Projekt budowlany wybranych elementów hali stalowej (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by / PDFill: Free PDF Writer and Tools, and has been sent on pdf-archive.com on 12/04/2015 at 14:53, from IP address 164.127.x.x. The current document download page has been viewed 5470 times.
File size: 4 MB (134 pages).
Privacy: public file
File preview


UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
Kierunek
BUDOWNICTWO

Studia stacjonarne I stopnia

Mariusz Ciecierski
Praca inżynierska
Projekt budowlany wybranych elementów hali stalowej
z transportem podwieszonym

Praca dyplomowa wykonana w Katedrze
Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych
pod kierunkiem
dr. inż. Zenona Drabowicza

Olsztyn 2014

UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY
IN OLSZTYN
FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
Field of study
CIVIL ENGINEERING

Full-time first - cycle studies

Mariusz Ciecierski
Engineer’s Thesis
Construction project selected items steel hall
with suspended transport

Thesis prepared in the Chair
of Mechanics and Building Structures
under the supervision of
Zenon Drabowicz, Ph. D., Civ. Eng.

Olsztyn 2014

Spis treści
1.

WSTĘP .......................................................................................................................... 5

2.

SYMBOLE ..................................................................................................................... 7

3.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI ........................................................................ 13

4.

OBLICZENIA STATYCZNE....................................................................................... 17
4.1.

KONCEPCJA KONSTRUKCJI HALI ................................................................... 17

4.2.

ODDZIAŁYWANIA NA KONSTRUKCJE ........................................................... 18

4.2.1.

Ciężar własny, ciężar objętościowy ................................................................. 18

4.2.2.

Obciążenia użytkowe w budynkach ................................................................. 18

4.2.3.

Oddziaływania wywołane dźwignicami ........................................................... 19

4.2.4.

Obciążenie śniegiem ....................................................................................... 38

4.2.5.

Oddziaływania wiatru ..................................................................................... 41

4.3.

STATYKA ............................................................................................................. 58

4.3.3.

WYMIAROWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW HALI ............................. 69

4.3.4.

Belka podsuwnicowa....................................................................................... 69

4.3.5.

Słup skrajny .................................................................................................... 81

4.3.6.

Słup pośredni .................................................................................................. 86

4.3.7.

Rygiel kratowy................................................................................................ 98

5.

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 107

6.

ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................ 109

7.

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ...................... 130

3

Table of Contents
1.

INTRODUCTION .......................................................................................................... 5

2.

SYMBOLS ..................................................................................................................... 7

3.

TECHNICAL DESCRIPTION OF THE STRUCTURE................................................ 13

4.

STATIC CALCULATIONS ......................................................................................... 17
4.1.

HALL DESIGN CONCEPT ................................................................................... 17

4.2.

IMPACT STRUCTURES....................................................................................... 18

4.2.1.

Own weight, volume weight ............................................................................ 18

4.2.2.

Imposed loads in buildings .............................................................................. 18

4.2.3.

Impacts caused by lifting units ........................................................................ 19

4.2.4.

Snow loads ...................................................................................................... 38

4.2.5.

Wind actions ................................................................................................... 41

4.3.

STATICS ............................................................................................................... 58

4.3.3.

DIMENSION OF SELECTED STRUCTURAL ELEMENTS ............................ 69

4.3.4.

Crane girder .................................................................................................... 69

4.3.5.

Column extreme .............................................................................................. 81

4.3.6.

Intermediate column ........................................................................................ 86

4.3.7.

Lattice bolt ...................................................................................................... 98

5.

BIBLIOGRAPHY ...................................................................................................... 107

6.

ATTACHMENTS ...................................................................................................... 109

7.

CONSTRUCTION DESIGN DRAWINGS ARE ........................................................ 130

4

1.

WSTĘP
W niniejszej pracy przedstawiono projekt hali o stalowym szkielecie nośnym,

zintegrowanym z transportem podwieszonym. Układ merytoryczny pracy odpowiada
zasadom wykonywania projektu budowlanego. Wzbogacono go o stosowne komentarze oraz
wyróżniono wartości, które zostały wybrane w sposób alternatywny.

