regulamin pdf (PDF)
File information


Author: Bartłomiej Synoradzki

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.1, and has been sent on pdf-archive.com on 28/01/2015 at 17:53, from IP address 176.221.x.x. The current document download page has been viewed 1128 times.
File size: 62.54 KB (8 pages).
Privacy: public file
File preview


Ogolne warunki dostepu i uzytkowania strony WWW.IRTVAGD.PL Data: 20.01.2015
• 

POSTANOWIENIA OGOLNE

• 

Postanowienia wstepne

•  Niniejszy dokument okresla Ogolne Warunki dostepu i uzytkowania Strony
Internetowej (zdefiniowanej ponizej) przez Uzytkownika (zdefiniowanego ponizej) oraz
swiadczenia dalszych usług, o ktorych mowa w kolejnych czesciach umowy (wspomniane
Warunki Ogolne okreslane sa dalej jako „OW Strony Internetowej”), swiadczonych przez
firme BESTCENA EU LLC - BESTCENA
EU LLC z siedziba 113 Barksdale Prof. Centre19 711 Newark, DE, USA, NIP:
SK4020425189, dane kontaktowe: BESTCENA EU LLC 113 Barksdale Prof. Centre19 711
Newark, DE, USA (dalej BESTCENA EU LLC). BESTCENA EU LLC i Uzytkownik w
dokumencie wystepuja łacznie jako Strony, kazde z nich z osobna zas jako Strona.
 OW Strony Internetowej dostepne sa bezpłatnie dla wszystkich Uzytkownikow na Stronie
Internetowej, kazdy Uzytkownik moze je wydrukowac, pobrac i zapisac na dysku twardym lub tez
zachowac ich tresc w inny sposob. Uzytkownik powinien zapoznac sie z OW Strony Internetowej
przed rozpoczeciem korzystania ze Strony Internetowej, jako ze OW Strony Internetowej okreslaja
prawa i obowiazki zwiazane z uzytkowaniem Strony Internetowej i/lub zawarciem Umowy Najmu
(zdefiniowanej ponizej).
• 

Nazwa, logo, znaki handlowe oraz tresc Strony Internetowej sa objete ochrona prawna.

•  Rozdzielnosc umow Umowy objete OW Strony Internetowej oraz Umowa Najmu
(zdefiniowana ponizej) stanowia rozdzielne
umowy, a postanowienia kazdej z nich odnosza sie tylko i wyłacznie do umow pomiedzy
tymi Stronami.
•  Definicje
 iRTVAGD.PL oznacza przedsiebiorstwo iRTVAGD.PL Sp.z o.o. z siedziba w Czestochowie
przy ul.Waszyngtona 42/15 wpisane do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem 0000512259, z Numerem Identyfikacji Podatkowej 573284861 , okreslane w
niniejszym
dokumencie jako iRTVAGD.PL
 BESTCENA EU LLC oz;nacza BESTCENA EU LLC z siedziba 113 Barksdale Prof. Centre19
711 Newark, DE, USA, Numer Identyfikacji Podatkowej: SK4020425189, dane kontaktowe:
BESTCENA EU LLC 113 Barksdale Prof. Centre19 711 Newark, DE, USA , okreslana w
niniejszym dokumencie takze jako Administrator Strony Internetowej;
 Strona Internetowa oznacza polskojezyczny portal internetowy o adresie domenowym
www.irtvagd.pl;
 Uzytkownik oznacza osobe, ktora, z rejestracja lub bez, korzysta ze Strony Internetowej na
zasadach okreslonych przez OW Strony Internetowej; Uzytkownik moze zarejestrowac sie w celu
uzyskania dostepu do pewnych usług, z ktorych korzystanie przysługuje jedynie zarejestrowanym
Uzytkownikom;
 Klient oznacza zarejestrowanego Uzytkownika, z ktorym BESTCENA EU LLC zawarła

