PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact531 .pdf


Original filename: 531.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe InDesign CS6 (Windows) / Adobe PDF Library 10.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 09/11/2014 at 12:52, from IP address 84.10.x.x. The current document download page has been viewed 429 times.
File size: 8 MB (24 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document previewa

d

19

ty

się

cy

eg
z.

R0962/14

na

ISSN: 17300878

Nakład: 19 000 egzemplarzy

reklama

WAŁBRZYCH

7 listopada 2014, nr 531

V edycja Funduszu
Toyoty

wydarzenia str. 3

Dwie premiery

wydarzenia str. 7

Wałbrzyscy
radni 2014
wydarzenia str. 8

Teraz Puchar Polski

sport str. 17

Dzisiaj pikieta
związkowców
Związki zawodowe z wałbrzyskiego Urzędu Miejskiego planują na dzisiaj
pikietę przed ratuszem. Będą m.in. żądać przywrócenia do pracy Marcela
Chećko, który otrzymał rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania
okresu wypowiedzenia. Związkowiec złożył już odwołanie.
Ponadto domagać się będą corocznej
waloryzacji wynagrodzeń, przestrzegania praw pracowniczych i związkowych.
- Mamy poważne zastrzeżenia do prowadzonej polityki płacowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu oraz spółkach gminnych. Płace w tych jednostkach stanowią
źródło utrzymania rodzin. Brak waloryzacji
wynagrodzeń od siedmiu lat powoduje zubożenie licznej rzeszy pracowników. Obniżenie realnych wynagrodzeń sięga około
22-25 procent. Rozumiemy, że Wałbrzych
musi się rozwijać, ale jesteśmy przeciwni,
aby odbywało się to kosztem budżetów
rodzinnych pracowników związanych
z Urzędem Miasta i jego jednostkami.
Tym bardziej, że niektóre inwestycje po
ukończeniu stają się „Centrami kosztów”
i do ich funkcjonowania trzeba dokładać
co roku znaczne środki finansowe. Dalsza taka praktyka spowoduje, że znaczna
część pracowników będzie otrzymywać
najniższe wynagrodzenie” - czytamy w
petycji, którą wystosowali do prezydenta
Romana Szełemeja. Nie ukrywają, że chcą
walczyć również o przywrócenie do pracy
przewodniczącego Marcela Chećko. - Aktywnie walczył o prawa pracownicze: w
tym o waloryzacje wynagrodzeń, zapewnienie właściwej odzieży ochronnej dla
pracowników urzędu, a także o darmowe
miejsca parkingowe dla pracowników nie
godząc się z tym, że tylko wybrani takie
miejsca dostali – mówią związkowcy.
Przyczyną rozwiązania umowy o pracę
Marcela Chećko jest „ciężkie naruszenie
przez Pana podstawowych obowiązków
pracowniczych tj. podstawowego obowiązku świadczenia pracy” - czytamy w
dokumencie z urzędu. Miało ono polegać
na: odmowie w dniu 23 września 2014
roku wykonania podstawowych obowiązków w okresie powierzenia Panu pracy
w Referacie Gospodarki Nieruchomoś-

ciami w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
tj. w okresie od 8 września 2014 r do 7
grudnia 2014 r. dotyczących sporządzania
deklaracji na podatek od nieruchomości
stanowiących własność miasta Wałbrzycha, ich podpisywania i przekazywania do
odpowiednich komórek organizacyjnych
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu poprzez odmowę przyjęcia pełnomocnictwa
udzielonego Panu przez pracodawcę w
dniu 11 września 2014 do sporządzania
deklaracji na podatek od nieruchomości
stanowiących własność Miasta Wałbrzycha, ich podpisywania i przekazywania do
odpowiednich komórek organizacyjnych
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, czym
naruszył Pan przepis art. 100 § 1 kodeksu
Pracy” - czytamy w uzasadnieniu.
Marcel Chećko nie zgadza się z zarzutami. Dlatego już złożył odwołanie. Zdaniem
powoda wskazane okoliczności rozwiązania umowy są bezzasadne. „Powód nie odmówił wykonywania powierzonych obowiązków, a jedynie odrzucił skierowane

do niego pełnomocnictwo z 11 września
2014 roku do sporządzania deklaracji na
podatek od nieruchomości stanowiących
własność miasta Wałbrzycha. Uzasadnił to
swoimi poważnymi wątpliwościami co do
kompletności danych dotyczących sporządzenia deklaracji podatku od nieruchomości, a także ewentualna odpowiedzialnością
karno-sądową. Wątpliwości te były w pełni
uzasadnione. W tej sprawie np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 1 marca 2011 roku uznał, że
nieruchomości stanowiące własność gminy
są opodatkowane tylko w sytuacjach, kiedy są wykorzystywane przez gminę czy to
do prowadzenia działalności, czy też udostępnianie innym podmiotom lub też będące we władaniu innych podmiotów bez
tytułu prawnego. Natomiast nieruchomości
gminne wchodzące w skład zasobu nieruchomości, które nie są w posiadaniu powyższych podmiotów nie podlegają opodatkowaniu” napisał pełnomocnik Marcela
Chećko,Sprawę rozstrzygnie sąd.
(redakcja)

magazyn Galerii Victoria

str. 9-16

v 

wydarzenia
myśli/sek

Piątek, 7 listopada 2014

ponad 10 lat
razem z Wami

www.30minut.pl

reklama

R0963/14

Seks a polityka
Zwolennicy PO są zadowoleni z
seksu, wyborcy PiS chwalą się... przyrodzeniem – poinformowała w środę
Telewizja Polska. Tak przynajmniej
wynika z badań, które przeprowadził
profesor Zbigniew Izdebski. – Nie
ma w Polsce większych różnic w
zachowaniach seksualnych między
osobami o prawicowych i lewicowych
poglądach politycznych – powiedział
w stolicy profesor podczas V Ogólnopolskiej Debaty o Zdrowiu Seksualnym. Z badań, które przeprowadził
wynika jednak, że najbardziej zadowoleni z seksu są wyborcy Platformy
Obywatelskiej. Z kolei zwolennicy
PiS – według deklaracji – mają penisy
o dwa centymetry dłuższe, niż na
przykład wyborcy SLD.
Z sondażu wynika, że prawie 40
proc. badanych twierdziło, że celem
seksu w małżeństwie jest przede
wszystkim posiadanie potomstwa.
Takie deklaracje najczęściej zgłaszały
osoby o poglądach prawicowych i
ponad połowa osób popierających PiS.
– Oznacza to, że 60 proc. ankietowanych o poglądach prawicowych i
połowa popierających PiS nie podziela
takiego poglądu – podkreślają autorzy
raportu.
Najczęściej stosowaną metodą antykoncepcji jest prezerwatywa - bez
względu na poglądy polityczne. Sięga
po nią 66 proc. zwolenników SLD i
PiS oraz 65 proc. wyborców PO. Kalendarzyk małżeński stosuje jedynie 18
proc. zwolenników PiS oraz 13 proc.
SLD i 11 proc. PO. Z badań wynika,
że najbardziej zadowoleni z seksu są
wyborcy PO Satysfakcję deklaruje trzy
czwarte z nich, a tylko dwie trzecie
wyborców PiS oraz SLD. Najmniej
osób żyjących w związkach małżeńskich odnotowano wśród popierających SLD, natomiast zwolennicy
PiS mają największą liczbę partnerek
seksualnych, bo osiem. – Poza tym
- według deklaracji - mają oni penisy
o dwa centymetry dłuższe, niż na
przykład wyborcy SLD – powiedział
dla TVP prof. Izdebski. – Z kolei do
seksu poza związkiem najczęściej
przyznali się zwolennicy SLD, prawie
jedna czwarta, a także co piąta osoba
popierająca PO i co dziesiąty zwolennik PiS - powiedział prof. Izdebski.
Dodał, że coraz częściej dochodzi
do oddzielenia prokreacji od seksu
i seksu od małżeństwa, choć wśród
zwolenników PiS zachowania takie
nadal zdarzają się nieco rzadziej niż w
innych grupach – informują dziennikarze Telewizji Polskiej.

