Kronstadt Pub Boys 2% .pdf

File information


Original filename: Kronstadt Pub Boys 2%.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by Google, and has been sent on pdf-archive.com on 27/01/2015 at 14:43, from IP address 188.24.x.x. The current document download page has been viewed 524 times.
File size: 91 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Kronstadt Pub Boys 2%.pdf (PDF, 91 KB)


Share on social networks



Link to this file download page



Document preview


Anexa nr.2

Agenǹia NaǹionalNJ
de Administrare FiscalNJ

CERERE PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ƵI DEDUCEREA
CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN
SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV
Anul

230

2 0 1 4

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Cod numeric personal / NumNJr de identificare fiscalNJ

Iniǹiala
tatNJlui

Nume
Prenume

E-mail
StradNJ

NumNJr
Telefon
ScarNJ

Bloc

Etaj

Judeǹ/Sector

Ap.

Localitate

Fax

Cod poǵtal

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU
DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBƹINUTE LA FUNCƹIA DE BAZƉ
Denumirea
instituǹiei de credit

SumNJ plNJtitNJ (lei)

Documente de
platNJ nr./datNJ

III. DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57
ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privatNJ
Contract nr./data

Documente de platNJ nr./data

SumNJ plNJtitNJ (lei)

2. Susǹinerea unei entitNJǹi nonprofit/unitNJǹi de cult

x

Cod de identificare fiscalNJ a entitNJǹii nonprofit /
unitNJǹii de cult

Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult

ASOCIATIA KRONSTADT PUB BOYS

Cont bancar (IBAN)

RO74RNCB0053144383030001

33677714

SumNJ (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Cod de identificare fiscalNJ
Nume, prenume/Denumire
NumNJr

StradNJ
Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

ScarNJ

Cod poǵtal
E-mail

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cNJ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
SemnNJturNJ contribuabil

Loc rezervat organului fiscal

NumNJr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.04.13

SemnNJturNJ împuternicit

Nr. înregistrare:

Data:

Etaj

Ap.


Document preview Kronstadt Pub Boys 2%.pdf - page 1/1


Related documents


kronstadt pub boys 2
formular230 aqua crisius 1
declaratia230
pages de 230opanaf1472020
fisa 2 impozit davidut
pliant horezu summer music academy

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Kronstadt Pub Boys 2%.pdf