Umowe Najmu;
 Umowa Najmu oznacza umowe, na mocy ktorej BESTCENA EU LLC zobowiazuje sie oddac
Klientowi Produkt do uzytku na czas i na warunkach okreslonych w umowie, Klient zas
zobowiazuje sie płacic BESTCENA EU LLC opłate z tytułu najmu okreslona w umowie, zgodnie z
ogolnymi
warunkami Umowy Najmu okreslonymi przez BESTCENA EU LLC;
 Konsument oznacza osobe fizyczna, ktora zawiera umowe na zasadach okreslonych OW Strony
Internetowej badz tez podejmuje inne czynnosci prawne, niepozostajace w bezposrednim zwiazku z
jej ekonomiczna lub zawodowa działalnoscia;
 Produkt odnosi sie do kazdego z produktow, w zwiazku z ktorymi BESTCENA EU LLC
pragnie zawrzec Umowe Najmu, opisanych szczegołowo na Stronie Internetowej.
 Konto oznacza całosc zasobow dostepnych w systemie IT BESTCENA EU LLC o
ograniczonym dostepnie (dostep uzyskuje sie poprzez link przesłany do Uzytkownika w mailu
potwierdzajacym złozenie Zamowienia i rejestracje Uzytkownika), zawierajacych informacje dla
Klienta na temat historii zamowien skierowanych przezen do BESTCENA EU LLC w zwiazku z
Umowa Najmu;
 Newsletter oznacza usługe umozliwiajaca odbiorcy usługi subskrypcje i otrzymywanie na
podany adres e-mail bezpłatnych informacji od usługodawcy, dotyczacych w szczegolnosci
Produktow oraz ich własciwosci, oferowanych przez BESTCENA EU LLC za posrednictwem
Strony Internetowej.
• 

Rola iRTVAGD.PL

•  BESTCENA EU LLC zapewnia dostep oraz pełni role administratora Strony
Internetowej, na ktorej Uzytkownicy moga miedzy innymi przegladac Produkty, w zwiazku
z ktorymi BESTCENA EU LLC spodziewa sie zawrzec Umowy Najmu z Uzytkownikami.
 Bestcena EU LLC moze wyznaczyc lokalna firme do działan na rzecz Bestcena EU LLC w
charakterze podwykonawcy Bestcena EU LLC, w ramach usług zwiazanych z prowadzeniem
działalnosci marketingowej i promocyjnej, zgodnie z modelem biznesowym Usługodawcy oraz w
celu ułatwienia procesu zawierania Umow Najmu. iRTVAGD.pl pełni role podwykonawcy, opisana
w poprzednim zdaniu.
 Uzytkownik potwierdza, ze dla jego wygody w ramach realizacji postanowien objetych
niniejsza Umowa oraz Umowa Najmu kontaktowac sie z nim bedzie głownie iRTVAGD.pl, jako ze
de facto to ona własnie podejmowac bedzie działania niezbedne do wypełnienia praw i obowiazkow
BESTCENA EU LLC okreslonych w OW Strony Internetowej, jak rowniez w Umowie Najmu, w
tym takze działania zwiazane z obsługa klienta i logistyka.
 W ramach niniejszego pełnomocnictwa iRTVAGD.pl ma dostep do Strony Internetowej w
lokalnej wersji jezykowej, BESTCENA EU LLC przyznaje iRTVAGD.pl rowniez prawo do

