וביקורות עד 2015 לאינטרנט (PDF)




File information


This PDF 1.7 document has been generated by Adobe InDesign CS6 (Macintosh) / Mac OS X 10.6.8 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 13/04/2015 at 17:31, from IP address 79.176.x.x. The current document download page has been viewed 560 times.
File size: 12.07 MB (22 pages).
Privacy: public file
















File preview


‫תערוכות | ביקורות | טקסטים מקטלוגים‬

‫”שורה תחתונה“ פרויקט ”מנופים“‪,‬ירושלים ‪2008‬‬
‫סמדר שפי‪” ,‬הארץ“‬

‫אישה הולכת ווידאו בתערוכה ”קו שנוצר על ידי הליכה“‬
‫מוזיאון חיפה לאמנות‪ 2012 ,‬רותי דירקטור‪ ,‬קטלוג התערוכה‬

‫אישה הולכת ווידאו מתוך הפרויקט‬
‫"פרקי נגב"‪2008-2009 ,‬‬

§­¾´ °«À§ z ³¿ ‡¾¯¸ª µ«º¼§ ¾¼«¯´ª ®§´² ª±«ºª ¦¯ª À«¯¶´¬ª«
·¯·§± µ«­®¯§ª« À«§¯¼¯ª À¯¯²¿¦ À­º«®´ z À¯´¼¸ ª¯¨«²«À¯´´ ª¶§¶ª
°¯²ªÀ§ µ¶«§À´ ¯¾±§{°«¾¦ ­««®² ª¦«¾ª yÀ¶¨«ª´«À¯¶¨¾«§ ³²«¸ À·¯ºÀ²
µ¯§² À¯²¦½«²ª ª¯¾«®·¯ªªµ¯§ ¾¸ºª ²¸¾´«¿« ³«¾©ª ²¿ À«¾¾«ºÀªª
{³¯¯¶´¬ª³¯¾¨ª´ª²¿ À«¾¬ª
9H6<59 =997*?14@7 9> 2B J5B9GI

À«·¯¶±ª ¯À¿ µ¯§ ¾¼«¶¿ ¾«­¿ª ¾«­ª ²²­§ y§«­¾² ²¸´ ¹­¾´ª ¯²¦«®¾¯«ª
yª±ºª¿ «¬ª À¯¾«®·¯ªª ª©«½¶ª À¦ ¿©­´ µ¯¸®ª² ¿½§´ ¦«ª {²©¨´²
¿½§´ ¯¾¯¦´ {À«¯¶«±´² ¾§¸´˜¾¯¼² y¿©­ª ¯¶¦§¾«¦ª µ«¶±Àª À«§½¸§
z ª§¿ ª©«½¶ªÀ¦³«¯ª À¶´·´¿ À¶½«¾´ª À«¯´À·ªÀ¦«À´²¼´§ ©«±²²
ª­«©ª yÀ¯¶«²¯­ ¾¯¸±{§¯§¦ ²À¾¯¸ªª²¯­Àª z¾À«¯§ ¯®¾½¶«½ª µº«¦§
À©«½¶ À¦ ªÀ¸©«À´ §¯§¦²À ª½­´ ¯¨«²«À¯´«¦ ¯®·¯´ µ««¨ ²± ª¯²¸´
À¦« ª´¼¸˜ª²¿ ª©¯²ª ¯¾¯¼ À¦ ³¨ ª½­´ ¹¶¯ª «À«¦§« o³¯¾¯¼ª À¯¿¦¾o
{À¯§˜À¬«­¦ À¶«±¿« ª¯·¶´¯¨ª µ¯¯¶§ ‡ª¸§¶ ª¶´´ ³­¾ª
²¦ À«­²¿¶ª À«®¶¯©¾«¦«½ª ¸§¾¦ z ³¯¾¯¼ª À¸§¾¦ À¦ ³²¯¼ ¯¾¯¦´
­Àº¶¿ y¿©­ª ®§´ª z ª¶«º¼ ®§´ª {o³¯¾¯¼ª À¯¿¦¾o À©«½¶ °«À´ §­¾´ª
ª´«¾© ®§´ª {ª¶«º¼ °¯¿´´«³¯ª ²¦« ½«¿ª²¦ ©¾«¯ª ³¯¿¯§±ª §«§¯· ²¦
ª­¾¬´z ³¯¯½º«¦ª ³¯®§´ª ¯¶¿« y¯¾«®·¯ªª ²¼¾ª §«­¾˜¾¯¼ ²¦®§´ª z
À¯¿¦¾o À©«½¶ {ª¸«¶À²« ®§´²³¯´«·­ ³ª«²©¨´ª À«¾¯½§ ³¯²½À¶ª ª§¾¸´«
{ª¸©«Àªµ´ª½«­´ y²©¨´² À­À´ ³«¯ª ª¦«²± §¯§¦ ²À²¿o³¯¾¯¼ª
(ANNA "EN (AIM 9ULZERI