Hale są najczęściej budynkami jednokondygnacyjnymi o znacznej powierzchni
użytkowej, ograniczonej przez dach i ściany. Nieustannie znajdują one zastosowanie
w licznych gałęziach przemysłu, handlu, rolnictwie, budownictwie i obiektach użyteczności
publicznej. Projektowane budynki konstrukcji stalowej ze względu na podstawy naukowe,
kształtowanie, projektowanie, rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne są nowoczesnymi
wyrobami przemysłowymi o bardzo wysokich walorach użytkowych, ekonomicznych
i wizualnych [1]. Obecnie powstające konstrukcje odznaczają się małą pracochłonnością
wytwarzania, bardzo niskim zużyciem stali, wykorzystaniem w szerokim stopniu gotowych
wyrobów hutniczych oraz łatwym montażem. Efektem jest znaczące zmniejszenie kosztów
inwestycji [3].

Normy krajowe dotyczące projektowania dźwignic i torów jezdnych zostały wycofane
w 2010 roku. Na ich miejsce powołano pakiet norm Eurokod. Nowe wytyczne w istotny
sposób zmieniły obowiązujące dotychczas zasady zbierania obciążeń i wymiarowania torów
jezdnych. Wprowadzono wiele nowych informacji dotyczących konstrukcji dźwignic
(wciągników, suwnic) i ich torów jezdnych. Przy czym wykorzystano najnowsze osiągnięcia
projektowe i naukowe.
Dźwignice są to urządzenia przeznaczone do przemieszczania ciężarów wewnątrz hal
składowych i przemysłowych – zapewniają transport bliski. Są one zintegrowane wraz
z konstrukcją budowli, na którą przenoszą poprzez nacisk kół jezdnych siły podłużne,
pionowe i poziome. Efektem działania tych sił jest rozciąganie, ściskanie, skręcanie i zginanie
toru jezdnego. Pracy maszyny towarzyszy wywoływanie drgań, które są przekazywane na
konstrukcje.
Oddanie dźwignicy do użytku nie wymaga jednak uzyskania pozwolenia budowlanego.
Kontroli dokonuje Państwowa Służba Dozoru Technicznego. Dźwignice, które powstały po
1 maja 2004 roku są zobligowane do spełnienia warunków bezpieczeństwa i wytycznych dla
maszyn zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej [6].

5

1.

INTRODUCTION
This paper presents the design of a steel skeleton hall carrier, integrated with

transportation overhead. The system follows the principles of substantive work performance
of a construction project. Enhanced with appropriate comments and highlights the values that
have been selected in an alternative way.

Halls are mostly one-storey buildings with a large usable area, bounded by the roof and
walls. Constantly they are used in many sectors of industry, commerce, agriculture,
construction and public utilities. The proposed buildings steel structure according to the
scientific basis, shaping, design, materials and construction solutions are modern industrial
products with very high utility values, economic and visual [1]. Currently, resulting of
structures are characterized by low labor intensity of production, very low consumption of
steel, using a wide degree of finished steel products and easy installation. The result is
a significant reduction in investment costs [3].

National standards for the design of cranes and track drivings were withdrawn in 2010. In
their place government appointed package Eurocode standards. The new guidelines
significantly changed the rules for the collection of the then loads and dimensioning of track
driving. Until they have been introduced and launched a lot of new information was used,
such as those related to the construction cranes (hoists, overhead cranes) and their track
driving. Of course, the latest achievements of design and research were noticed and used
during preparation of those informations.
Cranes are devices designed to move cargo within the halls components and industrial ensure handling. They are integrated with the design of buildings, which move longitudinal,
vertical and horizontal forces through the pressure of wheel. The effect of these forces is the
tension, compression, torsion and bending of the runway. Effect of machine labour is
accompanied by vibrations which are transmitted to the structures.
Formal putting of the crane do not requires regular building permission. Control is made
by State Service of Technical Inspection. Cranes, which were created after May 1, 2004 are
required to meet the safety and guidelines for equipment in accordance with European Union
Directive [6].

