PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPoradnik Wędkarza. Zeszyt 4 Jezioro .pdf


Original filename: Poradnik Wędkarza. Zeszyt 4 - Jezioro.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 05/08/2014 at 16:20, from IP address 83.31.x.x. The current document download page has been viewed 388 times.
File size: 31 MB (24 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


I

i'
:

i

i-.ą

u
,F*

tĘr -

Kazdawędkarska wyprawa tak naprawd ęZacz}ma się na dłu$o
przed Zarzuceruem wędki. Wybor łowiska, szukanie j.go map
batlrmetrycznJrch i informacji o nim na forach internetowych
lub w czasopismach wędkarskich, kompletowanie i uzupełnianie
sprzętu, poszukiwanie informacji o tym , gdziew1nająć łódkę,
a $dzie zdoby Ćpozwolenia na połow, j akie dodatkowe wJ{posazenie

będzie potrzebne , cZ)r|IW Sumie mnóstwo pracy!
Trzebatez odpowi edzieĆsobie na pytanie: wybrać łowienie zbrzegu

cry

Zł Ódki?

Mozna wprawdzie stosować oba rozw ląZarua,

ale czy warto?

Do tego wędkowanie w okresie letnimjest kłopotliwe

ito zkilku powodow. Latem roŚlirrnoŚć wodna i brzegowajestjuz
tak wybujulu, że dotarcie do wielu stanowisk rybnychjest praktyczrue
niemozliwe. Mozna wprawdzie skorzys tać zpomostów, ale Są one
oblegan eprzez,,wodniaków'' i wczasowi czow,co na pewno płoszy

większe ryby. Jaki zte$owniosek? JeŚli spirrrringujemy latem
na jeziorze, to Mko łodka!
]'!]in3ssss&ff$lffił$slł{s]]sst&]xlqł|ff1ilq.].':::)].:].]]|l]:]]]:i].l'!j|i.]:lĘi'

Piotr Berger, Antoni Kustusz
Antoni Kustusz
Konsultacje Mariusz Drozdowski
Zdjęeia Piotr Ber$er, Antoni Kustusz,
archiwum $ospodarzy łowisk
Tekst

Redakcja

Opieka promocyjna Marta
Korek1a

Anna Ksiązkowska

RYBOBRANIE.PL
PoLsKt I'oRlrL-wtD(^RsKr

lok. 306, 00-831 Warszawa, redakcja@rybobranie.pl,

www.rybobranie.pl
Partner mery.torycmy Stowarąiszenie

Pro Aqua, ul. Piotra Wawr4miaka 10,
60-505 Poznań, kontakt@proaqua.org.pl,
www.proaqua.org.pl

Shutterstock.com

ISBN: 978-83-268-0122-8

lg*n.ę$ą

WędkarskiRybobranie.pl
sp.zo.o.,ul,Twarda42

Marczak

Gmfik Kaja Mikoszewska
Okladka fot.

Partner wydania Polski Portal

PROAQUA

Egzemplarz promoryjny. Dodatek do,,Gazety Wlborczej" www.wyborcza.pl
Infolinia: cz;rnna w dni powszednie w godz' 9{7' te1. 801 130 000 (opłata 0,29 zł netto w sieci
TP SA)lub22 555 44 00, www.kulturalnysklep.pl

Ąl

rigfrts reserved' Wszelkie prawa zasLrzeŻone.Żadna częŚć ań całośćdzieła nie mogą być reprodukowane

bez wcześniejszej pisemnej zgodywydawcy i autorów

.

1W

Prrłgotowada

i ekwipunek

'
-€.--.-:-.iL-'

:+--

ź^':
---.---1_^
---.-:-

za-

oszczędzićwiele czasu i ner-

niezbędne,

biera na ryby dużą ilośćrze.
czy na wszelki w;,padek. Prak-

wów. Zaczrttjmy od rzeczy naj-

wić w domu. oczyrłriście mu-

bardziej istotnej, czy'i od zabezpieczenia dokumentów,
telefo n u komórkowe$o. klu-

simy zabrać wędki, kotowrot.
ki. przynęty. obszerny pod-

iill.:Illllłll*.łl.!'lll, :l)i:ll*lłłl*gi'it'.:::i

Ęka uczy, ze 80 proc. z nich na

pewno okaze się zbyteczne.
Dlatego przed wyruszeniem

a co

można zosta.

bierak oraz ekwipunek dodatkowy. Moze zacznijmyod

na W}prawę Spinningową trze-

czy i pieniędzy. Skoro interesuje nas spinningowanie je-

ba opracować plan przygoto-

ziorowe. to zastanówmy się.

bardzi ej unrzmaicony. Wszyst-

co podczas takiego wędkorł'a-

kie potrzebne drobne

nia rzeczyvńście będzie nam

dobrze miec

wań ily|ko jego realizacja

punkt po punkcie pozwoli

znszvl 4.

