺗﺤـﻮ‪‬ﻻت ﭘـﯿﺶ آﻣـﺪه ؛ ﺗﻌـﺪاد‬
‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس از ‪ 105‬ﺷـﺮﮐﺖ در ﺳـﺎل ‪ 1357‬ﺑـﻪ ‪ 56‬ﺷـﺮﮐﺖ‬
‫ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ‪ .‬اﯾﻦ دورة رﮐﻮد ﺑﻮرس ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ 1367‬اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ‪.‬‬
‫از ﺳﺎل ‪ 1368‬و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﻨﺞ ﺳـﺎﻟﮥ او‪‬ل ﺗﻮﺳـﻌﮥ اﻗﺘﺼـﺎدي ‪ ،‬اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ‪،‬‬
‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﻌ‪‬ﺎﻟﯿ‪‬ﺖ ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨـﮥ اﺟـﺮاي ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺳـﺎزي ؛‬
‫ﺟﺬب و ﮔﺮد آوري ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺖ آن در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري آﻏﺎز ﮔﺮدﯾـﺪ ‪.‬‬
‫ﻃﯽ‪ ‬ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮرس ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻌ‪‬ﺎﻟﯿ‪‬ﺖ ﺑﻮرس ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫـﺎي‬
‫ﻣﺘﻌﺪ‪‬دي از ﺟﻤﻠﻪ رﮐـﻮد ﺳـﺎﻟﻬﺎي ‪ 1371‬ﺗـﺎ ‪ 1373‬و ‪ 1375‬ﺗـﺎ ‪ 1378‬و اﻓـﺖ و‬
‫ﺧﯿﺰﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق را‬
‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ‪.‬‬
‫از اواﺋﻞ ﺳـﺎل ‪ 1376‬دور ﺗـﺎزه اي از ﻓﻌ‪‬ﺎﻟﯿ‪‬ـﺖ ﺑـﻮرس و اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺗﻬـﺮان آﻏـﺎز و‬
‫اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾ‪‬ﺘﯽ ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي‬
‫ﻧﻮ آوري ﻫﺎي ﻓﻨّﯽ و ﺗﺨﺼ‪‬ﺼﯽ ‪ ،‬اﺻﻼح روﺷﻬﺎي ﻣﻘﺮّراﺗﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ‪ ،‬ﻓﺮاﻫﻢ آوردن‬
‫زﻣﯿﻨﮥ ارﺗﻘﺎي ﮐﺎرآﺋﯽ و اﺻﻼح ﮐـﺎر ﮐـﺮد ﺑـﺎزار و ﮐﻮﺷـﺶ ﺑـﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزي‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬارﯾﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺑﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﻮﺟ‪‬ﻬـﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﭘﺲ از ‪ 40‬ﺳﺎل در آذر ﻣﺎه ‪ 1384‬ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﻮرس و اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺑـﺎ‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ ‪.‬‬
‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﯿﺮ ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸـﯿﻦ داراي ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮ‪‬ت ﺑﺴـﯿﺎري از ﺟﻤﻠـﻪ‬
‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻠﯿ‪‬ﺎت از ﻧﻈﺎرت ‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﺑﺎزار او‪‬ﻟﯿ‪‬ﻪ ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺗﻨـﻮ‪‬ع در ﺑﺎزارﻫـﺎي‬
‫‪٨‬‬

‫ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮ ارﮐﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻌ‪‬ﺎل ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ‪ .‬ﻋﻠـﯽ‬
‫اﯾ‪‬ﺤﺎل ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬارﯾﻬﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎز و ﮐـﺎر ﺑـﻮرس ؛‬
‫اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺷﻤﺎر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان را در ﭘﯽ‬
‫داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻨـﻮال از ﺳـﺎل ‪ 1367‬ﺗـﺎ اﻣـﺮوز ﺗﻌـﺪاد ﺑﻨﮕﺎﻫﻬـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي‬
‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﻮرس از ‪ 56‬ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﺑـﯿﺶ از ‪ 400‬ﺷـﺮﮐﺖ و ارزش‬
‫ﺑﺎزار ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ‪ 65‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﻌﺒﺎت ﻣﺘﻌـﺪ‪‬د‬
‫ﺑﻮرس در ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻌ‪‬ﺎﻟﯿ‪‬ﺘﻬـﺎي ﺣﻘﯿﻘـﯽ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﻈﺎم ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸـﻮر‬
‫آن را اداره ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﻫﻢ‪ ‬ﮐـﺎرﮐﺮد آن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒـﺎرات ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪ‪‬ت اﺳـﺖ و ﺑـﺎزار‬
‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ آن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪ‪‬ت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻌ‪‬ﺎﻟﯿ‪‬ﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و‬
‫ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮﻟّﺪﺳﺖ ؛ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﻮرس ﻧﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺴﺖ ﮐـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻋﻤـﺪه و اﺳﺎﺳـﯽ در ﺑـﺎزار‬
‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺤﺴﻮب و در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺆﺳ‪‬ﺴﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧـﻪ اي را ﺑـﺮ‬
‫ﻋﻬﺪه دارد ‪ .‬ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﻮرس ﻣـﺪﯾﺮﯾ‪‬ﺖ اﻧﺘﻘـﺎل رﯾﺴـﮏ و ﺗﻮزﯾـﻊ آن ‪،‬‬
‫ﺷﻔﺎﻓﯿ‪‬ﺖ اﻃّﻼﻋﺎت ‪ ،‬ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤـﻪ ﺟﻤـﻊ آوري‬
‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻌ‪‬ﺎﻟﯿ‪‬ﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي‬
‫اﺳﺖ ‪.‬‬

‫‪٩‬‬


Download eBookeBook.pdf (PDF, 2.4 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file eBook.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000165773.
Report illicit content