Rafał Pawłowski
ul. Ludowa 1C, p. 111
58-304 Wałbrzych
tel.: 74 843 31 82
tel.: 535 771 144
fax: 74 848 32 08
e-mail: sekretariat@30minut.pl
www.30minut.pl
Redaktor Naczelny: Rafał Pawłowski
Redaguje zespół: Bartłomiej Nowak,
Marcin Klat, Marcin Białas,
Magdalena Przepiórka
e-mail: redakcja@30minut.pl
Foto: Agencja Art-A
Dział Handlowy:
tel.: 74 843 31 82
tel.: 531 229 933, 530 741 382
e-mail: reklama@30minut.pl
Wydawca: Centrum sp. z o.o.,
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ
REKLAM I OGŁOSZEŃ

Otwierają starą kopalnię
Dobiega końca realizacja jednej
z najciekawszych rewitalizacji w
Europie. Chodzi o Starą Kopalnię, która oficjalnie otwarta zostanie już 9 listopada. Gwiazdą
wieczoru będzie zespół TSA.
Rewitalizacja Starej Kopalni to projekt wielokrotnie nagradzany, doceniony w Brukseli, w Warszawie i we
Wrocławiu. Jego znaczenie dla całego
Dolnego Śląska nie podlega dyskusji, jednak dla Wałbrzycha to przede
wszystkim kulturalne serce miasta od-

wołujące się do jego górniczej tożsamości. I etap rewitalizacji ogromnego
kompleksu kosztował ok. 100 mln zł
, w czym prawie połowo to dotacja
przyznana przez Ministerstwo Kultury. Celem rewitalizacji było nie tylko
muzeum lecz nowoczesna przestrzeń
publiczna spełniająca aspiracje kulturalne miasta i wymagania współczesnej
masowej turystyki. Silne wrażenia zapewni odwiedzającym udostępniona
podziemna trasa. Wszystkie obiekty
zabytkowe zostały zachowane. Obok
instytucji kultury będą mieściły się tu

także organizacje pozarządowe. Jest
również klub muzyczny i restauracja
„Montownia”. Oficjalne otwarcie Stareklama

R0965/14

OOOO WWWW Grrrr

Agencja Zatrudnienia
Nr wpisu: 8406
ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych,
Tel./fax 74 846 80 97

SZKOLENIE
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Z GWARANCJĄ PRACY
jako opiekunka osób starszych

TYLKO: 390 zł
Kontakt: tel. 509-787-481

R0964/14

kasy i drukarki

taniej niż na allegro

najniższe ceny
fachowe doradztwo

reklama

rej Kopalni odbędzie się 9 listopada o
godzinie 14.00.
(red)

reklama

profesjonalny zakup towaru
i szybki serwis na dogodne raty

R0966/14

Piątek, 7 listopada 2014

wydarzenia  v

ponad 10 lat
razem z Wami

www.30minut.pl

V edycja Funduszu
Toyoty

reklama

R0967/14

Masz ciekawy pomysł i chcesz
zmienić otoczenie? Zgłoś projekt
do V edycji Funduszu Toyoty ,,Dobre pomyły zmieniają nasz
świat”. W tym roku do rozdysponowania jest kwota 45 tysięcy
złotych. Wnioski przyjmowane są
do 30 grudnia.
Fundusz Toyoty został powołany,
aby umożliwiać realizację ciekawych i
oryginalnych projektów podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej
i środowiska naturalnego na terenie powiatu wałbrzyskiego. – Jest to
pewnego rodzaju współpraca z otoczeniem społeczno- gospodarczym.
Bardzo sobie ją chwalimy i szanujemy.
Opowiadamy o niej na różnych konferencjach. Jest to idealny przykład
tego, w którym kierunku uczelnie takie jak my powinny zmierzać. Zachęcam do aktywnego włączania się w
ten projekt – mówiła Elżbieta Lonc,
rektor PWSZ. - Moim zdaniem jest
to fantastyczne połączenie uczelni,
organizacji pozarządowych oraz pracodawcy w taki sposób, aby powstała wartość dodana. Jest to ogromna
siła, która powoduje że wokół tego
funduszu skupia się bardzo dużo ludzi – mówił Grzegorz Kruszyński,
wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej. Do udziału w kolejnej edycji zachęcał zgromadzonych Piotr

58-309 Wałbrzych ul.Długa 39
Na koniec wręczono upominki osobom, które brały udział w poprzedniej
edycji projektu oraz zostały przedstawione zmiany w regulaminie
konkursu.

Greszta, dyrektor administracji w
Toyota Manufacturing Poland. – My
ze swojej strony dajemy wsparcie.
Jesteśmy otwarci na nowe lepsze
pomysły, po to, aby zmieniać Wałbrzych i jego otoczenie na milsze i
bardziej przyjazne do życia- zaznaczał Greszta. Zasady działania funduszu wyjaśniał Piotr Sandomierski.
Ponadto podsumował on poprzednią edycję konkursu, omówił kryteria oraz kategorie konkursowe, a
także przedstawił innowacyjne projekty jakie jeszcze można zrobić w
Wałbrzychu. Wśród nich znalazły się
między innymi: strefa wspinaczkowa,

ogród jordanowski, tor rowerowy,
tor do jazdy na rolkach, tor przeszkód, mini golf, rosyjskie kręgle czy
plaża miejska. Uczestnicy, którzy wygrali poprzednią edycje opowiedzieli
i zaprezentowali swoje projekty. Były
to Szlak turystyczny na Chełmiec
stworzony przez Stowarzyszenie
,,Otwarte Drzwi”, Siłownia Plenerowa przy Ulicy Stanisława Moniuszki
w Wałbrzychu, Park Nauki i Zabawy
przy Miejskiej Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdrój
oraz Parkur przy Zespole Szkół Politechnicznych ,,Energetyk”.
Magda Przepiórka

tel.: 74/666-03-39
www.komfort-meble.pl
Kryteria konkursu wspierają Projekty, które:
- są innowacyjne (po raz pierwszy realizowane na terenie Powiatu
Wałbrzyskiego) i rozwiązują lokalne problemy
- pozostawiają trwałe, fizyczne zmiany w otoczeniu i podnoszą
świadomość społeczności lokalnej/zakładające aspekt edukacyjny,
np. zagospodarowanie zielonego skweru w mieście połączone
z organizacją pikniku z konkursami ekologicznymi dla mieszkańców
- zakładają zaangażowanie finansowe, organizacyjne lub materialne
wielu Partnerów,
- realizowane są przy dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej,
- realizowane przy współudziale pracowników fabryki Toyoty

reklama

R0968/14

Lider projektu:

Biuro projektu: Fundacja „Merkury”
ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 22 00, 74 666 22 05, faks 74 666 22 01
e-mai: owes@merkury.org.pl, www.ekonomiaspoleczna.info

Partner projektu:

Krótka historia o …
D. Skąd ten pomysł?! Zapytał dziennikarz
przedstawicieli dwóch organizacji pozarządowych podczas konferencji prasowej promującej uruchomienie pierwszej w regionie
spółdzielni socjalnej.
R. Od kilku lat obie nasze organizacje zajmują
się pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Koleżanka zajmuje się
kobietami, które w wyniku różnych sytuacji
życiowych zmuszone zostały do zaczynania
życia na nowo, ja z kolei pracuję z trudną młodzieżą. Spotkaliśmy się kiedyś przy okazji konferencji promującej zagraniczne rozwiązania
związane z pomaganiem takim osobom jak
nasi podopieczni. Jednym z takich rozwiązań
była właśnie spółdzielnia socjalna. Długo się
zastanawialiśmy nad połączeniem sił naszych
organizacji i utworzeniem podmiotu, który da
możliwość pracy naszym podopiecznym, ponieważ jest to uwieńczenie wszystkich naszych
wspierających działań – odpowiedział dumny
współzałożyciel spółdzielni socjalnej.
D. No a nie mogliście tego zrobić samodzielnie? Przecież każda z organizacji może zatrudniać osoby, mogliście też wejść we współpracę z urzędem pracy. Zapytał znowu nie bardzo
rozumiejąc cel takiego działania.

