epitmenyado nagyrede bevallas .pdf

File information


Original filename: epitmenyado_nagyrede_bevallas.pdf
Author: csupekne.eva

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.1, and has been sent on pdf-archive.com on 14/01/2015 at 09:42, from IP address 178.48.x.x. The current document download page has been viewed 819 times.
File size: 144 KB (8 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


epitmenyado_nagyrede_bevallas.pdf (PDF, 144 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
3214 Nagyréde, Fő út 4.
Tel.: 37/573-000 Fax: 37/573-001

Hatályos 2015.01.01-től

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS
hasznos alapterület szerinti adózás esetében

FŐLAP
(Benyújtandó Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságához.

I. Bevallás fajtája

Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani!)

█ Megállapodás alapján benyújtott bevallás
Csatolt és benyújtott

█ Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

„A” lapok száma ____db

„B” lapok száma ____db

II. Bevallás benyújtásának oka
█ Adókötelezettség keletkezése

█ Változás bejelentése

Változás jellege:

█ Adókötelezettség megszűnése

Változás jellege

Változás jellege:

█ új ingatlan (pl. új építés)

█ alapterület változása

█ ingatlan megszűnése (pl. bontás)

█ ingatlan szerzése (pl.vásárlás, öröklés)

█ önkorm. mentesség igénybevétele

█ ingatlan elidegenítése (pl. eladás)

█ vagyoni értékű jog alapítása

█ funkció, használati mód megadása

█ vagyoni értékű jog alapítása

█ vagyoni értékű jog megszűnése

█ jognyilatkozat megváltoztatása

█ vagyoni értékű jog megszűnése

█ adóbevezetés

█ egyéb _____________________

█ adóalap-megállapítás változása

III. Ingatlan
1. Címe: ████ _______________________________________________________________________________________ város/község
_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó
2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______
3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma
lakás

____db

üdülő

____db

kereskedelmi egység

____db

szállásépület

____db

egyéb nem lakás céljára szolgáló épület

____db

IV. Bevallás benyújtója
1. Bevallásbenyújtó minősége:

█ Tulajdonos

█ Vagyoni értékű jog jogosítottja
Jog jellege: █ kezelői jog
█ vagyonkezelői jog
█ haszonélvezeti jog
█ használat joga

2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________
3. Bevallás benyújtó neve (cégneve): _______________________________________________________________________________________
4. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje: ████ év ██ hó ██ nap
5. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________
6. Adóazonosító jele: ██████████
7. Statisztikai számjele: ████████
8. Illetősége: █ Belföldi

Adószáma: ████████

- █ - ██

- ████ - ███ - ██

█ Külföldi: __________________________________________________________ország

9. Pénzintézeti számlaszáma: ████████

- ████████ - ████████

Pénzintézet megnevezése: ______________________________________________________________________________________________
10. Székhelye, lakóhelye címe: ████ __________________________________________________________________________________
11. Levelezési címe: ████ ___________________________________________________________________________________________
11. Telefonszáma:________________________________________,

e-mail címe:__________________________________________________

2
IV/A. Bevallás benyújtója
1. Tulajdonostárs minősége:

█ Tulajdonos

█ Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: __________________________________________ Szül.helye, ideje: ___________________________________________________
Lakóhelye/székhelye: ________________________________________________________________________________________________
Tulajdoni (jogosultsági) hányada: ____________________
2. Tulajdonostárs minősége:

█ Tulajdonos

█ Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: __________________________________________ Szül.helye, ideje: ___________________________________________________
Lakóhelye/székhelye: ________________________________________________________________________________________________
Tulajdoni (jogosultsági) hányada: ____________________
3. Tulajdonostárs minősége:

█ Tulajdonos

█ Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: __________________________________________ Szül.helye, ideje: ___________________________________________________
Lakóhelye/székhelye: ________________________________________________________________________________________________
Tulajdoni (jogosultsági) hányada: ____________________

V.

█ Előző tulajdonosok adatai

1. Tulajdonostárs minősége:

█ Következő (új) tulajdonosok adatai

█ Tulajdonos

█ Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: __________________________________________ Szül.helye, ideje: ___________________________________________________
Lakóhelye/székhelye: ________________________________________________________________________________________________
Tulajdoni (jogosultsági) hányada: ____________________
2. Tulajdonostárs minősége:

█ Tulajdonos

█ Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: __________________________________________ Szül.helye, ideje: ___________________________________________________
Lakóhelye/székhelye: ________________________________________________________________________________________________
Tulajdoni (jogosultsági) hányada: ____________________

VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
_____________________________
helység

████ ██ ██
évnap

_________________________________________
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem:
………………………………………………………………..

Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás
aláírására jogosult állandó meghatalmazott: █

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve:
………………………………………………………………..

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását
csatolta: █

3. Adóazonosító száma: …………………………………………

Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett
pénzügyi képviselő: █

4. Bizonyítvány/igazolvány száma: ……………………………..

Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvány █ mezőinél a megfelelő rovatot „X” jellel szíveskedjék jelölni!

3
Oldalszám: ██

Nagyrédei Közös Önkormányzat Hivatal ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

„A” jelű betétlap lakásról, üdülőről nem magánszemélyek részére
a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó bevallásához
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)

I. Bevallás benyújtója
Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _________________________________________________________________________________________
Adóazonosító jele: ██████████

Adószáma: ████████

- █ - ██

II. Ingatlan
1. Címe: ████ ________________________________________________________________________________________ város/község
_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó
2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______

III. Épület jellemzői
1. Fajtája
█ Egylakásos lakóépületben lévő lakás
Ennek jellege:

█ Többlakásos lakóépületben vagy
egyéb épületben lévő lakás

█ családi ház

█ Üdülő
Ennek jellege:

Ennek jellege:

█ üdülő

█ sorház

█ társasházi lakás

█ hétvégi ház

█ láncház

█ lakásszövetkezeti lakás

█ apartman

█ kastély, villa, udvarház

█ egyéb:______________

█ nyaraló

█ egyéb:______________

█ csónakház
█ egyéb:___________

2. Az épület teljes hasznos alapterülete: ______________________m

2

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:

████ év ██ hó ██ nap
V. Törvényi mentesség
█ 1. Szükséglakás
█ 2. Kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség, helyiségek, hasznos alapterület: _________m2
█ 3. A Htv. 3. § (2) – (3) bekezdése szerint feltételesen mentes adóalany

VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről.
█ Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.
(építési engedély jogerőre emelkedésének napja: ████ év ██ hó ██ nap)

VII. Önkormányzati rendeleti mentesség (Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(XII.02.) önkorm. rend. 4. § (1) bekezdése)
█ 1. Adómentes
a) valamennyi magánszemély tulajdonos, haszonélvező, illetve közeli hozzátartozója által lakott olyan lakás, ahol a magánszemély tartós
ottlakásra rendezkedett be, életvitelszerűen ott lakik és egyben bejelentett lakóhelyének címe is,
b) a magánszemély tulajdonában lévő, az eredeti rendeltetésnek megfelelően használt gépkocsitároló,
c) a magánszemély tulajdonában lévő, sport céljára használt és hasznosított építmény.
Ezen mentesség fennállása esetén a II. és III. pontban lévő ingatlan után magánszemélyek kommunális adója adókötelezettséget teljesítő
magánszemély:
- neve: _________________________________ adóazonosító jele:
-

__________________________
anyja neve: __________________________________________________________________
születési helye, ideje: _____________________________________________________________
lakcíme: ____________________________________________________________________

_____________________________
helység

████ ██ ██

_________________________________________
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

4
évnap
Oldalszám: ██

Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

„B” jelű betétlap
kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületről
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.)

I. Bevallás benyújtója
Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _________________________________________________________________________________________
Adóazonosító jele: ██████████

Adószáma: ████████

- █ - ██

II. Ingatlan
1. Címe: ████ _______________________________________________________________________________________ város/község
_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó
2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______

III Épület jellemzői
1. Fajtája:
█ Kereskedelmi egység

█ Szállásépület

█ Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület

(szállásépület nélkül)

Ennek jellege:

Ennek jellege:

Ennek jellege:

█ szálloda

█ hotel

█ üzem, üzemcsarnok, gyár

█ műhely, szerviz

█ kereskedelmi üzlet, bolt, abc,

█ panzió

█ fogadó

█ raktár

█ üvegház

áruház, üzletház

█ motel

█ szálló

█ pince

█ présház

█ csárda, bisztró, borozó, söröző,

█ vendégház █ vadászház

█ hűtőház

büfé, cukrászda, kávézó, étterem

█ egyéb:________________

█ egyéb:__________________

█ iroda, műterem

█ garázs, gépjárműtároló

█ rendelő, kórház, szanatórium,

█ családiház, társasház mellett/alatt

gyógyszertár

█ sorgarázs

█ egyéb:___________________

█ teremgarázs/beállóhely

2. Az épület teljes hasznos alapterülete: ______________________m2
3. Az épület a vállalkozó üzleti céljára szolgál:

█ igen

█ nem

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:

