BEEM VITAL GRILL CERAMICZNY PL .pdf

File information


Original filename: BEEM VITAL - GRILL CERAMICZNY PL .pdf
Title: 02302_DE-GB-FR-NL_V0.indb
Author: Tiger

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.1, and has been sent on pdf-archive.com on 01/09/2014 at 23:24, from IP address 82.177.x.x. The current document download page has been viewed 786 times.
File size: 247 KB (8 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


BEEM VITAL - GRILL CERAMICZNY PL .pdf (PDF, 247 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Vital-Grill & Sandwich 2 in 1
Kontaktgrill
Contact grill
Gril de contact
Contact-barbecue
Instrukcja obsługi

Szanowna klientko, szanowny kliencie,

gratulujemy zakupu nowego ceramicznego Grilla. Teraz mogą Państwo przygotowywać smaczne beztłuszczowe
potrawy.
Życzymy wiele zadowolenia z produktu!

Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, którą należy starannie
przechowywać, a w przypadku przekazania kompletu innemu użytkownikowi należy ją załączyć do kompletu.
Producent i importer nie ponoszą odpowiedzialności w razie nie przestrzegania zasad użytkowania opisanych w
instrukcji.
ZNACZENIE SYMBOLI W INSTRUKCJI:
Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są oznaczone tym symbolem. Proszę dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi i zastosować się do zawartych w niej wskazówek, aby uniknąć
ewentualnych szkód.
Tym symbolem są oznaczone wskazówki i zalecenia.
Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Specyfikacja techniczna:
Model
Type number
Operating voltage
Mains frequency
Power consumption
Dimensions
Approximate weight
Protection class
Type of protection

Contact grill
Vital-Grill & Sandwich 2 in 1
B35,001
230 V~
50 Hz
1200 W
147 x 220 x 250 mm
(H x W x D)
1.67 kg
I
IP X0

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie:


Urządzenie służy do smażenia i grilowania produktów spożywczych.Ten produkt przeznaczony jest do użytku domowego a nie do celów

przemysłowych.
Proszę używać urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.


To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi fizycznymi,

sensorycznymi lub umysłowymi zdolnościami albo z wyraźnym brakiem doświadczenia i/lub wiedzy chyba, że są
one pod nadzorem osób odpowiedzialnych za nie i otrzymują wskazówki, jak należy posługiwać się urządzeniem.
Dzieci muszą być pod stałym nadzorem, żeby się upewnić, czy się nie bawią urządzeniem.


Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osobny system pilotujący.Niebezpieczeństwo skaleczenia się
Proszę przechowywać folię opakowania z dala od dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia

się!Uwaga: gorąca powierzchnia urządzenia! Urządzenie podczas pracy staje się bardzo

gorące. Nie dotykać pod żadnym pozorem obudowy, w czasie gdy urządzenie jest uruchomione
lub zaraz po wyłączeniu go.


Z urządzenia należy korzystać w miejscu niedostępnym przez dzieci. Również kabel

sieciowy powinien być niedostępny przez dzieci.

Wskazówki dotyczące zdrowia
Uszkodzenie zdrowia poprzez zanieczyszczenia! Urządzenie przed pierwszym użyciem
należy oczyścić z resztek poprodukcyjnych.


Podczas pierwszego użycia grilla może się ulotnić specyficzny zapach. Jest to całkowicie
normalne i nie powinno mieć miejsca przy kolejnym korzystaniu z urządzenia..

Ustawienie i podłączenie


Proszę stosować produkt tylko w zamkniętych

pomieszczeniach.


Urządzenie należy ustawić na równej, trwałej,

odpornej na wysoką temp. powierzchni. W pobliżu grilla powinno się zachować
sporo przestrzeni z każdej strony.


Proszę zachować wystarczający odstęp od źródeł

gorąca tj. płyta kuchenki czy też piecyk, w celu uniknięcia uszkodzeń.