3

sierpnia 2010

tego oslatniego. bojest on naj-

w

rzeczy

jedn;'rn miej-

kryterium najlepiej
spełnia porzqdne. profesjoscu, a to

nalne pudło wędkarskie. Najlepiej kupić model składający
się z dwóch części' Doścdużej

górnej, do której mozemy
włożyćwięks,u,,"czy, np.i
kołowrotki, zapasowe szpule
linką, lornetkę, aparat fotograficzny, diugie szczl,pce do
z

wyhaczania prą,nęt z pysków
ryb, chwytak do wyciągania
ryb' najlepiej od razu z wagą,
miarĘ, markowy, wielozada.

niowy przybornik (narzę.
dziownik), kompas na wlpadek wędkowania w czasie
mgły, mały termos, kombinerki, kanapki, noĄl cz\<l, ręcznik do rąk, ostry nozyk, za-

palniczĘ,

płas zcz prze ciw de

szczowy.. oraz dolnq w fo rmi e

szafki z wysuwanymi szufladami, przeznaczonymi do

przechowywania przynęt.
Szuflady mo$ą być wynien.
ne (czasami do

określonych

modelipudeł można dokupić
dodatkowe szuflady), co bardzo ulatwia sporz4dzenie odpowiednich zestawów przy-

nęt, które można zabierać
wedłu$ potrzeb na okreŚlone

łowisko. Kilka mniejszych
przegródek wypełniamy drobiazgami potrzebnyrni spinningiŚcie' Należą do nich prze.
de wszystkim agrafki w róż.
nych rozmiarach, przypony
metalowe i z fluorocarborru.
krętliki w co najmniej trzech
wielkoŚciach. zapasou-e kot-

wiczki, kółka łącznikou'e
o Średnicy od 4 do 10 mi]imetńq klej do klejenia,,gum''
oraz wodoodporne markery
do zdobienia prz}'nęt. Do te-

dodajmy siatkę do przechow;rwania złowionych ryb,
pierścień do uwalniania przygo

nęt, krem do opalania, czapkę

lub kapelusz. I tojuż chyba
wszystko. Ostatecznie przy
spinningowaniu z lodzi nie
musimy martwić się o wytrzymałoŚć naszych pleców,
ale warto uwzględnić

wypor

kami wędkarskiej wyprawy,
to zawsze mozemy poprosić
o pomoc kolegęzzałog,

15 g. Uż1rvać go będziemy
do łowienia wzdrę$ i okoni

nawędka o długościtakiejjak

metodą klasyczną' Druga

wyrzutowym od 25 do 50

wędka powinna być troszkę
dłuższa i mieĆ 2,7-3 metry.

Takie kij e pozwalają wędkować dużyrni przynętami ty.

,,Wyrzut,' pomiędzy 1 a 10 g,
Będziemy ni4 wabic okonie

pu wobier, ,,blacha'' i

r ze z ło dzi w arto

modele o akcji szczytowej.

lejny kij to lzejszy spinning

pić wędki

więc wyginajęce się w od-

szczupakowo-sandaczowy.

o długościna p

Do spinningowania w jezioprzygotować
sobie cztery kije. wszystkie

nośćłodzi oraz iloŚc miejsca

a

na pokładzie. Nie zawsze

cinku szcry.towyrn. Pierwszy
kij o długościod2,4do2,7

zresztą spinnin$ujemy samotnie. ajeślijesteśmy uczesl"n i-

4

metra i cięzarze w;,'rzutow;"m

i

do

metodą,,bocznego troka''. Ko.

poprzedniczka,

ale o ClęŻa|Ze
g.

pr4nęta
,,gumowa''. ocz}rviŚcie rodzi
się pytanie, dlaczego nie ku.

uniwersalnej

Długość2,4-f,7 m, a ciężałwy-

rzyĘad 2,65 m
właŚciq,rn
i ciężarze
od 5 do

rzutowy od 15 do 30 g. Ostatni, czwarty spinning to moc-

50 g? odpowiedŹ brzmi:bo
taka wędka nie istnieje, cho-

il*aa*€e

ciaz sprzedawcy próbują od
czasu do czasu przekony.wać,

Nale4;
zatemzwracać uwagę, jak re.
nomowane fi rmy wędkarskie
ze maj4 taką w ofercie.

