Definitie van Aanbidding (PDF)
File information


Author: Mustapha

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 07/01/2015 at 21:44, from IP address 83.86.x.x. The current document download page has been viewed 1226 times.
File size: 698.91 KB (7 pages).
Privacy: public file
File preview


De definitie, zuilen en voorwaarden van
aanbidding (‫)العبادة‬
~ De Definitie ~

‫الحمد هلل رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد‬

Gezien aanbidding (‫ )العبادة‬het doel en reden is waarvoor de mensheid is
geschapen, is het voor ons essentieel om goed te begrijpen wat aanbidding is,
in het specifiek wat de definitie is, wat de zuilen zijn en wat de voorwaarden
zijn.

Jij zou deze definitie samen met de korte uitleg dusdanig moeten memoriseren, dat
wanneer jij gevraagd wordt door iemand, moslim of niet-moslim, dat jij het haarfijn
kan uitleggen. Jij zou nauwkeurig moeten kunnen uitleggen wat aanbidding inhoudt
binnen de Islaam, hoe het verschilt met wat er wordt gevonden in andere religies, en
wat er wordt gevonden tussen de groeperingen in de Islaam die fouten en
misverstanden hebben op dit gebied en die de weg hebben bewandeld van de
volkeren voor ons, en degenen die afgedwaald zijn van datgeen waar hun Profeten
en Boodschappers mee waren gekomen en aan hun religie tahreef (verdraaiingen) en
tabdeel (vervangingen) hebben aangebracht waardoor ze zaken zijn gaan aanbidden
waarover Allah geen bewijs heeft neergezonden.

De definitie van Ibaadah (‫)عبادة‬
Er zijn veel definities gegeven door de Geleerden over de betekenis van
Ibaadah (‫)عبادة‬. Voordat we ze in het kort gaan opnoemen zullen we eerst de
taalkundige betekenis van (‫ )عبادة‬vermelden. In de (Arabische) taal betekent het
(‫ )الذل والخضوع‬dit houdt “ootmoedigheid en onderworpenheid” in, wat ook wel
betekent; “nederigheid, het nederig zijn, het onderworpen zijn”, en dus
worden er in het Arabisch uitdrukkingen gebruikt zoals (‫)بعير معبد‬, dit houdt een
kameel in die nederig is en onderdanig is gemaakt. Eveneens (‫)طريـق معبد‬, wat
betekent: een verlaagd pad (doordat het vaak betreden is). Een van de
taalkundige betekenissen van het woord is ook: “gehoorzaamheid” (taa’ah),
“volgen” (inqiyaad) en “toewijding” (ta’alloeh).
Voor de definitie in de Sharie’ah, wat ook de precieze betekenis is van de
aanbidding die wordt verwacht in de Sharie’ah, zien we onder meer de
volgende definities:
 ar-Raghib al-Asfahani v: De vrijwillig, zelfgekozen daad, losstaand
van lichamelijke verlangens, die voortkomt uit een intentie waarbij
toenadering tot Allah wordt gezocht en gehoorzaamheid van de
Sharie’ah wordt beoogd. [Tafsiel an-Nash’atayn wa Tahsiel asSa’aadatayn]
 al-Baghawi v: Aanbidding (ibaadah) [is]; Gehoorzaamheid (taa’ah)
dat gepaard gaat met de nederigheid van een persoon (tadhalloel) en
onderworpenheid (khoedoo’). De dienaar (‘abd) wordt zo genoemd
door zijn nederigheid (dhillah) en zijn navolging (inqiyaad). [Sharh usSoennah 1/53]

 Ibn al-Qayyim v: Aanbidding (ibaadah) brengt twee stelregels
samen: het uiterste van liefde met het uiterste van nederigheid en
onderworpenheid. Dus degene van wie je hebt gehouden, maar niet
voor onderworpen hebt; je bent geen aanbidder van diegene. En voor
degene waarvoor jij je onderworpen hebt zonder liefde; je bent ook
geen aanbidder (van diegene) totdat je liefde hebt en je, je
onderworpen hebt. [Madaarij as-Saalikien 1/74]
 Ibn Kathier v: In de wetgeving (Sharie’ah) is het een uitdrukking die
de perfectie van liefde (mahabbah), onderworpenheid (Khudoo’) en
vrees (Gawf) combineert. [Tafsier ibn Kathier 1/25]
 Ibn Taymiyyah v: Een term die de perfectie van liefde voor Allah,
op het hoogst mogelijke niveau, combineert met de perfectie van
nederigheid, op het hoogst mogelijke niveau. Want liefde waar
nederigheid ontbreekt en nederigheid waar liefde ontbreekt wordt
niet gezien als aanbidding, maar aanbidding is datgene waar de
perfectie van beide wordt gecombineerd. [Minhaaj us-Soennah 3/290]