R. To nie tak jak pan myśli –włączyła się rozmówczyni. Istotą spółdzielni socjalnych, również takich jak nasza - zakładanych przez
podmioty prawne, jest zmiana zawodowa i
społeczna ich członków. Podmiot taki prowadzi
działalność gospodarczą, co umożliwia normalne zarobkowanie a przy okazji wprowadzanie na rynek pracy osób, które w normalnych
warunkach rynkowych tej pracy by nie znalazły.
Zatrudnienie tych osób przez nas lub wysłużenie się urzędem pracy nie przyniosłoby takiego
efektu.
D. To chyba dość trudne zadanie dla organizacji pozarządowych, a czy ktoś inny też może
tworzyć takie podmioty? Zapytał dziennikarz,
próbując dociec czy warto tworzyć takie podmioty.
R. Jest to wyzwanie i ciężka praca, ale jak pokazują przykłady zagraniczne oraz polskie
doświadczenia możliwe i bardzo korzystne.
Spółdzielnie socjalne mogą być tworzone również w innych kombinacjach podmiotów np.
samorząd i organizacja pozarządowa, takie
też już funkcjonują realizując zadania publiczne zlecane przez samorząd – odpowiedział
rozmówca i wskazał na zestawy materiałów
informacyjnych dotyczących tworzenia pod-

miotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych.
D. Przyznam szczerze, że dla mnie to zupełna
nowość. A czy ktoś przygotowywał i wspierał was w tworzeniu spółdzielni socjalnej?.
Zagadnął dziennikarz szukając wskazówek
gdzie znaleźć więcej informacji o tym zagadnieniu.
R. Takich podmiotów jak nasza spółdzielnia
socjalna jest rzeczywiście niewiele. Wiedzę o
ich tworzeniu i funkcjonowaniu czerpaliśmy ze
szkoleń i wiedzy doradców. Wiem, że kolejne
z nich rozpoczną się już w listopadzie i bardzo
zachęcam do udziału w nich - odpowiedział
rozmówca rozglądając się po sali konferencyjnej za przedstawicielem podmiotu organizującego szkolenia w tym zakresie – O! Widzi pan tę
panią? Wskazał rozmówca na stoisko informacyjne o szkoleniach. Proszę porozmawiać z nią
na temat zbliżających się szkoleń. My, jeśli pan
pozwoli, zajmiemy się rozwojem działalności
naszego „dziecka”.
Dziennikarz podziękował rozmówcom za wywiad i udał się do obleganego przez uczestników konferencji prasowej stoiska organizacji,
o której wspominali w rozmowie założyciele

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

spółdzielni socjalnej. Przeciskając się między
uczestnikami konferencji prasowej dostrzegł
plakat z następującą informacją:
CYKL EDUKACYJNY

„SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
– EFEKT SYNERGII PARTNERSKIEGO DZIAŁANIA”
Adresatami cyklu są: przedstawiciele organizacji
pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: wrocławskiego, miasta Wrocławia,
górowskiego, milickiego, trzebnickiego, średzkiego, oleśnickiego, oławskiego, wołowskiego i strzelińskiego.
Termin zjazdów:
19-21.11.2014 r, 3-5.12.2014 r., 14-16.01.2015.
Miejsce zjazdów:
Hotel Jedlinka w Jedlinie Zdroju
Koszty: Udział w cyklu jest bezpłatny. Zapewniamy
transport na każdy ze zjazdów, nocleg, wyżywienie
oraz materiały, jak również opiekę doradców i profesjonalną kadrę trenerów.
TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 14.11.2014 r.
Więcej informacji na temat cyklu uzyskasz kontaktując się z Fundacją „Merkury” w Wałbrzychu 58-300
przy ul. Beethovena 10, tel. 74 666 22 05

v 

wydarzenia

ponad 10 lat
razem z Wami

Piątek, 7 listopada 2014

reklama

R0969/14

Sportowo i nowocześnie
w Starych Bogaczowicach
Gmina Stare Bogaczowice realizuje program uruchamiania placów zabaw dla
dzieci i doposażania oddziałów przedszkolnych. Właśnie zakończone zostały
prace przy uruchomianiu 2 placów zabaw
przy szkołach. Umieszczono na nich 14
nowoczesnych elementów zabawowych.

łowych np.; siatkówki. W Strudze powstał
kompleks sportowo-rekreacyjny składający
się z boiska, siłowni zewnętrznej, boiska do
siatkówki oraz placu zabaw. Powstał też parking dla użytkowników i kibiców. -Trwa tu
budowa ulicy dojazdowej. Podobny obiekt
sportowo-rekreacyjny mieści się w Chwaliszowie – mówi Leszek Świętalski. - Znajdują
się tu obok boiska, plac do gry w bulle, boisko
do siatkówki, duży plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, miejsce na ognisko oraz
przestronne wiaty rekreacyjne.
W pozostałych miejscowościach gminy również działają place zabaw dla dzieci a obecnie
przygotowywane jest zadanie polegające na
montażu w tych miejscowościach siłowni i wiat
rekreacyjnych. Opracowano już do tych inwestycji odpowiednią dokumentację projektową.
We wszystkich sołectwach działają codziennie
świetlice wiejskie dla dzieci i młodzieży oraz
trzy siłownie wewnętrzne; w Gostkowie, Jabłowie i Strudze.
(red)

- To jeden z etapów kompleksowego
programu poprawiania atrakcyjności życia w
naszej gminie – mówi Leszek Świętalski, wójt
gminy Stare Bogaczowice. – Place zabaw
uzupełniamy o tzw. siłownie z zewnętrzne
dla młodzieży i dorosłych, a także budujemy
boiska - dodaje Świętalski. W ramach tego
projektu finansowanego również z pieniędzy
unijnych (167.000 zł.) wyposażono dwa przyszkolne oddziały przedszkolne w Strudze i
Starych Bogaczowicach w meble, zabawki i
pomoce dydaktyczne. Staraniem gminy, przy
60% wsparciu funduszami unijnymi, uruchomiono już siłownię terenową w Starych Bogaczowicach na terenie stadionu sportowego
a także siłownie w Strudze,
Chwaliszowie i Lubominie,
na które pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i UE. Urządzenia
te już cieszą się dużą popularnością. Dzięki różnorodności
zainstalowanego sprzętu w
zależności od potrzeb i pory
roku można przygotowywać
organizm do wysiłku podczas uprawiania np.; narciarstwa, pływania, kulturystyki.
Służący temu celowi obiekt
sportowy w Jabłowie składa
się z boiska głównego oraz
boisk do innych gier zespo- Urządzenia już cieszą się dużą popularnością.

www.30minut.pl

faureciabackstage
AUTOMOTIVE.BEHINDTHESCENES.

Tworzymy przyszłość motoryzacji. Dołącz do nas!
Jeśli szukasz ciekawej pracy, pełnej wyzwań
z moŜliwością rozwoju zawodowego oraz chciałbyś pracować w
przyjaznym środowisku pracy
ze specjalistami i ludźmi pełnymi pasji zawodowej zgłoś się do
nas.
Obecnie do Zakładu Mechanizmów
szukamy osób na stanowisko:
AUTOMATYK;

ELEKTRYK– MECHATRONIK;
STAśYSTAWDZIALEUTRZYMANIARUCHU
(MECHATRONIK,AUTOMATYK);

STAśYSTAWDZIALEPRODUKCJI
(MISTRZPRODUKCJI,TECHNOLOG).

