111936 312892777.pdf


Preview of PDF document 111936-312892777.pdf

Page 12372

Text preview


UNIVERZITA PALACKÉHO
V OLOMOUCI
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

KATEDRA OPTIKY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Návrh a realizace dvoupásmové reproduktorové
soustavy

Autor:
Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Vedoucí práce:

Martin Deutschl
B1701 Fyzika
Optika a optoelektronika
prezenční
RNDr. Pavel Krchňák, Ph.D.

1