PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contacttest .pdf


Original filename: test.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by cairo 1.10.2 (http://cairographics.org), and has been sent on pdf-archive.com on 13/08/2014 at 20:04, from IP address 194.29.x.x. The current document download page has been viewed 507 times.
File size: 360 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


I

....łapie się n a „nieprawomyślnościach".
Ż e oczywiście kobieta powinna decydo­
wać o własnym ciele, ale jednak aborcja
„ na ż yczenie" to coś w g runcie rzeczy
przerażającego. Ż e homos eksualiści
powinny mieć wszelkie prawa, ale czy
to naprawdę stuprocentowo taka sama
norma jak heteroseksualizm? Zwolen­
nicy pakietu dowodzą jednak, że libe­
ralna integralność jest bardzo ważna,
bo ś wiatopogląd narodowo-katolickiej
prawicy nie ma słabych punktów i prze­
tacza się jak walec. Rozhermetyzowanie
drugiej strony tylko ułatwi tę ekspansję.
Tym bardziej istotne jest, by dobrze
rozpoznać swoje prawdziwe myśli, swój
ogląd rzeczywistości i wartości, w związ­
ku z istniejącym w Polsce konfliktem, ale
też-a może jeszcze bardziej -ponad nim
i obok niego. Odpowiedzieć sobie na py­
tania o samego siebie, szczerze odnaleźć
w sobie to, co jest pewne i ugruntowane,
ale także to, co jest płynne i jeszcze nie­
dookreślone. Także choćby po to, by nie
być zakładnikiem dwóch dominujących
i sztywnych pakietów, stworzonych i na­
rzucanych przez innych. I znaleźć odwa­
gę, by te pakiety rozszywać, a uk ładać
sobie własne.
To pozwala budować odmienne sieci
poglądów, wprowadzać do nich kryte­
ria z różnych porządków. Zamiast geo­
grafii politycznej ułożonej tradycyjnie
od lewa do prawa, można ułożyć geogra­
fię światopoglądową od progresji do re­
gresji, od postępu do konserwatyzmu,
od oświecenia do restauracji, wreszcie
mapę typów osobowych od anarchizują­
cych do autorytarnych. Wszędzie na tych
mapach gdzieś jesteśmy, tylko trzeba się
odnaleźć.

Dlatego proponuj emy u d ział
w naszym teście: „Sprawdź swój
światopogląd", który, mamy nadzie­
ję, pomoże przynajmniej we wstępnym
rozeznaniu, co do miejsca na ś wiato­
poglądowej mapie. Także po to, aby
ś wiadomie wybierać, nie tylko podług
powierzchownych kryteriów, trzydnio­
wych afer, incydentalnych gaf polityków,
ale zgodnie z najgłębszym kulturowym
i ideowym pokrewieństwem z politycz­
nymi formacjami . Rozpoznanie wła­
snego ś w iatopoglądu, szczera p r z e d
samym sobą odpowiedź n a trudne py­
tania współczesności, a potem dopaso­
wanie poglądów do politycznej sceny,
bo innej nie ma-to klucz do świadome­
go głosowania. A nadchodzące miesią­
ce przyniosą kilka w yborów, które roz­
strzygną o przyszłości kraju być może
na całą dekadę.

MARIUSZ JANICKI, WIESŁAW WŁADYKA

do w
16

testu obok

Więcej

na

www.ebook4all.pl

SPRAWDŹ , JAKI MASZ
rosimy o odpowiedź na poniższe pytania, należy wybrać jedną opcję

P spośród a, b, c. Jeśli pośród proponowanych przez nas odpowiedzi nie

znajdziecie Państwo stanowiska dokładnie odpowiadającego waszym
poglądom w określonej sprawie, proszę zaznaczyć odpowiedź im najbliższą,
albo -w ostateczności - najmniej sprzeczną z wyznawaną opinią.
Sugerujemy też, aby naszego testu nie traktować śmiertelnie poważnie.
To tylko pomocnik służący lepszej autodiagnozie i samoocenie.