Oferujemy:
Stabilne warunki zatrudnienia;
Bogaty pakiet socjalny;
MoŜliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
system szkoleń i wdraŜania własnych pomysłów ;
MoŜliwość poznania nowoczesnych technologii;
Pracę wmiędzynarodowejfirmie z branŜy automotive.

poprzez

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie aplikacji (CV+ list
motywacyjny) wraz z klauzulą o zgodzie na przechowywanie
i przetwarzanie danych osobowych na adres:
Faurecia Wałbrzych S.A. Zakład Mechanizmów
ul. Jachimowicza 3
58-306 Wałbrzych
lub na e-mail: rekrutacja.recliners@faurecia.com
Informujemy, iŜ skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

reklama

R0970/14

Najbardziej w Wałbrzychu boli mnie bieda
/rozmowa z Markiem Dyduchem/

Myśli Pan, że wyborcy pamiętają obietnice sprzed 4 lat
i rozliczą z nich Pana?
MD: Sądzę, że wyborcy dobrze pamiętają, co kto obiecywał
w kampaniach wyborczych, zwłaszcza jeżeli te obietnice
dotyczą ich żywotnych i często bolesnych problemów. Ci
wszyscy, którzy mnie znają wiedzą, że nie rzucam słów na
wiatr. Natomiast Ci, którzy mnie nie znają niech pytają: kim
jest ten Dyduch i co zrobił dla Wałbrzycha? Pewno trafią się
odpowiedzi różne – dobre i złe. Jednak te dobre będą mówić o faktach, łatwych do sprawdzenia i potwierdzających
to, co naprawdę zrobiłem dla mojego Miasta.
Co w tych wyborach przemawia za Panem?
MD: Przede wszystkim mogę przedstawić dokonania i skuteczność dotychczasowego działania. Między innymi - z
moimi kolegami z lewicy - doprowadziliśmy do powstania Specjalnej Strefy w Wałbrzychu. Uratowaliśmy przed
likwidacją WAMAG i Koksownię, pomogliśmy w inwestycji
„Ronal”-a w Wałbrzychu. W sumie Wałbrzychu - i w Regionie - utrzymano i stworzono łącznie 9 000 miejsc pracy.
Tyle osób ma zatrudnienie, a ich rodziny w miarę spokojny
byt. Jest to bezwzględnie dzieło lewicy – z moim istotnym
udziałem.
Ale to jest przeszłość.
MD: Bez niej nie byłoby przyszłości. Lewica uważa, że właśnie dostęp do miejsc pracy - oczywiście pracy godziwie
opłacanej - może zapewnić bezpieczeństwo socjalne i godny poziom życia rodzin mieszkańców Wałbrzycha i gmin
pod wałbrzyskich. To co zrobiła - przy moim wydatnym

udziale - lewica dla Wałbrzycha i Regionu jest bezcenne. Daliśmy szansę na przyzwoite życie wielu rodzinom. Bez tamtych skutecznych i korzystnych działań przyszłość Miasta
byłaby co najwyżej mierna, a Wałbrzych wraz z okolicznymi
gminami „umierałby na stojąco”.

Sfinansowane ze środków KKW SLD Lewica Razem

Znowu wybory. Startuje Pan?
Marek Dyduch: Tak, kandyduję do Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego. Od kilkunastu lat weryfikuje się w wyborach. Co cztery lata mówię co chcę zrobić dla regionu i
mieszkańców w ramach samorządu wojewódzkiego, a jednocześnie staję przed wyborcami, aby przypomnieć co deklarowałem parę lat temu i co z tego wykonałem.

A w tej kadencji Sejmiku co Pan zrobił dla Wałbrzycha?
MD: Aktywnie wspierałem wszystkie te projekty uchwał Sejmiku, które decydowały o przeznaczeniu konkretnych środków z budżetu wojewódzkiego umożliwiające w Wałbrzychu przeprowadzenie wielu remontów dróg czy dokonanie
rewitalizacji centrum miasta. Bez tych środków wiele z tych
inwestycji nie zostałoby wykonane. Szkoda, że obecny Prezydent wszystkie sukcesy przypisuje tylko sobie, wiedząc
przecież, że inni też pracują skutecznie na rzecz miasta.
Poza tym lewica wstrzymała prywatyzację Szpitala im.
Sokołowskiego. Ta inicjatywa bardzo mocno promowana
przez obecne władze Wałbrzycha, według nas była szkodliwa – tak dla samego szpitala, jak i dla pacjentów, którzy
się w nim leczą.
Co pana najbardziej boli w Wałbrzychu?
MD: Zbyt duża skala biedy i brak skuteczności w jej ograniczaniu. W moim programie wyborczym mam istotny postulat dla Wałbrzycha, który sprowadza się do stworzenia
2 – 3 specjalnych programów socjalnych i inwestycyjnych,
które mogą być realizowane ze środków państwowych,
wojewódzkich i unijnych. Na przykład z krajowego funduszu pracy, na którym obecnie jest ok. 5 miliardów niewykorzystanych środków. Jednym z tych programów może być
rewitalizacja i rozbudowa Miasta na wielką skalę. Budownictwo to źródło wielu miejsc pracy a przy okazji Wałbrzych
stałby się pięknym miastem.
Czego Panu życzyć?
MD: Wytrwałości i skuteczności w działaniu. Mam jeszcze
wiele do zrobienia dla Wałbrzycha i całego Regionu.
Dziękuję za rozmowę.

MAREK DYDUCH - kandydat do
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
1 na liście SLD Lewica Razem - lista nr 6

Piątek, 7 listopada 2014

wydarzenia  v

ponad 10 lat
razem z Wami

www.30minut.pl

Szanowni Państwo,

reklama

R0971/14

skuteczne zarządzanie gminą to efekt konsekwentnej realizacji wyznaczonych celów i założonej wcześniej strategii. To także świadomość odpowiedzialności za finanse gminy i jakość codziennego życia mieszkańców.
Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową gminy, priorytetem w nadchodzących latach będzie racjonalne wydatkowanie po to, aby w pierwszej kolejności przede wszystkim zmniejszyć zadłużenie gminy, co
docelowo pozwoli na korzystanie ze środków unijnych oraz dotacji na dofinansowanie działań realizowanych na rzecz gminy i mieszkańców.
10 punktów dla Głuszycy (zarys programu wyborczego)
• Zmniejszenie długu gminy poprzez wprowadzenie programu oszczędnościowego.
• Efektywna współpraca z zarządcami nieruchomości (remonty, docelowo także modernizacje i rewitalizacje budynków); biuro zamiany mieszkań, organizacja mieszkań socjalnych, wykup mieszkań za 1%
wartości. Pozyskanie środków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i
kolektorów słonecznych. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego.
• Zagospodarowanie budynków: po szpitalu (w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego), docelowo
także ciepłowni – organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
• Powołanie inkubatora przedsiębiorczości (miejsca pracy).
• Remonty dróg (m.in. drogi dojazdowej na osiedle i skuteczne zabieganie o remont drogi wojewódzkiej
przebiegającej przez Głuszycę) oraz budowa nowoczesnych placów zabaw (w Ogrodzie Jordanowskim,
na Osiedlu, przy ul. Grunwaldzkiej, w Łomnicy), także budowa skateparku przy ul. Dolnej; modernizacja
basenu.
• Racjonalne i korzystne dla mieszkańców wykorzystanie zasobów wody pitnej.
• Wprowadzenie Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora (karty uprawniają do zniżek i dodatkowych uprawnień na terenie gminy i całego kraju).
• Wspieranie rozwoju turystki. Docelowo zagospodarowanie kamieniołomu w Głuszycy Górnej oraz drogi
do 5-ciu Stawów. Powrót do organizacji markowych imprez.
• Zadbanie o czystość, estetykę oraz bezpieczeństwo w gminie. Wprowadzenie monitoringu w newralgicznych miejscach.
• Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na rozwój Gminy Głuszyca oraz skuteczna pomoc w uzyskiwaniu dotacji krajowych i unijnych dla przedsiębiorców, stowarzyszeń i rolników.
Monika Bisek-Grąz

Bardzo chętnie spotkamy się z Państwem, aby szczegółowo przedstawić swój program: propozycje dotyczące oszczędzania, zarządzania i
pozyskiwania środków na działalność na rzecz Gminy Głuszyca i jej mieszkańców.
• 7 listopad (piątek), godz. 17.00, GŁUSZYCA (Szk. Podst. nr 3)
• 12 listopad (środa), godz. 17.00, GŁUSZYCA (Centrum Kultury-MBP)
Będziemy wdzięczni za Państwa obecność, pytania, komentarze i sugestie. Serdecznie zapraszamy.

