regulamin pdf .pdf

File information


Original filename: regulamin pdf.pdf
Author: Bartłomiej Synoradzki

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.1, and has been sent on pdf-archive.com on 22/01/2015 at 22:16, from IP address 176.221.x.x. The current document download page has been viewed 1053 times.
File size: 59 KB (7 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


regulamin pdf.pdf (PDF, 59 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Ogólne warunki dostępu i użytkowania strony WWW.IRTVAGD.PL
Data: 20.01.2015
 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 Postanowienia wstępne
 Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki dostępu i użytkowania Strony Internetowej
(zdefiniowanej poniżej) przez Użytkownika (zdefiniowanego poniżej) oraz świadczenia dalszych
usług, o których mowa w kolejnych częściach umowy (wspomniane Warunki Ogólne określane są
dalej jako „OW Strony Internetowej”), świadczonych przez firmę BESTCENA EU LLC BESTCENA
EU LLC z siedzibą 113 Barksdale Prof. Centre19 711 Newark, DE, USA, NIP: SK4020425189,
dane kontaktowe: BESTCENA EU LLC 113 Barksdale Prof. Centre19 711 Newark, DE, USA
(dalej
BESTCENA EU LLC). BESTCENA EU LLC i Użytkownik w dokumencie występują łącznie jako
Strony, każde z nich z osobna zaś jako Strona.
 OW Strony Internetowej dostępne są bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników na Stronie
Internetowej, każdy Użytkownik może je wydrukować, pobrać i zapisać na dysku twardym lub też
zachować ich treść w inny sposób. Użytkownik powinien zapoznać się z OW Strony Internetowej
przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej, jako że OW Strony Internetowej określają
prawa i obowiązki związane z użytkowaniem Strony Internetowej i/lub zawarciem Umowy Najmu
(zdefiniowanej poniżej).
 Nazwa, logo, znaki handlowe oraz treść Strony Internetowej są objęte ochroną prawną.
 Rozdzielność umów
Umowy objęte OW Strony Internetowej oraz Umowa Najmu (zdefiniowana poniżej) stanowią
rozdzielne
umowy, a postanowienia każdej z nich odnoszą się tylko i wyłącznie do umów pomiędzy tymi
Stronami.
 Definicje
 iRTVAGD.PL oznacza przedsiębiorstwo iRTVAGD.PL Sp.z o.o. z siedzibą w Częstochowie
przy ul.Waszyngtona 42/15 wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000512259, z Numerem Identyfikacji Podatkowej 573284861 , określane w
niniejszym
dokumencie jako iRTVAGD.PL
 BESTCENA EU LLC oz;nacza BESTCENA EU LLC z siedzibą 113 Barksdale Prof. Centre19
711
Newark, DE, USA, Numer Identyfikacji Podatkowej: SK4020425189, dane kontaktowe:
BESTCENA EU
LLC 113 Barksdale Prof. Centre19 711 Newark, DE, USA , określaną w niniejszym dokumencie
także
jako Administrator Strony Internetowej;
 Strona Internetowa oznacza polskojęzyczny portal internetowy o adresie domenowym
www.irtvagd.pl;
 Użytkownik oznacza osobę, która, z rejestracją lub bez, korzysta ze Strony Internetowej na
zasadach określonych przez OW Strony Internetowej; Użytkownik może zarejestrować się w celu
uzyskania dostępu do pewnych usług, z których korzystanie przysługuje jedynie zarejestrowanym
Użytkownikom;
 Klient oznacza zarejestrowanego Użytkownika, z którym BESTCENA EU LLC zawarła
Umowę
Najmu;
 Umowa Najmu oznacza umowę, na mocy której BESTCENA EU LLC zobowiązuje się oddać
Klientowi Produkt do użytku na czas i na warunkach określonych w umowie, Klient zaś
zobowiązuje
sie płacić BESTCENA EU LLC opłatę z tytułu najmu określoną w umowie, zgodnie z ogólnymi