Dl Czy uważasz, że a borcja
al powinna być zakazana bez żadnych
wyjątków
bi powinna być dozwolona tylko w przy­
padku, gdy ciąża pochodzi z przestęp­
stwa, zagraża życiu i zdrowiu matki
lub płód jest uszkodzony
cl powinna być dopuszczona na żądanie
ciężarnej, ewentualnie po konsultacji
psychologicznej

fJI Czy eutanazja powinna być
al całkowicie zakazana
bi niekarana, jeśli będą spełnione ściśle
określone warunki
cl legalna i dostępna na życzenie nieule­
czalnie chorego

0 Czy uważasz, że form alne związki
homoseksualne powinny być

al prawnie zakazane
b I zalegalizowane, ale bez prawa do adopcji
dzieci
cl zalegalizowane i z prawem do adopcji
Czy uważasz, że metoda zapłodnie­
nia in vitro powinna być

al całkowicie zakazana
bi legalna i finansowana z własnych
środków
cl legalna i finansowana z b u d ż etu
państwa

H Czy uważasz, że sztuczne środki an­
tykoncepcyjne powinny

al być zakazane
bi być dozwolone, ale nie specjalnie pro­
pagowane i nierefu ndowane przez
państwo
cl być dozwolone, propagowane i refun­
dowane przez państwo

(11Czy uważasz, że kara śmierci powin­
na być

al dopuszczona, po usunięciu z kodeksu
kary dożywocia
bi dopuszczona, ale dotyczyć
t y l k o w y jątkowych, n ajcięż szych
zbrodni
cl całkowicie zakazana
POlllYKI

nr 33

(2971), 12.08-19.08.2014

fJ Czy uważasz, że marihuana powinna
być

al całkowicie zakazana
bi s t o s o w a n a t y l k o z e w z g l ę d ó w
medycznych
cl legalnie dostępna

El Czy

uważasz, że za o b razę uczuć
religijnych

al należy surowo karać
bi należy karać tylko w wyjątkowo dra­
stycznych sytuacjach
cl nie należy karać
� Czy uważasz, że znaki religijne

al powinny być tolerowane
w przestrzeni publicznej i urzędowej
bi powinny być dopuszczone tylko w wy­
jątkowych sytuacjach
cl powinny być usunięte

1I!J11Czy uważasz, że homoseksualizm
al jest chorobą, k tórą można i należy
leczyć
bi jest niedoskonałością, którą należy
jednak tolerować
cl jest równouprawnioną formą życia
seksualnego

Ili Czy

e d u ka cj a s e ks u a l n a d z i ec i
w szkole powi nna

al być zakazana, p o w i n n i nią zająć
się tylko rodzice, zgodnie z e swoim
światopoglądem
bi b y ć do s tępna d l a d z i e c i w s t a r­
szym wieku szkolnym, ale tylko za zgo­
dą rodziców
cl być dostępna w odpow i e d n iej for­
m i e t a k ż e d l a m ł o d s z y c h d z ieci,
a o jej treści powinni decydować nie­
zależni eksperci, nawet bez zgody
rodziców

(fi Czy

uważasz, że teoria ewo l u cj i
Darwina

al jest tylko jedną z hipotez i powinna
być nauczana na równych prawach
z kreacjonizmem
bi jest mocną naukową teorią, ale krea­
cjonizm, z uwagi na dominującą re-

Więcej na www.ebook4all.pl

ligię, także powinien być w szkołach
wspominany
cl jest jedyną uznaną naukową teorią
tłumaczącą pochodzenia człowieka
i tylko ona powinna być nauczana

IIICzy nau kowcy
al nie mają prawa do żadnych ekspery­
mentów na ludzkich komórkach ma­
cierzystych, bo te pochodzą najczę­
ściej z płodów
bi powinni eksperymentować, ale tylko
w ograniczonym zakresie
cl powinni mieć prawo do wszelkich na­
ukowo uzasadnionych eksperymen­
tów służących walce z chorobami
e:JllCzy uważasz, że teza o g rożącym
g l obalnym ociepleniu na świecie

al to niczym nieuzasadniona hipoteza,
powodująca zbędne w ydatki i wpły­
wająca na pogorszenie stanu gospo­
darczego państwa
bi to prawdopodobna hipoteza, którą
należy poważnie brać pod uwagę, ale
nie przesadzać z w ydatkami na walkę
z tym zjawiskiem
cl to naukowo uzasadniona teza, wyma­
gająca podjęcia energicznych kroków
i poniesienia koniecznych w ydatków

Ili Polowania na zwierzęta powinny
al b yć dozwolone jako prastara forma
aktywności mężczyzn, a także w celu
dbania o równowagę w biosferze
b i być dozwolone w ograniczonym stop­
niu, tylko w przypadku służb leśnych,
z w ykluczeniem polowań komercyj­
nych czy hobbystycznych
cl być całkowicie zabronione j ako forma
znęcania się nad zwierzętami