KWW Moniki Bisek-Grąz

Materiał sfinansowano z KWW Moniki Bisek-Grąz

reklama

R0972/14

Rozmowa z Markiem Tarnackim - społecznikiem, człowiekiem
pracy, magistrem zarządzania, socjologiem, ale w tym roku
również kandydatem na Urząd Burmistrza Boguszowa- Gorc.
- Dlaczego zdecydował się Pan
kandydować w nadchodzących
wyborach na Burmistrza miasta
Boguszowa- Gorc?
- Kandyduję gdyż nie godzę się z
faktem coraz trudniejszej sytuacji
społecznej mieszkańców Boguszowa- Gorc. Uważam, że obecna władza już się wypaliła, nie
dostrzega, albo nie chce dostrzec
tych problemów, skupia się na
działaniach, które nie rozwiązują
najpilniejszych potrzeb. Chcę to
zmienić.
- Jakimi dotychczas sukcesami w
działalności samorządowej, społecznej bądź innej może się Pan
pochwalić?
- Myślę, że moim atutem jest bogate doświadczenie samorządowe. Zarządzałem przez kilka lat
Wojewódzką Strukturą Dolnośląskiej Izby Rolniczej, która w tym
czasie zrealizowała na obszarze
Dolnego Śląska kilkanaście dużych projektów z Europejskiego

Funduszu Społecznego. Od 2007
roku jako przedstawiciel DIR zasiadam społecznie w Powiatowej
Radzie Zatrudnienia. Od 2010
roku pełnie funkcję Radnego Powiatu Wałbrzyskiego. Złożyłem
28 interpelacji i wniosków, które
dotyczyły problemów mieszkańców powiatu wałbrzyskiego.
W nowej strukturze Powiatu
Wałbrzyskiego pełnię funkcję
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Aktywnie wspieram oddolne inicjatywy społeczne. Prowadzę w Boguszowie-Gorcach
od 2011, uruchomiony z mojej
inicjatywy, Punkt Bezpłatnych
Porad Prawnych i Obywatelskich, który do dziś odwiedziło
1800 mieszkańców Boguszowa
-Gorc.
- Jakie są największe problemy
Boguszowa- Gorca do rozwiązania przez Urząd Miasta?
- Jest ich wiele. Najważniejszymi są: boguszowskie bezro-

bocie, które jest najwyższe w
powiecie wałbrzyskim, wobec
którego brak jest konkretnych
działań władz naszego miasta,
które charakteryzuje postawa
wyczekiwania. Mało gdzie już
jest spotykany niski standard
obsługi mieszkańca. To także
trudna sytuacją w boguszowskich szkołach, polegająca m.in.
na prowadzeniu zajęć lekcyjnych
w 40 osobowych oddziałach klasowych.
- Jakie będą Pana pierwsze kroki, jeśli zostanie burmistrzem?
- Przede wszystkim: poprawię
standardy obsługi mieszkańca,
zoptymalizuję proces nauczania
w boguszowskich szkołach, podejmę działania zmierzające do
wsparcia przedsiębiorców oraz
wprowadzę szeroki program
walki z bezrobociem.
- Czy Pana program wyborczy
oraz dalsze działanie w przypad-

popierany przez

Kandydat na
Burmistrza Miasta
Boguszowa - Gorc

Marek

Tarnacki

4öOBOTPXBOF [F ǴSPELØX ,PNJUFUV 8ZCPSD[FHP 8ZCPSDØX .BSLB 5BSOBDLJFHP
VM 8FTP’PXTLJFHP .BTBMTLJFHP #PHVT[ØX (PSDF

Marek Tarnacki
- zrównoważony rozwój

RACJONALNE DECYZJE, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Komitet Wyborczy Wyborców Marka Tarnackiego
ku wygranej w wyborach zakłada jakiś plan ekonomiczny, który
pozwoli na zmniejszenie stanu
bezrobocia?
- Walkę z bezrobociem w
aspekcie ekonomicznym mam
zamiar wesprzeć realizowanymi oraz możliwymi do realizacji projektami finansowanymi
przez Europejski Fundusz Społeczny. Zastosuję ulgi w podatku od nieruchomości i środków
transportowych dla przedsię-

biorców, którzy utworzą nowe
miejsca pracy dla osób bezrobotnych. Podejmę wiele działań nie mających czysto ekonomicznego wymiaru. Takimi
działaniami jest proponowany
przeze mnie: program „ Boguszów-Gorce gmina przyjazna
przedsiębiorcom”, utworzenie
Centrum Integracji Społecznej
i utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości.
Dziękuję za rozmowę

v 

wydarzenia

Piątek, 7 listopada 2014

ponad 10 lat
razem z Wami

www.30minut.pl

reklama

R0973/14

POWIEDZ

PARTIOM W SAMORZĄDACH

WILD

materiał KWW Bezpartyjni Samorządowcy

Patryk

nr 1 do sejmiku

Bezpartyjni
Samorządowcy
KWW

Skuteczny menadżer
Jest dyrektorem marketingu i
sprzedaży Uzdrowiska Szczaawno – Jedlina. Odpowiada za
przychód spółki, czyli wszystkie kontrakty, które podpisują z
NFZ i ZUS oraz klientów komercyjnych. Kreuje politykę marketingową i cały PR. Rozmowa z
Dorotą Piotrzkowską.
- Czy ostatni rok to dobre kierunki
rozwoju
Uzdrowiska
Szczawno- Jedlina?
- To nowe kierunki rozwoju i
nowe kontrakty, które cały czas
pozyskujemy.
- Dużo działo się przez ostatni
rok w Uzdrowisku pod względem inwestycyjnym i wizerunkowym?
- Bardzo dużo. Jeżeli chodzi o
inwestycje to modernizujemy
dwa obiekty: Dom Zdrojowy w
Jedlinie- Zdroju oraz sanatorium
Mieszko w Szczawnie- Zdroju.
reklama

Bardzo aktywnie uczestniczymy
we wszystkich działaniach, które
dzieją się w Szczawnie i w Jedlinie. Uczestniczymy w tych akcjach, które są robione zarówno
dla mieszkańców gminy i naszych
kuracjuszy. Udzielamy się bardzo
i jesteśmy wsparciem dla gminy. Współdziałamy, działamy i
wspólnie organizujemy wiele akcji, które mają sens. To chociażby
Festiwal Krystyny Jandy, Święto
Zdroju, Święto Zupy, czy Parada
Kapeluszy, która ściągnęła bardzo
dużo osób z zewnątrz.
- W jakim kierunku będzie dalej
szło Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, aby być konkurencyjnym na
rynku, na którym działacie, ale
też przyciągać kuracjuszy nie tylko z kraju, ale też z zagranicy?
- Skutecznie działamy jeżeli chodzi o marketing. Ogłaszamy się
na różnych forach i portalach.
Uczestniczymy w różnych tar-

gach - przede wszystkim turystycznych. Pokazujemy nasze
Uzdrowisko, gdzie tylko możemy. Nasi kuracjusze dowiadują
się o nim od siebie, rozmawiają
ze sobą. Najbardziej zależy nam
na podpisywaniu nowych kontaktów, które przyniosą nam stabilność finansową.
- Czy ciężko jest zarządzać tak
dużymi obiektami i tak dużą firmą jaką jest Uzdrowisko?
- Ciężko, ale jest to dla mnie
ogromna przyjemność i wyzwanie. I na tym właśnie powinno to
polegać, że musi być wyzwanie,
aby był efekt.
- Uzdrowisko kojarzy się wszystkim z kuracjuszami. Czy jesteście
również otwarci na ludzi młodych?.
- Jesteśmy otwarci na ludzi młodych i na wszystkie grupy wiekowe. Naszymi klientami są seR0975/14

niorzy, ale także dzieci ponieważ
mamy m.in. szpital dziecięcy.
Ponadto działamy społecznie.
Uczestniczyliśmy w akcji zorganizowanej przez Fundację Orange,
wyremontowaliśmy bajkowy kącik dla dzieci w Koronie Piastow-

skiej czy w akcji Piramida Wody
dzięki czemu mieliśmy okazję
pozyskać pieniądze dla dzieci z
Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju. Wspieramy także dzieci z zespołów sportowych, piłkarzy czy
siatkarzy.

reklama

R0974/14

Konkurs fotograficzny
„Moje Święta w Niemczech”

Weź udział w naszym konkursie i spraw, aby gotowanie stało się przyjemniejsze, a Twoje potrawy jeszcze
smaczniejsze.

1. Nagroda - Urządzenie wielofunkcyjne
2. Nagroda - Robot kuchenny
3. Nagroda - Blender

Aby zdobyć te nagrody wystarczy tylko wysłać do nas
własnoręcznie zrobione zdjęcie przedstawiające
Ciebie podczas tegorocznych świąt Bożego
Narodzenia w Niemczech.
Każdy kto z nami współpracuje i będzie spędzał
tegoroczne święta w Niemczech jako opiekun osób
starszych może zostać laureatem konkursu!

