PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUPERKOSZYK.PL .pdfOriginal filename: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUPERKOSZYK.PL.pdf
Author: Rafał Walczak

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 08/04/2015 at 13:09, from IP address 31.182.x.x. The current document download page has been viewed 480 times.
File size: 151 KB (9 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


REGULAMIN SKLEPU
INTERNETOWEGO http://www.superkoszyk.pl
ADELAIDA GRYGIEŃĆ spółka jawna z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ul. Waryńskiego 26,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000213682, NIP 844-213-65-97, REGON: 791068703, adres mailowy: sklep@superkoszyk.pl,
telefon: 800 700 755, fax 87 563 00 07, wprowadza niniejszy regulamin sklepu internetowego
prowadzonego pod adresem http://superkoszyk.pl zwany dalej Regulaminem.

Postanowienia ogólne:
§1.
Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sprzedający – ADELAIDA GRYGIEŃĆ spółka jawna z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ul.
Waryńskiego 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd
Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000213682, NIP 844-213-65-97, REGON: 791068703, adres mailowy: sklep@superkoszyk.pl,
telefon 800 700 755, fax 87 563 00 07
2. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z Regulaminem.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Strony Internetowe – strona http://superkoszyk.pl, www.facebook.com/superkoszyk, a
także www.mobi.superkoszyk.pl
5. Bezpłatna Infolinia – numer telefonu 0 800 700 755
6. Płatna Infolinia – numer telefonu 87 563 00 07 (zgodnie z pakietem taryf dostawcy usług, z
którego korzysta Kupujący)
7. Komunikator – komunikator GG numer 4572382
8. Użytkownik– podmiot zakładający oraz posiadający indywidualne Konto.
9. Konto – konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) oraz hasłem zakładane przez
Użytkownika w czasie rejestracji.
10.
Usługi prowadzenia Konta – nieodpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego drogą
elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.
11.
Umowa prowadzenia konta – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem,
na mocy której Sprzedający świadczy Użytkownikowi Usługę prowadzenia konta.
12.

Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej.

13.
Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z wzorem
zamieszczonym na Stronie Internetowej, za pośrednictwem Bezpłatnej Infolinii, Płatnej Infolinii
lub Komunikatora.
14.
Rejestracja Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego Zamówienie
wpłynęło i zostało zarejestrowane.
15.
Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego
zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę , koszty wysyłki,
dodatkowe koszty Zamówienia.

16.
Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego w chwili
umieszczania przez Sprzedającego informacji o Towarze na Stronie internetowej.

§ 2.
Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a
Kupującym na podstawie złożonego Zamówienia i jest Kupującemu doręczany w formie
elektronicznej wraz z Rejestracją Zamówienia. Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin
poprzez zaznaczenie „Akceptuję warunki Regulaminu” przed złożeniem Zamówienia.

Umowa prowadzenia Konta:
§ 3.
1. Celem złożenia Zamówienia Kupujący może skorzystać z Usługi prowadzenia Konta.
2. W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego
formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej.
3. Z chwilą aktywacji Konta (pierwszego logowania) dochodzi do zawarcia Umowy prowadzenia
Konta.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia konta, w każdym czasie. W
celu rozwiązania Umowy prowadzenia konta Użytkownik powinien dokonać dezaktywacji Konta
poprzez usunięcie Konta w profilu Kupującego.
5. Sprzedającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia konta w następujących
przypadku ujawnienia przez Sprzedającego okoliczności podania przez Użytkownika
nieprawdziwych danych lub podejmowania przez Użytkownika w ramach korzystania z Konta
działań sprzecznych z prawem.
6. Z chwilą dezaktywacji Konta dochodzi do rozwiązania Umowy prowadzenia konta.

Zamówienia:
§ 4.
1. Zamówienie składa się za pośrednictwem Strony Internetowej (za pośrednictwem Konta lub bez
konieczności rejestracji), Bezpłatnej Infolinii, Płatnej Infolinii albo Komunikatora.
2. Wszystkie ceny zawierają wszelkie podatki, cła oraz inne dodatkowe opłaty. Koszty dostawy są
naliczane wg taryf podanych w dokumencie Koszt dostawy.

§ 5.
Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 7 dni od jego
otrzymania, jeżeli:
1. Osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola
oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała Zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą
podaną na Stronie Internetowej oraz

2. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty dokonał Rejestracji Zamówienia, potwierdzając
tym samym jego otrzymanie oraz
3. Złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu zgodnie z informacją zawartą w Rejestracji
Zamówienia.

