PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactProjekty do Kontraktu 070814 .pdfOriginal filename: Projekty_do_Kontraktu_070814.pdf
Title: Projekt_stanowiska_do_Kontraktu_070814.pdf
Author: wojciech

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.3.2 / GPL Ghostscript 9.05, and has been sent on pdf-archive.com on 13/08/2014 at 17:17, from IP address 83.25.x.x. The current document download page has been viewed 545 times.
File size: 114 KB (5 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Wykaz przedsięwzięć do kontraktu terytorialnego
Stanowisko obejmuje 62 przedsięwzięcia uporządkowane według celów ilustrujących strategiczną
wizję rozwoju regionu przewidzianą do realizacji poprzez wdrożenie kontraktu terytorialnego. Ich
koszty podano w oparciu o aktualne szacunki potrzeb i porównywalne warunki realizacji inwestycji.
Dla zobrazowania logiki interwencji uwzględniającej podejście terytorialne do rozwoju regionu
przedsięwzięcia zostały ukazane w ujęciu przestrzennym w podziale na obszary tematyczne.
Poszczególne dane mogą być modyfikowane w toku prowadzenia konsultacji projektu stanowiska
oraz późniejszych negocjacji kontraktu.

3.1. Koszty realizacji i źródła finansowania przedsięwzięć
W poniżej tabeli przedstawiono listę przedsięwzięć wraz z szacowanym kosztem realizacji. Wskazano
również priorytet inwestycyjny, w ramach którego przewiduje się finansowanie
z udziałem środków europejskich. W ostatniej kolumnie zaznaczone zostało oczekiwane źródło
finansowana w ramach programów krajowych („K”) lub RPO WZ 2014 – 2020 („R”). Zgodnie
z poniższym zestawieniem przewiduje się, że 42 przedsięwzięcia będą współfinansowane
z programów operacyjnych wdrażanych na poziomie krajowych i 15 ze środków RPO WZ 2014 –
2020. W przypadku 4 przedsięwzięć, z uwagi na brak przesądzeń dotyczących demarkacji wsparcia,
wskazano zarówno poziom krajowy i regionalny. W przypadku projektu pn. „Program aktywizacji
sportowej i społecznej dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim” nie wskazano PI,
gdyż przewiduje się, że wsparcie pochodzić będzie ze środków krajowych.

!" # $%

.

"

1

0
#

.

+
+#
2 # +3

"

4
1 #

0
#

"

.

"
4

0
#

4

7
8

0
#

"

+#

#
+#

/

*
-

+!

+
-

# 5*
+#

/

*

#
#

-

+!
%

+
-

(# #
# )
* +, - #

-

#
#

%

"

.
"

+
-

/

&'

*
# 56 $

+#

/

#

-

+!
%

# #
$5 #
" 7# " 6 #

*
# 51

" #

8+# -

#
"

8

*

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

4
- #

# 5 #
# 8" 3

+3
5&
92
: #

1

#
5-

*

* $
;
#
+
1 1

#
<

;
1

#

#
<

+
#

+
#

;
#
+
:$0 #8 9 *
;
* $

+
+#
1
9 * 8= 9 & # <

+ #
- " +5 +
# 3
" #
!

+

!

#(
#/2 # +3

&
2 # +3
,
A "#
+3
&
5
;
&
.

+#
1
# #
#
8+# + & "
2

8

"
=
"

+

0 4 #

/
* $

+3

#
#

*

/
+

*
-

/1

#

#

$

*

-

*

#

*

# - @"

&

* $

-

4
+

#

*
*

-

B $
+3
&
B $
= , (
8+# - #
8 4 &
B $

! !
&
'
(
& $#
= # ,'1 B # + ? 8
;
#
+ ?
<
+B - 6
4 #
"
!" #

*

#

1

# 3
#

1

"
# - 2 #

& -$
#
@ "

*

: < /1 #
"
-

#
+
+#
8# # ? 5

#

,
1

+#
+ > 4

# :$0 #8 9

$ %

#8

*
*
*

8
$

$ -

*

%
*

# +/

#

&'

!

