PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactWelsh for Adults Form [Welsh] .pdf


Original filename: Welsh for Adults Form [Welsh].pdf
Title: Layout 1

This PDF 1.6 document has been generated by QuarkXPress(R) 9.1, and has been sent on pdf-archive.com on 16/10/2014 at 15:30, from IP address 193.63.x.x. The current document download page has been viewed 390 times.
File size: 94 KB (4 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Defnydd Swyddfa
WFA FCF 15
WFA Enrolment No:

CYMRAEG I OEDOLION
FFURFLEN Y GRONFA ARIANNOL WRTH GEFN
Nodwch os gwelwch yn dda bod dyddiadau cau ar gyfer derbyn y ffurflen hon:
Dydd Gwener, 7 Tachwedd 2014 ar gyfer dysgwyr sy’n dechrau eu cwrs ym Medi 2014.
Gall myfyrwyr sy’n dechrau cyrsiau ar ôl Tachwedd 2013 cynnig am gymorth ariannol gan gyflwyno
ffurflen gais cyn 13 Chwefror 2015.
Enw Llawn:

Teitl:

Cyfeiriad Llawn:

Dyddiad Geni:
Ffôn:

Côd post:

Cyfeiriad e-bost:

Manylion y Cwrs
Lefel y Cwrs:

Lleoliad y Cwrs:

Tiwtor y Cwrs:

Diwrnod ac Amser y Cwrs:

Hyd y cwrs mewn wythnosau (E.E. 15 / 20 neu 30 wythnos)

Costau Teithio
A ydych chi’n talu costau teithio er mwyn mynychu eich cwrs Cymraeg i Oedolion?
Tua faint o filltiroedd ydych chi’n eu teithio i’ch dosbarth?
A ydych chi’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

YDW / NAC YDW

milltir

YDW / NAC YDW

Faint y mae’n ei gostio i chi fynychu’r cwrs bob wythnos? £

yr wythnos

Costau Ychwanegol
Rhestrwch fath a swm y costau ychwanegol rydych chi wedi’u talu neu rydych chi’n disgwyl eu talu ar gyfer y
flwyddyn academaidd hon:
Llyfrau £

Ffioedd arholiad £

Gweithgareddau allgyrsiol* (rhowch fanylion isod):

£

*ag eithrio Sadwrn Siarad

Costau Gofal Plant
A oes gennych chi blant dibynnol?
Enw llawn

OES / NAC OES (rhestrwch yn y tabl isod)

Oedran Perthynas

A ydyn nhw’n byw gyda chi? A ydyn nhw’n mynd i’r ysgol?

A ydych chi’n talu costau gofal plant er mwyn mynychu eich cwrs Cymraeg i Oedolion?
YDW / NAC YDW
Os felly, faint y mae gofal plant yn ei gostio bob wythnos i’ch galluogi i fynychu’r cwrs hwn?
£

yr wythnos

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o’ch costau gofal plant, fel copi o anfoneb, derbynneb am daliad
neu lythyr cadarnhau oddi wrth eich darparwr gofal plant.

Manylion Personol
A ydych chi, neu a yw eich priod / partner, yn derbyn un o’r canlynol? (ticiwch)

YDW / NAC YDW

Credyd pensiwn
Lwfans ceisio gwaith (dibynnu ar eich amgylchiadau)
Cymhorthdal incwm
Budd-dâl analluogrwydd / budd-dâl anabledd difrifol
Budd-dâl tai
Budd-dâl y dreth gyngor
Credydau treth i bobl sy’n gweithio
Lwfans cyflogaeth a Chymorth (dibynnu ar eich amgylchiadau)
Os Ydych, mae’n rhaid i chi brofi hawl drwy ddarparu copi o’r llythyr budd-dâl perthnasol.
Os ydych chi dan 18, a yw eich rhieni yn derbyn un o’r budd-daliadau a restrir uchod? YDYN / NAC YDYN
Os Ydych, mae’n rhaid i chi roi prawf o’ch hawl rhieni drwy ddarparu copi o’r llythyr
budd-dâl perthnasol.
Sefyllfa Ariannol Bresennol
Os ydych wedi nodi eich bod yn derbyn un o’r budd-daliadau a restrir ac yn darparu tystiolaeth gyda’r
ffurflen gais, nid oes rhaid i chi gyflwyno cyfriflenni banc.
Os nac ydych yn hawlio un o’r budd-dâlau uchod, bydd rhaid i chi anfon llungopi sy’n dangos mis cyfan
o’r cyfriflenni banc (yn ogystal â’ch priod / partner) ar gyfer pob cyfrif sydd gyda chi. Rhaid dangos eich
sefyllfa ariannol o fewn dau fis i ddyddiad y cais. Dylai’r llungopiau gynnwys eich enw fel bod y Tim
Cynghori Ariannol i Fyfyrwyr yn gallu gweld yn syth mai’ch cyfriflen chi ydyw.