warunkami Umowy Najmu określonymi przez BESTCENA EU LLC;
 Konsument oznacza osobę fizyczną, która zawiera umowę na zasadach określonych OW Strony
Internetowej bądź też podejmuje inne czynności prawne, niepozostające w bezpośrednim związku
z jej ekonomiczną lub zawodową działalnością;
 Produkt odnosi się do każdego z produktów, w związku z którymi BESTCENA EU LLC
pragnie zawrzeć
Umowę Najmu, opisanych szczegółowo na Stronie Internetowej.
 Konto oznacza całość zasobów dostępnych w systemie IT BESTCENA EU LLC o
ograniczonym
dostępnie (dostęp uzyskuje się poprzez link przesłany do Użytkownika w mailu potwierdzającym
złożenie Zamówienia i rejestrację Użytkownika), zawierających informację dla Klienta na temat
historii
zamówień skierowanych przezeń do BESTCENA EU LLC w związku z Umową Najmu;
 Newsletter oznacza usługę umożliwiającą odbiorcy usługi subskrypcję i otrzymywanie na
podany adres
e-mail bezpłatnych informacji od usługodawcy, dotyczących w szczególności Produktów oraz ich
właściwości, oferowanych przez BESTCENA EU LLC za pośrednictwem Strony Internetowej.
 Rola iRTVAGD.PL
 BESTCENA EU LLC zapewnia dostęp oraz pełni rolę administratora Strony Internetowej, na
której
Użytkownicy mogą między innymi przeglądać Produkty, w związku z którymi BESTCENA EU
LLC
spodziewa się zawrzeć Umowy Najmu z Użytkownikami.
 Bestcena EU LLC może wyznaczyć lokalną firmę do działań na rzecz Bestcena EU LLC w
charakterze podwykonawcy Bestcena EU LLC, w ramach usług związanych z prowadzeniem
działalności marketingowej i promocyjnej, zgodnie z modelem biznesowym Usługodawcy oraz w
celu ułatwienia procesu zawierania Umów Najmu. iRTVAGD.pl pełni rolę podwykonawcy, opisaną
w poprzednim zdaniu.
 Użytkownik potwierdza, że dla jego wygody w ramach realizacji postanowień objętych
niniejszą
Umową oraz Umową Najmu kontaktować się z nim będzie głównie iRTVAGD.pl, jako że de facto
to ona właśnie podejmować będzie działania niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków
BESTCENA EU LLC określonych w OW Strony Internetowej, jak również w Umowie Najmu, w
tym także działania związane z obsługą klienta i logistyką.
 W ramach niniejszego pełnomocnictwa iRTVAGD.pl ma dostęp do Strony Internetowej w
lokalnej wersji językowej, BESTCENA EU LLC przyznaje iRTVAGD.pl również prawo do
administrowania jej zawartością w celu dokonywania bieżących aktualizacji na Stronie Internetowej
oraz utrzymania zgodności jej treści ze wszystkimi istotnymi zobowiązaniami, jak również do
podejmowania wszelkich koniecznych merytorycznych działań związanych z obsługą klienta i
logistyką.
Użytkownik potwierdza, że we wszystkich przypadkach, w których Umowa Najmu odnosi się do
działań BESTCENA EU LLC, działania te mogą zostać podjęte przez iRTVAGD.pl.
 Ani iRTVAGDpl, ani Bestcena EU LLC, nie zawierają Umów Najmu z Użytkownikami na
nazwę firmy
lub w imieniu firmy BESTCENA EU LLC. W ramach następującego upoważnienia iRTVAGD.pl
ma dostęp do Strony Internetowej w lokalnej wersji językowej, a także Bestcena EU LLC przyznała
firmie iRTVAGD.pl prawo do administrowania jej zawartością w celu dokonywania bieżących
aktualizacji na Stronie Internetowej oraz utrzymania zgodności jej treści ze wszystkimi istotnymi
zobowiązaniami. Użytkownik potwierdza, że we wszystkich przypadkach, w których OW Strony
Internetowej odnoszą się do działań BESTCENA EU LLC, działania te mogą zostać podjęte przez
iRTVAGD.pl.
 Ani Bestcena EU LLC, ani iRTVAGD.pl, nie są stronami niniejszej umowy, jak również