9H6<59 =997*?1 4@7

!JAMI 3UNSETS  

 9> 2B J5B9GI
509395 1F9>
5<<D3<E8K 6C83D87><KE

VIDEO INSTALLATION
SOUND  EDITING 2OI !SSAYAG

:9<1 5<91 9H5704 3F4

y²²­§ ²«·¯º² «²¿ ¯«®¯§ª ³«­À À¦ §·ª« ³²«¸´ ª¶§ ¦²¿ ®½®¯±¾¦±
³¯§­¾´² ·­¯§ ­·¶À´«À«¯¶«®½®¯±¾¦ À«§¯§·´ª¦¾¿ª ²§½´ °¯²§ «²¯§
À«§¯§·ª À¦ ³¯§¯±¾´ª ³¯¾´«­ª {À«¯¶¦§¾«¦ À«¯«º¯º¼²« ³¯¯¶«¾¯¸
½º«¦ª« §­«¾ª«°¾«¦ª ¯««½ yÀ«·¯­©ª y·«´À¯¾ª ³¨ «´±y«²¿ À«¯²«·¯ºª

¯´t¨¸ ¹«­ ²¸ À«¶«¿ À«©«½¶§ À­¯¯¶ ª´²¼´ ª§¯¼ª ¯¾¬²«¯ ³¯¯­˜µ§ ª¶­
²¿ ª±¾ª ª¸«¶À² ª¾¿º¦« ³¯¯§¾¸ª µ¯§ ²¿ ³¯´«©´©ª À¸¿§ y«º¯§
À«§¾¸Àª ²± ¯²§ y«¶´´ À¦¼²« ³¯¯¾ºª °«À ²¦ ·¶±¯ª² À«¯«¿­¾Àªª
À¸¶´¶ yÀ¯¶¿²«º˜¦² °¦ yÀ¾À·¶ ªº«¼ z ½«­¾´ À¶¶«§À´ ¦¯ª {ª©¼´
À¿©¸§ «®²½¶¿ À«²«½ª«À«¦¾´ª {¾§© À´¬«¯ «¦À´¯¯§´ ª¶¯¦« º¦˜¬«²½´
³¯ª ¯²¨ yÀ¯¦«º¯ª ¹«­ª À·¯º µ¯§ À¯´¯®¶¯¦ ³¯¯­ À´½¾ ³¯®®¾¿´ ª´²¼´ª
y³¯´§ À«¯§¾¸ ³¯¿¶ ¿«²¿ À«²§«® À«¶«¾­¦ª ³«¯ª ¯¶¾½ ¾«¦² {³¯¼­¾À´ª«
½¾ yÀ«­«¿ µ¶¯¦ µª {³¯ª²¿ ¯º«·˜µ¯¦ª §­¾´²µª¯¶º yµ´¼¸ °«À§ À«¸«½¿
À«¯º¦± yÀ«ª±« À«©§± À«²´¿§À«º«®¸y³¯´ª ª¼½§ À«§¿«¯ «¦ À«©´«¸
¹«­ª {³¯²¨ª ¸¨´² ³¯¾±´À´ y³¯ ¯©¨§§ ³¯¼º½´ yµª¯©²¯ µ§¯§·« yµª¯¿¦¾²
{²¼˜¯±±«·«¦ À«¯¿´¿«§ À«¦¾¶¦²« ²¯¼´À±«· µ¯¦‡²º«®´˜¦²y³´«¿« ½¯¾
³¯½¾¬¶«¾§¨ À«´© ²²­ª À¦ ª¼«­³¿«ªº {³¯¯¾ºª ²± À¦ ®¸´±¦²´´ ³¯ª
¯§¾¸ ¾§¨ ª¦¾¶ ¾­¦ª ®¾·§ {À¯§¾¸ ¯¾§«© ³¯©²¯ ²¿ ª­««¼˜À«²«½ ¾¯««¦²
ª««­À¿´¦«ª §«¿« §«¿ {¹«­² ²¸´¿ ¦¿©ª À´§ ²¸ ²²ºÀ´ ª¶§²ª¯§²¦t¨§
{ª¸¯½¿ª ²¿ ®¸´À´ª ¾«¦§ ½ª«§ ª¯§¦²t¨ª ²¿ µ§²ª ³À±ª« y²²ºÀ´«
À§¼¸´ªoÀ¯´¦²·¯¦˜«´±oª ª¾«®½®¯±¾¦ª À¦ À¿®¿®´ §¾¸ªÀ¯²«²º¦
{ª¾©ª ¦«²´§ À§ª¬«´ ª¸¯½¿ z ¬±¾´§« {¹«­ª À¦
˜¯À²§« ª­«¶¯¶ À¯¦«º¯˜À¯§¾¸ ª¸«§ ¾¨·´´ o¯´t¨¸ À«¸¯½¿o §¼¯´ª
yÀ¯­¾¬´ yÀ¯¶«±¯À˜³¯ ³¯¯­ À¾¨¯¿ ²¿ ª¾«¦² ª¯¯­ À¦ ª¯­ª yÀ¾º«´
µ¯§ ª®¯¦² À´¾«¬ y³¯ª ²¦« ³«½´ª ²¦ ¯¸§® ¾¿½ À¾´¿´ª yÀ¯´²·«´
ª¾¬­ µ¯´± ª¦¾¶¯¾¬²«¯ ³¯¯­˜µ§ ²¿ ª®¾·§ ¯´t¨¸ ¹«­{À«¸¯½¿« À«­¯¾¬
À²«´ª² ³©«½ z ©ª«¦ª«²·¾¸´ª¯¶´®«¨ª®§´² z¾­¦ µ©¯¸² µ´¬ª À¶«±´§
µº«¦§yµ±¦« {ª¦¶¿ª« À«´¯²¦ª À²¸¾ ª¾§®¼ª ³¾®§« À¿¸«¨ª°«·±·ª
«²¯¦±€}˜ª À«¶¿´ o¹«­ª ²¸ ³¯¿¶o µ´®«¨³«­¶ ²¿ ¾«¯¼ª ª¦¾¶ y¯©´² ¾¬«´
À«ºº«®¼´ yÀ«¾«­¿ À«²´¿§ À«¯«®¸yÀ«¯§¾¸ ³¯¿¶ ‡®¾·ª °«À´ ®¾º ª¯ª
«¦º½˜«²¯¦± y¹«­ª À«¦¾´ {¸¾À¿´ª ³¯ª« ­«Àºª ¹«­ª ²«´ ªª± ²¨¸´²
µ´®«¨²¿ ®§´ª¿©«¸§ ‡ª±§À·ª« ª±²ª ª¸©«Àª °¦y³´¼¸˜À¦«¾´¯¿«
¯¾¬²«¯³¯¯­˜µ§ ²¿ ®§´ª y®½¯²º¶«½ª À´¼«¸² ¸©«´ «¶¯¦« y³¯´À®§´ ¦«ª
°«À§ «¬ª ª¸«§ª ²¿ ªÀ«²§¨«´« ªÀ«¾¯§¿ À¦ ªª¬´ª ¸©«´ ®§´ ¦«ª
{¯®´²§«¾ºª ¯²¦¾¿¯ª §­¾´ª
9H90> 1059  =9H9F4 J9I0H