IE!I Czy uważasz, że pa rytety płci w fir­
mach, instytucjach, w pol ityce

a/ to szkodliwa koncepcja, bo liczą się
tylko kompetencje
bi to koncepcj a, k tórą w a r to wziąć
pod uwagę, ale w ograniczonym
zakresie
cl to słuszna koncepcja wyrównywania
szans, która powinna być powszech­
nie stosowana, bo kobiety są wciąż
w wielu dziedzinach dyskryminowane

liJ Czy przeszczepianie organów ciała
powin n o być

a/ z a k a z ane, gdyż może prowadzić
do nadużyć w k we s t i i orzek a n i a
o zgonie
b i dozwolone, ale tylko za zgodą rodziny
cl dozwolone, jeśli tylko nie b yło sprze-

ci wu dawcy za życia, nawet bez zgody
rodziny

IE! Czy lekcje religii
al powi nny nadal odby wać się w pu­
blicznych szkołach i być finansowane
przez państwo
bi powinny odbywać się w publicznych
szkołach, ale być finansowane przez
Kościół
cl powinny być usunięte z publicznych
szkół i być organizowane i finansowa­
ne przez Kościół

ID Czy zmiana płci
al to sprzeczna z naturą ingerencja
w ciało człowieka, który ma swoją ge­
netyczną płeć, czego nic nie zmieni
bi jest dopuszczalna, ale tylko na koszt
zainteresowanego
cl to prawo każdego człowieka i powinno
być refundowane przez państwo

fI!lllCzy uważasz, że mężczyzna
i kobieta

al mają osobne, wyznaczone przez na­
turę, role, kobieta powinna poświęcać
się przede wszystkim życiu domowe­
mu, mężczyzna zaś karierze zawodo­
wej i utrzymaniu rodziny
bi powinni dzielić się obowiązkami,
kobieta może pracować, ale tylko je­
śli nie ucierpi na tym życie domowe
i dobro dzieci
cl mają równe obowiązki domowe i takie
same prawa do kariery zawodowej

Dl Czy polskie państwo
al powinno mieć silną i liczną armię,
najlepiej z powszechnego poboru
i powinno się na nią łożyć z budżetu
wyraźnie więcej niż dotąd
bi powinno mieć silną armię, ale tylko
zawodową i nie ma potrzeby zwięk­
szania na nią nakładów
cl ma zbyt liczną armię, a wydatki na nią
powinny być mniejsze niż dotychczas

fEllObowiązki państwa wobec
obywateli

al są t y lko podstawowe, ma ono za­
pewnić bezpieczeństwo wewnętrzne
i zewnętrzne oraz umożliwić ludziom
przez obniżanie podatków rozwijanie
własnej przedsiębiorczości i sprawić,
że będą oni w stanie opłacić wszystkie
swoje potrzeby, także zabezpieczenie
za starość
bi są ograniczone, państwo powinno
zapewnić obywatelom edukację, opie­
kę zdrowotną, bezpieczeństwo itp.,
POlllYKA nr 33 (2971), 12.08-19.08.2014

prowadzić taką politykę, aby łatwiej
b yło zdobyć pracę lub prowadzić wła­
sną działalność gospodarczą, podatki
nie powinny już rosnąć
cl są duże, państwo przez redystrybu­
cję powinno aktywnie w yrównywać
różnice szans i dochodów, dzięki wy­
sokim podatkom powinno szeroko
inwestować w kulturę, szkolnictwo,
wspierać ważne dla państwa branże
przemysłu, a także gwarantować go­
dziwe emerytury

fłl Unia Europejska
al powinna zostać rozwiązana albo spro­
wadzona tylko do relacji czysto eko­
nomicznych, bez żadnego wspólnego
projektu ideowego
b/ jest potrzebna i powinna się rozwijać,
ale z zachowaniem roli państw naro­
dowych, z odrzuceniem projektu fe­
deralizacji Europy
cl powinna się szybko i nadal integrować,
z ujednoliceniem prawa w ramach
organizacji i wspólnym projektem
ideowym, a w konsekwencji powinny
powstać Stany Zjednoczone Europy
m Naród to

al uświęcona wspólnota, której interesy
są postrzegane jako nadrzędne
b/ populacja połączona pochodzeniem,
językiem i historią, która powinna re­
alizować swoje interesy w harmonii
z interesami innych nacji
cl koncepcja w dużej mierze historyczna,
coraz mniej pasująca do zmieniają­
cego się, wielokulturowego i wieloet­
nicznego społeczeństwa, i nie ma żad­
nego powodu, aby interesy własnego
narodu miały być ważniejsze niż in­
nych, bo wszyscy ludzie na ś wiecie
są jednakowo istotni

fi! Rodzina to
al tradycyjna i niezastępowalna niczym
instytucj a o sakralnym w y m iarze,
która powinna pozostać w niezmie­
nionym kształcie: mężczyzna, kobie­
ta, dzieci
b/ podstawowa komórka społeczna, pod­
legająca ochronie państwa
cl jednaz form społecznego życia, podle­
gająca cywilizacyjnym przemianom,
gdzie płeć partnerów, relacje mię­
dzy nimi i sposób w ychow ywania
dzieci powinny być indywidualnym
w yborem

