nagyrede ifa bevallas tajekoztatoval 2015 .pdf

File information


Original filename: nagyrede_ifa_bevallas-_tajekoztatoval_2015-.pdf
Author: csupekne.eva

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.1, and has been sent on pdf-archive.com on 14/01/2015 at 09:42, from IP address 178.48.x.x. The current document download page has been viewed 511 times.
File size: 123 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


nagyrede_ifa_bevallas-_tajekoztatoval_2015-.pdf (PDF, 123 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
3214 Nagyréde, Fő u 4.
Tel.: 37/573-000 Fax: 37-573-001
e-mail: jegyzo@nagyrede.t-online.hu

IDEGENFORGALMI ADÓ BEVALLÁS
FŐLAP
(Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.)
I.

Bevallott időszak:

II.

Az adó beszedésére kötelezett

év1. Neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________________
2. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje: ████ év ██ hó ██ nap
3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________
4. Adóazonosító jele: ██████████
Önkormányzati adó nyilvántartási száma:

Adószáma: ████████

- █ - ██

█████

5. Pénzintézeti számlaszáma: ████████

- ████████ - ████████

Számlavezető pénzintézet neve, címe: ____________________________________________________________________________________
6. Székhelye, lakóhelye: ████ _________________________________________________________________________________________
7. Levelezési címe: ████ ____________________________________________________________________________________________
8. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:____________________________________________________

III.

A szálláshelyenként benyújtott betétlapok száma:

IV.

A településre fizetendő idegenforgalmi adó teljes összege:___________________________F t

V.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek:

_________________________,
helység

év

dbnap

______________________________________________
adózó vagy képviselője (meghatalmazott) aláírása
1.
2.
3.
4.

Jelen adóbevallást ellenjegyzem: _____________________________________________________
Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve:______________________________
Adóazonosító száma:_______________________________________________________________
Bizonyítvány/igazolvány száma:______________________________________________________

5.

Jelölje X-szel:
az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

„A” jelű betétlap vendégéjszakán alapuló adózás esetén
(Szálláshelyenként kell betétlapot benyújtani.)

I.

Szálláshely címe:

_______________________________________város/község

________________________közterület_______közterület jellege_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó

II.

ADÓALAP

1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka száma:

db

2. 18. év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák száma:

db

3. Gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban vagy szociális intézményben
eltöltött vendégéjszakák száma:

db

4. Közép és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói
jogviszonyban álló, szakképzésben részt vevő által eltöltött vendégéjszakák
száma:

5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák száma:
6. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött
vendégéjszakák száma:

7. Nagyréde illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkező
vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött
vendégéjszakák száma:

8. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy
munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák száma:

9. Nagyréde illetékességi területén üdülőtulajdonnal, - bérlettel rendelkező
magánszemély, továbbá a lakásszövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója
által eltöltött vendégéjszakák száma:

10. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken az egyházi
személy által eltöltött vendégéjszakák száma:

11. Nagyréde illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező
által eltöltött vendégéjszakák száma:
12. Adóköteles vendégéjszakák száma (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11):
13.

Önkormányzati rendeleti mentesség (6/2014. (XII.2.) rendelet 3.§ alapján:

14. Önkormányzati rendeleti mentességgel csökkentett adóköteles
vendégéjszakák (12-13):

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

15.

Számított adó fizető vendéglátó esetében (14. sor * 300,- Ft):

Ft

16. Számított adó egyéb ingatlan ingyenesen történő átengedése esetében
(14. sor * 400,-Ft )
17.

Önkormányzati rendeleti kedvezmény:

18. Fizetendő adó (15 vagy 16 -17):

(megegyezik a 15. vagy 17.sorral)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az idegenforgalmi adó megállapításához
Figyelem! Az idegenforgalmi adó kötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv. 30-34. §-ai szabályozzák,
mely szerint:


Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy
vendégéjszakát eltölt.
Az adókötelezettség alóli mentességek körét a Htv. 31. §-a szabályozza, melyeket a bevallás II. 2-11. soraiban kell feltüntetni.
Azt adó alapja: Nagyréde község illetékességi területén a vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke Nagyréde község illetékességi területén: személyenként és vendégéjszakánként:
o
fizető vendéglátó szálláshelyen fogadott vendég után 300,- Ft
o
más ingatlan (létesítmény) ingyenesen történő átengedése kapcsán 400,- Ft
Az idegenforgalmi adóbevallást annak az adóbeszedésre kötelezettnek kell kitöltenie, illetve az adót megfizetnie aki/amely:
a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni
jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján
(továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be. (Htv. 34.§ (1) bekezdés)
A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett szállásadó akkor is tartozik befizetni az önkormányzat idegenforgalmi
adó számlájára, ha annak beszedését a vendégtől elmulasztotta. (Htv. 34. § (2) bekezdés)
A bevallási nyomtatványt nemleges (0) esetben is havonként be kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