Umowy Najmu, nie działają także jako pośrednicy między Klientem a BESTCENA EU LLC
podczas zawierania rzeczonej Umowy Najmu. Rola iRTVAGD.pl w odniesieniu do Umowy Najmu
została zdefiniowana poniżej.
 Powiadomienia
Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania BESTCENA EU LLC o wszelkich
wadach
związanych ze świadczeniem usług określonych w OW Strony Internetowej, a także do
natychmiastowego powiadamiania BESTCENA EU LLC o wszystkich okolicznościach, które mogą
mieć negatywnie wpływać na proces świadczenia usług przez BESTCENA EU LLC.
 Ochrona danych osobowychOchrona danych osobowych objęta jest zasadami zawartymi w OW
Strony Internetowej, dane przetwarzane są
zgodnie z przepisami określonymi w 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov [tłumaczenie z
języka Słowackiego: o ochronie danych osobowych]
Użytkownik udziela BESTCENA EU LLC zgody na przetwarzanie danych osobowych
Użytkownika podanych w Zamówieniu bądź udostępnionych BESTCENA EU LLC podczas
rejestracji na Stronie Internetowej lub w
jakikolwiek inny sposób. Udostępnienie wspomnianych danych osobowych BESTCENA EU LLC
ma
charakter nieobligatoryjny, jednakże pewne dane osobowe mogą okazać się konieczne w celu
umożliwienia
BESTCENA EU LLC świadczenia usług względem Użytkownika.
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez BESTCENA EU LLC, pełniącą funkcje
Administratora
Danych Osobowych, oraz przez iRTVAGD.PL Sp z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul.
Waszyngtona 42/15, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000512259 , z
Numerem Identyfikacji Podatkowej 573284861 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN,
zajmującą się przetwarzaniem danych osobowych w związku z obsługą klienta oraz logistyką.
Powyższe przedsiębiorstwa przetwarzają dane osobowe w celu dostarczenia usług Użytkownikowi
na zasadach
określonych w OW Strony Internetowej oraz w celu zawarcia dodatkowych umów (w szczególności
Umowy
Najmu), jak również w celu sporządzenia umów lub, jeśli to konieczne, wyegzekwowania ich
realizacji, a
także w celu informowania Użytkownika o działalności iRTVAGD i jej ofertach (cel
marketingowy), w tym
między innymi przesyłania informacyjnych treści reklamowych w formie elektronicznej.
Użytkownik jest uprawniony między innymi do uzyskania dostępu do własnych danych osobowych
oraz ich
korygowania bądź usuwania. Dane te mogą być poprawiane lub usuwane po uprzednim
zalogowaniu się
przez Użytkownika na Konto poprzez Stronę Internetową.
Administrator Danych Osobowych, rozumiany zgodnie z powyższymi stwierdzeniami, oraz
iRTVAGD.PL, jako
podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych, podczas przetwarzania danych
osobowych
działają w zgodzie ze obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami polityki prywatności
opublikowanymi
na Stronie Internetowej.
STRONA INTERNETOWA
2.1. Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej
Zawartość Strony Internetowej może być przeglądana przez Użytkowników, zarejestrowanych bądź