precyzyj nie oznaczają

w ędziska. Tu bard zo w azna uw a-

wędki na łódce powinny

$a:

być obowiązkowo przełożone

miękĘ szmatĘ' by nie ulegly
uszkodzeniu. Nie wolno ich
absolutnie kłaśćw pobliżu
uż;rwanych wioseł.

li lezących na sklepou'1'ch

swoim,,mł;mkiem'' przez dłu.

półkach' Który wybrać. żeby
był niezawodnyi służyłnam
wiele lat? Niestety, przyvyborze zbyt często sugerujemy się wygiądem ZeWnętrZ.
nym. Iiczbą łozysk i atrakryjną ceną, zamiast zwrocić
uwagę na starannoŚć wyko-

gie lata?

nania i Sprawdzon4 markę.

w kołowrotku, który

i

r 1

1!,l;,1

Minęłyna szczęście czasy. kie
dy na lepszy kołowrotek

trze

dzy.'$/arto więc zainwestować,
bo dobrze dobrany kołowro.

znajdzie zas to sowanie ni e
tylko w metodzie spinningoLek

Kiedy decydujemy się na za.
kup kołowrotka, niezdecy.
dowani wpatrujemy się
w dziesiątki lśniącychmode.

ty'nymhamulcem iwyposazone również w hamulec
z

wej , ale i w każdej innej ' Na

salnym przełożeniemjest
5,2 do 1. Kupujcie modele

drag) jest dodatkowym ha-

,,młynków''

(

mulcem zamontowanym

pozwala

kontrolowaną chwilową
zmianę odciążenia lub do.
ci4żenia hamulca g|ównego.
Hamulec wa]ki znajduje się
tuż nadjego pokrętlem re$ulacyjnym, co pozwala na
obsługę ich obujedną ręką.

z

jedną korbką

(podwójna może przrytłuc pal.
ce i zwiększa opory kręcenia).
Kołowrotek będzie nam długo
służył'jeŚlitrochę o niego za.
dbamy. Po zakończonym wędkowaniu poluzujmy więc po-

krętło hamulcą nie zostawiaj-

my go mokrego ani tym bardziej w mokry.rn pokrowcu.

Jest to bardzo wygodne.

co

więc zwńcić szcze$ólną urł.a.
gę przy zakupie. by cies4lc się

korbki przypada kilka obrotów szpulki z linką. Uniwer.

walki. Hamulec walki fightin g

na

ba bylo wydać sporo pien ię-

$i*t&ę1g*.*g*uu

Przede wszystkim na modele

powiada za szybkośćzwijania
żyłki.Im jest większe, tym lepiej! Wówczas najeden ruch

Niezwykle wazne jest przeIozenie kołowrotka, które od-

Do spinningowania jeziorowego nalezy zaopatrzyć się
w co najmniej dwa kołowrot-

.i"*t
ki. Jeden klas;r 1000-2500 do

łowienia wzdręg i okoni oraz
drugi klasy3000-4000 na sandacze i szczupaki. Na szpule

--

u

kości i koiorystycznie, co za.
o szczę dzi nam sporo czasu
podczas lowienia, gdy szybko

chcemy znalezć jakiśokreś.
Są trzy podsta0,10 mm (wzdręgi), żyłkę ]vowe grupyprz;męt.
0,18 mm iplecionkę 0,08 mm
(okonie). Na większy nato. l.sob$łqi z tworzyw sztvczmiast:żyłkę 0,25-0,28 mm (do
nych (popularnie nazywane
błysteki woblerów) i plecionprzez wędkarzy,,gumami''
kę o wytrzymałościod 10 do
lub,,gumisiami''). W skład tej
15 kg do przpręt gumowych.
$rupy wchodzą twistery ft ar

mnĘ sze$o nawijamy żyłkę lony model.

bowany ,,gumowy" walec

ffi&*xx.**x-*x
Tak spinn ingiści naz;.wają
pieszczotliwie prz;męty (wabiki). Lecz kiedy |ych skarbów

zgromadzi się bardzo dużo,
to po.rvinniśmyje pogpupować

np. według rodzajów, wiel-

6

dynczym lub p odwój.
nyrn ogonkiem), rippery lub
kopyta (..gumy.. w kształcie
rybki' której ogon zakończoz p oje

nyjest poprzeczn;,'rn sterem),
imitacje rybek (dociążone we.

wnętrznie ołowiem, kuliste-

go lub wrzecionowatego

kształtu' często nazywane

przypominają chorą lub

,,stormami").

uszkodzoną rybkę, którajest
łatwą zdobyczą każde go dra-

*v*sś$ę{}fY. Lakierowane, ko]orowe przynęty imituj4ce
rybki, wykonane naj częściej
z drewna balsa. Mogą byĆ

bez.
sterowe, kiedy głębokoŚć ich
prowadzenia w łowisku za.
lezy od umiejętności wędka.

rza, oraz ze sterem (nieruchom;'rn lub re gulowan;,.rn)
umieszczonyrn w przedniej
częŚci, który umożliwia pracę przynęty na określonej
głębokości.Woblery reaguj4
na każde poruszenie

szczy.
tówką spinningu lub ruch
korbką kolowrotka. Na po.
wierzchni naśladują plus.
kające się drobiazgi,

a

w głębi

pieżnika.