Manylion Cyfrif Banc
Rhestrwch os gwelwch yn dda fanylion yr holl gyfrifon sy’n eiddo i chi a’ch cymar / partner (os yn briodol). Nodwch y bydd
unrhyw ddyfarniad ariannol yn cael ei dalu i’r cyfrif cyntaf a restrir ac felly mae angen i’ch enw chi ymddangos ar y cyfrif hwn.
1

2

3

Enw ar y cyfrif
Enw Banc / Cymdeithas Adeiladu
Rhif Cyfrif
Côd didoli
Rhif Roll (os yn gymwys)
Balans y cyfrif
Nodwch unrhyw wybodaeth arall a allai fod yn berthnasol:

Datganiad
Mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod wedi darllen a deall y telerau a’r amodau a’r Datganiad Diogelu Data.
Drwy lofnodi’r datganiad ar y ffurflen isod, rydych chi’n cytuno i’r telerau a’r amodau ac yn derbyn y datganiad
diogelu data isod:
Datganiad telerau ac amodau
• Rwyf yn fyfyriwr ‘cartref’ cymwys. Fel arfer mae hyn yn golygu eich bod yn ddinesydd yn y DU a’ch bod wedi
bod yn byw yn y DU am dair blynedd cyn diwrnod cyntaf eich cwrs, ac nad diben byw yn y DU oedd derbyn
addysg lawn amser. Os nad ydych yn cydymffurfio â’r meini prawf hyn, a wnewch chi gysylltu â’r Tim Cynghori
Ariannol i Fyfyrwyr ar 01443 483778 ar gyfer cyngor.
• Nid wyf wedi gwneud penderfyniad i fynychu cwrs Cymraeg i Oedolion Morgannwg neu barhau arno ar sail
canlyniad y cais hwn yn unig. Deallaf yn llwyr nad yw dyfarniadau wedi’u gwarantu.
• Rwyf wedi llenwi’r ffurflen ac amgáu’r ddogfennaeth berthnasol (fel y gofynnir) a deallaf os bydd eitem ar goll
neu’n anghywir y bydd fy nghais yn cael ei oedi neu’i wrthod.
• Mae’r wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred ac rwyf
yn derbyn cyfrifoldeb cyfreithiol llawn drosti.
• Byddaf yn eich hysbysu ar unwaith ynghylch unrhyw newidiadau i’r manylion a roddir.
• Rwyf yn derbyn bod y Pwyllgor yn cadw’r hawl i ofyn am wybodaeth bellach neu eglurhad o’r wybodaeth a
ddarperir ac rwyf yn cytuno i unrhyw ymchwiliad a wneir i gadarnhau cywirdeb y wybodaeth a roddir o fewn
telerau deddf diogelu data 1998.
• Rwyf yn addo ad-dalu unrhyw swm a ddyfernir y ceir yn ddiweddarach ei fod yn seiliedig ar wybodaeth anghywir.
• Rwyf yn deall bod gan yr Adran Gwaith a Phensiynau y grym i ofyn am wybodaeth am fy nghais ac unrhyw
ddyfarniad gan Brifysgol Morgannwg er mwyn asesu fy hawl i dderbyn budd-daliadau.
• Rwyf yn addo ad-dalu unrhyw swm a ddyfernir i mi mewn camgymeriad

Deddf Diogelu Data
Cedwir yr holl fanylion personol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Gellir defnyddio’r wybodaeth a ddarperir yn y
cais hwn ac unrhyw ddogfennau a gyflwynir, gan staff Prifysgol De Cymru yn y Tim Cynghori Ariannol i Fyfyrwyr,
Y Ganolfan Cymraeg i Oedolion, yr adran Gyllid, pennaeth Gwasanaethau Myfyrwyr (neu enwebai), archwilwyr
mewnol, Pwyllgor y Gronfa Ariannol wrth Gefn, dyfarnwr apeliadau annibynnol, ac yn allanol gan gynrychiolwyr
Llywodraeth Cymru (gan gynnwys unrhyw archwilwyr). Gall pob un o’r uchod gael mynediad at eich cais at
ddibenion gwneud penderfyniadau, cyflwyno achosion ac archwilio.
Mae gan gynrychiolwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau y grym i gael mynediad at y wybodaeth yn eich cais er mwyn
prosesu ceisiadau am fudd-daliadau. Gofynnir am ganiatâd clir os ceir cais am y wybodaeth gan unrhyw
ffynhonnell arall neu at unrhyw ddiben arall.

X

Llofnod:

Dyddiad:

Cyflwyno’r cais
Dylech ddychwelyd y ffurflen hon a’r holl ddogfennaeth i’r:
Canolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg
Cais i’r Gronfa Ariannol wrth Gefn
Prifysgol De Cymru
Trefforest
Pontypridd
Rhondda Cynon Taf
CF37 1DL


Welsh for Adults Form [Welsh].pdf - page 1/4
Welsh for Adults Form [Welsh].pdf - page 2/4
Welsh for Adults Form [Welsh].pdf - page 3/4
Welsh for Adults Form [Welsh].pdf - page 4/4

Related documents


welsh for adults form welsh
advert
cymraeg yn y bar
y stamp rhifyn 1 gwanwyn 2017


Related keywords