nie.
BESTCENA EU LLC może świadczyć niektóre usługi za pośrednictwem Strony Internetowej
wyłącznie
wobec zarejestrowanych Użytkowników.
W celu korzystania ze Strony Internetowej oraz w szczególności w celu przeglądania dostępnych
Produktów do
wynajęcia przedstawionych na Stronie Internetowej i składania zamówień zawarcia Umów Najmu
w
odniesieniu do tych Produktów, Użytkownik powinien posłużyć się: (i) komputerem osobistym,
tabletem,
smartfonem lub podobnym urządzeniem połączonym z Internetem i korzystającym ze standardowej
przeglądarki internetowej; (ii) aktywnym kontem emailowym; (iii) plikami cookies oraz wtyczkami
Javascript
dozwolonymi w danej przeglądarce internetowej.
2.2. Funkcje i użytkowanie Strony Internetowej
(a) Strona Internetowa jest administrowana przez BESTCENA EU LLC, BESTCENA EU LLC w
ramach
korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej świadczy wobec niego następujące usługi,
na podstawie przedstawionych w tym dokumencie umów:
 przeglądanie katalogu Produktów, w odniesieniu do których BESTCENA EU LLC spodziewa
się zawrzeć Umowy Najmu (umowa zawarta na czas określony, zaczyna obowiązywać w
momencie
rozpoczęcia przeglądania katalogu, przestaje zaś w momencie zakończenia przeglądania);
 utrzymanie Konta (umowa na czas nieokreślony);
 składanie zamówień na zawarcie Umów Najmu [w związku z błędem w wersji anglojęzycznej
dalszą część podpunktu tłumaczę domyślnie] (umowa zawarta na czas określony niezbędny do
wypełnienia i złożenia formularza zamówieniowego, wygasająca w momencie złożenia takiego
zamówienia lub anulowania wypełnienia, a tym samym anulowania złożenia formularza
zamówieniowego);
 udostępnianie informacji w formie Newslettera (umowa zawarta na czas nieokreślony).
 Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z jej
przeznaczeniem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Ze Strony Internetowej oraz usług
świadczonych jej użytkownikom może korzystać jedynie Użytkownik, który akceptuje OW Strony
Internetowej, a w czasie korzystania z niej stosuje się do OW Strony Internetowej, jak również do
wszelkich innych wiążących przepisów prawa i dobrych obyczajów.
 BESTCENA EU LLC oraz Bestcena.pl, są upoważnione do kontrolowania w dowolnym
momencie
zgodności sposobu korzystania Użytkownika ze Strony Internetowej z warunkami zawartymi w
OW
Strony Internetowej;
 Korzystanie ze Strony Internetowej oraz usług opisanych powyżej w punkcie (a) jest bezpłatne
dla
wszystkich Użytkowników.
 Użytkownik zgadza się i zobowiązuje się do niewykorzystywania Strony Internetowej bądź jej
zawartości w celu osiągnięcia własnych korzyści lub na korzyść innych jednostek, jak również do
niezmieniania, nieblokowania, nieprzeciążania, niestwarzania zagrożeń dla funkcjonowania Strony
Internetowej, nieomijania zabezpieczeń, niewłamywania się i niezakłócania w żaden inny sposób
działania Strony Internetowej, a w szczególności nieingerowania w jej treść i komponenty
techniczne. Kategorycznie zakazuje się korzystania ze Strony Internetowej w jakichkolwiek innych
celach, niż te, dla których została ona utworzona, w tym zwłaszcza spamowania, podejmowania
wszelkiego rodzaju działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, propagandy politycznej
lub