████ év ██ hó ██ nap

V. Törvényi mentesség
█ 1. Kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos (felnőtt háziorvos, gyermek háziorvos, fogorvos) által nyújtott
egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség ( Htv. 13. § b) pontja)

_________m2

█ 2. Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület
█ 3. A Htv. 3. § (2) – (3) bekezdése alapján feltételesen mentes adóalany

VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről.
█ Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.
(építési engedély jogerőre emelkedésének napja: ████ év ██ hó ██ nap)

VII. Önkormányzati rendeleti mentesség (Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(XII.02.) önkorm. rend. 4. § (1) bekezdése)
█ 1. Adómentes
a)
b)
c)

valamennyi magánszemély tulajdonos, haszonélvező, illetve közeli hozzátartozója által lakott olyan lakás, ahol a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be,
életvitelszerűen ott lakik és egyben bejelentett lakóhelyének címe is,
a magánszemély tulajdonában lévő, az eredeti rendeltetésnek megfelelően használt gépkocsitároló,
a magánszemély tulajdonában lévő, sport céljára használt és hasznosított építmény.

Ezen mentesség fennállása esetén a II. és III. pontban lévő ingatlan után magánszemélyek kommunális adója adókötelezettséget teljesítő
magánszemély:

-

neve: _________________________________ adóazonosító jele: __________________________
anyja neve: __________________________________________________________________
születési helye, ideje: _____________________________________________________________

lakcíme: _____________________________________________________________________________________________________

5
████ ██ ██
_____________________________
helység

évnap

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
Nagyrédei Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzője
3214 Nagyréde, Fő út 4.
Tel.: 37/573-000 Fax: 37/573-001

Oldalszám: ██

MEGÁLLAPODÁS
építményadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
I. Ingatlan
1. Címe: ████ _______________________________________________________________________________________ város/község
_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó
2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______

II. Bevallás benyújtója
1. Bevallás benyújtó neve (cégneve): _______________________________________________________________________________________
2. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje: ████ év ██ hó ██ nap
3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________
4. Adóazonosító jele: ██████████
5. Statisztikai számjele: ████████

Adószáma: ████████

- █ - ██

- ████ - ███ - ██

6. Pénzintézeti számlaszáma: ████████

- ████████ - ████████

Pénzintézet megnevezése: ______________________________________________________________________________________________
7. Székhelye, lakóhelye: ████ ________________________________________________________________________________________
8. Levelezési címe: ████ ___________________________________________________________________________________________
11. Telefonszáma:________________________________________,

III.

e-mail címe:__________________________________________________

MEGÁLLAPODÁS

Alulírott tulajdonosok és/vagy vagyoni értékű jog jogosítottak kijelentjük, hogy az I. pont szerinti ingatlan vonatkozásában az adóval kapcsolatos
kötelezettségeket a II. pont szerinti személy teljesíti, illetve az adóval kapcsolatos jogokat gyakorolja.
Adóalany 2.
Minősége:

█ Tulajdonos

█ Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ___________________________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányada: ____________________

Szül.helye, ideje: _______________________________________ Anyja születési neve: __________________________________________
Adóazonosító jele: ██████████

Adószáma: ████████

- █ - ██

Lakóhelye/székhelye: ________________________________________________________________________________________________
Dátum: _________________, 200___év, ___________hó _____nap

____________________________________
adóalany aláírása

Adóalany 3.
Minősége:

█ Tulajdonos

█ Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ___________________________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányada: ____________________

Szül.helye, ideje: _______________________________________ Anyja születési neve: __________________________________________
Adóazonosító jele: ██████████

Adószáma: ████████

- █ - ██

Lakóhelye/székhelye: ________________________________________________________________________________________________
Dátum: _________________, 200___év, ___________hó _____nap

____________________________________
adóalany aláírása

6

Adóalany 4.
Minősége:

█ Tulajdonos

█ Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ___________________________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányada: ____________________

Szül.helye, ideje: _______________________________________ Anyja születési neve: __________________________________________
Adóazonosító jele: ██████████

