IMG 0001 .pdf

File information


Original filename: IMG_0001.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Canon SC1011 / MP Navigator EX, and has been sent on pdf-archive.com on 05/10/2014 at 10:50, from IP address 93.175.x.x. The current document download page has been viewed 951 times.
File size: 779 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


IMG_0001.pdf (PDF, 779 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


93.1 75,73,1,82 w dniu
l
1.12 93.175,81,86 w dniu
1.13 83.24ż,65,138 w dniu

1.

1

ż0|2,1ż-06 o godz,

2|:42:17

20|ż-|12,10 o godz,

2013-03-3l

o
.,

abonenckiej w przypadku
2. Wskazania adresu zakończęnialinii

1336_zż.6

godz, ', 05.46"|7
łączY staijonTT|*o

lokalizacjistacjiBTSdlawykazanychwpunkcielpołączeńwprzypadkutelefoniimobilnei.
3.ZńądaÓprzekazaniawnioskowanychdanychnaelektronicznFnośnikudanych.
4.Zwolnićzobowią7kuzachowaniatajemnicysfuzbowejpracownikawykonującegonieniejsze
określonym
postanowienie w zakresie w nim
- niezwłocznie,
5. Zakreślićtermin realizacji

UZASADNIEI§IE

.:

v śledczynadzoruje postępowanie
prokuratura okręgowa we wrocławiu wydział
przygotowawczeVDs.6113wsprawierozpowszechnianiawInternecienaportalu
demona" autorstvva
cudzego utworu w postaci ksią2ki ,,pocałunek
bezzezvłolęnia
chomikuj.pl

LynnRaveniinnychutworówtj.czynzart.ll6ust.lustawyoprawieautorskimiprawach
pokrewnych z dnia4 lutego 1994r,

-*::"]i::::::"n,

nickioraz logi szeregu osób które
W toku postępowania ustalono
prawie autorskim i prawach
ustawie dnia 4 lutego l994r_o
_ l'l^^a^.-,^.r
rrc}
jest uzyskanie od'doEtawcy usług
ich tożsamościkonieczne

J"*##;;;*n*

ffiJil:

;;;;.r"lenia

i

iono jak na wstępte,
prokurator prok

del. do prokul

tury Rejonowei
ry Okręgowej
Kozioł

prawa zostały naruszone,
przysłu^suje osobom, których
na powyższe postanowienie

l ńHil--*iń lló,p:,:::::: T::::""}Tl:
;l,rl,n*,*t[",.iil}.,ri;)"i^l,ffi'ł!Tią:td""'fl.:Ł§:;:il6#

Na podstawie art.
:T : fi

Xnfi

zńaleniapo tym tetminie
o*,anowienia. Wniesienie

(ut 122.s
iJ;;;kil;
l l*ill}li];
ffi:1',ll'j;i,'J.,l,i",;*.;;;;kilora_którywydałpostanowienie
e

-1

':ilnf;
kpkodro

",ye !?:,T|*::::::::::i:Hil,:"1iliffl;;oo*"oostfowieniaabonentowiteletbnu
[ilTfrff t.fi :'#ffi ;o.,""o,i"i*"ńprzekazówinformacjizostałlvydany
prokurator proku
ury Rejonowej

K:Tl:fiTJ";n.2l8§2

-

del, do Prokura

Okręgowej

Tomas

Za zgo&rŃć z oryginahm świadczę

Uwł

.........,/fr/%{O.e.........


Document preview IMG_0001.pdf - page 1/1


Related documents


img 0001
xxv c 1005 15 wyrok i uzasadnienie 1
oskar yciel publiczny posi kowy oraz pokrzywdzony
s d rejonowy wawarszwa r dmie cie i c 2500 16
ii cz 59 17 mbank
iii c 170 16

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file IMG_0001.pdf