]i]|

. .-..:'

wskład

których rvchoclzą błystki obrotorre.

kóre s4rtprawdzie ma]o

podobne do r1'bek. ale prowokują drapieżnikl do ataku
obracającym się na osi śmigiełkiem, i błystki wahadłowe,

wabiące głównie szczupaki
własnie ruchem wńadłoux,m.
Mają one wiele wersji kolorystycznych, różne wymiary,
zróznicow an4wagę. ale takze
każda z nich trochę inaczej

po

rusza się w wodzie, stąd ich
wie]ka różnorodnośći bogac.
two oferty. *r

Szukaderyb
itły.*s.;ł*i]q lll{Y1l.i.i:ę16.;11* na jezioro.
Pod ręką powinniŚmy mieć mapę baty.

metryczną jeziora Z wyrysowanym
układem dna, czyli umiejscowieniem
głębin, górek, płycizn itd. Dobrze wy-

posazyć się w niedrog4 echosondę' pozw alając ąb ardzo pre cyz1j nie us tawiać
się w wybranym miejscu. Do wymierzenia głębokościłowiska i zbadania cha.

rakteru dnajeziora (miękkie - muliste,
twarde - iłowate, kamieniste) można
takze posłużyćsię cienką, oznakowaną

linĘ z ciężarkiem,

ale taka me-

toda powoduje stratę czasu i

raczejprzy-

co

1

metr

daje się spławikowcom. Nie macie sondy? Trudno! W takim razie podpowiemy, gdzie znajdują się miejsca wystę.

powania drapieżników, co na pewno ułatwi skuteczne ich łowienie.

ogólna zasada wędkarzy łowiących na
s ztu czn e p rz1''n ęt'v rv j e zior ze br zmi:
..\\ środ kapu.t r szczupak t Iustr...' ..Ka.
pUstA" l'r \\ \\'( iklr.ki..i g\\'alZe podrr'odna roślinnośc.I to głórinie ii śród
niej a1bo wjej pobliżu będziemy szukać
drapieżników. Pomiędzy wędkarzami
wciąz trwa spóą czy dokładnie i długo
obławiać jedną jeziorną miejscówkę,

czy

teżwykon;rvać naniej krótkie serie rzu.
tów różn;,rni przynętamii często zmieniać miejsce. WększoŚć uznanych spin.
ningistów preferuje tę właŚnie metodę'
lirl;,$'1t,11r){$

*.l

i:l {t{! r'{,ł i

kultowymi lowiskami na jeziorze. Niestety, latem wędkarze niepo.
Są one

trzebnie wiążą z nimi łowieckie nadzie.
je, ponieważ na głębszych górkach Śród.

jeziornych występują niedobory tlenu,
co zmusza ryby do ich opuszczenia. War
to natomiast zainteresować się płytkimi

górkami podwodnpni. Nietrudno na nie

znszrr 4.

3

sierpnia2010

"l-..

trafić' gdyż nad powierzchnię i eziora
w tych miejscach czesto ri1.staj4 trzci'
ny. sitorvie. kęp1.rdestnic1 itp' o ile
wyższa roŚlinnoścjest llidoczna z duzej
odie$ości' o ty'e do w;patrzenia tej ledwo wystającej nad powierzchnię wody
pr4'da nam się lornetka. Moztatezzdać
się na ptaki wodne, które zawszekręcą
się w ich okolicy, poiując na drobnicę.
Unikajcie górek, jeŚli nie ma na nich roś.
linności zanurzonej. Są one wtedy sied1iskiem białorybu, który znajduje tam
sporo pożywienia. a'|e nie zapewniaj4
schronienia drapieżnikom - nie mają się
one gdzie Schować. obławiając takie gó.
rzyste miejsce, mozemy liczyć zarólvno
na szczupaka, które$o najlepiej skusić
do brania woblerem imitującpn płoć lub
ukleję, jak i grubego okonia.

