plur 7 8.pdf


Preview of PDF document plur-7-8.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Text preview


Ecstasy
POVIJEST

Povijest danas sveprisutnog ecstasyja poèinje
sasvim nezamjetno negdje u Darmstadtu, Njemaèka,
1912. godine. Tada je u farmaceutskoj kompaniji
Merck sintetiziran MDMA, kao još jedan proizvod
tvornice koja je svijetu veæ dala morfij i kokain.
Patentiran je dvije godine kasnije, a bio je predviðen
samo kao kemikalija za proizvodnju drugih lijekova,
ne kao anoreksik, kao što se obièno prièa. Na njega
se vrlo brzo zaboravlja, sve do nakon 2. svjetskog
rata, kada ga uz mnoge druge droge testira vojska
za moguæu uporabu tijekom hladnog rata. Zakljuèuju
da je nekoristan, pa se ponovo zaboravlja sve do
sredine šezdesetih, kada ga u svom privatnom
laboratoriju sintetizira Alexander Shulgin.
Taj kemièar, koji æe postati poznat po MDMA, zbog
svog interesa za psihodeliène droge odlazi iz
komercijalne farmacije, i tridesetak godina u svom
“alkemièarskom brlogu” radi na beskrajnom nizu
mind-altering droga. Vjerovao je da farmakološka
istraživanja mogu proizvesti sredstva koja æe pomoæi
proširenju ljudske percepcije, i smatrao je besko-

3D model molekule MDMA. “Roðaci”
MDEA i MDA dobivaju se dodavanjem
odnosno oduzimanjem jedne metilne
skupine. Kao i obièno, za sve
nejasnoæe preporuèamo da
konzultirate bilježnicu iz kemije.


risnim da
svoje “materijale” testira na
životinjama. Zato je oko sebe okupio krug prijatelja
i poznanika, koji su bili voljni pomoæi mu: grupica
prijatelja okupila bi se u kuæi, donijeli bi hranu, piæe,
vreæe za spavanje i eksperiment je mogao poèeti.
Nakon svakog okupljanja svi su morali podnijeti
izvještaj s detaljnim opisima efekata droge.
Shulgin je MDMA sintetizirao 1965, ali probao
ga je tek 1967. Bez obzira na svoje bogato iskustvo
sa raznim psihodelicima, bio je zapanjen osjeæajem:
“Bilo je razlièito od svega što sam prije probao. Nije
bio psihodelik u vizualnom ili interpretativnom smislu,
ali lakoæa i toplina psihodelika bila je prisutna i sasvim
izvanredna.” Kada ga je pokazao svom prijatelju,
psihologu, droga se proširila, zbog svog navodnog
terapeutskog potencijala. Poèela se koristiti u
psihoterapiji kao pomoæ kod post-traumatskih stanja,
fobija, neuroza, ovisnosti, ili braènih teškoæa, a mnogi
su pacijenti smatrali da im je MDMA pomogao,
olakšavajuæi im njihovu bolest ili poveæavajuæi
njihovo samopouzdanje.
Svi koji su u to vrijeme koristili MDMA prešutno
su se slagali da njegova uporaba mora ostati
skrivena, smatrajuæi to iskustvo elitistièkom
privilegijom, ali tajnost nije mogla potrajati. Upuæeni
su bili oduševljeni, i vijest se poèela nezaustavljivo
širiti: od njihovih prijatelja, prijatelja njihovih
prijatelja... Krajem sedamdesetih stvorilo se malo

tržište MDMA, koji se prodavao s uputama (kako istoj “obitelji” droga uz njega nalaze se izmeðu
izvuæi najviše iz “tripa”, što piti, jesti, kako smanjiti ostalih i MDA (metil-dioksi-amfetamin), MDE i
zdravstvene rizike), a dileri su smislili novo ime: ec- MDEA (metil-dioksi-etil-amfetamin), koji su èesto
stasy, tvrdeæi da æe se bolje prodavati nego sa sastojak tableta prodavanih kao ecstasy.
Treba posebno napomenuti da se kao ecstasy u
imenom “empathy” (efekt doživljavanja neèijih
osjeæaja kao svojih vlastitih, koji zapravo izaziva tabletama danas èesto podmeæu i razne druge tvari:
DXM, efedrin, amfetamin, kofein ili PMA.
MDMA).
Osamdesetih ecstasy stiže u prve klubove i gaybarove, propagira se kao plesna droga, uz prateæu
DOZIRANJE I TESTOVI
euforiju u raznim èasopisima. MDMA postaje
Uobièajena oralna doza MDMA je izmeðu 80 i
ilegalan u SAD-u 1985, a odmah potom se 150 mg, odnosno oko 2 mg po kilogramu mase
demonizira, tvrdeæi da izaziva ošteæenja mozga, tijela konzumenta. Tablete ecstasyja jako se
Parkinsovu bolest, uništava kièmenu
razlikuju po kolièini MDMA, a sadrže
tekuæinu itd. S druge strane
èesto i druge droge (ili èak tvari bez
pojavljuju se pisma potpore, koje
ikakvog uèinka). Nakon konzumiranja
potpisuju psiholozi, istraživaèi,
MDMA se može detektirati u urinu 1odvjetnici, u kojima se traži
3 dana (jedno uzimanje) odnosno 3-5
preispitivanje kriminalizacije, a ecdana (uèestalo uzimanje).
stasy postaje prva droga s vlastitim
DJELOVANJE
odvjetnièkim zastupništvom.
Nakon uzimanja MDMA djelovanje
U Europi MDMA se pojavljuje u
poèinje za oko 20-40 minuta, dok se
osamdesetima, a njegova upotreba
vrhunac (“špica”) dostiže za 60-90
vezana je uz klubove, gdje se koristi
minuta. Efekti traju 2-4 sata, a
kao rekreativna plesna droga.
ukljuèuju osjeæaj savršenog sklada i
Krajem osamdesetih postaje Dr.Alexander
zadovoljstva, osjeæaj pripadanja,
ilegalan. U Velikoj Britaniji to se Shulgin - ponovni
blizine i ljubavi prema drugima (“loved
dogodilo veæ 1977, kada je jedan
otkrivatelj ecstasyja
up”). Poveæava se želja za
kemièar otkriven u proizvodnji sliène
supstance. Tada kao mjera predostrožnosti svi komunikacijom i dodirom, tjelesna energija, èesta
derivati te tvari postaju ilegalni, meðu njima i je želja za plesanjem (uz intenzivniju percepciju
glazbe i intenzivirana ostala osjetila - miris, okus).
MDMA.
Danas je ecstasy droga èija je rekreativna Nakon spuštanja uèinci droge osjeæaju se još neko
uporaba gotovo svugdje u porastu. Nakon što se vrijeme, obièno 3-24 sata, i vrlo su razlièiti: neke
dugo vremena smatralo da ne postoji nikakva ljude hvata neuobièajena depresija, dok su drugi
primjena MDMA u medicini, trenutno se vrše neuobièajeno dobro raspoloženi. Tjelesna
istraživanja o njegovu korištenju pri lijeèenju iscrpljenost je takoðer vrlo èesta posljedica.
Fizièki efekti su gubitak apetita, poveæani puls i
PTSP-a.
krvni tlak, uznemirenost, nervoza i drhtanje,
promjene u regulaciji tjelesne temperature. Neki
KEMIJA
MDMA ( 3,4-metil-dioksi-metamfetamin) je od negativnih uèinaka su: nenamjeravana ili
sintetièki spoj, derivat amfetamina, i u svojoj neprikladna emotivna veza, grèenje èeljusti, teška
osnovnoj formi to je bijeli kristalni prah, iako se koncentracija, zbunjenost, teškoæe pri erekciji ili
najèešæe pojavljuje u obliku kapsula ili tableta. U postizanju orgazma, poveæana tjelesna