Adószáma: ████████

- █ - ██

Lakóhelye/székhelye: ________________________________________________________________________________________________
Dátum: _________________, 200___év, ___________hó _____nap

____________________________________
adóalany aláírása

Adóalany 5.
Minősége:

█ Tulajdonos

█ Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ___________________________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányada: ____________________

Szül.helye, ideje: _______________________________________ Anyja születési neve: __________________________________________
Adóazonosító jele: ██████████

Adószáma: ████████

- █ - ██

Lakóhelye/székhelye: ________________________________________________________________________________________________
Dátum: _________________, 200___év, ___________hó _____nap

____________________________________
adóalany aláírása

Adóalany 6.
Minősége:

█ Tulajdonos

█ Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ___________________________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányada: ____________________

Szül.helye, ideje: _______________________________________ Anyja születési neve: __________________________________________
Adóazonosító jele: ██████████

Adószáma: ████████

- █ - ██

Lakóhelye/székhelye: ________________________________________________________________________________________________
Dátum: _________________, 200___év, ___________hó _____nap

____________________________________
adóalany aláírása

Adóalany 7.
Minősége:

█ Tulajdonos

█ Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ___________________________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányada: ____________________

Szül.helye, ideje: _______________________________________ Anyja születési neve: __________________________________________
Adóazonosító jele: ██████████

Adószáma: ████████

- █ - ██

Lakóhelye/székhelye: ________________________________________________________________________________________________
Dátum: _________________, 200___év, ___________hó _____nap

____________________________________
adóalany aláírása

IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

_____________________________
helység

████ ██ ██
évnap

_________________________________________
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvány █ mezőinél a megfelelő rovatot „X” jellel szíveskedjék jelölni!

7

Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
3214 Nagyréde, Fő út 4.
Tel.: 37/573-000 Fax: 37/573-001

Oldalszám: ██

NYILATKOZAT
építményadóval kapcsolatos kötelezettségekről, amennyiben az üzleti célt szolgáló
épület/épületrésznek nem tulajdonosa (bérlő/szívességi használat)
I. A Nyilatkozat benyújtója
1. Vállalkozó neve (cégneve): _______________________________________________________________________________________
2. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje: ████ év ██ hó ██ nap
3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________
4. Adóazonosító jele: ██████████
5. Statisztikai számjele: ████████
6. Illetősége: █ Belföldi

Adószáma: ████████

- █ - ██

- ████ - ███ - ██

█ Külföldi: __________________________________________________________ország

7. Pénzintézeti számlaszáma: ████████

- ████████ - ████████

Pénzintézet megnevezése: ______________________________________________________________________________________________
8. Székhelye, lakóhelye címe: ████ __________________________________________________________________________________
9. Levelezési címe: ████ ___________________________________________________________________________________________
10. Telefonszáma:________________________________________,

e-mail címe:__________________________________________________

II. A vállalkozó nem saját tulajdonú állandó üzleti létesítménye, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet
folytat:
1. Címe: ████ _______________________________________________________________________________________ város/község
_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó
2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______
3. Hasznos alapterülete: ______________________m2

III. Alulírott (I. pont szerinti vállalkozó) kijelentem, hogy a II. pontban megjelölt építmény az ingatlan-nyilvántartás
szerint nem a tulajdonom, azt az alábbi tulajdonostól bérlem/használom:
1. Neve:

________________________________________________________________________________________________________

2. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje: ████ év ██ hó ██ nap
3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________
4. Adóazonosító jele: ██████████

Adószáma: ████████

- █ - ██

5. Címe: ████ _______________________________________________________________________________________ város/község
_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó
6. A használat minősége:

█ bérlő (bérleti szerződés alapján, bérleti díj ellenében)
█ szívességi használat (ellenérték megfizetése nélkül)

████ év ██ hó ██ nap
8. Használatba vétel időpontja: ████ év ██ hó ██ nap
7. A bérleti szerződés kelte:

IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek!

8

_____________________________
helység

████ ██ ██
évnap

_________________________________________
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


Related documents


epitmenyado nagyrede bevallas
bejelentes maganfozo berendezes utan
adatlap 1 mkr
nagyrede ifa bevallas tajekoztatoval 2015
altalanos tajekoztato ifa
nagyrede konyvvizsgaloi jelentes 2010 2014

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file epitmenyado_nagyrede_bevallas.pdf