 Ibn ‘Oetheymien v: Aanbidding (ibaadah) wordt aangeduid met

twee betekenissen. De (aanbidder’s) aanbidding (at-ta’abbud) en
hetgeen waarmee iemand aanbidt (al-muta’abbad bihi). Dus de eerste
betekenis van aanbidding is dat een persoon nederig is tegenover Zijn
Heer door het uitvoeren van Zijn geboden en het wegblijven van Zijn
verboden, uit liefde (hubb) en verering (ta’dheem) voor Hem. Bij deze
beschrijving keert het (ta’abbud) terug naar de daad van de dienaar.
Voor de tweede betekenis, wordt aanbidding (ibaadah) aangeduid met
de betekenis met datgeen waarmee iemand aan het aanbidden is (almuta’abbad bihi). Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyyah v heeft dit
gedefinieerd met de beste definitie… dus het gebed is aanbidding,
(het geven van) verplichte aalmoezen is aanbidding, vasten is
aanbidding en de bedevaart is aanbidding.
[Majmoe’ fataawaa wa Rasaa’il 7/330]

De uitgebreide definitie
Dit brengt ons naar de definitie die we willen gebruiken voor het doel van dit
artikel, waar Sheikh ‘Oethaymien v op doelde, die van Sheikh ul-Islaam ibn
Taymiyyah v want het is de meest nauwkeurige, precieze en alomvattende
definitie van aanbidding (ibaadah):

‫هي اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمـال الظاهرة والباطنة‬
Het (ibaadah) is een verzamelnaam voor dat al datgeen waar Allah van houdt
en tevreden over is, van uitspraken en daden, innerlijk en uiterlijk.

De uitspraak is uitgelegd door de geleerden van Ahloes-Soennah. Deze uitleg
kan als volgt samengevat worden:
Een verzamelnaam…
Dat (‫ )العبادة‬een (‫ )اسم جامع‬verzamelnaam (naamwoord) is dat verzamelt, het
brengt samen; en wat zijn die dingen die verzameld zijn? Het is alles waar Allah
van houdt en tevreden over is.
Waar Allah van houdt en tevreden over is…
Dus hoe weten we dat Allah ergens van houdt of ergens tevreden over is? We
weten dat doormiddel van de geopenbaarde teksten, en dit is algemeen bekend
door een aantal manieren:
a) Allah prijst de daad
b) Allah prijst de verrichter van de daad
c) Allah geeft bevel tot de daad
En hetzelfde kan gezegd worden voor zaken die verboden zijn:
d) Allah misprijst de daad (dit betekent dat Hij ervan houdt dat het
vermeden wordt, en tevreden is als het wordt vermeden)

e) Allah misprijst de verrichter van de daad (wat betekend dat Hij houdt van
degene die zo een soort daad vermijdt)
f) Allah verbiedt de daad (dit betekent dat Allaah ervan houdt dat het
vermeden wordt, en tevreden is als het wordt vermeden)
Dus wanneer we geopenbaarde teksten vinden waarin we wat hierboven staat
vinden, dan weten wat onder aanbidding valt – en de maatstaf is al datgeen
waar Allah van houdt en tevreden over is.
Innovaties worden niet beschouwd als aanbidding…
Dus dit sluit iedere vorm van geïnnoveerde aanbidding uit die niet wettelijk
vaststaat of waar geen oorsprong voor is (dit is in elk opzicht een totaal,
volledig (nieuwe) innovatie). Of als er een oorsprong voor bestaat, dan (bestaat
er geen bewijs) voor de wijze waarop het wordt uitgevoerd (dit is een relatieve
innovatie); het komt overeen met de oorsprong die in de Sharie’ah terug te
vinden is, maar het komt in haar details niet overeen met de Sharie’ah. De albid’ah al-haqeeqiyyah (een innovatie in haar essentie, vanuit alle opzichten) en
al-bid’ah al-idaafiyah (relatieve innovatie; een innovatie in sommige opzichten)
vallen niet onder de definitie van aanbidding, aangezien er geen bewijs is dat
Allah ervan houdt of tevreden mee is. Het staat ook vast dat Allah de religie
heeft vervolmaakt en niets heeft achtergelaten, en dat de Boodschapper n de
aan hem toevertrouwde taak heeft volbracht en de waarheid in zijn geheel
heeft overgebracht. Dus aanbidding is alleen datgeen waar Allah van houdt en
tevreden over is en de innovaties vallen daar niet onder. En iedere daad van
aanbidding die een oorsprong kent in de Sharie’ah moet overeenkomen met de
Sharie’ah in ten minste één van de volgende maatstaven (hangt er vanaf waar
het om gaat):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