administrowania jej zawartoscia w celu dokonywania biezacych aktualizacji na Stronie Internetowej
oraz utrzymania zgodnosci jej tresci ze wszystkimi istotnymi zobowiazaniami, jak rowniez do
podejmowania wszelkich koniecznych merytorycznych działan zwiazanych z obsługa klienta i
logistyka. Uzytkownik potwierdza, ze we wszystkich przypadkach, w ktorych Umowa Najmu
odnosi sie do działan BESTCENA EU LLC, działania te moga zostac podjete przez iRTVAGD.pl.
 Ani iRTVAGDpl, ani Bestcena EU LLC, nie zawieraja Umow Najmu z Uzytkownikami na
nazwe firmy lub w imieniu firmy BESTCENA EU LLC. W ramach nastepujacego upowaznienia
iRTVAGD.pl ma dostep do Strony Internetowej w lokalnej wersji jezykowej, a takze Bestcena EU
LLC przyznała firmie iRTVAGD.pl prawo do administrowania jej zawartoscia w celu dokonywania
biezacych aktualizacji na Stronie Internetowej oraz utrzymania zgodnosci jej tresci ze wszystkimi
istotnymi zobowiazaniami. Uzytkownik potwierdza, ze we wszystkich przypadkach, w ktorych OW
Strony Internetowej odnosza sie do działan BESTCENA EU LLC, działania te moga zostac podjete
przez iRTVAGD.pl.
 Ani Bestcena EU LLC, ani iRTVAGD.pl, nie sa stronami niniejszej umowy, jak rowniez
Umowy Najmu, nie działaja takze jako posrednicy miedzy Klientem a BESTCENA EU LLC
podczas zawierania rzeczonej Umowy Najmu. Rola iRTVAGD.pl w odniesieniu do Umowy Najmu
została zdefiniowana ponizej.
 Powiadomienia Uzytkownik zobowiazuje sie do niezwłocznego informowania BESTCENA EU
LLC o wszelkich wadach zwiazanych ze swiadczeniem usług okreslonych w OW Strony
Internetowej, a takze do natychmiastowego powiadamiania BESTCENA EU LLC o wszystkich
okolicznosciach, ktore moga miec negatywnie wpływac na proces swiadczenia usług przez
BESTCENA EU LLC.
 Ochrona danych osobowychOchrona danych osobowych objeta jest zasadami zawartymi w OW
Strony Internetowej, dane przetwarzane sa zgodnie z przepisami okreslonymi w 122/2013 Z.z. o
ochrane osobnych udajov [tłumaczenie z jezyka Słowackiego: o ochronie danych osobowych]
Uzytkownik udziela BESTCENA EU LLC zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uzytkownika podanych w Zamowieniu badz udostepnionych BESTCENA EU LLC podczas
rejestracji na Stronie Internetowej lub w jakikolwiek inny sposob. Udostepnienie wspomnianych
danych osobowych BESTCENA EU LLC ma charakter nieobligatoryjny, jednakze pewne dane
osobowe moga okazac sie konieczne w celu umozliwienia BESTCENA EU LLC swiadczenia usług
wzgledem Uzytkownika. Dane osobowe Uzytkownika sa przetwarzane przez BESTCENA EU
LLC, pełniaca funkcje Administratora Danych Osobowych, oraz przez iRTVAGD.PL Sp z o.o. z
siedziba w Czestochowie, przy ul. Waszyngtona 42/15, wpisane do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000512259 , z Numerem Identyfikacji Podatkowej
573284861 o kapitale zakładowym w wysokosci 5.000 PLN, zajmujaca sie przetwarzaniem danych
osobowych w zwiazku z obsługa klienta oraz logistyka. Powyzsze przedsiebiorstwa przetwarzaja
dane osobowe w celu dostarczenia usług Uzytkownikowi na zasadach okreslonych w OW Strony
Internetowej oraz w celu zawarcia dodatkowych umow (w szczegolnosci Umowy Najmu), jak
rowniez w celu sporzadzenia umow lub, jesli to konieczne, wyegzekwowania ich realizacji, a takze
w celu informowania Uzytkownika o działalnosci iRTVAGD i jej ofertach (cel marketingowy), w
tym miedzy innymi przesyłania informacyjnych tresci reklamowych w formie elektronicznej.
Uzytkownik jest uprawniony miedzy innymi do uzyskania dostepu do własnych danych osobowych
oraz ich korygowania badz usuwania. Dane te moga byc poprawiane lub usuwane po uprzednim
zalogowaniu sie przez Uzytkownika na Konto poprzez Strone Internetowa. Administrator Danych

