PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactFIS kalendarz onet .pdfOriginal filename: FIS_kalendarz_onet.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 02/04/2015 at 09:39, from IP address 95.49.x.x. The current document download page has been viewed 681 times.
File size: 538 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


2.04.2015

FIS podał wstępny kalendarz na sezon 2015/2016 w skokach narciarskich ­ Sport

sport

Sport › Zimowe › Skoki narciarskie

Szukaj

Obserwuj

dzisiaj 06:51

4478

FIS podał wstępny kalendarz na sezon 2015/2016 w
skokach narciarskich
Obserwuj

176

Od za​
koń​
cze​
nia ostat​
niej edy​
cji Pu​
cha​
ru Świa​
ta w sko​
kach nar​
ciar​
skich mi​
nę​
ło pół​
to​
ra ty​
go​
dnia, a mię​
dzy​
na​
ro​
do​
wa fe​
de​
ra​
cja nar​
ciar​
ska (FIS) już myśli o nowym se​
zo​
nie. FIS opu​
bli​
ko​
wał wstęp​
ne ka​
len​
da​
rze Let​
nie​
go Grand Prix
i Pu​
cha​
ru Świa​
ta męż​
czyzn i ko​
biet na sezon 2015/2016. Szy​
ku​
ją się ko​
lej​
ne za​
wo​
dy w Pol​
sce, na skocz​
ni w
Szczyr​
ku - czy​
ta​
my na skijumping.​
pl.
Udostępnij
97

Skomentuj
8

Komentarze

44

Foto: PAP

Kamil Stoch

Po​
dob​
nie jak pod​
czas ubie​
gło​
rocz​
nej edy​
cji, in​
au​
gu​
ra​
cja Let​
nie​
go Grand Prix 2015 zo​
sta​
ła za​
pla​
no​
wa​
na na skocz​
ni im. Adama Ma​
ły​
sza
w Wiśle. 18 lipca za​
wod​
ni​
cy roz​
pocz​
ną letni cykl wie​
czor​
nym kon​
kur​
sem dru​
ży​
no​
wym. Dzień póź​
niej od​
bę​
dzie się pierw​
sza ry​
wa​
li​
za​
cja
in​
dy​
wi​
du​
al​
na. Ty​
dzień póź​
niej naj​
lep​
si skocz​
ko​
wie świa​
ta za​
wi​
ta​
ją także do Za​
ko​
pa​
ne​
go (24-25 lipca). Na Wiel​
kiej Kro​
kwi za​
pla​
no​
wa​
no
dwa kon​
kur​
sy in​
dy​
wi​
du​
al​
ne.
Stoch: Czuję, jakbym śnił. I nie chcę się przebudzić

http://eurosport.onet.pl/zimowe/skoki­narciarskie/fis­podal­wstepny­kalendarz­na­sezon­2015­2016­w­skokach­narciarskich/5sv8wg