In
In
In
In
In
In

zijn
zijn
zijn
zijn
zijn
zijn

hoeveelheid (‘adad)
plaats (makaan)
tijd (zamaan)
soort (jinns)
hoedanigheid (kayfiyyyah)
reden of oorzaak (sabab)

Dus met dit is de daad van aanbidding in overeenkomst met de Soennah en
Sharie’ah.

Innerlijke en uiterlijke uitspraken en daden
Dus datgene waar Allah van houdt en tevreden over is bestaat uit uitspraken
(qawl) en daden (‘amal), en dit omvat zowel het innerlijk als het uiterlijke. Dit
brengt vervolgens vier categorieën voort waar alles wat aanbidding is onder
valt:
 De innerlijke uitspraken zijn de uitspraken van het hart. Dat is het geloof.
Oftewel: de geloofsovertuigingen die zich in het hart bevinden, deze
worden de uitspraken van het hart genoemd.
 De uiterlijke uitspraken zijn de uitspraken met de tong, datgeen dat
wordt uitgedrukt met de tong, daaronder valt; de getuigenis met de
kalimah, de gedenkingen van Allah, het vragen van vergiffenis, het
gebieden van het goeden en het verbieden van het slechte enz.
 De innerlijke daden zijn de daden van het hart, haar emoties en
gevoelens zoals liefde, vrees, hoop, vertrouwen enz.
 De uiterlijke daden zijn de daden van de ledematen; het gebed, het
vasten, het geven van aalmoezen enz.
Dus (‫ )العبادة‬is een term die wat samenbrengt? Al datgeen waar Allah van houdt

en tevreden over is, en dit valt samen te vatten als de innerlijke en uiterlijke
uitspraken en daden, en dit omvat wat zich afspeelt in het hart (aan
uitspraken en daden), wat plaats vindt op de tong (aan uitspraken) en wat
plaats vindt met de ledematen (aan daden). En dit beperkt zich allemaal tot
de Sharie’ah, alleen waar Allah van houdt en tevreden over is; wat betekend
dat aanbidding alleen datgeen is wat Allah heeft wettig gemaakt in zijn
regelgeving. En we weten dat Hij het heeft wettig gemaakt in zijn
regelgeving, oftewel Hij houdt ervan en is er tevreden over. En we weten dat
iets aanbidding is door de manier waarop het is vermeld in het Boek en in de
Soennah

Het kennen en begrijpen van deze definitie
Dus dit is hoe Ahloes-Soennah wal-Jamaa’ah (‫ )العبادة‬aanbidding begrijpt. Jij zou
deze definitie samen met de korte uitleg dusdanig moeten memoriseren, dat
wanneer jij gevraagd wordt door iemand, niet-moslim of moslim, jij het
haarfijn kan uitleggen. Jij zou het nauwkeurig moeten kunnen uitleggen wat
aanbidding inhoudt binnen de Islaam, hoe het verschilt met wat er wordt
gevonden in andere religies, en wat er wordt gevonden tussen de groeperingen
in de Islaam die fouten en misverstanden hebben op dit gebied en die de weg
hebben bewandeld van de volkeren voor ons, en degenen die afgedwaald zijn
van datgeen waar hun Profeten en Boodschappers mee waren gekomen en aan
hun religie tahreef (verdraaiingen) en tabdeel (vervangingen) hebben
aangebracht waardoor ze zaken zijn gaan aanbidden waarover Allah geen
bewijs heeft neergezonden.

Bron: http://www.tawhidfirst.com/monotheism/?phcgo
Artikel geschreven door: Abu Iyaad Amjad Rafiq
Vertaald uit het Engels door: Team De Leiding


Download Definitie van AanbiddingDefinitie van Aanbidding.pdf (PDF, 698.91 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Definitie van Aanbidding.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000202657.
Report illicit content