KRS.pdf


Preview of PDF document krs.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


Strona 4 z 6

Identyfikator wydruku: RP/396367/5/20140609151123
3

18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE

4

18, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU

5

18, 14, Z, INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI

6

18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

7

64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

8

70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z
WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

9

70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

10

70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

11

73, 1, , REKLAMA

12

73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

13

74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

14

74, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

Rubryka 2 - Wzmianki o zło onych dokumentach
Rodzaj dokumentu

Nr kolejny w
polu

Data zło enia

Za okres od do

1.Wzmianka o zło eniu
rocznego sprawozdania
finansowego

1

24.03.2012

01.01.2011-31.12.2011

2

28.06.2013

01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

3.Wzmianka o zło eniu uchwały 1
lub postanowienia o
2
zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego

*****

01.01.2011-31.12.2011

*****

01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

4.Wzmianka o zło eniu
sprawozdania z działalności
podmiotu

1

*****

01.01.2011-31.12.2011

2

*****

01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji po ytku publicznego
Brak wpisów

Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności