00 tabelka do rys wyk i zlozeniowego wymiary MSE(1) .pdf

File information


Original filename: 00 tabelka do rys wyk i zlozeniowego - wymiary MSE(1).pdf
Title: QPrint
Author: QPrint

This PDF 1.3 document has been generated by QPrinter Version 1.0.11 / AFPL Ghostscript 8.14, and has been sent on pdf-archive.com on 21/01/2015 at 19:32, from IP address 149.156.x.x. The current document download page has been viewed 700 times.
File size: 20 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


00 tabelka do rys wyk i zlozeniowego - wymiary MSE(1).pdf (PDF, 20 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Przez pierwszych kilka zaj¹æ obowi¹zywaæ bêdzie tabelka do rysunku wykonawczego
Tabelka do rysunku z³o¿eniowego pojawi siê póŸniej.
Tabelki umieszczane s¹ dok³adnie w prawym dolnym rogu arkusza (linia dolna
i boczna lewa tabelki pokrywaj¹ siê z liniami obramowania - 5 mm) b¹dŸ formatu
A4 (tylko uk³ad pionowy) b¹dŸ formatu A3 (uk³ad poziomy, dopuszczalny jest uk³ad
pionowy).
Na pierwsze zajêcia przygotowujemy format A3: 420 x 297 w uk³adzie poziomym
z obramowaniem 5 mm i tabelk¹ uproszczon¹ (dolna tabelka)

TABELKA DO RYSUNKU Z£O¯ENIOWEGO
180
60

12

20

20

30

7 8

Sprawdzi³
Podzia³ka

14

Nr cz. Nazwa czêœci

7

7

7

12

Konstruow. data

Jl.szt. Materia³
nazwisko

podpis

podpis
nazwisko
data
Materia³ Jl.szt. Nazwa czêœci
25
14

Ciê¿ar

AGH

Nr rys. normy Uwagi
Wydzia³

MSE
Nr rysunku

08.01.01

TABELKA DO RYSUNKU WYKONAWCZEGO
180

Konstruow. data
Sprawdzi³
Podzia³ka

14

7

18

7

22

27
nazwisko

17

40

podpis

AGH

podpis
nazwisko
data
Materia³ Jl.szt. Nazwa czêœci
25
14

Wydzia³

MSE
Nr rysunku

08.01.01


Document preview 00 tabelka do rys wyk i zlozeniowego - wymiary MSE(1).pdf - page 1/1


Related documents


00 tabelka do rys wyk i zlozeniowego wymiary mse 1
karta zg oszeniowa 1
projekt nowego przej cia podziemnego
formularz zg oszeniowy dzie sportu wziks
15 rys 3 mapa topograficzna
wniosek o nadanie loginu marek

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 00 tabelka do rys wyk i zlozeniowego - wymiary MSE(1).pdf