Należywy.

konać serię rzutów dużą per}ową, ciem.

nozieloną (z wtopionym cekinem) lub
brązową ,,gumą'' na lekkiej $łówce oraz

leniwie pracującą błystk4 wahadłową

B

l.*'Ł4ry.+-]
*l
- r ł''
.=:'':iĘl

,

.

w kolorze srebra lub miedzi i srebra. Na

arclzo dobr1'rn pomysłem

B

iest zaltilio'rt.anie mapJr
bat\nretrycznej jeziora i prz.yklejenie
jej w łódce w dobrze widoczn:yrn

miejscu. Tak zabezpieczona mapa

odpomajest na wiatr i deszcz,
a

pozwoli nam precyzyj nie

kontrolować obł awianie kolejąych
miejscówek oraz

rt.

kaŹdej chwili

zorientorvać się w tereńe.
"*:'

podwodnych główkach występuj4 też
okonie i sandacze. Aby złowić okonia,
powinniŚmy zastosować nieduże twis.

terki i ripperki w kolorach czerwieni,
brązu i brudnej zieleni (motor oil).
Możemy także uz.vć bł1.stek obrototych
rozmiarze 2 i 3. Dobrze. aby ich elempntJ' p,,-r'rdz,ir' ( zerwone i czarne
ozdobniki, \\śn'stkiete przyręty musimy prort.adzic tuz nad roślinnoŚci4 zanurzon4 lub u'jej pobliżu. Jeślinasz1m
celem będzie sandacz. najlepiej spraw.
dzą się Średniej rrrelkości rippery i ,,kopyta'' na ciężkich główkach' Stosujemy
technikę opukiwania dnai łowieniaw tak
zwanym opadzie. Polega ona na podert'

rwaniu przynęty z dna, a następnie
opuszczaniu jej powtórnie na napiętej
żyłce lub plecionce bez nawijaniajej na
kołowrotek. U]ubione kolory sandaczy
to seledyn i perła. JeŚli trafimy na ciekawq górkę podwodnq. prawie na pew-

l**a*E*

no mozem,\'spodzie\\'ac sie tam sredninh i rlllźr.nh '.]rcnjojniL.l
-,,,,,J\\

,

Linki do kotwic powinny mieć
grtńośćokoło jednego centymetra
i

ńe nasi4kaćrvodą. Możnaje kupić

w sklepach zeglarskich. Do końcórv
Tu też powinnyprzeb}.wać ładne oko-

linki nalezy oborri4z.kou'cl ciou iazac

nie' szczupaki i sandacze, choć zdecy-

kawałek st1ropianu zapobiegaj ąC]
utracie kotwicl. i linki, gdy na slmtek

dowanie rzadziej niż na górkach po.
dwodnych, gdzie możemy spodziewać
się prawdziwych okazów. Czym dłllzszy
cypei i wypłycenie podwodne (łacha)
wychodz4ce wjezioro najego końcu,
t1'rn większa szansa na sporo stanowisk
dia drapieżników Tak4 wod ę ,,czeszemy',, zaczsmając od podstawy cwla, az
do najdalszego odcinka w1płycenia po.
dwodnej łachy' UĘrvarqy takich samych
przynęt jak na górce podwodnej'
Dodatkowo na okonie możemy uzyćme
tody ,,bocznego troka'', którą opisaliŚmy

ZESZI 4.3 sierpnia2010

ruchów łódki pod łpływemwiatru

w,,Poradniku W.ędkarza', poŚwięcon}.rn
spinningowaniu na rzece (zeszy't 3). Serie rzutów wykonujemywachlarzem, zacrynając odrzutów równole$ych do pasa trzcin. ocz1rviŚcie w ten sam sposób
obławiamy obie strony cypla.

nastąpi przypadkowe rozwiązanie

Nas4nn celem powinnybyć podstawy takich spadków, w miejscu gdzie końc4' się

się węzła mocującego.

roŚ]inność zanurz ona. Spinninguj emy ra.
czej ciężkimi prąmętami prowadzon;rmi
wolno, blisko dna, rzucając wzdłuż brzegu (na granicy podstawy spadku dna).

W takim miejscu niezwylde skutecmybywa wob]er imitujący małego okonia lub

szczupaką cho ciaz dobrze uĘ Ć także me
tody,,boczne$o troka''' Najczęściejnaszą

zdoby czą moze by ć tam szczup ak lub
duży okoń, rzadziej sandacz.


Related documents


poradnik w dkarza zeszyt 4 jezioro
usarz w
zylkene ulotka sytuacje 1 10 2014
rozdzia 2 kojot
poradnik pocz tkuj cego pasjonata wn trz
m j plan nauki j zyka norweskiego


Related keywords