µ«¯²¸ª¯½º«¦ª «½ª‡²«©¨ª/˜ª À¦ «¯¾«¯¼§««¯¾«¯¦§ ®®¾¿«¾¬­ µ´®«¨ ³«­¶
“‫שקיעות ע‘גמי מייצב ווידאו בתערוכה ”דרום דרום‬
©¸©¾«¯ªy²¼¾ª §«­¾ y¾ª¶± ³¾«¬ y«¬±¾´´« ª¯²¼¾ª ª¯·¶´¯¨µ¯¯¶§¦«ª
‫התערוכה‬
‫ קטלוג‬,‫ טלי תמיר‬,2011 ,‫ תל אביב‬,‫מוזיאון נחום גוטמן‬
ª¶«¿¦¾ª ª¶«±¿ªyÀ¯§˜À¬«­¦³­À´ ¦«ª ²«©¨ª/˜ª {¯«²ª ª©«ª¯ §«­¾
¯±¶¦ª §«­¾ª ³¯§²®¼´ ª§À¬±¾«´´ª ¿¨º´ªÀ©«½¶ {ª¿©­ª §¯§¦ ²À ²¿
À¯²¦«®¾¯«ª ª©«½¶ª ‡o³¯¾¯¼ª À¯¿¦¾À©«½¶o yª¿¸´² y¦¯ª ¯½º«¦ª µ¯¯¶§ª«
o³¯¾¯¼ª À¯¿¦¾ À©«½¶o À¦ ª¾¯©¨´ ª¯¾®´«¦¯¨ª {²¯­À´ ²±ª ª¶´´¿
ª¯²¦«¯ª¿²±À¯§­¾´À±¾¸´ ²¿ À«®¶¯©¾«¦«½ªÀ«¦¼«¯ª¶´´¿ª©«½¶±