Nie korzystać z urządzenia w pobliżu wody i innych

płynów, w celu uniknięcia porażenia prądem.Urządzenia nie ustawiać w pobliżu łatwopalnych

materiałów tj. np. zasłony, tekstylia itp.


Nie uruchamiać urządzenia ustawionego na płycie

kuchenki lub w pobliżu źródła gazu.


Proszę podłączać urządzenie tylko w gniazdkach

elektrycznych zainstalowanych zgodnie z przepisami. Gniazdko elektryczne musi
być łatwo dostępne również po podłączeniu do niego urządzenia. Napięcie
elektryczne musi się zgadzać z danymi technicznymi urządzenia. Proszę używać
odpowiedniego przedłużacza, którego dane techniczne zgadzają się z danymi
technicznymi urządzenia.


Proszę zwrócić uwagę, czy podłączony kabel nie

spowoduje porażenia prądem. Proszę nie wieszać kabla na kantach stołów lub
barów domowych. Ktoś mógłby się zahaczyć i ściągnąć na dół urządzenie.


Proszę ułożyć kabel tak, aby uniknąć zmiażdżenia,

zginania oraz zetknięcia z gorącymi powierzchniami.


Nie narażać produktów na działanie promieni

słonecznych, wahania temperatur i wilgoć.

Zasady właściwego użytkowania:
Przed każdym uruchomieniem proszę sprawdzić, czy urządzenie nie jest
uszkodzone. Jeżeli urządzenie, kabel lub wtyczka wykazują wyraźne szkody lub
urządzenie wpadło do wody, to nie należy pod żadnym pozorem korzystać z
urządzenia.


Jeżeli

urządzenie

ma

defekt,

to

proszę

samodzielnie nie naprawiać urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
proszę skontaktować się z punktem obsługi klienta.
W przypadku zapalenia produktu:
-

Natychmiast odłączyć urządzenie od źródła prądu.
Nakryć urządzenie odpornym na ogień kocem lub mokrymi ręcznikami.
Nie używać wody, gdyż para wodna może spowodować dodatkowe niebezpieczeństwo
poparzenia.
Miejsce poparzeń natychmiast schłodzić pod wodą (minimum 15 min.)
Urządzenie należy wyrzucić do kosza zgodnie z zasadami usuwania odpadów.


Nie pozostawiać uruchomionego urządzenia bez

nadzoru.


Nie dopuścić do upadku urządzenia i nie wystawiać

na działanie silnych uderzeń.


Urządzenia

nie

należy

przenosić

podczas

uruchomienia.Na lub do urządzenia nie wkładać żadnych

łatwopalnych np. papa, tworzywo sztuczne, papier lub świece.


Do nakładania i wyjmowania potraw z grilla należy

używać odpornych na wysokie temp. sprzętów kuchennych. Metalowe, o ostrych
kantach przedmioty kuchenne należy trzymać z dala od urządzenia, gdyż mogą
one uszkodzić płytę grzewczą.


Nie używać folii aluminiowej, może to doprowadzić

do przegrzania urządzenia.

w opakowaniu!

Produkty kładzione na grill nie mogą się znajdowaćPodczas otwierania urządzenia należy zachować odstęp, aby uniknąć poparzenia poprzez
żar lub gorącą parę.Urządzenie otwierać jedynie za uchwyty, unikając w ten sposób poparzenia. Zalecamy
korzystać w tym celu z rękawiczek.

Proszę wyciągnąć wtyczkę z gniazdka
- jeżeli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy okres czasu,
- jeżeli podczas pracy urządzenia występują błędy,
- przed burzą,
- przed wymianą osprzętu,
- przed czyszczeniem.


Jeżeli chcesz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, to pociągnij za

wtyczkę, a nie za kabel.


Proszę nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach.

Proszę się upewnić, czy urządzenie, kabel lub wtyczka nie wpadną do wody lub się nie zamoczą.
Jeśli urządzenie wpadnie do wody, proszę natychmiast odłączyć dopływ prądu.