6

2. SYMBOLE
ODDZIAŁYWANIA WYWOŁANE DŹWIGNICAMI [N5]

Duże litery łacińskie
wartość charakterystyczna oddziaływania dynamicznego suwnicy

,

wartość charakterystyczna oddziaływania statycznego składnika suwnicy
siły podłużne spowodowane przyspieszeniem lub opóźnieniem dźwignicy
siły podłużne spowodowane zukosowaniem dźwignicy
,

;

,

siły poprzeczne wywołane przyśpieszeniem lub opóźnieniem dźwignicy
siła napędu
rozpiętość mostu suwnicy
moment siły napędu
ciężar własny dźwignicy
ciężar podnoszony
obciążenie na koło
maksymalne oddziaływanie koła suwnicy z ładunkiem

,
,(

)

minimalne oddziaływanie koła suwnicy bez ładunku

,
,(

dopełniające oddziaływanie koła suwnicy z ładunkiem

)

dopełniające oddziaływanie koła suwnicy bez ładunku
siła prowadząca

Małe litery łacińskie


odległość między chwilową osią obrotu a elementami prowadzącymi
rozstaw osiowy skrajnych kół z obrzeżami
współczynnik niekorzystny
szyna i
para kół j
kierunek siły (T-poprzeczna, L-podłużna)
odległość środka ciężkości układu S od osi jazdy
masa całkowita podnoszonego ładunku
masa dźwignicy
liczba kół suwnicy napędzanych indywidualnie
liczba par kół na lewym lub prawym torze
liczba belek toru jezdnego
prędkość podnoszenia ładunku w m/s
7

Małe litery greckie
kąt zukosowania
zrzucona lub zwolniona część masy ładunku
współczynnik ciężaru podnoszonego, który pozostaje po zdjęciu ładunku, ale
nie jest wliczony do ciężaru własnego dźwignicy
współczynnik siły

,, ,

współczynnik tarcia koła o szynę
współczynnik dynamiczny do oddziaływań dźwignic
i

współczynniki zależne od klasy podnoszenia suwnicy

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM PN-EN 1991-1-3 [N3]

Duże litery łacińskie
współczynnik ekspozycji
współczynnik termiczny
wysokość nad poziomem morza [m]
Małe litery łacińskie
szerokość budowli [m]
grubość warstwy śniegu [m]


wysokość budowli [m]
obciążenie śniegiem dachu [kN/m2]
wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu w rozpatrywanym
miejscu [kN/m2]

Małe litery greckie
nachylenie połaci dachu, mierzone w stosunku do poziomu [°]
ciężar objętościowy śniegu [kN/m3]
współczynnik kształtu dachu
współczynnik wartości kombinacyjnej oddziaływania zmiennego
współczynnik wartości częstej oddziaływania zmiennego
współczynnik wartości prawie stałej oddziaływania zmiennego

8

OBCIĄŻENIE WIATREM PN-EN 1991-1-4 [N4]

Duże litery łacińskie
pole powierzchni
powierzchnia, jaką opływa wiatr
wypadkowa siła tarcia
siła wypadkowa wywierana przez wiatr
Małe litery łacińskie
szerokość konstrukcji (wymiar powierzchni prostopadły do kierunku wiatru)
współczynnik dynamiczny
współczynnik kierunkowy
( )

współczynnik ekspozycji
współczynnik aerodynamiczny siły tarcia
współczynnik sezonowy
wymiar konstrukcji równoległy do kierunku wiatruwysokość odniesienia
długość konstrukcji poziomej
wartość bazowa ciśnienia prędkości
szczytowe ciśnienie prędkości
promień
średnia prędkość wiatru
,

wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru
bazowa prędkość
ciśnienie wiatru
wysokość nad poziomem gruntu

,

wysokość odniesienia do obliczania ciśnienia zewnętrznego; ciśnienia
wewnętrznego
wysokość maksymalna
wysokość minimalna

Małe litery greckie
kierunek wiatru
gęstość powietrza

9


Download Projekt budowlany wybranych elementów hali stalowejProjekt budowlany wybranych elementów hali stalowej.pdf (PDF, 4 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Projekt budowlany wybranych elementów hali stalowej.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000220551.
Report illicit content