PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contacttest.pdf


Preview of PDF document test.pdf

Page 1 2 3

Text preview


I

....łapie się n a „nieprawomyślnościach".
Ż e oczywiście kobieta powinna decydo­
wać o własnym ciele, ale jednak aborcja
„ na ż yczenie" to coś w g runcie rzeczy
przerażającego. Ż e homos eksualiści
powinny mieć wszelkie prawa, ale czy
to naprawdę stuprocentowo taka sama
norma jak heteroseksualizm? Zwolen­
nicy pakietu dowodzą jednak, że libe­
ralna integralność jest bardzo ważna,
bo ś wiatopogląd narodowo-katolickiej
prawicy nie ma słabych punktów i prze­
tacza się jak walec. Rozhermetyzowanie
drugiej strony tylko ułatwi tę ekspansję.
Tym bardziej istotne jest, by dobrze
rozpoznać swoje prawdziwe myśli, swój
ogląd rzeczywistości i wartości, w związ­
ku z istniejącym w Polsce konfliktem, ale
też-a może jeszcze bardziej -ponad nim
i obok niego. Odpowiedzieć sobie na py­
tania o samego siebie, szczerze odnaleźć
w sobie to, co jest pewne i ugruntowane,
ale także to, co jest płynne i jeszcze nie­
dookreślone. Także choćby po to, by nie
być zakładnikiem dwóch dominujących
i sztywnych pakietów, stworzonych i na­
rzucanych przez innych. I znaleźć odwa­
gę, by te pakiety rozszywać, a uk ładać
sobie własne.
To pozwala budować odmienne sieci
poglądów, wprowadzać do nich kryte­
ria z różnych porządków. Zamiast geo­
grafii politycznej ułożonej tradycyjnie
od lewa do prawa, można ułożyć geogra­
fię światopoglądową od progresji do re­
gresji, od postępu do konserwatyzmu,
od oświecenia do restauracji, wreszcie
mapę typów osobowych od anarchizują­
cych do autorytarnych. Wszędzie na tych
mapach gdzieś jesteśmy, tylko trzeba się
odnaleźć.

Dlatego proponuj emy u d ział
w naszym teście: „Sprawdź swój
światopogląd", który, mamy nadzie­
ję, pomoże przynajmniej we wstępnym
rozeznaniu, co do miejsca na ś wiato­
poglądowej mapie. Także po to, aby
ś wiadomie wybierać, nie tylko podług
powierzchownych kryteriów, trzydnio­
wych afer, incydentalnych gaf polityków,
ale zgodnie z najgłębszym kulturowym
i ideowym pokrewieństwem z politycz­
nymi formacjami . Rozpoznanie wła­
snego ś w iatopoglądu, szczera p r z e d
samym sobą odpowiedź n a trudne py­
tania współczesności, a potem dopaso­
wanie poglądów do politycznej sceny,
bo innej nie ma-to klucz do świadome­
go głosowania. A nadchodzące miesią­
ce przyniosą kilka w yborów, które roz­
strzygną o przyszłości kraju być może
na całą dekadę.

MARIUSZ JANICKI, WIESŁAW WŁADYKA

do w
16

testu obok

Więcej

na

www.ebook4all.pl

SPRAWDŹ , JAKI MASZ
rosimy o odpowiedź na poniższe pytania, należy wybrać jedną opcję

P spośród a, b, c. Jeśli pośród proponowanych przez nas odpowiedzi nie

znajdziecie Państwo stanowiska dokładnie odpowiadającego waszym
poglądom w określonej sprawie, proszę zaznaczyć odpowiedź im najbliższą,
albo -w ostateczności - najmniej sprzeczną z wyznawaną opinią.
Sugerujemy też, aby naszego testu nie traktować śmiertelnie poważnie.
To tylko pomocnik służący lepszej autodiagnozie i samoocenie.

Dl Czy uważasz, że a borcja
al powinna być zakazana bez żadnych
wyjątków
bi powinna być dozwolona tylko w przy­
padku, gdy ciąża pochodzi z przestęp­
stwa, zagraża życiu i zdrowiu matki
lub płód jest uszkodzony
cl powinna być dopuszczona na żądanie
ciężarnej, ewentualnie po konsultacji
psychologicznej

fJI Czy eutanazja powinna być
al całkowicie zakazana
bi niekarana, jeśli będą spełnione ściśle
określone warunki
cl legalna i dostępna na życzenie nieule­
czalnie chorego

0 Czy uważasz, że form alne związki
homoseksualne powinny być

al prawnie zakazane
b I zalegalizowane, ale bez prawa do adopcji
dzieci
cl zalegalizowane i z prawem do adopcji
Czy uważasz, że metoda zapłodnie­
nia in vitro powinna być

al całkowicie zakazana
bi legalna i finansowana z własnych
środków
cl legalna i finansowana z b u d ż etu
państwa

H Czy uważasz, że sztuczne środki an­
tykoncepcyjne powinny

al być zakazane
bi być dozwolone, ale nie specjalnie pro­
pagowane i nierefu ndowane przez
państwo
cl być dozwolone, propagowane i refun­
dowane przez państwo

(11Czy uważasz, że kara śmierci powin­
na być

al dopuszczona, po usunięciu z kodeksu
kary dożywocia
bi dopuszczona, ale dotyczyć
t y l k o w y jątkowych, n ajcięż szych
zbrodni
cl całkowicie zakazana
POlllYKI

nr 33

(2971), 12.08-19.08.2014

fJ Czy uważasz, że marihuana powinna
być

al całkowicie zakazana
bi s t o s o w a n a t y l k o z e w z g l ę d ó w
medycznych
cl legalnie dostępna

El Czy

uważasz, że za o b razę uczuć
religijnych

al należy surowo karać
bi należy karać tylko w wyjątkowo dra­
stycznych sytuacjach
cl nie należy karać
� Czy uważasz, że znaki religijne

al powinny być tolerowane
w przestrzeni publicznej i urzędowej
bi powinny być dopuszczone tylko w wy­
jątkowych sytuacjach
cl powinny być usunięte

1I!J11Czy uważasz, że homoseksualizm
al jest chorobą, k tórą można i należy
leczyć
bi jest niedoskonałością, którą należy
jednak tolerować
cl jest równouprawnioną formą życia
seksualnego

Ili Czy

e d u ka cj a s e ks u a l n a d z i ec i
w szkole powi nna

al być zakazana, p o w i n n i nią zająć
się tylko rodzice, zgodnie z e swoim
światopoglądem
bi b y ć do s tępna d l a d z i e c i w s t a r­
szym wieku szkolnym, ale tylko za zgo­
dą rodziców
cl być dostępna w odpow i e d n iej for­
m i e t a k ż e d l a m ł o d s z y c h d z ieci,
a o jej treści powinni decydować nie­
zależni eksperci, nawet bez zgody
rodziców

(fi Czy

uważasz, że teoria ewo l u cj i
Darwina

al jest tylko jedną z hipotez i powinna
być nauczana na równych prawach
z kreacjonizmem
bi jest mocną naukową teorią, ale krea­
cjonizm, z uwagi na dominującą re-