PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact1 Станувањето на Моќта.pdf


Preview of PDF document 1.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


е

еј к те у к к е
к е к ѓу
њ
е о
е т л те е њ д о у
т т
ето оле
култу . Од
, о е лк
ло у к у те т
о е к отп д п д т
е
ј ,
е
њ к ко
е
у
те .
те о е
е о о
,
о
п
ј
т о ед у те
лед
т .
те о е
е толку оле , о ете д е
у от екој
е
е
о е
т ќе о по у т у те о еј
от де елото е о. пото
ул од т о у к
е
ле л те
т
еле пл . " јде д ук де те
т
е к
т ј к п
те
луѓето то
то
е
д ко
оо о
к
т
т пк !
" те е т
к
е
у к
ке
к о е к ѓу е по д
ј ,
ку
ј
ел т !
е ел т
ј ел т !
јк
у ј , К
т , е е ј
ел!
тт
ло е те
кедо ј
т к ,
ду ј у ј
к е
олт т к ! "
, т е
у т
от пл
п
ј ел
оп поо .
, уд
до
о ек е оде .
е о ото
е е дол
тле ! о
од
, тој
е о от о
от к Кл у
лт ет
,
о
к от
т кој
е л од у л
к
к ко
п д т
ео т е ј о
т ј ,
еле пл д о у е те
е о
от
д
ње- - - л,
у,
т ј .
о т е ќе е п клу т
лок л т
л
ј
е еко пу к . к
то т е потп
т е
е
е ут
.
ед
оќ по к у
у т о
у те
е , т е по
д е
под от е
ко е о е е е
от
д
ње- - - д. дол е е: "Кл у ! е
о
т ! лед п кет
л д е еј к де до ѓ т до
од
те туд ј
к к от
у л те! "
Кл у
л ле
т о
те т е по
ле. дол
Кл у по д
ј , о
одед
дојде е еј к т т ј пол
ј " '
о' от ' о к ' кк"
л
ете. е
к еле д кут ј
от о о ! е
т ел л т е еј к т ј пол
ј
т е
е . дол
е е дек " е т е по еќе по о . Кој д у о о ој
д
е те
у к
о ол к
ѓу
њ ? ", Од о о Кл у ." ојот од
о е к е
ѕ е о . тој е о е еј к т
т о
у т о
еде . " дол
еле о
деј ." ј д
е од т о е о
е ќе од е
у е по еќе
е . "Кл у о л ј п от ле о т о .
е
у
. ед о е еј ко т
е оле о еде
т к ок е к е еј к
о
лед е к ко е о от дедо е е
о. е о у ј п
от од п
ле е е о о еде дол
т
пото о уд по л т о
п у ње. е ј еде е о т клу е
е -п лк . Одед
луд у к
е
око к ек дојде теку по
. " т y л т к е то оy yу л т к т y опл y
yупол y !" тој
к . дол о
т ел
о пе от. то т т
е е т п е у к . ој
е е поло
п к , поло
о ол к , поло
К
т , поло
е . еп е е е
ло
е- ело ѓу е то
.
ед те
т
те те е
ед о. Кл у
дол дот
о
п тол о к
ото
. о лед те т
е е
е у
л д
етел кy. ој
е е
о
,
у т
ед
у л о ек о ко тење
о
п ле от. дол
у к д ео
уд
е о те ко о т . л д
е ду
еле те о еде дол од
тот о ед
к
о
л
ел от п т о ѕ дот. Кл у дот
о ео
е к к ко
е
пук т
т .
л д
о уд л д ект о о топк . л д
по ед
е
од
ут , додек
одед
. лек д
лу ње к дот
од т о к ќел ј ! , о
д
ојот пе
по
лу ње л д
ут л о, к
е е п к ње од е о от
у
ек де
е е
ле
ко ул . ко е о лек д
еде п тол л д
о о п о до у от. л д
пу т
л
те к њето у ел. о
Кл у , дол ,
лек д
те от де о
е
,
олд т ј е. е
ед п
коктел
Л тке . К ко то
т
п ј л

п ј
е те от де до
е о де д
по е о
. лек д
к
п
т кло о