"
"
)
&0$# # /> 4 # C # " . 7
# . $8
- C # ".
6 = #
- :
;
+

*

*
. DA
/

+,
*
*

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6" # #
8+# 3 #
8 8+# +
6 + 0
> 4 #
"
"
8#
#0 &
& "8 $
#8 4 A 4# 1 1
< "
& 8#
+ #
#0
#
" 8+# @
8+# / $ 6

.E,
"

.
&

##

># # - 18
4 " 3
46 + 0
> 4 #
"
4

#

"

*
+

#

+- #
!)"

+
=

3

- # #8 4
"
#

4
+

+

*

#

#

+

5

4-

@6 -

#
+ /1

+

+

#
#

8 4

+

#

0-

+

+

+
/, #

+#
& "

#

#

#

&

5-0
5G
D 1

-

1
2
#5

*

%

" #

8
0 #
<

#
- "

- 18
+

#
+

"

D

#(

.

,

- #

-

$ -

#

4

8#

1
#

*

$#
- 4 + 8 4
# @* $
- @ : 8( # @

.

$5

0

$ 1

8+#8 4
& # <

*
*

AF /A) B*
G

#

# + /

4
#

-

$

*
*

1?;
- A "

,
/#

<
+*
;
# +
8
8 # " # +5 8 4
# 0
8 4#
@
@

#

&
#

0
-

8#

! !
. ! " !
1

*

-

& - "

;83

*,

*

-

:D%

&

A

/

" '#( " +

" "

.
1
#

,

8+# 3

8 '#( " +
> 4 #
"

.

;

8 +

%!

, - # # + '#(
## + 6 + 0

.
! :

,

''

*
,

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
H

#

+
+#
# 9

1
#

!
12

#
*

9

!

0

%

#

#
+ #
#9* $

#
+

" 8+# - #

+#

#

*,

#

,

-

(

)
"
6 +

1
,

& - "
+
# **.?I

.
1

#

* $

0
3

;
*

#
$* $

*$

+&

"

0

,,#

- 1

B

-

,

#

6

= # #

#8 4

4#

-# 8
/ $ " ?#
1

+@
> 4

#

"

&

"C #
8

-#

= #
- # # +
8 # +
#

8 # /
- # 4

,
1&>>?>
,
0+
> 4 #

5
: 8(

,
#

8
J# -

,

8#

,

4

8

+
"

6 +

0

,

"

C #

"?
B$ "#
+
- #
< "
;
#
+ #(
81 "
# &
# - 1
* # # - !#
%
& "
- 7#
8
; 8 # 1
#
,
0+ $ - />
4
#
- # #8"@ 8"
" 8 8#
! 1
1" !
,
A
&
;
";
K.
"L
A
# K; $8 4
0 L
& - " 8
+
+
$ # +
"$
=8
+ 0
4 #
"
"
& ,
"

-

$

$

$

!
;

+
# - 8 #8 4 # + 8= 8 4 #
" # #
5 #
- #
8
+ 8"
# # 8 4 ?>F

,
*
,
/ /
*
,
,
/

*/

7F

' &
,

#

M
"
" "
+5 8 4

*

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

;
8

#
+
8 8 8+#8 4
4@ 3 # 4 #
4#
M
+5 #
#
# 3
#
0+
# - 8
# + 8
8 +5 +
#
J0 $ # -

*

.
F
;6

*

/
# & "

#8 " 8

"
" # -

> $
*

- #
8+# ;6

"

#

#

#

0

*

#
" "
%
% 10

!
0
3

A " "
# +
1?;
&
$

#

#

!

*

!
. ! " !

+ ,

12
+

8# 0 =8
# 3
"
# 8" #

# +5 8 4
8 4#
# 1?;

* "
"
#
=8
# 3
# +
# *
< /* $
?
I # + # # -

+

#

#

8 4 8

# - 8 #
8# 0 "
/. $ -

*,
"0

*

8# 0
#8 4 #
-

*,

*
.

+,

@"

> 4 #
#0

#
"

+
8 4#
- ?
8 4

"
# 6 + 0
# #

$0
*

#8 4

.,/0

&

++


Related documents


projekty do kontraktu 070814
regulamin zlotu
praktyczne informacje dotycz ce wyjazdu na praktyki 1
petycja pdffffff
odp na pytania
oswiadczenie dominika ab amowicza


Related keywords