podobnych aktywności oraz wykorzystywania Strony Internetowej w jakikolwiek bezprawny czy
nieetyczny sposób, wprowadzania na Stronę Internetową treści, które pozostają lub mogłyby
pozostawać w konflikcie z prawem, OW Strony Internetowej, praktyką biznesową lub zasadami
moralnymi.
 Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań zagrażających lub
bezpośrednio szkodzących reputacji BESTCENA EU LLC, Bestcena.pl, jak również nie naruszać
oraz nie łamać technicznych zabezpieczeń Strony Internetowej, nie pozyskiwać i nie
wykorzystywać
informacji, na dostęp do których nie zezwala się Użytkownikowi, zwłaszcza osobistych informacji
o
innych Użytkownikach (takich jak loginy, hasła, dane kontaktowe etc.).
 iRTVAGD.pl i Bestcena EU w najszerszym dozwolonym prawnie zakresie nie ponoszą
odpowiedzialności za wszelkie przerwy, w tym czasową niedostępność lub częściową
niedostępność Strony Internetowej spowodowaną przez siłę wyższą bądź wynikłą z nielegalnych
działań osób trzecich, albo też będącą skutkiem niekompatybilności Strony Internetowej z
techniczną infrastrukturą Użytkownika.
2.3. Ograniczenie, zawieszenie lub anulowanie dostępu do Strony Internetowej
BESTCENA EU LLC ma prawo ograniczyć, zawiesić lub anulować dostęp bądź funkcje Strony
Internetowej ze
względów związanych z zarządzaniem, naprawą, konserwacją Strony Internetowej, nawet bez
informowania i
zgody Użytkownika, w szczególności (ale nie tylko), gdy Użytkownik bądź osoby trzecie
dopuszczają się nadużycia w stosunku do Strony Internetowej lub są podejrzani o nadużycie w
stosunku do Strony internetowej,
jak i w innych przypadkach rażącego łamania przez Użytkownika zobowiązań wynikających z OW
Strony
Internetowej lub przepisów prawnych.
2.4. Rejestracja Użytkowników
 Użytkownicy mogą korzystać z podstawowych funkcji Strony Internetowej (w szczególności
przeglądać katalog Produktów) bez rejestracji. Niektóre funkcje Strony Internetowej są jednak
obwarowane ograniczeniami i dostępne jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych.
 Rejestracja Użytkownika jest wymagana m.in. do składania zamówień na Produkty.
 Niezarejestrowany Użytkownik, by stać się Użytkownikiem zarejestrowanym, zobowiązany jest
do
wypełnienia formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Internetowej oraz w
szczególności do zamieszczenia w formularzu rejestracyjnym pełnej, dokładnej i zgodnej z prawdą
informacji i powiadamiania BESTCENA EU LLC o wszelkich zmianach w swoich danych
identyfikacyjnych w nim zawartych – pisemnie lub w takiej formie, w jakiej dokonywał rejestracji;
jeśli tego nie uczyni, wiążące dla BESTCENA EU LLC są dane wprowadzone początkowo.
 Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się na swoje Konto na Stronie Internetowej
wyłącznie
poprzez link wysłany do Użytkownika przez BESTCENA EU LLC po dokonaniu rejestracji w
mailu
potwierdzającym rejestrację i złożenie Zamówienia.
2.5. Oświadczenia użytkownika w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej
 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone i zapisane przezeń na Stronie
Internetowej dane, które muszą być rzetelne, prawdziwe i nie mogą stać w sprzeczności z
jakimikolwiek przepisami prawa bądź zasadami dobrych obyczajów.
 Użytkownik potwierdza, że w razie naruszenia OW Strony Internetowej, BESTCENA EU LLC
ma
prawo usunąć treść danych wprowadzonych przez Użytkownika, natychmiastowo przerwać i/lub
całkowicie odmówić świadczenia usług oraz zablokować dostęp Użytkownika do Strony