Osobowych, rozumiany zgodnie z powyzszymi stwierdzeniami, oraz iRTVAGD.PL, jako podmiot
zajmujacy sie przetwarzaniem danych osobowych, podczas przetwarzania danych osobowych
działaja w zgodzie ze obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami polityki prywatnosci
opublikowanymi na Stronie Internetowej. STRONA INTERNETOWA 2.1. Wymagania techniczne
umozliwiajace korzystanie ze Strony Internetowej Zawartosc Strony Internetowej moze byc
przegladana przez Uzytkownikow, zarejestrowanych badz
nie. BESTCENA EU LLC moze swiadczyc niektore usługi za posrednictwem Strony Internetowej
wyłacznie wobec zarejestrowanych Uzytkownikow. W celu korzystania ze Strony Internetowej oraz
w szczegolnosci w celu przegladania dostepnych Produktow do wynajecia przedstawionych na
Stronie Internetowej i składania zamowien zawarcia Umow Najmu w odniesieniu do tych
Produktow, Uzytkownik powinien posłuzyc sie: (i) komputerem osobistym, tabletem, smartfonem
lub podobnym urzadzeniem połaczonym z Internetem i korzystajacym ze standardowej przegladarki
internetowej; (ii) aktywnym kontem emailowym; (iii) plikami cookies oraz wtyczkami Javascript
dozwolonymi w danej przegladarce internetowej. 2.2. Funkcje i uzytkowanie Strony Internetowej
(a) Strona Internetowa jest administrowana przez BESTCENA EU LLC, BESTCENA EU LLC w
ramach korzystania przez Uzytkownika ze Strony Internetowej swiadczy wobec niego nastepujace
usługi, na podstawie przedstawionych w tym dokumencie umow:
 przegladanie katalogu Produktow, w odniesieniu do ktorych BESTCENA EU LLC spodziewa
sie zawrzec Umowy Najmu (umowa zawarta na czas okreslony, zaczyna obowiazywac w
momencie rozpoczecia przegladania katalogu, przestaje zas w momencie zakonczenia
przegladania);
• 

utrzymanie Konta (umowa na czas nieokreslony);

•  składanie zamowien na zawarcie Umow Najmu [w zwiazku z błedem w wersji
anglojezycznej dalsza czesc podpunktu tłumacze domyslnie] (umowa zawarta na czas
okreslony niezbedny do wypełnienia i złozenia formularza zamowieniowego, wygasajaca w
momencie złozenia takiego zamowienia lub anulowania wypełnienia, a tym samym
anulowania złozenia formularza zamowieniowego);
• 

udostepnianie informacji w formie Newslettera (umowa zawarta na czas nieokreslony).

•  Uzytkownik jest uprawniony i zobowiazany do korzystania ze Strony Internetowej
zgodnie z jej przeznaczeniem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Ze Strony
Internetowej oraz usług swiadczonych jej uzytkownikom moze korzystac jedynie
Uzytkownik, ktory akceptuje OW Strony Internetowej, a w czasie korzystania z niej stosuje
sie do OW Strony Internetowej, jak rowniez do wszelkich innych wiazacych przepisow
prawa i dobrych obyczajow.
 BESTCENA EU LLC oraz iRTVAGD.pl, sa upowaznione do kontrolowania w dowolnym
momencie zgodnosci sposobu korzystania Uzytkownika ze Strony Internetowej z warunkami
zawartymi w OW Strony Internetowej;
 Korzystanie ze Strony Internetowej oraz usług opisanych powyzej w punkcie (a) jest bezpłatne
dla wszystkich Uzytkownikow.
 Uzytkownik zgadza sie i zobowiazuje sie do niewykorzystywania Strony Internetowej badz jej
zawartosci w celu osiagniecia własnych korzysci lub na korzysc innych jednostek, jak rowniez do