1/3

2.04.2015

FIS podał wstępny kalendarz na sezon 2015/2016 w skokach narciarskich ­ Sport

Ko​
lej​
ne trzy week​
en​
dy LGP 2015 to ry​
wa​
li​
za​
cja na skocz​
niach eu​
ro​
pej​
skich. Naj​
pierw za​
wod​
ni​
cy za​
wi​
ta​
ją do Fren​
sta​
tu nad Ra​
dho​
stem
(1-2 sierp​
nia), na​
stęp​
nie przy​
bę​
dą do Klin​
gen​
thal (5 sierp​
nia) i Hin​
te​
rzar​
ten (8-9 sierp​
nia, kon​
kurs dru​
ży​
no​
wy i in​
dy​
wi​
du​
al​
ny). Ko​
lej​
ny​
mi
eta​
pa​
mi cyklu będą tra​
dy​
cyj​
nie obiek​
ty w Co​
ur​
che​
vel (14 sierp​
nia) i Ein​
sie​
deln (16 sierp​
nia).
Z koń​
cem sierp​
nia roz​
pocz​
nie się po​
za​
eu​
ro​
pej​
ska część cyklu, kiedy to za​
wod​
ni​
cy będą ry​
wa​
li​
zo​
wa​
li na nor​
mal​
nej skocz​
ni w Lake Pla​
cid
(29-30 sierp​
nia). W ko​
lej​
nych ty​
go​
dniach kon​
kur​
sy LGP 2015 będą roz​
gry​
wa​
ne w Ha​
ku​
bie (4-5 wrze​
śnia), Ał​
ma​
tach (12-13 wrze​
śnia) i
Niż​
nym Ta​
gi​
le (19-20 wrze​
śnia).
Na za​
koń​
cze​
nie zma​
gań ry​
wa​
li​
za​
cja po​
wró​
ci do Eu​
ro​
py. Na 24 wrze​
śnia za​
pla​
no​
wa​
no kon​
kurs w Ku​
opio, zaś dwa dni póź​
niej skocz​
ko​
wie będą star​
to​
wa​
li na skocz​
ni Midt​
stu​
bak​
ken w Oslo. Wiel​
ki finał cyklu od​
bę​
dzie się 4 paź​
dzier​
ni​
ka w au​
striac​
kim Hin​
zen​
bach.
Wraz z męż​
czy​
zna​
mi po​
dró​
żo​
wać będą także panie. Za​
wo​
dy Let​
nie​
go Grand Prix ko​
biet 2015 zo​
sta​
ły za​
pla​
no​
wa​
ne we Fren​
sta​
cie, Hin​
te​
rzar​
ten (gdzie za​
pla​
no​
wa​
no także kon​
kurs dru​
ży​
no​
wy), Co​
ur​
che​
vel, Lake Pla​
cid, Ał​
ma​
tach, Niż​
nym Ta​
gi​
le, Oslo i Hin​
zen​
bach.
Duże zmia​
ny na​
stą​
pi​
ły w ka​
len​
da​
rzu Pu​
cha​
ru Świa​
ta. In​
au​
gu​
ra​
cja cyklu zo​
sta​
ła za​
pla​
no​
wa​
na w ame​
ry​
kań​
skim Park City. 14 li​
sto​
pa​
da za​
wod​
ni​
cy wy​
star​
tu​
ją w kon​
kur​
sie dru​
ży​
no​
wym, zaś dzień póź​
niej od​
bę​
dą się za​
wo​
dy in​
dy​
wi​
du​
al​
ne. Ty​
dzień póź​
niej za​
wod​
ni​
cy będą ry​
wa​
li​
zo​
wa​
li w ka​
na​
dyj​
skim Whi​
stler (21-22 li​
sto​
pa​
da). Do ter​
mi​
na​
rza walki o Krysz​
ta​
ło​
wą Kulę po​
wró​
ci​
ła także Ha​
ku​
ba (25 li​
sto​
pa​
da),
która po​
przed​
ni ry​
wa​
li​
za​
cję na Oku​
ray​
amie w Sap​
po​
ro (28-29 li​
sto​
pa​
da, pierw​
szy kon​
kurs - dru​
ży​
no​
wy). Na​
stęp​
nie Pu​
char Świa​
ta po raz
pierw​
szy za​
go​
ści w Ka​
zach​
sta​
nie. W dniach 5-6 grud​
nia naj​
lep​
si skocz​
ko​
wie na​
sze​
go globu będą star​
to​
wać w Ał​
ma​
tach.
Po czte​
ro​
ty​
go​
dnio​
wej po​
dró​
ży po świe​
cie pu​
cha​
ro​
wa ka​
ru​
ze​
la przy​
bę​
dzie do Eu​
ro​
py. Pierw​
sze za​
wo​
dy na Sta​
rym Kon​
ty​
nen​
cie zo​
sta​

