pdf


Preview of PDF document untitled-pdf-document.pdf

Page 1 23420

Text preview


อยากบังเกิดผลไวควรทาบุญใส่ บาตรถวายสั งฆทาน เพือ่ อุทศิ ส่ วนบุญกุศลให้ แก่ ทุกดวงจิต ทุก
ดวงวิญญาณ เทพเทวาอารักษ์ ครูบาอาจารย์ ท่ านทั้งหลายที่สถิตประสิ ทธิ์ประสาทวิชา
อาคม และปกปักษ์รักษาอยู่ภายในขุนแผนพรายอยู่เป็ นประจา
(เจตนาการสร้ างครั้งนีเ้ พือ่ นาไปทาบุญ ณ วัดแห่ งหนึ่ง)

องค์ ท2
ี่ 1
ฤาษีปู่เจ้ าสมิงพราย เนือ้ ผงกระดูกล้ วน
หลังฝังขวดนา้ มันพราย ราคา2,500บาท