niezmieniania, nieblokowania, nieprzeciazania, niestwarzania zagrozen dla funkcjonowania Strony
Internetowej, nieomijania zabezpieczen, niewłamywania sie i niezakłocania w zaden inny sposob
działania Strony Internetowej, a w szczegolnosci nieingerowania w jej tresc i komponenty
techniczne. Kategorycznie zakazuje sie korzystania ze Strony Internetowej w jakichkolwiek innych
celach, niz te, dla ktorych została ona utworzona, w tym zwłaszcza spamowania, podejmowania
wszelkiego rodzaju działalnosci komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, propagandy politycznej
lub podobnych aktywnosci oraz wykorzystywania Strony Internetowej w jakikolwiek bezprawny
czy nieetyczny sposob, wprowadzania na Strone Internetowa tresci, ktore pozostaja lub mogłyby
pozostawac w konflikcie z prawem, OW Strony Internetowej, praktyka biznesowa lub zasadami
moralnymi.
 Jednoczesnie Uzytkownik zobowiazuje sie nie podejmowac działan zagrazajacych lub
bezposrednio szkodzacych reputacji BESTCENA EU LLC, iRTVAGD.pl, jak rowniez nie naruszac
oraz nie łamac technicznych zabezpieczen Strony Internetowej, nie pozyskiwac i nie
wykorzystywac informacji, na dostep do ktorych nie zezwala sie Uzytkownikowi, zwłaszcza
osobistych informacji o innych Uzytkownikach (takich jak loginy, hasła, dane kontaktowe etc.).
 iRTVAGD.pl i Bestcena EU w najszerszym dozwolonym prawnie zakresie nie ponosza
odpowiedzialnosci za wszelkie przerwy, w tym czasowa niedostepnosc lub czesciowa
niedostepnosc Strony Internetowej spowodowana przez siłe wyzsza badz wynikła z nielegalnych
działan osob trzecich, albo tez bedaca skutkiem niekompatybilnosci Strony Internetowej z
techniczna infrastruktura Uzytkownika. 2.3. Ograniczenie, zawieszenie lub anulowanie dostepu do
Strony Internetowej BESTCENA EU LLC ma prawo ograniczyc, zawiesic lub anulowac dostep
badz funkcje Strony Internetowej ze wzgledow zwiazanych z zarzadzaniem, naprawa, konserwacja
Strony Internetowej, nawet bez informowania i zgody Uzytkownika, w szczegolnosci (ale nie
tylko), gdy Uzytkownik badz osoby trzecie dopuszczaja sie naduzycia w stosunku do Strony
Internetowej lub sa podejrzani o naduzycie w stosunku do Strony internetowej, jak i w innych
przypadkach razacego łamania przez Uzytkownika zobowiazan wynikajacych z OW Strony
Internetowej lub przepisow prawnych. 2.4. Rejestracja Uzytkownikow
 Uzytkownicy moga korzystac z podstawowych funkcji Strony Internetowej (w szczegolnosci
przegladac katalog Produktow) bez rejestracji. Niektore funkcje Strony Internetowej sa jednak
obwarowane ograniczeniami i dostepne jedynie dla Uzytkownikow zarejestrowanych.
• 

Rejestracja Uzytkownika jest wymagana m.in. do składania zamowien na Produkty.

•  Niezarejestrowany Uzytkownik, by stac sie Uzytkownikiem zarejestrowanym,
zobowiazany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie
Internetowej oraz w szczegolnosci do zamieszczenia w formularzu rejestracyjnym pełnej,
dokładnej i zgodnej z prawda informacji i powiadamiania BESTCENA EU LLC o wszelkich
zmianach w swoich danych identyfikacyjnych w nim zawartych – pisemnie lub w takiej
formie, w jakiej dokonywał rejestracji; jesli tego nie uczyni, wiazace dla BESTCENA EU
LLC sa dane wprowadzone poczatkowo.
 Zarejestrowany Uzytkownik moze zalogowac sie na swoje Konto na Stronie Internetowej
wyłacznie poprzez link wysłany do Uzytkownika przez BESTCENA EU LLC po dokonaniu
rejestracji w mailu potwierdzajacym rejestracje i złozenie Zamowienia. 2.5. Oswiadczenia
uzytkownika w zwiazku z korzystaniem ze Strony Internetowej