Zawarcie umowy.
§ 6.
1. Zamieszczona na Stronie internetowej informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma od Sprzedającego w formie mailowej na
podany przez siebie adres Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.
3. Kupujący może cofnąć Zamówienie do chwili zawarcia umowy. Oświadczenie o cofnięciu
Zamówienia składa się Sprzedającemu na adres mailowy, z którego Sprzedający wysłał informację
Rejestracja Zamówienia, bądź telefonicznie na numer Bezpłatnej Infolinii albo Płatnej Infolinii.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Regulaminu następuje za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Regulaminem.
Wcześniejsze Zamówienia Kupujący może zobaczyć w ramach Konta, po zalogowaniu.

Płatność
§ 7.
1. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
1. płatność przy odbiorze
2. przelew bankowy
3. płatność kartą
4. szybki przelew
5. przelew online PayPal
6. płatność voucherem (bon towarowy występujący w niektórych akcjach promocyjnych)
2. Sprzedający może ograniczyć prawo wyboru Kupującego do formy płatności, jeżeli Kupujący nie
wywiązał się z zobowiązania wobec Sprzedającego w ramach innych transakcji.
3. Przy wysyłce Towaru za granicę jedyną możliwą formą płatności jest przedpłata.

§ 8.
1. Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków na rzecz Sprzedającego.
2. W sytuacji, kiedy Kupujący wybiera przedpłatę, termin płatności wynosi 3 dni od dnia zawarcia
umowy.

Realizacja zamówienia
§ 9.
Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju, a także za granicą, za pośrednictwem
przewoźnika wybranego przez Sprzedającego.

§ 10.
1. Za datę zrealizowania Zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.
2. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji Zamówienia nie może być dłuższy
niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia, chyba że strony określą inny termin
realizacji Zamówienia.
3. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z
Kupującym.
4. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, wraz z Towarem otrzymuje pisemne
potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia, a
także jego cenę.
5. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnych od wad. Sprzedający
ponosi odpowiedzialność za wady Towaru z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w
tym przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 11.
Zamówienie może być realizowane częściami, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę.

§ 12.
Kupujący będący Konsumentem ma prawo sprawdzić stan Towaru przy jego odbiorze od
przewoźnika pod kątem ustalenia, czy nie jest on uszkodzony.

Koszty
§ 13.
Koszty przesyłki Towaru i inne zaakceptowane w formularzu Zamówienia koszty ponosi
Kupujący.

§ 14.
Koszty przesyłki Towaru i inne koszty zostaną wskazane na formularzu Zamówienia i
doliczone do płatności Kupującego za Towar.

§ 15.

W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedającego związanego z niemożliwością jej doręczenia
na adres wskazany przez Kupującego z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego koszt
powtórnego nadania zamówionego Towaru wynosi 25 zł za każdą paczkę. Kwota ta wynika z
kosztów ponoszonych przez Sprzedającego, na które składają się koszt przesyłki powrotnej
oraz koszt kolejnego nadania.

Odstąpienie od umowy
§ 16.
Sprzedający może odstąpić od umowy zawartej z Kupującym jeżeli Kupujący uchybi
terminowi płatności, o którym mowa w § 8 ust. 2; odstąpienie może nastąpić w terminie 15
dni od dnia zawarcia umowy.

§ 17.
1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru do
Konsumenta.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem musi
poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą
elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak
nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać ze strony
"Jak kupować" w sekcji "Reklamacje i zwroty". Konsument może również wypełnić i przesłać
formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą
elektroniczną.
4. W przypadku skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z możliwości odstąpienia
od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą elektroniczną na stronie
internetowej Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania
informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
5. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na adres:
sklep@superkoszyk.pl
Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem faxu należy kierować na numer: 87 563 00 07
Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:
SuperKoszyk.pl
ADELAIDA Grygieńć spółka jawna
ul. Waryńskiego 26
16-400 Suwałki
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący Konsumentem
wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie
później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o

wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji,
chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument
nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Zwracany Towar należy odesłać na adres: ADELAIDA Grygieńć Spółka Jawna ul. Waryńskiego 26,
16-400 Suwałki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący
poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument
odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
9. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
10.
Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 18.
W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej
niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego,
Sprzedający może, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego,
odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie,
informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i
odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego.