Proszę nigdy nie dotykać urządzenia lub wtyczki mokrymi rękami.Nie spryskiwać zimnej wody podczas lub bezpośrednio po użyciu urządzenia na płyty
grzewcze. Może dojść do uszkodzenia odpornej na przywieranie powłoki!Urządzenie i pojemnik na tłuszcz należy pozostawić do całkowitego ostygnięcia, zanim zacznie
się myć poszczególne części.

Warunki gwarancji:
Wszystkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub próbami samodzielnej naprawy nie są
objęte gwarancją. Dotyczy to również użytkowania poszczególnych części.

zawartość i przegląd zestawu

Przed pierwszym użyciem:
Zanim użyją Państwo urządzenia, należy:

rozpakować zawartość zestawu
wyczyścić płytę grzewczą (patrz rozdział „czyszczenie i przechowywanie"),
naoliwić płytę grzewczą

Rozpakowywanie:UWAGA!
Proszę przechowywać folię opakowania z dala od dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia się!

Proszę rozpakować wszystkie części i sprawdzić, czy zestaw jest kompletny i czy części nie są
uszkodzone. Jeżeli części zestawu wykazują widoczne uszkodzenia, proszę ich nie używać i zgłosić to
do punktu obsługi klienta.

Naoliwianie płyty grzewczej
Przed pierwszym uruchomieniem grilla należy naoliwić płytę grzewczą grilla za pomocą
papieru kuchennego. Po wykonaniu tej czynności kolejne naoliwianie nie będzie konieczne. W
razie potrzeby powtórzyć proces naoliwiania.

Zastosowanie
Na tym urządzeniu można grillować mięso, drób i inne rodzaje produktów mięsnych
(np. mięso mielone, burgery itp.) tak długo, jak wypływać będzie z nich przejrzysty
sok. Rybę należy grillować do momentu uzyskania białego mięsa.

Zastosowanie jako grill konaktowy
1.
Ustawić grill na równej trwałej, odpornej na
wysokie temp. powierzchni.
2. Umieścić pojemnik na tłuszcz pod rynienką.

3. Proszę podłączać urządzenie tylko w gniazdkach elektrycznych zainstalowanych zgodnie z
przepisami. Czerwona lampka kontrolna zaświeci jak tylko urządzenie zostanie
podłączone do źródła prądu. Uważać aby kabel podczas zastosowania nie miał kontaktu
z gorącymi powierzchniami.

opis urządzenia
(patrz ilustracja powyżej)
Pokrywa
Lampka kontrolna ogrzewania
Wgłębieniem - uchwyt
Wskaźnik zasilania
Ruszty
Tacka ociekowa
Tylne nóżki
Łopatka do czyszczenie łopatki
Jeśli chcesz użyć grilla do różnych posiłków w tym samym czasie, muszą mieć taką samą
grubość, tak aby był kontakt z powierzchniami płyt grilla.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, podgrzewania grilla, podgrzewaj urządzenie aż do osiągnięcia
wymaganej temperatury, wtedy lampka kontrolna (1) zgaśnie.
Należy zwrócić uwagę na proces grillowania. ■■
Można korzystać z urządzenia do różnych pokarmów, takie jak steki, kiełbaski lub warzywa.
Urządzenie to szczególnie nadaje się do szybkiego uzyskania niskotłuszczowego posiłku,
ponieważ oba boki rusztu jednocześnie i żebrowanej rusztu pozwalają aby tłuszcz szybko
spływał do tacki.

KORKI.
3 mm i 11 mm gumowe korki są dostarczone z urządzeniem. Mogą one być stosowane w
przednich stopkach, odpowiednio w zależności od kąta nachylenia wymaganą do grillowania 3mm, aby umożliwić odpływ tłuszczu lub 11 mm do grillowania bułek, aby zapobiec
ześlizgiwaniu się po gorących płytach.