Wyjedź! Zrób zdjęcie! Wygraj!
Konkurs trwa od 24 grudnia 2014
do 31 stycznia 2015.

Piątek, 7 listopada 2014

wydarzenia  v

ponad 10 lat
razem z Wami

www.30minut.pl

Dwie premiery

reklama

R0976/14

- Lubię uruchamiać w aktorach odwagę do tego, aby sobą wypełnili całą scenę. Kiedy oni się otwierają, ja też się
otwieram – mówił Michał Walczak, reżyser spektaklu ( z lewej)

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zaprasza na dwa premierowe spektakle w jeden weekend.
Będą to ,,Makabryczny StandUp Eweliny Żak” oraz ,,Przyszedł Mężczyzna do Kobiety Siemion Złotnikow”.
Już dziś o godzinie 19.00 odbędzie się premiera spektaklu ,,Makabryczny Stand- Up Eweliny Żak”. W
pustym kinie tylko ona. Przebiegnie
maraton najgorszych filmów świata.
Ciemne strony teatru. Złe spektakle.
Złe filmy. Ona to kocha. Czerpie z

tego. Toksyny. Chore pomysły. Role
popaprańców. Filmowe podziemie.
Podróż do podziemia filmowego.
Biedaszybów i lasów. Filmy klasy B.
Takie nie do końca. Niektóre aktorki dla kariery są w stanie zrobić
wszystko. Oszpecą się, ona zrobi
jeszcze więcej. Niezwykły seans. Na
oczach widzów aktorka Ewelina Żak
przeobrazi się w ślimaka mutanta,
górnika-zombie czy krzesło elektryczne. Chcesz z nią zagrać, przyjdź
na niezwykły maraton najgorszych
filmów świata, które na oczach widzów będzie kreować aktorka Ewe-

lina Żak. Byle zaistnieć. – Dla mnie
jest to coś zupełnie nowego. Jestem
przyzwyczajona do pracy w grupie,
dlatego jak przychodzę na próby na
których jestem tylko ja i reżyser czuję się dziwne. Łapie się na tym, że
zaczynam szukać jakiegoś kontaktu,
dlatego uważam że dużo zależy tu
od publiczności – mówiła Ewelina
Żak. – Lubię uruchamiać w aktorach
odwagę do tego, aby sobą wypełnili
całą scenę. Kiedy oni się otwierają,
ja też się otwieram – mówił Michał
Walczak, reżyser spektaklu. Drugi
spektakl, którego premiera odbędzie

się w sobotę to ,,Przyszedł Mężczyzna do Kobiety”. Bohaterami sztuki
Siemiona Złotnikowa są mocno doświadczeni przez życie, rozpaczliwie
szukający ciepła i zrozumienia dojrzali
ludzie. On – nieśmiały i zakompleksiony aptekarz po przejściach. Ona
– udająca oschłą i zdystansowaną –
kobieta z przeszłością. Ich znajomość
zaczyna się fatalnie. Zaaranżowane
spotkanie już na wstępie przebiega
nie tak, jak miało. Rozczarowanie od
początku. Ale może warto spróbować? – Jest to spektakl o problemach

damsko- męskich, które wszyscy
mamy, rozmawiamy o nich i próbujemy zwalczać. Warto je skonfrontować i zastanowić się nad nimi – mówiła Irena Wójcik, aktorka. – Jest to
historia, która spotkała każdego z
nas. Ponieważ nie znam osoby, która
by nie doznała rozczarowania drugą
osobą –mówił Piotr Tokarz, aktor.
„Przyszedł mężczyzna do kobiety”
to przedstawienie realizowane przez
Irenę Wójciki Piotra Tokarza w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich.
Magda Przepiórka

reklama

R0977/14

Kandydat do Rady Miasta Wałbrzycha

Dariusz Góralewicz

Okręg nr 1 (Podzamcze, Książ) Pozycja nr 3 (na liście KWW Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa)

Szanowni Państwo
Zwracam się z prośbą o rozważenie poparcia mojej kandydatury w wyborach do
Rady Miasta Wałbrzycha. W kilku zdaniach chciałbym wyjaśnić dlaczego zdecydowałem się ubiegać o mandat radnego.
Jest mnóstwo spraw niecierpiących zwłoki do wykonania w naszym Mieście. Ja
zwracam uwagę tylko na kilka z nich, które moim zdaniem i osób ze mną związanych powinny zostać zrealizowane w Wałbrzychu i na Podzamczu.
Bon sportowo-edukacyjny, czyli bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.
Od 2005 roku jestem Prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”.
Klub prowadząc zajęcia sportowe ponosi wiele wydatków, a pomoc finansowa
jaką otrzymujemy od Gminy lub innych instytucji jest czysto symboliczna. Utrzymujemy się głównie ze składek członkowskich pokrywanych przez rodziców, co
ogranicza liczbę dzieci jaka mogłaby korzystać z naszych usług.
Co roku Miasto wydaje miliony na zajęcia sportowe i edukacyjne. Naszą ideą jest
to, aby to rodzice, zapisując dziecko na określone zajęcia, decydowali na co przeznaczane są te pieniądze. Środki finansowe powinny iść za dzieckiem, a nie zależeć od dyspozycji urzędników. Gmina powinna przekazywać określoną kwotę dla
szkoły językowej, szkółki tanecznej czy klubu sportowego, który wybrało dziecko.
Jak najlepsze wykorzystanie środków z Budżetu Obywatelskiego na Podzamczu.
Od samego początku pomysłu wydatkowania pieniędzy na realizacje potrzeb
wskazanych przez mieszkańców, nasz Klub aktywnie w nim uczestniczy. W ubiegłym roku mój projekt, dzięki głosom mieszkańców Podzamcza, Sportowy Park
Malucha został wybrany do wykonania. Do tegorocznego Budżetu Partycypacyjnego trafiły projekty, których byłem autorem lub współautorem, pod wspólną
nazwą Sportowy Wałbrzych: budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią
sprinterską, budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci, mistrzostwa
klas I-III w piłce nożnej szkół podstawowych, bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży w uczniowskich klubach sportowych.

Jako jedyni z Podzamcza zabiegaliśmy o głosy na realizację projektu miejskiego, który przyniósłby dużą
inwestycję zrealizowaną dla dzieci na naszym osiedlu – budowa miasteczka ruchu drogowego.
Będąc w Radzie Miasta Wałbrzycha chciałbym zebrać zespół osób, który razem z mieszkańcami naszej dzielnicy, co roku przygotuje zestaw projektów
miejskich i lokalnych, które pozwolą Podzamczu na
dynamiczny rozwój, urzeczywistniający potrzeby
wskazane przez mieszkańców.
Rozsądne wydatkowanie środków z budżetu
Gminy.
Zaciągając kredyty na realizację inwestycji miejskich, powinniśmy pamiętać, że zadłużamy nie tylko siebie ale i nasze dzieci.
Zmieniając Wałbrzych wybierajmy takie inwestycje, korzystając ze środków Unijnych, które nie będą obciążeniem w przyszłości dla budżetu Miasta, ale przyśpieszą jego rozwój, stworzą nowe miejsca pracy, zwiększą dobrobyt mieszkańców
pozwalając w przyszłości na spłatę zaciągniętych zobowiązań.
Oddając swój głos na mnie, głosujesz na kandydata niezależnego, niezwiązanego z żadną partią czy ugrupowaniem politycznym.
Z wyrazami szacunku

Kandydat popierany przez
Uczniowski Klub Sportowy
„Olimpijczyk”

Sfinansowano ze środków KWW
Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa

v 

wybory 2014

Piątek, 7 listopada 2014

ponad 10 lat
razem z Wami

www.30minut.pl

Wałbrzyscy Zacięta walka w naszym
radni 2014 plebiscycie
Ponad 300 kandydatów ubiegać się
będzie o mandat radnego w Wałbrzychu.
O tym kto nim zostanie, zdecydują
mieszkańcy już w niedzielę 16 listopada.
Wcześniej możecie jednak Państwo
wskazać, kogo chcielibyście widzieć
w ratuszu. Trwa konkurs „Wałbrzyscy
Radni 2014”.
Zasady naszej zabawy są bardzo proste. Na stronach tygodnika 30 Minut oraz na stronie internetowej www.walbrzyscyradni.pl publikujemy nazwiska wszystkich kandydatów ubiegających się do rady miasta w pięciu okręgach wyborczych. Każdy
z nich ma przypisany specjalny kod. Co zrobić, aby zagłosować?.
Wystarczy wysłać SMS-a z identyfikatorem przypisanym do
konkretnej osoby na numer 72068. Przykładowa treść wiadomości SMS powinna zatem brzmieć następująco: TC.WBR.888.
Koszt sms-a wynosi 2,46 złotych brutto. Ilość oddanych głosów
na danego kandydata będzie odzwierciedlał wykres. Uwaga:
wysyłana wiadomość sms nie może zawierać żadnych dodatkowych znaków typu cudzysłów, myślnik, podkreślnik itp. Wysyłanie sms-ów poparcia może odbywać się tylko i wyłącznie
z zachowaniem zasady 30 sekundowej przerwy po wysłaniu 3
sms-ów z jednego numeru telefonu!.
Głosować można do 14.11.2014 do godziny
12.00. Wyniki można śledzić na bieżąco na stronie
www.walbrzyscyradni.pl.