E bevallásban azokat a vendégeket kell szerepeltetni, akik nem nagyrédei állandó lakosok és legalább egy vendégéjszakát töltenek a
község közigazgatási területén belül Nagyréde Községi Önkormányzatának az idegenforgalmi adóról szóló 6/2014.(XII.02.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1.-2. §-a alapján.
FŐLAP
I. Bevallott időszak: A beszedett adóról, az adóköteles és adómentes vendégéjszakákról a tárgyhót követő hó 15. napjáig kell bevallást
benyújtani. (Pl.: ha január hónapban a szállásadó beszed a vendégtől idegenforgalmi adót, úgy azt legkésőbb február 15-ig kell bevallania, és
a bevallási nyomtatvány I. Bevallási időszak sorában: 2015.év 01.hó-t kell beírnia.
II. Az adó beszedésére kötelezett: A bevallás ezen részében az üzemeltető, fenntartó, szállásadó, tulajdonos (adóbeszedésre kötelezett)
pontos azonosításához szükséges adatait kell feltüntetni. Minden sor kitöltése kötelező, elmulasztása mulasztási bírság kiszabásával jár!
III. A szálláshelyenként benyújtott betétlapok száma: 2014. évtől a 77/2013.(XII.31.) NGM rendelettel módosított 35/2008.(XII.31.) PM
rendelet szerint módosításra került az idegenforgalmi adó bevallás nyomtatvány rendszere. A hatályos jogszabályok értelmében a „Főlap”
mellett az „A” jelű betétlapot szálláshelyenként külön-külön kötelező kitölteni! Ebbe a sorba az „A” jelű betétlapok darabszámát kell írni, és
az „A” jelű betétlapot ennyi példányban lemásolni!
IV. Fizetendő adó összege: A szálláshelyenként külön-külön kitöltött „A” jelű betétlapok 18. sorában szereplő fizetendő adót össze kell
adni, és annak összegét (eredményét) beírni.
„A” JELŰ BETÉTLAP
Szálláshelyenként külön-külön kell kitölteni, így ezen betétlapot annyi példányban kell lemásolnia, ahány szálláshelyről bevallást nyújt be.
I. Szálláshely címe: Szálláshely (Htv. 52.§ 28. pont): egész éven át vagy csak időszakosan, üzletszerűen működtetett olyan létesítmény,
amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál. A szálláshely pontos címét kell ide írni.
II. Az adóalap levezetése:
1. Havonként bevallási kötelezettség alá tartozik az összes vendégéjszakák száma. (Adóköteles és adómentes vendégéjszakák száma
összesen.) Vendégéjszaka (Htv. 52. § 30. pont): vendégként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra.
2-11. Ezen pontokban kérjük szerepeltetni az adómentes vendégéjszakák számát az adómentességre való jogosultságának megfelelő részletes
bontásban. (Htv. 31. §)
12. Adóköteles vendégéjszaka: az összes vendégéjszakák száma (1.sor) csökkentve az összes adómentes (2-11.sor) vendégéjszakák
számával.
13. Rendelet által biztosított adómentes vendégéjszaka: a Rendelet 3. § -ában szabályozott magánszemélyek által eltöltött vendégéjszakák
száma.
14. Önkormányzati rendeleti mentességgel csökkentett adóköteles vendégéjszaka: az adóköteles vendég-éjszakákból (12.sor) le kell
vonni az önkormányzati rendelettel biztosított mentesség (13.sor) összegét.
15. és 16.sor: Számított adó: 2015. évben az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként:

Ft

o
o

fizető vendéglátó szálláshelyen fogadott vendég után 300,- Ft (15. sor)
más ingatlan (létesítmény) ingyenesen történő átengedése kapcsán 400,- Ft (16. sor)

A bevallás 14. sorában szereplő önkormányzati rendeleti mentességgel csökkentett adóköteles vendégéjszakák számát szorozni kell 300 Ftilletve 400,- Ft-tal.
17. Nem kitölthető sor, mivel a Rendelet kedvezményt nem tartalmaz.
18. Fizetendő adó: Mivel a Rendeletben Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselőtestülete kedvezményről nem rendelkezik, így ezen sor
összege megegyezik a számított adó összegével (15.sor illetve 16. sor)
Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adó beszedőjének a beszedést követő hó 15-ig kell bevallania és egyidejűleg az
adóhatósághoz megfizetni Nagyréde Községi Önkormányzat 11739030-15378864-03090000 Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó
beszedési számla javára.

Tájékoztatom továbbá, hogy az

adóbeszedésre kötelezettnek az adóköteles bevételszerző tevékenységét a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül kell az
adóhatóságnak bejelentenie;

idegenforgalmi adó bevallást a beszedést követő hó 15-ig kell az adóbeszedésre kötelezettnek megtennie és ezzel egyidőben az adót
megfizetnie adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett adóról nyilvántartást kell vezetnie;
─ az adóbeszedésre kötelezettnek jogcímenként másolatokkal igazolnia kell az adómentességre való jogosultságot, illetve nyilvántartást
kell vezetni az adómentességekről;
─ adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény 172. §. (14) bekezdésében foglaltak szerint, ha az adózó a beszedett adót a beszedést
követő hó 15-ig nem fizeti meg, a késedelmi pótlék fizetési kötelezettség mellett 50 %-os mulasztási bírság is terheli.


Document preview nagyrede_ifa_bevallas-_tajekoztatoval_2015-.pdf - page 1/4

Document preview nagyrede_ifa_bevallas-_tajekoztatoval_2015-.pdf - page 2/4
Document preview nagyrede_ifa_bevallas-_tajekoztatoval_2015-.pdf - page 3/4
Document preview nagyrede_ifa_bevallas-_tajekoztatoval_2015-.pdf - page 4/4

Related documents


nagyrede ifa bevallas tajekoztatoval 2015
altalanos tajekoztato ifa
nagyrede konyvvizsgaloi jelentes 2010 2014
nyilatkozat ifa adoementessegrol 2015
lakossagi tajekoztato nagyrede atvilagitas
kreat v m hely 2014 11 26

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file nagyrede_ifa_bevallas-_tajekoztatoval_2015-.pdf