 Uzytkownik ponosi pełna odpowiedzialnosc za wprowadzone i zapisane przezen na Stronie
Internetowej dane, ktore musza byc rzetelne, prawdziwe i nie moga stac w sprzecznosci z
jakimikolwiek przepisami prawa badz zasadami dobrych obyczajow.  Uzytkownik potwierdza,
ze w razie naruszenia OW Strony Internetowej, BESTCENA EU LLC ma prawo usunac tresc
danych wprowadzonych przez Uzytkownika, natychmiastowo przerwac i/lub całkowicie odmowic
swiadczenia usług oraz zablokowac dostep Uzytkownika do Strony
Internetowej poprzez zablokowanie dostepu do jego Konta, w zaleznosci od tego, jak powazne jest
naruszenie przez niego OW Strony Internetowej.
 Uzytkownik potwierdza, ze wszelkie dotyczace go dane (takie jak informacje i dane
wprowadzone
przez Uzytkownika na Strone Internetowa, wystawione Uzytkownikowi faktury, zamowienia
złozone przez Uzytkownika i inne tego rodzaju informacje) sa przechowywane przez
Administratora Strony Internetowej. Zaleca sie, by Uzytkownik sporzadził kopie zapasowa tychze
danych.
 Zarejestrowany Uzytkownik wyraza zgode na otrzymywanie od Bestceny na adres
elektroniczny podany przez Uzytkownika w formularzu rejestracyjnym informacji na temat usług
swiadczonych przez BESTCENA EU LLC lub iRTVAGD.pl, jak rowniez ogłoszen, powiadomien i
tresci biznesowych, w tym takze tego rodzaju ogłoszen powiadomien i tresci majacych charakter
promocyjny badz reklamowy. Uzytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofac swoja zgode
na powyzsze, co moze uczynic w zakładce „Preferencje” w Ustawieniach Konta Uzytkownika i/lub
poprzez telefoniczny albo osobisty kontakt z jednostka zajmujaca sie obsługa Klienta.
 Uzytkownik potwierdza, ze BESTCENA EU LLC zastrzega sobie prawo do zmiany w razie
potrzeby zawartosci Strony Internetowej, a takze wprowadzania zmian w zakresie Produktow
oferowanych na Stronie Internetowej, specyfikacji Produktow lub innych usług. Zmian takich moze
dokonywac bez uprzedniego powiadomienia Uzytkownika.
 Uzytkownik potwierdza, ze wszelkie komunikaty zwiazane ze Strona Internetowa przesyłane
droga elektroniczna, poprzez komunikatory internetowe lub za pomoca innego oprogramowania
badz urzadzenia, nie sa kodowane. 2.6. Oswiadczenia BESTCENA EU LLC
 BESTCENA EU LLC oswiadcza, ze tresci publikowane przez BESTCENA EU LLC lub
iRTVAGD.pl na Stronie Internetowej sa natury informacyjnej, niewiazacej, nie sa traktowane jako
rekomendacja lub oferta zawarcia umowy, o ile OW Strony Internetowej badz Umowa Najmu nie
wskazuja inaczej w danym przypadku i o ile specjalnie nie postanawia sie inaczej.
 BESTCENA EU LLC, jako jednostka swiadczaca usługi hostingowe zarejestrowanym
Uzytkownikom, w zwiazku z tresciami tworzonymi przez korzystajacych z hostingu lub danymi
wprowadzonymi na Strone Internetowa przez Zarejestrowanych Uzytkownikow, zasadniczo nie
ponosi odpowiedzialnosci za te tresci, o ile nie otrzymała wiarygodnej informacji, iz wspomniane
tresci naruszaja prawa osob trzecich lub sa z jakichkolwiek innych wzgledow niezgodne z prawem.
Otrzymawszy takie wiarygodne informacje, BESTCENA EU LLC bez zbednej zwłoki zablokuje
dostep do tresci, ktorych dotycza te wiarygodne informacje. 2.7. Procedura reklamacji