Klucz do testu na s. 1 8

Więcej

KLU C Z

www.ebook4all.pl

DO TE STU

Przewaga odpowiedzi rn oznacza,
że jesteś tradycjonal istą, konserwatystą,
prawicowcem, który uważa, że rozwiązania
znane z poprzednich d e ka d i stu leci są l ep­
sze n iż wszelkie kulturowe i obyczajowe
i n n owacje. Sądzisz, że w świecie panują
niezmienny porządek mora l ny i życiowe
prawidła, których nie można zmienić
w wyn i ku de mokratycznych procedur,
bo nie l eżą one w sferze dopuszczal n ego
kom promisu i uzgodnień. Nie podlegają
swobodnemu wyborowi, ale wyni kają
z tzw. prawa naturalnego, nadanego przez
siłę wyższą, albo wyni kającego z uświęco­
nej, wielowiekowej tradycj i .
Ta ka postawa powod uje, ż e s p ełnianie
przez samego s iebie kryteriów mora l n ego
porządku n i e wystarcza, ten porządek,
właśnie jako „naturalny", powi n ien być
usan kcjonowany przez powszech nie
obowiązujące prawo, tak a by zapobiec
ni eporząd kowi". Państwo powinno stać
"
na straży tak rozu mianego ładu i wzmac­
niać go. Jeśli zaś jest w rękach przeciw­
n i ków tradycyjn ej wizji, n i e powinno
mieć wpływu na rodzinę czy e d u kację.
Suwere nem jest naród, jako wspól n ota
także m i styczna, który jest czymś więcej
niż kierowanym wynegocjowanymi regu­
ła m i s połeczeństwem. Naród skład a się
z rodzin, rodzina zaś z mężczyzny, kobiety
i dzieci, z przypisanymi im tradycją rola mi,
a wszel kie odstępstwa, choć mogą być to­
l erowane, s ą anomaliami, które wymagają
troski i naprawy, nawet w formie prawne­
go przym u s u .

Przewaga odpowiedzi 1:3 oznacza,
że znajdujesz się w centr u m , mai nstream i e,
który w pols kich warunkach ma często
pewien rys konserwatywny, zwłaszcza
w porównaniu z głównym nurtem zachod­
nioeuropejskim. Postawa ta m a cechę
szczegól ną: próbuje szukać kom promisu,
nie a bsolutyzuje wartości i p rzekonań,
czer pie z różnych źródeł, szuka środka,
który pozwala n a w miarę bezkol izyjne
fu n kcjonowanie s p ołeczeństwa. Priory­
tetem w tym przypad ku jest nie konse­
kwentne realizowa nie jednol itego wzorca
kulturowego czy mora l nego, a l e szukan ie
rozmaitych ideowych furtek, godzenie
różnych wizj i, które nie zadowal ają żadnej
z ortodoksyjnych stron, a l e często l eżą
u podstaw stanowionego prawa. To po-

18

na

stawa typu „tak, ale", „nie, ale", wprowadza
reguły, a l e czyni wyjątki, stwarza zasady,
a l e pod warunkami. Centryści zazwyczaj
nie tworzą nowych ideologii, zajmują s i ę
godzeniem istniejących.
Postawa centrystyczna jest potrzebna, a l e
raczej niecen iona, j a ko nietwórcza i e klek­
tyczna, kojarzy się z brakiem zdecydowa­
nia i kon i u n kturalizmem. Państwo w ta kiej
wizji n i e jest głosiciel e m jedneg o moralne­
go porządku, staje się arbitrem godzącym
różne racje i wyznaczającym ramy d o pusz­
czalnego konfliktu. Nie poddaje wyższe­
go celu, poza jednym: głównym cele m
demokracji jest zachowan i e demokracji.
Dla wielu to za mało. Centryści un ikają
rozstrzygania zasadniczych etycznych i fi­
l ozoficznych s p orów, nie kwestionując ich
istnienia. Proponują procedury u n i kania
frontalnego zderzenia.

