111936 312892777.pdf


Preview of PDF document 111936-312892777.pdf

Page 1 23472

Text preview


Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci „Návrh a realizace dvoupásmové
reproduktorové soustavy“ vypracoval samostatně , s využitím zdrojů, uvedených
v seznamu použité literatury a souhlasím s jejím použitím pro potřeby katedry,
včetně libovolné formy prezentace.

Poděkování:
Tímto bych rád poděkoval vedoucímu bakalářské práce RNDr. Pavlu Krchňákovi,
Ph.D. za veškerou pomoc, poskytnuté rady a cenné připomínky.

2