Internetowej poprzez zablokowanie dostępu do jego Konta, w zależności od tego, jak poważne jest
naruszenie przez niego OW Strony Internetowej.
 Użytkownik potwierdza, że wszelkie dotyczące go dane (takie jak informacje i dane
wprowadzone
przez Użytkownika na Stronę Internetową, wystawione Użytkownikowi faktury, zamówienia
złożone
przez Użytkownika i inne tego rodzaju informacje) są przechowywane przez Administratora Strony
Internetowej. Zaleca się, by Użytkownik sporządził kopię zapasową tychże danych.
 Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Bestceny na adres
elektroniczny
podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym informacji na temat usług świadczonych
przez BESTCENA EU LLC lub iRTVAGD.pl, jak również ogłoszeń, powiadomień i treści
biznesowych, w tym także tego rodzaju ogłoszeń powiadomień i treści mających charakter
promocyjny bądź reklamowy. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę
na powyższe, co może uczynić w zakładce „Preferencje” w Ustawieniach Konta Użytkownika i/lub
poprzez telefoniczny albo osobisty kontakt z jednostką zajmującą się obsługą Klienta.
 Użytkownik potwierdza, że BESTCENA EU LLC zastrzega sobie prawo do zmiany w razie
potrzeby
zawartości Strony Internetowej, a także wprowadzania zmian w zakresie Produktów oferowanych
na Stronie Internetowej, specyfikacji Produktów lub innych usług. Zmian takich może dokonywać
bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
 Użytkownik potwierdza, że wszelkie komunikaty związane ze Stroną Internetową przesyłane
drogą
elektroniczną, poprzez komunikatory internetowe lub za pomocą innego oprogramowania bądź
urządzenia, nie są kodowane.
2.6. Oświadczenia BESTCENA EU LLC BESTCENA EU LLC oświadcza, że treści
publikowane przez BESTCENA EU LLC lub iRTVAGD.pl
na Stronie Internetowej są natury informacyjnej, niewiążącej, nie są traktowane jako rekomendacja
lub oferta zawarcia umowy, o ile OW Strony Internetowej bądź Umowa Najmu nie wskazują
inaczej
w danym przypadku i o ile specjalnie nie postanawia się inaczej.
 BESTCENA EU LLC, jako jednostka świadcząca usługi hostingowe zarejestrowanym
Użytkownikom, w związku z treściami tworzonymi przez korzystających z hostingu lub danymi
wprowadzonymi na Stronę Internetową przez Zarejestrowanych Użytkowników, zasadniczo nie
ponosi odpowiedzialności za te treści, o ile nie otrzymała wiarygodnej informacji, iż wspomniane
treści naruszają prawa osób trzecich lub są z jakichkolwiek innych względów niezgodne z prawem.
Otrzymawszy takie wiarygodne informacje, BESTCENA EU LLC bez zbędnej zwłoki zablokuje
dostęp do treści, których dotyczą te wiarygodne informacje.
2.7. Procedura reklamacji
 Wszelkie reklamacje dotyczące jakichkolwiek usług świadczonych przez BESTCENA EU LLC
za pośrednictwem
Strony Internetowej mogą być składane przez Użytkowników drogą mailową, poprzez wysłanie
wiadomości na
następujący adres e-mail: biuro@irtvagd.pl
 W mailu kierowanym do BESTCENA EU LLC, zawierającym reklamację, Użytkownik
powinien podać
szczegółowe informacje, praktycznie jak najdokładniej przedstawiające przedmiot reklamacji,
włącznie z
rodzajem zajścia i datą wystąpienia przedmiotu reklamacji, a także własne dane kontaktowe.
 Reklamacje będą rozpatrywane przez iRTVAGD.pl w celu uproszczenia i przyspieszenia
procesu rozpatrywania
reklamacji.

 Wszelkie reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w przeciągu 14 dni od momentu ich
złożenia.
 BESTCENA EU LLC lub iRTVAGD.pl, udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację
drogą mailową, w
wiadomości wysłanej na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika w reklamacji lub w inny
określony
przez Użytkownika sposób.
2.8. Zmiany OW Strony Internetowej
Niniejsze OW Strony Internetowej mogą być modyfikowane przez BESTCENA EU LLC. O
wszelkich tego
rodzaju zmianach Użytkownicy będą informowani w momencie ich wejścia w życie.
Zmodyfikowane OW Strony
Internetowej są wiążące dla Użytkownika, który rozpoczął korzystanie z usług na zasadach
określonych w OW
Strony Internetowej. Zmodyfikowane OW Strony Internetowej są wiążące dla Użytkownika, który
rozpoczął
korzystanie z usług na zasadach określonych w poprzedniej wersji OW Strony Internetowej
wyłącznie, jeśli
Użytkownik potwierdził akceptację tych zmian poprzez odpowiednią deklarację w odnośnym
formularzu na
Stronie Internetowej.
2.9. Postanowienia końcowe
 Jeśli którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszych OW Strony Internetowej zostanie
przez
właściwy sąd uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas OW Strony Internetowe, w tym
wszystkie inne warunki, zachowują pełną moc i skutek, tak jakby nieważny bądź niewykonalny
zapis nigdy nie został w nich zawarty.
 Niniejsze OW Strony Internetowej podlegają Prawu Republiki Słowackiej. Wybór nadrzędnego
prawa nie ogranicza ani w żaden sposób nie wyklucza praw Użytkownika na podstawie artykułów
1-16e polskiej Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Strony którejkolwiek z umów zawartych na
warunkach określonych przez niniejsze OW Strony
Internetowej zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów w sposób polubowny, bez
wchodzenia na drogę sądową. Jeśli takie rozstrzygnięcie nie będzie możliwe, spór zostanie
skierowany do sądu właściwego dla jego rozstrzygnięcia.


Related documents


regulamin pdf
regulamin pdf
umowa
regulamin
regulamin konkursu warsztaty sypialnia e hoo hooo
regulaminihp

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file regulamin pdf.pdf