Rules Chiquisafe NL .pdf

File information


Original filename: Rules Chiquisafe NL.pdf
Title: Document5
Author: Ina Beckers

This PDF 1.3 document has been generated by Word / Mac OS X 10.8.3 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 02/09/2014 at 09:29, from IP address 81.83.x.x. The current document download page has been viewed 864 times.
File size: 46 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Rules Chiquisafe NL.pdf (PDF, 46 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


RULES Chiquita Chiquisafe Facebook
1. Deze prijs vraag wordt georganiseerd door:
Chiquita Fresh BVBA (hierna "Chiquita" genoemd)
Rijnkaai 37
2000 Antwerpen
België
2. De prijsvraag zal plaatsvinden vanaf 01/09/2014 tot en met 03/09/14. Om
geldig deel te nemen en kans te maken op één van de prijzen, moet de
deelnemer het volgende doen:
1. Bezoek de Facebookpagina van Chiquita Belgium
2. Reageer in een comment op de post met de leukste foto van de eerste
schooldag van (klein)zoon en/of (klein)dochter
3. De winnaars worden via een reactie op de post op de hoogte gesteld
4. De winnaars dienen hun adres via een privé bericht aan Chiquita
bekend te maken
5. De winnaars ontvangen hun prijs per post
3. De prijsvraag is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon met woonplaats in
België of Luxemburg, met uitzondering van het personeel van Chiquita, van de
vennootschappen die op enige wijze bij de ontwikkeling en/of de uitwerking
van deze prijsvraag betrokken zijn en de leden van hun familie. Personen
jonger dan 18 jaar kunnen slechts aan de prijsvraag deelnemen indien zij de
toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.
Één deelname per persoon en/of gezin en/of e-mailadres en/of postadres
en/of IP adres.
4. De deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding
van dit reglement, zonder enig voorbehoud of beperking.
Bij overtreding van één van de in dit reglement vermelde bepalingen is de
deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de
onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van
de fraude.
5. De deelnemer verleent aan Chiquita de toestemming om, indien hij een prijs
wint, zijn naam en afbeelding te gebruiken voor reclamedoeleinden. Hij zal
desgevraagd medewerking verlenen aan activiteiten die verband houden met
de actie zonder andere vergoeding dan de gewonnen prijs.
6. Het prijzenpakket bestaat uit: 25 Chiquisafes ( beschermhoes)
7. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld tegen een ander goed of een
geldwaarde en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de
leverancier. Wanneer de geldwaarde van een prijs wordt aangegeven is dit
slechts een inlichting en kan de deelnemer dus geen aanspraak maken op
deze geldwaarde.
Prijzen worden op risico van de begunstigde afgeleverd op het Belgische of
Luxemburgse adres dat is verzonden door de deelnemer via een privébericht

op de pagina. Bij verlies wordt de prijs niet vervangen. Chiquita behoudt zich
het recht voor om eventueel de prijs te vervangen door een soortgelijke en/of
evenwaardige prijs.
8. De deelnemer ontlast Chiquita en haar aangestelden definitief van elke
aansprakelijkheid van welke aard ook die op enige wijze gelieerd is aan
huidige wedstrijd en/of de prijs die hij eventueel zou hebben gewonnen,
zonder nadeel aan de bepalingen van dwingend recht van de toepasselijke
wetgeving.
9. Indien enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard zullen de
overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Chiquita en de persoon
die deze nietigheid heeft ingeroepen zullen de vernietigde bepaling vervangen
met een nieuwe clausule die het doel van de vernietigde clausule zoveel als
mogelijk zal eerbiedigen.
10. Chiquita kan voor commerciële redenen beslissen om één of meerdere
bepalingen van huidig reglement niet in te roepen. Dit impliceert echter geen
nadelige erkentenis of een verzaking aan het recht om de bewuste bepalingen
of het huidige reglement in te roepen in andere omstandigheden of ten
overstaan van andere personen.
11. Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en wordt
geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Klachten die niet
minnelijk kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter te Brussel.
 


Document preview Rules Chiquisafe NL.pdf - page 1/2

Document preview Rules Chiquisafe NL.pdf - page 2/2

Related documents


rules chiquisafe nl
wedstrijdreglementapril14nl
de grote koffie competitie actievoorwaarden
reglement concours fb df nl april 2013
dekkenderpaints algemene voorwaarden
voorwaarden

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Rules Chiquisafe NL.pdf