Reklamacje
§ 19.
1. W przypadku gdy sprzedany Towar ma wady Kupujący może skorzystać z następujących
uprawnień:
1. żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę
usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany
przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny
od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego
przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast

wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową
w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w
porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a
także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób
zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z
umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Kupujący nie
może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
2. żądania wymiany Towaru na Towar wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest
obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez
nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia
żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób
wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest
przedsiębiorca, sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia
wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru
sprzedanego.
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłaszać na adres ADELAIDA Grygieńć Spółka Jawna ul.
Waryńskiego 26 16- 400 Suwałki lub na adres e-mail Sprzedającego sklep@superkoszyk.pl, za
pośrednictwem Bezpłatnej Infolinii, Płatnej Infolinii, Komunikatora oraz osobiście. Zgłoszenie
reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Kupującego.
Zgłoszenie powinno być podpisane oraz zawierać aktualne dane Kupującego.
3. Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zgłoszenia reklamacji.
4. Wadliwy Towar uprzejmie prosimy odsyłać na adres:
ADELAIDA Grygieńć Spółka Jawna ul. Waryńskiego 26 16- 400 Suwałki
5. Odesłanie Towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacji (do pobrania na Stronie
Internetowej) ułatwi i może przyspieszyć jej rozpoznanie.
6. Kupujący ma prawo do odwołania się od wydanej przez Sprzedającego decyzji w sprawie
reklamacji w okresie 14 dni od daty przekazania decyzji. Odwołanie należy przesłać do Zarządu
firmy ADELAIDA Grygieńć Spółka Jawna na adres mailowy biuro@superkoszyk.pl lub pocztą na
adres ul. Waryńskiego 26 16- 400 Suwałki. Uprawnienie to jest uprawnieniem dodatkowym,
przysługującym Kupującemu niezależnie od środków prawnych przysługujących mu zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
7. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Kupującego związanych z
wadliwością Towaru, Kupującemu (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem)
przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw
ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika
Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom
bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W celu uzyskania odpowiedniej
pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
Konsumenta. Konsument ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego
dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim
tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a
przedsiębiorcą.

Dane osobowe
§ 20.
Szanujemy prywatność Kupującego w sklepie http://superkoszyk.pl. Kupujący przyjmuje do
wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy prowadzenia
Konta, realizacji umowy sprzedaży oraz rozpatrywania reklamacji. Kupujący przyjmuje do
wiadomości, że:
1. Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest
ADELAIDA GRYGIEŃĆ spółka jawna z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ul. Waryńskiego 26,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000213682, NIP 844-213-65-97, REGON: 791068703;
2. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
3. ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, przy czym
usunięcie danych przez Administratora oznacza, że Zamówienia danego Klienta nie mogą być
realizowane, jak również, że nie może być prowadzone Konto Kupującego.
4. udostępnienie danych jest dobrowolne,
5. Do podanych informacji dostęp mają pracownicy Sprzedającego lub firmy zaangażowane
bezpośrednio w obsługę sklepu i realizację Zamówienia, jak również w obsługę transakcji zakupu
(np. firma kurierska, której przekazywane są dane niezbędne do doręczenia przesyłki, firmie
autoryzującej transakcje płatnicze). W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe Kupujących mogą
zostać ujawnione organom państwowym. Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez
prawo lub gdy konieczna jest ochrona Operatora przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych
zawiera dokument Polityki Prywatności.

Postanowienia końcowe

§ 21.
Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.

§ 22.
Formularz Zamówienia i Potwierdzenie Rejestracji Zamówienia są przechowywane w formie
elektronicznej i zostaną udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.

§ 23.
Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na Stronach
Internetowych są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie lub ich w całości lub w

częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki
graficzne i towarowe oferowanych towarów są własnością ich producentów. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym zapisem zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego
oraz - w odniesieniu do konsumentów - aktów prawnych regulujących ich prawo i obowiązki,
w szczególności ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny.

§ 24.
1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
2. Sprzedający porozumiewa się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej
oraz telefonicznie. Kupujący ma możliwość porozumienia się ze Sprzedającym za pośrednictwem
poczty elektronicznej i tradycyjnej oraz telefonicznie.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego
sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa lub też naruszające interesy Konsumentów, w tym w szczególności § 7 ust. 3, § 8 ust. 1, § 9,
§ 10 ust. 1, § 16 nie dotyczą Konsumentów.


Related documents


regulamin sklepu internetowego superkoszyk pl
umowa kupna sprzedazy samochodu
odst pienie
formularz zwrotu towaru nowy 1
odstapienie od umowy
formularz zwrotu towaru


Related keywords