Odp na pytania (PDF)
File information


Author: Acer

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 13/02/2015 at 18:22, from IP address 62.141.x.x. The current document download page has been viewed 1088 times.
File size: 327.6 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Rodzaje odpowiedzialności prawnej:
Karna
Cywilna
Administracyjna
Elementy odpowiedzialności:
podmiot ponoszący odpowiedzialność- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
zdarzenie lub stan rzeczy (najczęściej wywołany działaniem lub zaniechaniem podmiotu ponoszącego odpowiedzialność) podlegające
ujemnej kwalifikacji normatywnej np. szkoda w środowisku lub samo zagrożenie jej powstania, albo tylko naruszenie wymagań ochrony
środowiska,
zasada, na podstawie której przypisuje się to zdarzenie lub stan rzeczy podmiotowi ponoszącemu odpowiedzialność np. zasada winy,
zasada ryzyka, zasada bezprawności itd.
ujemne konsekwencje dotykające podmiot ponoszący odpowiedzialność (charakter osobisty lub majątkowy)
Odpowiedzialność cywilna
W sposób znacznie szerszy niż w dotychczasowej ustawie ogólnej[2] potraktowane zostały przepisy o odpowiedzialności cywilnej, w których
przede wszystkim uznano konieczność ochrony środowiska jako dobra wspólnego. Dla realizacji tego założenia ustanowiono roszczenie o
zaprzestanie bezprawnej działalności powodującej zagrożenie lub naruszenie środowiska[3], z którym może wystąpić Skarb Państwa,
jednostki samorządu terytorialnego, a także fundacja lub stowarzyszenie, których podstawowym zadaniem statutowym jest ochrona
środowiska. Ochronie środowiska jako dobra wspólnego powinno także służyć roszczenie o zwrot nakładów poczynionych w związku z
naprawieniem szkody we środowisku przez podmiot, który tej szkody nie wyrządził[4]. Wysokość takiego roszczenia ograniczona została do
poniesionych uzasadnionych kosztów przywrócenia stanu poprzedniego. Przyznano także szczególne uprawnienie organizacjom
ekologicznym, które mogą występować do sądu z roszczeniem[5] o zaprzestanie reklamy lub innego rodzaju promocji towaru lub usługi,
jeśli reklama ta lub inny rodzaj promocji sprzeczne są z art. 80 P.o.ś. Zgodnie z tym przepisem reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub
usługi nie powinny zawierać treści propagujących model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
a w szczególności wykorzystywać obrazu dzikiej przyrody do promowania produktów i usług negatywnie wpływających na środowisko
przyrodnicze.
W pewnym zakresie ustawa modyfikuje klasyczne instrumenty odpowiedzialności cywilnej, dokonano bowiem poszerzenia
odpowiedzialności na zasadach określanych w art. 435 k.c. (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody spowodowane ruchem zakładu
lub przedsiębiorstwa funkcjonującego z wykorzystaniem sił przyrody). Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy[6], jeśli szkodę wyrządził
zakład, na terenie którego znajdują się substancje niebezpieczne grożące powstaniem poważnej awarii przemysłowej, to zakład ten
odpowiada bez względu na to, czy jest wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody. Ustawa potwierdza znaną już od dawna w doktrynie i
orzecznictwie zasadę, zgodnie z którą odpowiedzialności za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko nie wyłącza okoliczność, że
działalność będąca przyczyną powstania szkód jest prowadzona na podstawie decyzji i w jej granicach.
Odpowiedzialność karna
Przepisy o odpowiedzialności karnej mają charakter stosunkowo szczegółowy, związane są z sankcjonowaniem niedotrzymania szeregu
wymagań wynikających z ustawy. Czyny naruszające te wymagania traktowane są z reguły jako wykroczenia. Projekt nie wprowadza
natomiast zmian do ogólnych zasad odpowiedzialności za przestępstwa wobec środowiska, egzekwowanej na podstawie odpowiednich
przepi-sów kodeksu karnego.
Odpowiedzialność administracyjna
Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej i karnej podmiot korzystający ze środowiska w sposób wpływający szkodliwie na środowisko
ponosić będzie nadal odpowiedzialność administracyjną, rozumianą jako odpowiedzialność egzekwowana przez organy administracji
poprzez odpowiednie decyzje administracyjne. Podstawowymi dla ustawy P.o.ś. instrumentami odpowiedzialności administracyjnej są decyzja zobowiązująca dany podmiot do ograniczenia oddziaływania na środowisko i przywrócenia go do stanu poprzedniego oraz decyzja
o wstrzymaniu działalności prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska albo osobę fizyczną lub o wstrzymaniu ruchu instalacji.

Organy administracji publicznej pełnią różnorodne funkcje i zadania w zakresie ochrony środowiska. Zadania i funkcje te można podzielić na
trzy grupy. Po pierwsze, organy administracji publicznej wykonują zadania organizatorskie. Oznacza to, iż podejmują one czynności, które
mają bezpośredni wpływ na stan środowiska, chronią środowisko przed naruszeniami przez podmioty korzystające ze środowiska. Ta grupa
obowiązków spoczywa głównie na samorządzie gminy i jego organach. Po drugie do zadań organów administracji publicznej zalicza się
zadania, które polegają na kształtowaniu sytuacji prawnej podmiotów korzystających ze środowiska (wydawanie decyzji, pozwoleń,
ustalanie obowiązków korzystających ze środowiska, wyznaczanie granic legalnego korzystania ze środowiska itp.). Po trzecie organy
administracji publicznej wykonują zadania kontrolne i nadzorcze. Zadania te polegają m.in. na badaniu stanu środowiska, jak również na
kontrolowaniu przestrzegania wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska obowiązków ciążących na podmiotach korzystających
ze środowiska. I tak, marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i
stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Natomiast organy kontrolujące, wykonując
kontrolę, są uprawniony m.in. do: wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu
lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren, przeprowadzania badań
lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania
osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, jak również do żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich
danych mających związek z problematyką kontroli.


Download Odp na pytaniaOdp na pytania.pdf (PDF, 327.6 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Odp na pytania.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000209339.
Report illicit content