PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactTHÔNG TIN CĂN HỘ .pdf


Original filename: THÔNG TIN CĂN HỘ.PDF

This PDF 1.7 document has been generated by Adobe InDesign CS5 (7.0) / Adobe PDF Library 9.9, and has been sent on pdf-archive.com on 24/03/2015 at 08:33, from IP address 116.118.x.x. The current document download page has been viewed 548 times.
File size: 7.7 MB (45 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


KHANG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG NAM
KHANG NAM REAL ESTATE INVESTMENT J.S.C

4

Hoà bôi treân khoâng
(Ñang nhaän ñaët choã)

VEÀ DÖÏ AÙN
Giao nhaø Thaùng 6/2012
Terra Rosa – Luxury Condominiums toïa laïc trong khu phöùc hôïp cao taàng
13E Phong Phuù – maët tieàn ñaïi loä Nguyeãn Vaên Linh, thuoäc khu ñoâ thò Nam
Saøi Goøn soâi ñoäng vaø ñang phaùt trieån maïnh meõ.
Terra Rosa – Luxury Condominiums ñöôïc toái öu hoùa thieát keá nhaèm mang
laïi söï thoâng thoaùng vaø aùnh saùng ñeán töøng goùc phoøng trong caên hoä. Keát hôïp
vôùi moät khoâng gian soáng hoaøn myõ cuøng vôùi caùc tieän nghi cao caáp ñaõ laøm
neân moät phong caùch soáng tuyeät vôøi baäc nhaát Vieät Nam vaø chæ coù taïi Terra
Rosa – Luxury Condominiums.

Hoà bôi ngay trong caên hoä.
Caên hoä thoâng taàng (Ñang chaøo baùn)

Terra Rosa – Luxury Condominiums - moät tuyeät taùc kieán truùc ñöông ñaïi,
laø thaønh quaû taâm huyeát cuûa Mr. Davasligil, Kieán truùc sö – Giaùo sö Ñaïi Hoïc
bang California, USA cuøng toaøn theå nhaân vieân coâng ty F.A.D (USA) vaø chuû
ñaàu tö – Coâng ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Ñòa OÁc Khang Nam.
Toång quan döï aùn Terra Rosa


Quy moâ khu ñaát
: 26.000 m2
Dieän tích ñaát xaây döïng : 6.409,6 m2
Dieän tích saøn xaây döïng : 145.563,4 m2
Chieàu cao coâng trình : 90 m
Soá taàng moãi block
: 4 block 25 taàng, 2 block 20 taàng
Soá block
: 6 block
Toång soá caên hoä
: 990 caên
Toång voán ñaàu tö
: 1.800 tyû

5

6

Sô Ñoà

Toaøn Khu

Chợ Bến Thành

Sô Ñoà

Trường Quốc tế
Canada

Ñöôøng Ñi

7

8

Block B3-B4

9

10

Block B1-B2

11

12

Block C

13

Terra Rosa xây dựng tất cả các tiện ích nhằm
mang lại một cuộc sống hoàn mỹ cho cư dân
nơi đây.

16

Hoà Bôi

Treân Khoâng

Hoà bôi ñöôïc xaây treân maùi cuûa toøa nhaø Terra Rosa, ñaëc bieät
laø hoà bôi naøy coù ñoä cao 80m so vôùi maët ñöôøng, vaø maët nöôùc
cuûa hoà bôi ñöôïc thieát keá gioáng nhö moät beå traøn chaïy daøi
tieáp giaùp ñeán ñöôøng chaân trôøi.
Thoaït nhìn baïn coù theå caûm thaáy beå bôi naøy khaù nguy hieåm
vì khoâng coù vaùch chaén. Tuy nhieân, caùc kyõ sö xaây döïng phaàn
maùng höùng nöôùc traøn haøng raøo an toaøn vöõng chaéc roäng
chöøng 1,2 m thaáp hôn thaønh beå nhaèm taïo caûm giaùc aûo veà
söï maïo hieåm. Vì vaäy baïn coù theå yeân taâm thö giaõn vaø ngaém
nhìn toaøn boä caûnh quan xinh ñeïp cuûa Saøi Goøn.
Thuù vò hôn laø ñöôïc ñaém mình trong laøn nöôùc maùt röôïi, giöõa
khoâng gian trong laønh naèm löng chöøng trôøi laø nhöõng traûi
nghieäm maø baïn khoâng theå tìm thaáy ôû baát cöù nôi naøo ôû Vieät
Nam ngoaïi tröø taïi Terra Rosa.

17


Related documents


th ng tin c n h
20deucanbietkhilaioto
b tr khu v c quan tr ng trong ph ng b p
khang sinh co ban
found in mount sophia which1455
flc luxury hotel samson


Related keywords