ro​
ze​
gra​
ne w Ti​
ti​
see-Neu​
stadt (12-13 grud​
nia) i En​
gel​
ber​
gu (19-20 grud​
nia). Po prze​
rwie zwią​
za​
nej ze świę​
ta​
mi Bo​
że​
go Na​
ro​
dze​
nia skocz​
ko​
wie wezmą tra​
dy​
cyj​
nie udział w Tur​
nie​
ju Czte​
rech Skocz​
ni. Pierw​
szy kon​
kurs 64. edy​
cji TCS od​
bę​
dzie się 29 grud​
nia w Obe​
rst​
dor​
fie.
Na​
stęp​
nie, jak co roku, ry​
wa​
li​
za​
cja prze​
nie​
sie się do Gar​
misch-Par​
ten​
kir​
chen (1 stycz​
nia) i Inns​
bruc​
ka (3 stycz​
nia). Finał od​
bę​
dzie się w
dniu świę​
ta Trzech Króli w Bi​
scho​
fsho​
fen. Za​
wod​
ni​
cy nie będą jed​
nak mieli czasu na od​
po​
czy​
nek. Krót​
ko po tur​
nie​
ju za​
pla​
no​
wa​
ne zo​
sta​
ły dru​
ży​
no​
we i in​
dy​
wi​
du​
al​
ne za​
wo​
dy w Li​
ber​
cu (9-10 stycz​
nia).
Ty​
dzień póź​
niej za​
wod​
ni​
cy wezmą udział w głów​
nej im​
pre​
zie se​
zo​
nu. Na ma​
mu​
cim obiek​
cie Kulm w Tau​
plitz/Bad Mit​
tern​
dorf ro​
ze​
gra​
ne
zo​
sta​
ną mi​
strzo​
stwa świa​
ta w lo​
tach nar​
ciar​
skich. W dniach 15-16 stycz​
nia od​
bę​
dzie się czte​
ro​
se​
ryj​
ny kon​
kurs in​
dy​
wi​
du​
al​
ny. 17 stycz​
nia
skocz​
ko​
wie wezmą udział w za​
wo​
dach dru​
ży​
no​
wych.
Po mi​
strzo​
stwach świa​
ta za​
wo​
dy Pu​
cha​
ru Świa​
ta za​
wi​
ta​
ją do Pol​
ski. W pią​
tek, 22 stycz​
nia ro​
ze​
gra​
ny zo​
sta​
nie pre​
mie​
ro​
wy kon​
kurs tego
cyklu na skocz​
ni Ska​
li​
te w Szczyr​
ku. Dzień póź​
niej za​
wod​
ni​
cy będą ry​
wa​
li​
zo​
wać na skocz​
ni im. Adama Ma​
ły​
sza w Wiśle. To jed​
nak nie ko​
niec pol​
skich za​
wo​
dów. Po ko​
lej​
nych week​
en​
dach cyklu za​
pla​
no​
wa​
nych w Wil​
lin​
gen (30-31 stycz​
nia) i na ma​
mu​
ciej skocz​
ni w Vi​
ker​
sund
(6-7 lu​
te​
go), pu​
cha​
ro​
wa ka​
ru​
ze​
la za​
wi​
ta pod Tatry. W dniach 13-14 lu​
te​
go na Wiel​
kiej Kro​
kwi ro​
ze​
gra​
ne zo​
sta​
ną dwa kon​
kur​
sy in​
dy​
wi​
du​
al​
ne.
Wy​
jąt​
ko​
wo wcze​
śnie, bo jesz​
cze w lutym za​
wod​
ni​
cy wezmą udział w za​
wo​
dach na nor​
we​
skich skocz​
niach w Tron​
dhe​
im (19 lu​
te​
go) i Oslo
(21 lu​
te​
go). W ko​
lej​
nym ty​
go​
dniu Pu​
char Świa​
ta męż​
czyzn po raz pierw​
szy od​
wie​
dzi Ru​
mu​
nię. Skocz​
ko​
wie będą ry​
wa​
li​
zo​
wać na nor​
mal​
nym obiek​
cie w Ra​
sno​
vie (27-28 lu​
te​
go).
Z po​
cząt​
kiem marca Pu​
char Świa​
ta za​
wi​
ta do Fin​
lan​
dii. W dniach 5-6 marca od​
bę​
dzie się dru​
ży​
no​
wy i in​
dy​
wi​
du​
al​
ny kon​
kurs w Lahti. Dla
za​
wod​
ni​
ków bę​
dzie to jed​
no​
cze​
śnie re​
ko​
ne​
sans przed mi​
strzo​
stwa​
mi świa​
ta w 2017 roku. Trzy dni póź​
niej skocz​
ko​
wie wy​
stą​
pią jesz​
cze
w za​
wo​
dach na skocz​
ni Ruka w Ku​
usa​
mo. Na​
stęp​
nie ry​
wa​
li​
za​
cja prze​
nie​
sie się na ma​
mu​
ci obiekt w nie​
miec​
kim Obe​
rst​
dor​
fie (12-13
marca, pierw​
sze za​
wo​
dy - dru​
ży​
no​
we).
Ko​
lej​
ną no​
wo​
ścią w Pu​
cha​
rze Świa​
ta bę​
dzie nowy cykl, ro​
bo​
czo na​
zwa​
ny "Tur​
nie​
jem Ro​
syj​
skim". Pierw​
szy z trzech kon​
kur​
sów zo​
sta​
nie
ro​
ze​
gra​
ny 16 marca na skocz​
ni w Niż​
nym Ta​
gi​
le. Dwa dni póź​
niej za​
wod​
ni​
ków czeka ry​
wa​
li​
za​
cja w Czaj​
kow​
skim, zaś za​
koń​
cze​
nie tur​
nie​
ju od​
bę​
dzie się 20 marca na olim​
pij​
skim obiek​
cie w Kra​
snej Po​
la​
nie koło Soczi.
http://eurosport.onet.pl/zimowe/skoki­narciarskie/fis­podal­wstepny­kalendarz­na­sezon­2015­2016­w­skokach­narciarskich/5sv8wg

2/3

2.04.2015

FIS podał wstępny kalendarz na sezon 2015/2016 w skokach narciarskich ­ Sport

Wiel​
ki finał Pu​
cha​
ru Świa​
ta za​
pla​
no​
wa​
no tra​
dy​
cyj​
nie na ma​
mu​
ciej skocz​
ni w sło​
weń​
skiej Pla​
ni​
cy. Na Le​
tal​
ni​
cy (25-27 marca) od​
bę​
dzie
się kon​
kurs in​
dy​
wi​
du​
al​
ny, dru​
ży​
no​
wy i wiel​
ki finał z udzia​
łem naj​
lep​
szych trzy​
dzie​
stu za​
wod​
ni​
ków se​
zo​
nu.
Kamil Stoch: ten medal jest wymodlony

Poleć

Udostępnij
97

Polub Onet Sport
8

Lubię to!

378 tys.

Tematy: FIS

Archiwum serwisu  | © 2015 Grupa Onet.pl S.A. ­ Developed by DreamLab

http://eurosport.onet.pl/zimowe/skoki­narciarskie/fis­podal­wstepny­kalendarz­na­sezon­2015­2016­w­skokach­narciarskich/5sv8wg

3/3


FIS_kalendarz_onet.pdf - page 1/3
FIS_kalendarz_onet.pdf - page 2/3
FIS_kalendarz_onet.pdf - page 3/3

Related documents


fis kalendarz onet
regulamin z ote usta 2016
marketing
marketing 1
brd
serial opowie podrcznej s01e01 lektor pl cda


Related keywords