PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contacttest.pdf


Preview of PDF document test.pdf

Page 1 2 3

Text preview


Więcej na www.ebook4all.pl

ligię, także powinien być w szkołach
wspominany
cl jest jedyną uznaną naukową teorią
tłumaczącą pochodzenia człowieka
i tylko ona powinna być nauczana

IIICzy nau kowcy
al nie mają prawa do żadnych ekspery­
mentów na ludzkich komórkach ma­
cierzystych, bo te pochodzą najczę­
ściej z płodów
bi powinni eksperymentować, ale tylko
w ograniczonym zakresie
cl powinni mieć prawo do wszelkich na­
ukowo uzasadnionych eksperymen­
tów służących walce z chorobami
e:JllCzy uważasz, że teza o g rożącym
g l obalnym ociepleniu na świecie

al to niczym nieuzasadniona hipoteza,
powodująca zbędne w ydatki i wpły­
wająca na pogorszenie stanu gospo­
darczego państwa
bi to prawdopodobna hipoteza, którą
należy poważnie brać pod uwagę, ale
nie przesadzać z w ydatkami na walkę
z tym zjawiskiem
cl to naukowo uzasadniona teza, wyma­
gająca podjęcia energicznych kroków
i poniesienia koniecznych w ydatków

Ili Polowania na zwierzęta powinny
al b yć dozwolone jako prastara forma
aktywności mężczyzn, a także w celu
dbania o równowagę w biosferze
b i być dozwolone w ograniczonym stop­
niu, tylko w przypadku służb leśnych,
z w ykluczeniem polowań komercyj­
nych czy hobbystycznych
cl być całkowicie zabronione j ako forma
znęcania się nad zwierzętami

IE!I Czy uważasz, że pa rytety płci w fir­
mach, instytucjach, w pol ityce

a/ to szkodliwa koncepcja, bo liczą się
tylko kompetencje
bi to koncepcj a, k tórą w a r to wziąć
pod uwagę, ale w ograniczonym
zakresie
cl to słuszna koncepcja wyrównywania
szans, która powinna być powszech­
nie stosowana, bo kobiety są wciąż
w wielu dziedzinach dyskryminowane

liJ Czy przeszczepianie organów ciała
powin n o być

a/ z a k a z ane, gdyż może prowadzić
do nadużyć w k we s t i i orzek a n i a
o zgonie
b i dozwolone, ale tylko za zgodą rodziny
cl dozwolone, jeśli tylko nie b yło sprze-

ci wu dawcy za życia, nawet bez zgody
rodziny

IE! Czy lekcje religii
al powi nny nadal odby wać się w pu­
blicznych szkołach i być finansowane
przez państwo
bi powinny odbywać się w publicznych
szkołach, ale być finansowane przez
Kościół
cl powinny być usunięte z publicznych
szkół i być organizowane i finansowa­
ne przez Kościół

ID Czy zmiana płci
al to sprzeczna z naturą ingerencja
w ciało człowieka, który ma swoją ge­
netyczną płeć, czego nic nie zmieni
bi jest dopuszczalna, ale tylko na koszt
zainteresowanego
cl to prawo każdego człowieka i powinno
być refundowane przez państwo

fI!lllCzy uważasz, że mężczyzna
i kobieta

al mają osobne, wyznaczone przez na­
turę, role, kobieta powinna poświęcać
się przede wszystkim życiu domowe­
mu, mężczyzna zaś karierze zawodo­
wej i utrzymaniu rodziny
bi powinni dzielić się obowiązkami,
kobieta może pracować, ale tylko je­
śli nie ucierpi na tym życie domowe
i dobro dzieci
cl mają równe obowiązki domowe i takie
same prawa do kariery zawodowej

Dl Czy polskie państwo
al powinno mieć silną i liczną armię,
najlepiej z powszechnego poboru
i powinno się na nią łożyć z budżetu
wyraźnie więcej niż dotąd
bi powinno mieć silną armię, ale tylko
zawodową i nie ma potrzeby zwięk­
szania na nią nakładów
cl ma zbyt liczną armię, a wydatki na nią
powinny być mniejsze niż dotychczas

fEllObowiązki państwa wobec
obywateli

al są t y lko podstawowe, ma ono za­
pewnić bezpieczeństwo wewnętrzne
i zewnętrzne oraz umożliwić ludziom
przez obniżanie podatków rozwijanie
własnej przedsiębiorczości i sprawić,
że będą oni w stanie opłacić wszystkie
swoje potrzeby, także zabezpieczenie
za starość
bi są ograniczone, państwo powinno
zapewnić obywatelom edukację, opie­
kę zdrowotną, bezpieczeństwo itp.,
POlllYKA nr 33 (2971), 12.08-19.08.2014

prowadzić taką politykę, aby łatwiej
b yło zdobyć pracę lub prowadzić wła­
sną działalność gospodarczą, podatki
nie powinny już rosnąć
cl są duże, państwo przez redystrybu­
cję powinno aktywnie w yrównywać
różnice szans i dochodów, dzięki wy­
sokim podatkom powinno szeroko
inwestować w kulturę, szkolnictwo,
wspierać ważne dla państwa branże
przemysłu, a także gwarantować go­
dziwe emerytury

fłl Unia Europejska
al powinna zostać rozwiązana albo spro­
wadzona tylko do relacji czysto eko­
nomicznych, bez żadnego wspólnego
projektu ideowego
b/ jest potrzebna i powinna się rozwijać,
ale z zachowaniem roli państw naro­
dowych, z odrzuceniem projektu fe­
deralizacji Europy
cl powinna się szybko i nadal integrować,
z ujednoliceniem prawa w ramach
organizacji i wspólnym projektem
ideowym, a w konsekwencji powinny
powstać Stany Zjednoczone Europy
m Naród to

al uświęcona wspólnota, której interesy
są postrzegane jako nadrzędne
b/ populacja połączona pochodzeniem,
językiem i historią, która powinna re­
alizować swoje interesy w harmonii
z interesami innych nacji
cl koncepcja w dużej mierze historyczna,
coraz mniej pasująca do zmieniają­
cego się, wielokulturowego i wieloet­
nicznego społeczeństwa, i nie ma żad­
nego powodu, aby interesy własnego
narodu miały być ważniejsze niż in­
nych, bo wszyscy ludzie na ś wiecie
są jednakowo istotni

fi! Rodzina to
al tradycyjna i niezastępowalna niczym
instytucj a o sakralnym w y m iarze,
która powinna pozostać w niezmie­
nionym kształcie: mężczyzna, kobie­
ta, dzieci
b/ podstawowa komórka społeczna, pod­
legająca ochronie państwa
cl jednaz form społecznego życia, podle­
gająca cywilizacyjnym przemianom,
gdzie płeć partnerów, relacje mię­
dzy nimi i sposób w ychow ywania
dzieci powinny być indywidualnym
w yborem

Klucz do testu na s. 1 8