Trwa głosowanie w plebiscycie Wałbrzyscy Radni 2014. Walka o zwycięstwo rozpoczęła się od pierwszych
minut.

Szczególnie zaciętą rywalizacje możemy obserwować w okręgu wyborczym
numer 4. Tutaj o pozycje lidera walczą
Adrian Ziątek i Beata Kardela - Frączek.
Różnica między kandydatami nie sięga
nawet jednego procenta. Tutaj o ostatecznej wygranej mogą zdecydować
pojedyncze smsy. W okręgu numer 1 w
środę o godzinie 12.00 prowadził Michael Liguz, który nie ukrywał zadowolenia.
- Bardzo cieszę się, że tylu mieszkańców
do tej pory na mnie zagłosowało i obdarzyło takim zaufaniem. Zapewniam, że
jeśli zostanę radnym zrealizuję wszystko,
co jest zawarte w moim programie wyborczym. Będę wspierał mieszkańców
we wszystkich inicjatywach i dawał porady prawne. Stworzę bezpłatny skatepark dla młodych ludzi i poczynię starania
o ogrodzenie placu zabaw dla psów oraz
parkingów. W okręgu numer 2 Piaskowa
Góra, Szczawienko w środę prowadził
Norbert Grabowski. Co Pan zrealizuje
jeśli 16 listopada wyborcy zagłosują na
Pana – zapytaliśmy. - W pierwszej kolejności chciałbym zająć się sprawami przy-

ziemnymi, które dotyczą bezpośrednio
mieszkańców. Budową chodników oraz
dojść do posesji i mieszkań. W planach
mam również rozbudowę Parku Jordanowskiego, aby młodzież miała tam miejsce do spotkań – powiedział Norbert
Grabowski. Najbardziej zaciętą walkę
oglądaliśmy w tym tygodniu w okręgu numer 4. W środę o godzinie 12.00
dwoje kandydatów miało tę samą liczbę
głosów: Beata Kardela – Frączek i Adrian
Ziątek. Oni również zapewniają, że jeśli
w niedzielę 16 listopada wygrają w swoich okręgach będą realizować program
prezentowany wyborcom podczas kampanii. - Dla mnie priorytetem będzie rewitalizacja starych dzielnic Wałbrzycha
oraz budowa nowych boisk szkolnych
w dzielnicach: Sobięcin, Podgórze, Stary Zdrój i Nowe Miasto. Będę zabiegała o zwiększenie funduszy na ochronę
zdrowia i profilaktykę w szkołach oraz
zwiększenie monitoringu na osiedlach.
Ważna będzie też naprawa chodników na często uczęszczanych ulicach.
Chciałbym, aby Wałbrzych rozwijał się
bardziej w kierunku sportu i kultury –
mówi Beata Kardela – Frączek. Adrian
Ziątek stawia natomiast na kwestie
związane z bezpieczeństwem. - Przeprowadzałem między mieszkańcami an-

kietę i pytałem czy czują się bezpiecznie.
Wynikało z niej, że niestety nie. Dlatego
chciałbym zwiększyć liczbę patroli policji i straży miejskiej. Cieszy mnie, że w
Wałbrzychu remontujemy dużo dróg,
ale niestety remontowane są te główne,
a drogi osiedlowe często są zaniedbane.
Dlatego chciałbym, aby zostały również
wyremontowane – mówi Adrian Ziątek.
W okręgu wyborczym numer 5 obejmującym Śródmieście, Podgórze, Gaj,
Glinik Nowy i Glinik Stary od początku
prowadzi Radosław Kycia. Być może
ilość głosów, które od Państwa otrzymał
związane są z tym, co do tej pory zrobił
i obecnym programem wyborczym. W
przypadku otrzymania mandatu kandydat chce m.in. przeprowadzenia reorganizacji szkół w Wałbrzychu. - Uważam,
że dzieci z klas 0-3 powinny mieć zapewniony bezpłatny dojazd do placówki
oświatowej. Wałbrzych powinien być
miastem atrakcyjnym dla studentów.
Dlatego postawię na współpracę z wyższymi uczelniami. Mój program obejmuje też przedsiębiorców działających
w mieście. Rada miejska ma możliwość
wprowadzenia zmian i objęcia tej grupy
obniżoną stawką np. czynszu za lokal. To
przyciągnie chociażby studentów – mówi
Radosław Kycia.

Wybory samorządowe 2014
W niedzielę 16 listopada odbędą
się wybory samorządowe. Mieszkańcy poszczególnych gmin,
miast i powiatów wybiorą swoich
radnych, wójtów, burmistrzów
czy prezydentów.
Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) w wyborach samorządowych przysługuje obywatelom
polskim, którzy najpóźniej w dniu
głosowania ukończą 18 lat. W wyborach samorządowych znajdą zastosowanie dwa główne typy systemów wyborów – większościowy (w
jednomandatowych okręgach wyborczych) oraz proporcjonalny. Ten
pierwszy znamy także z wyborów
do Senatu, zaś drugi obowiązuje w
wyborach do Sejmu. System większościowy oparty na jednomandatowych okręgach wyborczych obowiązuje w wyborach do rad gmin,
z wyjątkiem rad w miastach na prawach powiatu. Szczególny model systemu większościowego funkcjonuje
w wyborach bezpośrednich wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast,
gdzie również mandat zdobywa
kandydat, który uzyskał największą
liczbę głosów. Są to także wybory
w okręgu jednomandatowym – obsadza się tylko jeden mandat, przy
czym okręgiem wyborczym jest cała
gmina. W pozostałych głosowaniach
(na radnych powiatu i miasta na prawach powiatu oraz radnych sejmiku
województwa) stosujemy system
proporcjonalny.
Od 2002 roku wybieramy wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast w wyborach bezpośrednich
na zasadach analogicznych do wyborów prezydenta RP. Zwycięzcą jest
kandydat, który uzyskał więcej niż
połowę ważnie oddanych głosów.
Inaczej niż w przypadku referendum dotyczącego odwołania wójta,
burmistrza czy prezydenta miasta,

ważność wyborów nie zależy od frekwencji wyborczej.
Jeżeli żaden kandydat nie uzyskał
poparcia więcej niż połowy wyborców, konieczne jest przeprowadzenie drugiej tury głosowania, do
której kwalifikuje się dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem w
pierwszej turze. Druga tura odbywa
się – podobnie jak w wyborach prezydenckich – po dwóch tygodniach,
czyli w tegorocznych wyborach 30
listopada 2014 r.
Wybory do rad gmin
(z wyjątkiem miast
na prawach powiatu)
System wyboru radnych w większości gmin (z wyjątkiem miast na
prawach powiatu) jest bardzo prosty. Gmina jest podzielona na tyle
okręgów wyborczych, ile mandatów
jest do obsadzenia w danej radzie.
Liczba mandatów zależy od liczby
mieszkańców w danej gminie. W
każdym okręgu jednomandatowym
wybieramy tylko jednego radnego.
Zostaje nim kandydat, który uzyskał
największą liczbę głosów. Nie musi
jednak otrzymać poparcia większości głosujących czy uprawnionych
do głosowania w danym okręgu. Do
zwycięstwa wystarczy większość
względna. Nie ma też znaczenia
wynik komitetu wyborczego danego kandydata w skali całej gminy.
System głosowania w okręgu jednomandatowym jest zatem bardzo
prosty – każdy komitet zgłasza tylko
jednego kandydata, tak samo wyborca może poprzeć tylko jednego kandydata i tylko kandydat z najlepszym
rezultatem wchodzi do rady gminy.
Wybory do rad miast na
prawach powiatu
Miasta na prawach powiatu (zwane także powiatami grodzkimi) łączą w sobie zadania i kompetencje