‫חנה בן‪-‬חיים יולזרי‬
‫נולדה ב‪1956-‬‬
‫חיה ויוצרת בירושלים‬

‫] מסווה‪2005 [ Veil ,‬‬
‫וידאו‪ 2:00 ,‬דקות‪ ,‬סאונד‬
‫עריכה‪ :‬יואב רבן‬

‫האמנית מלווה במצלמתה שתי דקות של צפירת דומייה בטקס זיכרון לחללי צה"ל בבית ספר‬
‫בירושלים‪ .‬על רקע קול הצפירה נחשף הצופה לדימוי המתבהר בהדרגה‪ :‬שמים הנשקפים‬
‫מבעד לרשת הצל הסוככת על משתתפי הטקס‪ .‬עם סיום הצפירה מוסטת המצלמה בחדות‬
‫מטה אל המשתתפים — ילדים הלבושים בחולצות לבנות — ואל התפרצות ספונטנית של‬
‫צחוקם‪ .‬קול צחוקם המשוחרר של הילדים מחזיר את הצופה אל "מציאות טקס הזיכרון"‪,‬‬
‫וחושף קושי סמוי של הנוכחים‪ .‬הצחוק ש"אינו במקומו" יוצר אי שקט‪ ,‬מערער נורמות‬
‫התנהגותיות ומציף שאלות‪.‬‬
‫במשך הצפירה מכוון המבט אל מרחב אחר‪ ,‬אל מעבר לטקס‪ ,‬מעבר למסווה‪ .‬המסווה —‬
‫רשת הצל — מרחיק אותנו לכאורה מ"כאן ועכשיו"‪ ,‬ובה בעת מתפקדת הרשת כדופן‬
‫מאווררת הפותחת בפנינו מרחב אחר ומאפשר‪ .‬במעבר בין המרחבים נארגת החוויה‬
‫האישית והאינטימית בחוויית הקולקטיב‪ ,‬והאמנית משתמשת בזיכרון המשותף הטמון‬
‫בצפירה כבחבל עגינה – מעין חבל טבור המזמן חיבור והתנתקות בו זמנית‪.‬‬
‫היצירה מסווה מוקרנת מול עבודות של מרסל ינקו משנות הארבעים של המאה הקודמת‪,‬‬
‫המבטאות בפאתוס ערכים של הקרבה והרואיות‪ ,‬שאפיינו את ימי הקמת המדינה‪ .‬בין שתי‬
‫היצירות נוצר דיאלוג‪ ,‬הרהור על השתנות‪ ,‬על ערכים ועל דרכי ביטוי‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫מסווה ווידאו בתערוכה ”עבודת קיר“ מוזיאון יאנקו דאדא‪2011 ,‬‬
‫רינה גנוסוב‪ ,‬קטלוג התערוכה‬

‫"אובך" תערוכת יחיד בגלריה ברבור‪ ,‬ירושלים‪2010 ,‬‬
‫מורן פולאק‪ “,‬מעריב ‪ -‬זמן ירושלים“‪2010,‬‬

‫עורבים‪ ,‬ווידאו‪,‬‬
‫פרויקט ”פרקי נגב“‪2008-2009 ,‬‬

‫”ביכורים\ביקורים“‪ -‬פיקניק אמנות‪/‬מייצב פעולה‪,‬‬
‫אוצרות ‪ :‬חנה בן ‪ -‬חיים יולזרי והדס עפרת | גן לווינסקי תל אביב ‪2012‬‬
‫טלי גביש‪” ,‬פלטפורמה“ ‪ -‬כתב עת מכוונן לחינוך מוזיאלי‪ ,‬מוזיאון ישראל‬

‫פיטר מלץ‪ ,‬צילום ‪:‬הדס גוטמן‬
‫רועי פאביאן‪ ,‬צילום‪ :‬דנה בן חיים‬
‫הגר יולזרי‪,‬צילום‪ :‬ניצן יולזרי‬






Download וביקורות עד 2015 - לאינטרנט



וביקורות עד 2015 - לאינטרנט.pdf (PDF, 12.07 MB)


Download PDF







Share this file on social networks



     





Link to this page



Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..




Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)




HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog




QR Code to this page


QR Code link to PDF file וביקורות עד 2015 - לאינטרנט.pdf






This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000220752.
Report illicit content