Czyszczenie i przechowywanie!
Uwaga!
□Przed każdym czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła prądu.


Nie zanurzać urządzenia w wodzie podczas czyszczenia.Nie myć urządzenia w zmywarce do naczyń.Proszę nie stosować do czyszczenia urządzenia żrących i szorujących środków

czyszczących.

Płyty grillowe mogą z czasem zafarbować od przypalonych pozostałości tłuszczu. Jest to
normalna reakcja i nie stanowi defektu urządzenia.


Upewnić się, że urządzenie odłączone jest od źródła prądu.Do czyszczenia pozostałości po produktach spożywczych należy używać załączonego
skrobaka.Urządzenie oraz płyty grzewcze należy czyścić miękkim ręczniczkiem kuchennym i
odrobiną delikatnego środka do mycia naczyń, a następnie osuszyć urządzenie.Opróżnić pojemnik na tłuszcz za pomocą ciepłej wody i delikatnego środka do mycia
naczyń. Następnie należy osuszyć pojemnik.Przechowywać urządzenie w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.

Unikanie usterek
Jeżeli urządzenie ma defekt, to proszę nie próbować samodzielnie go naprawić. W tym celu
proszę się zwrócić do punktu obsługi klienta.
Proszę sprawdzić czy uda się Państwu samodzielnie usunąć problem.

Problem

Możliwa przyczyna /rozwiązanie

Urządzenie nie funkcjonuje/
Czerwona lampka kontrolna
nie świeci.

• Wtyczka nie jest właściwie umieszczona w gniazdku? •
Gniazdko jest uszkodzone? Spróbować podłączyć do
innego gniazdka • proszę sprawdzić prawidłowość
podłączenia sieciowego

Tłuszcz nie spływa.

• Czy stopki urządzenia są w odpowiedniej pozycji, tak
aby grill był lekko pochylony?

Urządzenia nie da się złożyć do
pozycji grilla stołowego.

• Upewnić się, że podczas składania należy przesunąć
suwak odblokowujący w kierunku strzałek.

Usuwanie odpadów

Jeżeli będą się Państwo chcieli pozbyć opakowania, proszę zrobić to zgodnie z zasadami ochrony
środowiska.
Urządzenia nie należy wyrzucać do kosza na śmieci.
Informacji o ochronie środowiska, utylizacji odpadów można uzyskać w
ośrodkach powiatów i gmin lub u osób odpowiedzialnych za usuwanie odpadów.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego pod adresem:

UWAGA
Jeśli nie można rozwiązać problemu z opisanych powyżej, prosimy o kontakt z serwisem .

Kundendienststellen:
Customer service:
Bureaux de service Après-vente:
Centros de atención al cliente:
Klantenservice:

BEEM GmbH
Abteilung Kundendienst
Dieselstraße 19-21
61191 Rosbach v.d.H.
Germany
Fon +49 (0)1805-233600
Fax +49 (0)1805-233699
(14 ct/min aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/min.Ausland: Preis je nach Tarif im Ausland.)

eMail: kundenservice@beem.de
Internet: www.beem.de

© 2012 by BEEM GmbH
Druckfehler vorbehalten.
Subject to printing error.
Sous réserve d‘erreurs d‘impression.
Queda reservado el derecho por errores de impresión.
Drukfouten voorbehouden.

Für Kundendienststellen in anderen Ländern kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
For service in other countries contact your local dealer.
Pour les bureaux de service Après-vente dans d‘autres pays, veuillez contacter votre vendeur.
Para las oficinas de posventa en otros paises contacte a su comercial
Neem voor klantenservice in andere landen contact op met uw handelaar.


Related documents


beem vital grill ceramiczny pl
instrukcja
sds inox
sds professional
sds classic
regulamin crossfit czestochowa

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file BEEM VITAL - GRILL CERAMICZNY PL .pdf