dwóch szczebli samorządu terytorialnego – gminy i powiatu. Miasta na prawach powiatu, obejmują
wyłącznie terytorium jednej gminy
miejskiej. Nie posiadają odrębnych
organów gminy i powiatu – wybieramy w nich wyłącznie radę miejską
oraz prezydenta miasta. W miastach
na prawach powiatu wyborca otrzymuje zatem tylko trzy, a nie cztery
karty do głosowania: na prezydenta
miasta, na radnych miejskich oraz
radnych sejmiku województwa.
W wyborach do rad miast na prawach powiatu obowiązuje system
proporcjonalny. Głosujemy w okręgach wielomandatowych, a podziału
mandatów pomiędzy listy kandydatów dokonuje się proporcjonalnie
do łącznej liczby ważnie oddanych
głosów na kandydatów danej listy.
Ponadto obowiązuje 5-procentowy
próg wyborczy, po przekroczeniu
którego dany komitet wyborczy
może uczestniczyć w podziale mandatów. Są to zasady analogiczne do
obowiązujących w wyborach sejmowych.
Wybory do rady powiatu
W wyborach do rad powiatu
również obowiązuje system proporcjonalny z 5-procentowym progiem
wyborczym. W okręgach wybiera się
od 3 do 10 radnych. W sumie wybieramy piętnastu radnych w powiatach
liczących do 40 000 mieszkańców i
po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie
więcej niż 29 radnych. W powiecie
liczącym sobie 65 tysięcy mieszkańców wybierzemy zatem 19 radnych
itd.
Podziału powiatu na okręgi wyborcze dokonuje rada powiatu,
przy czym przyjmuje się zasadę,
że okręgiem wyborczym jest jedna
gmina. Biorąc pod uwagę, jednolitą
normę przedstawicielstwa (obli-

czoną jako iloraz wszystkich mieszkańców przez ustawowo określona
liczbę radnych) przydziela się liczbę
mandatów proporcjonalną do liczby
mieszkańców.
Wybory do sejmiku
województwa
Radnych sejmiku województwa
wybieramy także w okręgach wielomandatowych i w systemie proporcjonalnym z zastosowaniem 5-procentowego progu wyborczego.
Okręgi wyborcze mogą się bardzo
różnić swoją wielkością. Mogą liczyć
od 5 do 15 mandatów. Wybieramy
w sumie 30 radnych w województwach liczących do dwóch milionów
mieszkańców (np. lubuskie, opolskie, świętokrzyskie czy warmińsko-mazurskie) oraz po trzech dodatkowych na każde rozpoczęte 500 000
mieszkańców. Sejmik województwa
decydując o podziale województwa
na okręgi musi oczywiście respektować jednolitą normę przedstawicielstwa.
Jakie dokumenty zabrać do
lokalu wyborczego?

Przepisy wyborcze stanowią,
że przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument
umożliwiający stwierdzenie jego
tożsamości. Nie wynika z tego, że
musi to być dowód osobisty. Możliwy jest także udział w głosowaniu
na podstawie innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość ze
zdjęciem np. paszportu, prawa jazdy, a nawet legitymacji studenckiej
czy ubezpieczeniowej. Jeżeli jednak
posiadamy ważny dowód osobisty,
weźmy go do lokalu wyborczego,
ponieważ nie zawsze członkowie
komisji obwodowych mają świadomość, że możliwe jest głosowanie
także na podstawie innych dokumentów tożsamości. Zabierając
ze sobą dowód osobisty, oszczędzimy sobie ewentualnych sporów
prawnych z członkami komisji obwodowej. Pamiętajmy jednak, że
dokument musi być ważny w dniu
wyborów.
(Poradnik Wyborcy na podstawie
informacji Fundacji im. Stefana
Batorego)

n a s z a

ICTORIA
NR 11(28) LISTOPAD 2014

MOJA • TWOJA • NASZA

Ubieramy Wałbrzych!

ZAPRASZAMY…

Noc Zakupów w Galerii Victoria już 10 listopada.
Poprzedzi ją weekend szalonych okazji i atrakcji, które tylko zaostrzą
Wasz apetyt na niepowtarzalne zakupy. W ten weekend można wiele zyskać…
bowiem od konkursów i promocji zakręci się w głowie!
8 listopada – sobota z szacowaniem i buszowaniem!
Sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godz. 13. Zaplanowano „ruchome wystawy”,
czyli prezentacje modeli w
jesiennych kolekcjach ze skle-

pów Galerii. Będą oni do godz.
17 zapraszać klientów centrum
handlowego do wzięcia udziału w konkursach, a także wręczać zaproszenia do zabawy
„Szacuj i wygraj!”. Tego samego dnia 1000 zł będzie czekało

dla „Buszujących (nie tylko) na
szpilkach”. Osoby, które zrobią
wcześniej zakupy na minimum
200 zł i zapiszą się przez stronę
Kobiecanki.pl będą w sobotnie
popołudnie „buszowały” po
sklepach.

9 listopada – niedziela z szykiem. Spędźcie ją z Lilianą
Prymą finalistką pierwszej
polskiej edycji Project Runway
Klienci w 3-4 osobowych zespołach, będą mieli do dyspozycji, ubrania, dodatki i
materiały, z których przygotują autorskie projekty. Grupy
przygotują też własnoręcznie
wykonaną biżuterię, a wyniki ich starania będzie można
obejrzeć na scenie. Projektantka znana m.in. z pierwszej
polskiej edycji Project Runway
przed godz. 17.30 oceni modowe starania amatorskich
grup. Najlepsi otrzymają 1000
zł na asortyment odzieżowy w
Galerii Victoria.
10 listopada – zabiegany filmowy poniedziałek
Wielkie obniżki zaczną się o
godz. 18, a szaleństwo zakupowe potrwa do północy.
Wcześniej córki, które przygotują stylizacje modowe dla
swoich mam powalczą o bilety na Lejdis Night. Poza biletami na duety czekają upominki
kosmetyczne i pamiątkowa
sesja zdjęciowa. Początek
przebieranek już o godz. 17.00
na terenie Galerii Victoria. W
poniedziałkowe popołudnie
panie będą też mogły wygrać
nagrody w szaleńczej gonitwie – biegu na szpilkach na
50 metrów. Biletem wstępu
do rywalizacji będą szpilki na
minimum 7 cm obcasie i paragon za zakupy na min. 100 zł.
Aby wziąć udział w zabawie,
należy w tygodniu poprzedzającym wydarzenie, zapisać
się przez formularz zgłoszeniowy na Kobiecanki.pl.
Życzymy wszystkim przyjemnych i udanych i łowów
w sklepach Galerii Victoria
podczas kolejnej Nocy Zakupów!

… na kolejną fotorelację z
naszych wyjątkowych weekendów. Zobacz jak świętowaliśmy kolejne urodziny
Naszej Galerii. Wspaniały
koncert, konkursy, tort, fajerwerki to wszystko czekało na Państwa podczas
4 urodzin. Następne weekendy obfitowały w równie
ciekawe propozycje… Angry
Birds czy spotkanie Victoria
Cafe to wszytsko na

str. 2, 3

… do odwiedzania Naszej
Galerii zarówno w tygodniu
jak i w weekendy. Już 1516 listopada odbędzie się
Super Puchar Polski Kobiet
w Bilard. Czeka na Państwa
moc atrakcji a także wyjątkowi goście: Mistrzyni
Europy Oliwia Czupryńska,
Mistrzyni Polski Izabela
Łącka oraz Ewa Bąk a także
Drużynowa Mistrzyni Europy
Katarzyna Wesołowska


Related documents


531
khk 8 2014
kurier0213
nasz przeworsk 10 11 2014
00 11 kuhkl fc ca y
odezwa do mieszka c w


Related keywords