Przewaga odpowiedzi [!I ozna­
cza, że jesteś progresistą, w prawicowej
nomen klaturze - l ewakiem, li bera lnym
l ewicowcem . Progresista, postępowiec"
"
uważa, że świat się nieustannie zmienia
i n i e ma żadnego powodu, a by sądzić, że to,
co było w przeszłości, jest automatycznie
lepsze od tego, co powstaje teraz, ponieważ
nawet normy moralne się zmieniają. Kiedyś
ta sama uświęcona tradycja oraz „naturalny
ład" dopuszczały i uzasadniały niewoln ic­
two, karę śmierci za ateizm czy herezję, brak
prawa do głosowania dla kobiet.
Konserwatyści bro n i l i kiedyś s praw, które
dzisiaj nawet d l a kol ej nych ich pokoleń
są oczywistym barbarzyństwe m . Teraz,
zdaniem progresistów, jest podobnie:
konserwatyści trzymają się rozwiązań, za­
kazów i nakazów, które za jakiś czas będą
postrzegane tak jak dzisiaj niewolnictwo.
Progresista d o puszcza istnienie swobod­
nego rozwoju cywilizacji, która na bieżąco
określa nowe reguły, prawa, obyczaje i m o­
d e l e życia. W przeciwieństwie do centrysty
raczej nie szuka kom prom isu, ponieważ
uważa, że konserwatysta się zasadniczo
myli, a chce pod porządkować sobie in­
nych. W progresywnej wizji wszystko może
u lec zmian i e: rodzina, naród, państwo,
rola mężczyzny i kobiety, s a m o pojęcie
płciowości, sposób wychowywa nia dzieci,
stosunek do zwierząt, łącznie z nadaniem
i m praw quasi-l udzkich. Zasadą jest trans­
gresja, przekraczan i e norm, e ksperymenPOlllYKI n r 33 (2971). 12.08-19.08.2014

towa nie, w przekona n i u , że wcześniej ta k
samo powstawały obecne normy, tradycja
czy religia - jako efekt aktu a l nego stanu
rozwoju l udzkości, d opasowan ia d o istnie­
jącej m e ntaln ości, a nie były nadane przez
siłę wyższą.

Względnie równe rozłożenie od­
[!I oznacza, że jesteś
powiedzi rn
człowiekiem światopoglądowo uniespakie­
towanym". To dotąd dość rzadka sytuacja,
a l e trzeba ją uwzględ nić, bo niewyklu­
czone, że będzie się powtarzać. Może być
to świadoma inte l ektua l n a ekstrawagan­
cja, ale też przejaw głębszej tendencji.
Ideologie s ą a g resywne i zaborcze, żądają
podporząd kowania s i ę i zachowan i a arbi­
tra l n i e określanej przez siebie spójności.
To może rodzić s p rzeciw, zwłaszcza przy
takiej podaży idei, kulturowych koncepcji,
natłoku faktów, tysięcy jednostkowych
i wyglądających na logiczne argumentów,
które trudno według jednego wzorca upo­
rządkować i nadać i m sens.
Pobieranie poglądów z różnych nisz, nawet
bez centrystycznej skłonności do szukania
komprom isu, może być przejawem nowej
światopoglądowej szczerości", wyzwolo­
"
nej z ram prawicowej i lewicowej politycz­
nej poprawności. Zakaz polowań, czyli za­
bijania niewinnych istot, ale kara śmierci d la
nieskruszonych zwyrod nialców; homosek­
sualizm jest chorobą, a l e a borcja powinna
być legalna; religia precz ze szkół, ale naród
jest wartością absolutną. ponad wszystko - taki przykładowy zestaw wydaje się
szokujący, a l e nie jest powiedziane, że już
realnie nie istnieje. N iespakietowanym trud­
no jest założyć partię i stworzyć jakikolwiek
program, a l e ich wpływ na życie p u b l iczne,
choć n ie wprost, może być coraz większy.

Inne warianty: przewaga odpowiedzi
rn

w m niej więcej równych proporcjach
oznacza, że można się zaliczyć - używając
tradycyjnej nomenklatury - do centro­
prawicy; kiedy ta przewaga dotyczy pary
odpowiedzi m i r!I - jest to centrolewica.
Proporcje odpowiedzi pokazują, ile którego
jest kom ponentu, j a kie poglądy przewa­
żają, a jakie im tylko towarzyszą. Znaczna
przewaga, bliska 1 00 proc., np. odpowiedzi

rn lub [!I pokazuje zaś bardzo wyrazisty
światopoglądowy profil, dwa bieguny
kulturowego konfliktu.


test.pdf - page 1/3
test.pdf - page 2/3
test.pdf - page 3/3

Related documents


foteliki samochodowe s za ma e1409
turniej
test
jakie foteliki samochodowe s dostepne1799
szwajcarskie scyzoryki akcesoria survivalowe1396
metody


Related keywords