PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactZEKHK0410 1s.pdf


Preview of PDF document zekhk0410-1s.pdf

Page 1 23416

Text preview


2

Kłamstwo o krótkich nogach

W

racamy do sprawy Kanału Młynówka. Prokuratura Rejonowa w
Wałbrzychu umorzyła śledztwo
w sprawie podejrzenia złożenia
fałszywych zeznań przez wiceburmistrza Kłodzka, Henryka
Urbanowskiego. Zażalenie na to
postanowienie wniósł właściciel
małej elektrowni wodnej, Jerzy
Pomochaczi. Kłodzki sąd uznał
je za zasadne i uchylił postanowienie prokuratury. Zdaniem
sądu sprawa wymaga ponownej,
wnikliwej analizy a w szczególności ponownej oceny zebranego
w sprawie osobowego materiału
dowodowego. - W ocenie sądu
decyzja o umorzeniu śledztwa
jest przedwczesna, albowiem w
toku przeprowadzonego w sprawie postępowania nie wyjaśniono
w sposób należyty wszystkich
okoliczności sprawy istotnych do
jej prawidłowego rozstrzygnięcia
a przedstawione przez pokrzywdzonego dowody - wbrew stanowisku prokuratora, uzasadniają
podejrzenie przestępstwa z art.
233 § 1 kk, co obligowało nadzorującego dochodzenie prokuratora do jego dalszego prowadzenia
– czytamy w uzasadnieniu sądu.
Chodzi o sprawę dotyczącą Kanału Młynówka, w której wiceburmistrz Henryk Urbanowski zeznawał w charakterze świadka. 13
listopada 2013 r. przed kłodzkim
sądem zeznał On: „Nie wiem, kto
podjął decyzję o zamknięciu wody
w dniu 5 października 2010 roku
myślę, że to wykonawca umowy
(...) Ja nawet nie wiedziałem, że
5 października 2010 roku miała
być zamknięta woda w kanale”.

Zdaniem sądu jest to sprzeczne z
faktami, gdyż wiceburmistrz Urbanowski z upoważnienia burmistrza
Kłodzka osobiście podpisał pismo
gminy miejskiej Kłodzko z dn. 17
września 2010 r. w
związku z planowanym ograniczeniem
wody w Kanale Młynówka. Sąd oceniając
wiarygodność
tego fragmentu zeznań wiceburmistrza,
przytoczył także inną
sprawę toczącą się
przez Sądem Okręgowym w Świdnicy
z 14 marca 2012 r.
Tam, Henryk Urbanowski stwierdził, że
„ W trakcie remontu strona pozwana
zamknęła
dostęp
wody do kanału Młynówka z rzeki Nysy
Kłodzkiej. Było to w
październiku 2010
roku”. Zdaniem sądu
z fragmentu tych zeznań wynika, że decyzję o zamknięciu
wody podjęła gmina
miejska
Kłodzko,
a nie wykonawca
inwestycji, co stoi
w sprzeczności z
zeznaniami Henryka
Urbanowskiego złożonymi 13 listopada
2013 r. przed Sądem
Rejonowym w Kłodzku. Wyjaśnienie tej
rozbieżności stwierdzeniem, że wiedzę
o tym fakcie wicebur-

mistrz Urbanowski posiadał jedynie z relacji głównego wykonawcy
– sąd uznał za niewystarczające.
Ponadto, wiceburmistrz Henryk
Urbanowski zeznał, że zgodnie z

umową podpisaną przez gminę
miejską Kłodzko z generalnym
wykonawcą, to właśnie główny
wykonawca zobowiązany był do
uzyskania formalno-prawnych do-

R
Nakład: 12.000 egz.
Wydawca:
Kurier Hrabstwa Kłodzkiego
sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 22/4
57-300 Kłodzko

Adres redakcji
i do korespondencji:

E

K

L

A

M

kumentów pozwalających na realizację zadania. – Oczywistym jest,
że na wykonawcy nie ciążył obowiązek uzyskania wymaganych
prawem pozwoleń, w tym pozwoleń
wodnoprawnych, który to obowiązek spoczywał
na inwestorze gminie miejskiej Kłodzko. Wskazać w tym
miejscu należy, że
Henryk Urbanowski
osobiście podpisał
i złożył zgłoszenie do Starostwa
Powiatowego
w
Kłodzku zamiaru
przystąpienia do
budowy, wykonania
robót budowlanych
nie wymagających
pozwolenia na budowę z dnia 5 października 2010 r.,
wniosek o pozwolenie na budowę
złożony do Starostwa Powiatowego
w Kłodzku z dnia
10 lutego 2011 r. i
wniosek o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego złożony
do Starostwa z dnia
20 stycznia 2011
r. Nie jest zatem
prawdziwe stwierdzenie, że wszelkie
wnioski dotyczące
realizacji zadania
inwestycyjnego remontu Kanału Młynówka w Kłodzku
składał wykonaw-

ca – czytamy w uzasadnieniu
kłodzkiego sądu – Nie sposób
przy tym zaakceptować poglądu
przedstawionego w uzasadnieniu
zaskarżonego postanowienia, że
rola urzędników Urzędu Miasta
w Kłodzku w tym zakresie ograniczała się jedynie do przybijania
pieczątek i składania podpisów,
a zatem czynności stricte technicznych, a nie merytorycznych.
Kłodzka Temida wskazała także
na rozbieżność zeznań pozostałych świadków powołanych
w tej sprawie. Sąd uznał zatem,
że sprawa wymaga ponownej
analizy i dopiero po uzupełnieniu
materiału dowodowego możliwe
będzie dokonanie prawidłowej
oceny pod kątem zaistnienia
znamion przestępstwa. Postanowienie sądu wraz z prośbą o
komentarz przesłaliśmy wiceburmistrzowi Henrykowi Urbanowskiemu. Poniżej publikujemy
treść odpowiedzi. W odpowiedzi
na prośbę odniesienia się do
Postanowienia Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 7 sierpnia
2014r. ponownie informuję, iż nie
posiadam żadnych wiadomości
dot. Postanowienia Prokuratury
Rejonowej w Wałbrzychu z dnia
01.04.2014r. oraz Postanowienia
Sądu Rejonowego w Kłodzku
o uchyleniu ww. Postanowienia
Sądu Rejonowego w Kłodzku.
Nie komentuję Postanowienia
Sądu ani Prokuratury ponieważ
nie jestem stroną w powyższej
sprawie. Z poważaniem Henryk
Urbanowski.

A

Nasi partnerzy
Redakcja naszej gazety współpracuje z dwoma internetowymi
serwisami informacyjnymi. Zapraszamy do odwiedzania obu portali.

ul. Armii Krajowej 29/1
57-300 Kłodzko
hrabstwo@gmail.com
tel: 783-649-000
Redaktor naczelny:
Krzysztof Oktawiec
Współpraca:
doba.pl (portale lokalne)
wiadomoscilokalne.eu
Reklama:
tel. 731 752 992
Druk:
Polskapresse Wrocław

731 752 992

535 616 111

Doba.pl