 Wszelkie reklamacje dotyczace jakichkolwiek usług swiadczonych przez BESTCENA EU LLC
za posrednictwem Strony Internetowej moga byc składane przez Uzytkownikow droga mailowa,
poprzez wysłanie wiadomosci na nastepujacy adres e-mail: biuro@irtvagd.pl
 W mailu kierowanym do BESTCENA EU LLC, zawierajacym reklamacje, Uzytkownik
powinien podac szczegołowe informacje, praktycznie jak najdokładniej przedstawiajace przedmiot
reklamacji, włacznie z rodzajem zajscia i data wystapienia przedmiotu reklamacji, a takze własne
dane kontaktowe.
 Reklamacje beda rozpatrywane przez iRTVAGD.pl w celu uproszczenia i przyspieszenia
procesu rozpatrywania reklamacji.

 Wszelkie reklamacje sa rozpatrywane bez zbednej zwłoki w przeciagu 14 dni od momentu ich
złozenia.
 BESTCENA EU LLC lub iRTVAGD.pl, udzieli Uzytkownikowi odpowiedzi na reklamacje
droga mailowa, w
wiadomosci wysłanej na adres elektroniczny wskazany przez Uzytkownika w reklamacji lub w inny
okreslony przez Uzytkownika sposob. 2.8. Zmiany OW Strony Internetowej
Niniejsze OW Strony Internetowej moga byc modyfikowane przez BESTCENA EU LLC. O
wszelkich tego rodzaju zmianach Uzytkownicy beda informowani w momencie ich wejscia w
zycie. Zmodyfikowane OW Strony
Internetowej sa wiazace dla Uzytkownika, ktory rozpoczał korzystanie z usług na zasadach
okreslonych w OW Strony Internetowej. Zmodyfikowane OW Strony Internetowej sa wiazace dla
Uzytkownika, ktory rozpoczał korzystanie z usług na zasadach okreslonych w poprzedniej wersji
OW Strony Internetowej wyłacznie, jesli Uzytkownik potwierdził akceptacje tych zmian poprzez
odpowiednia deklaracje w odnosnym formularzu na Stronie Internetowej. 2.9. Postanowienia
koncowe
 Jesli ktorekolwiek z postanowien zawartych w niniejszych OW Strony Internetowej zostanie
przez własciwy sad uznane za niewazne lub niewykonalne, wowczas OW Strony Internetowe, w
tym wszystkie inne warunki, zachowuja pełna moc i skutek, tak jakby niewazny badz niewykonalny
zapis nigdy nie został w nich zawarty.
 Niniejsze OW Strony Internetowej podlegaja Prawu Republiki Słowackiej. Wybor nadrzednego
prawa nie ogranicza ani w zaden sposob nie wyklucza praw Uzytkownika na podstawie artykułow
1-16e polskiej Ustawy o ochronie niektorych praw konsumentow oraz odpowiedzialnosci za szkode
wyrzadzona przez produkt niebezpieczny.
 Strony ktorejkolwiek z umow zawartych na warunkach okreslonych przez niniejsze OW Strony
Internetowej zobowiazuja sie do rozwiazywania wszelkich sporow w sposob polubowny, bez
wchodzenia na droge sadowa. Jesli takie rozstrzygniecie nie bedzie mozliwe, spor zostanie

skierowany do sadu własciwego dla jego rozstrzygniecia.


Download regulamin pdfregulamin pdf.pdf (PDF, 62.54 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file regulamin pdf.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000206300.
Report illicit content