וביקורות עד 2015 לאינטרנט .pdf

File information


Original filename: וביקורות עד 2015 - לאינטרנט.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by Adobe InDesign CS6 (Macintosh) / Mac OS X 10.6.8 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 13/04/2015 at 17:31, from IP address 79.176.x.x. The current document download page has been viewed 556 times.
File size: 11.5 MB (22 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


וביקורות עד 2015 - לאינטרנט.pdf (PDF, 11.5 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


‫תערוכות | ביקורות | טקסטים מקטלוגים‬

‫”שורה תחתונה“ פרויקט ”מנופים“‪,‬ירושלים ‪2008‬‬
‫סמדר שפי‪” ,‬הארץ“‬

‫אישה הולכת ווידאו בתערוכה ”קו שנוצר על ידי הליכה“‬
‫מוזיאון חיפה לאמנות‪ 2012 ,‬רותי דירקטור‪ ,‬קטלוג התערוכה‬

‫אישה הולכת ווידאו מתוך הפרויקט‬
‫"פרקי נגב"‪2008-2009 ,‬‬

§­¾´ °«À§ z ³¿ ‡¾¯¸ª µ«º¼§ ¾¼«¯´ª ®§´² ª±«ºª ¦¯ª À«¯¶´¬ª«
·¯·§± µ«­®¯§ª« À«§¯¼¯ª À¯¯²¿¦ À­º«®´ z À¯´¼¸ ª¯¨«²«À¯´´ ª¶§¶ª
°¯²ªÀ§ µ¶«§À´ ¯¾±§{°«¾¦ ­««®² ª¦«¾ª yÀ¶¨«ª´«À¯¶¨¾«§ ³²«¸ À·¯ºÀ²
µ¯§² À¯²¦½«²ª ª¯¾«®·¯ªªµ¯§ ¾¸ºª ²¸¾´«¿« ³«¾©ª ²¿ À«¾¾«ºÀªª
{³¯¯¶´¬ª³¯¾¨ª´ª²¿ À«¾¬ª
9H6<59 =997*?14@7 9> 2B J5B9GI

À«·¯¶±ª ¯À¿ µ¯§ ¾¼«¶¿ ¾«­¿ª ¾«­ª ²²­§ y§«­¾² ²¸´ ¹­¾´ª ¯²¦«®¾¯«ª
yª±ºª¿ «¬ª À¯¾«®·¯ªª ª©«½¶ª À¦ ¿©­´ µ¯¸®ª² ¿½§´ ¦«ª {²©¨´²
¿½§´ ¯¾¯¦´ {À«¯¶«±´² ¾§¸´˜¾¯¼² y¿©­ª ¯¶¦§¾«¦ª µ«¶±Àª À«§½¸§
z ª§¿ ª©«½¶ªÀ¦³«¯ª À¶´·´¿ À¶½«¾´ª À«¯´À·ªÀ¦«À´²¼´§ ©«±²²
ª­«©ª yÀ¯¶«²¯­ ¾¯¸±{§¯§¦ ²À¾¯¸ªª²¯­Àª z¾À«¯§ ¯®¾½¶«½ª µº«¦§
À©«½¶ À¦ ªÀ¸©«À´ §¯§¦²À ª½­´ ¯¨«²«À¯´«¦ ¯®·¯´ µ««¨ ²± ª¯²¸´
À¦« ª´¼¸˜ª²¿ ª©¯²ª ¯¾¯¼ À¦ ³¨ ª½­´ ¹¶¯ª «À«¦§« o³¯¾¯¼ª À¯¿¦¾o
{À¯§˜À¬«­¦ À¶«±¿« ª¯·¶´¯¨ª µ¯¯¶§ ‡ª¸§¶ ª¶´´ ³­¾ª
²¦ À«­²¿¶ª À«®¶¯©¾«¦«½ª ¸§¾¦ z ³¯¾¯¼ª À¸§¾¦ À¦ ³²¯¼ ¯¾¯¦´
­Àº¶¿ y¿©­ª ®§´ª z ª¶«º¼ ®§´ª {o³¯¾¯¼ª À¯¿¦¾o À©«½¶ °«À´ §­¾´ª
ª´«¾© ®§´ª {ª¶«º¼ °¯¿´´«³¯ª ²¦« ½«¿ª²¦ ©¾«¯ª ³¯¿¯§±ª §«§¯· ²¦
ª­¾¬´z ³¯¯½º«¦ª ³¯®§´ª ¯¶¿« y¯¾«®·¯ªª ²¼¾ª §«­¾˜¾¯¼ ²¦®§´ª z
À¯¿¦¾o À©«½¶ {ª¸«¶À²« ®§´²³¯´«·­ ³ª«²©¨´ª À«¾¯½§ ³¯²½À¶ª ª§¾¸´«
{ª¸©«Àªµ´ª½«­´ y²©¨´² À­À´ ³«¯ª ª¦«²± §¯§¦ ²À²¿o³¯¾¯¼ª
(ANNA "EN (AIM 9ULZERI

9H6<59 =997*?1 4@7

!JAMI 3UNSETS  

 9> 2B J5B9GI
509395 1F9>
5<<D3<E8K 6C83D87><KE

VIDEO INSTALLATION
SOUND  EDITING 2OI !SSAYAG

:9<1 5<91 9H5704 3F4

y²²­§ ²«·¯º² «²¿ ¯«®¯§ª ³«­À À¦ §·ª« ³²«¸´ ª¶§ ¦²¿ ®½®¯±¾¦±
³¯§­¾´² ·­¯§ ­·¶À´«À«¯¶«®½®¯±¾¦ À«§¯§·´ª¦¾¿ª ²§½´ °¯²§ «²¯§
À«§¯§·ª À¦ ³¯§¯±¾´ª ³¯¾´«­ª {À«¯¶¦§¾«¦ À«¯«º¯º¼²« ³¯¯¶«¾¯¸
½º«¦ª« §­«¾ª«°¾«¦ª ¯««½ yÀ«·¯­©ª y·«´À¯¾ª ³¨ «´±y«²¿ À«¯²«·¯ºª

¯´t¨¸ ¹«­ ²¸ À«¶«¿ À«©«½¶§ À­¯¯¶ ª´²¼´ ª§¯¼ª ¯¾¬²«¯ ³¯¯­˜µ§ ª¶­
²¿ ª±¾ª ª¸«¶À² ª¾¿º¦« ³¯¯§¾¸ª µ¯§ ²¿ ³¯´«©´©ª À¸¿§ y«º¯§
À«§¾¸Àª ²± ¯²§ y«¶´´ À¦¼²« ³¯¯¾ºª °«À ²¦ ·¶±¯ª² À«¯«¿­¾Àªª
À¸¶´¶ yÀ¯¶¿²«º˜¦² °¦ yÀ¾À·¶ ªº«¼ z ½«­¾´ À¶¶«§À´ ¦¯ª {ª©¼´
À¿©¸§ «®²½¶¿ À«²«½ª«À«¦¾´ª {¾§© À´¬«¯ «¦À´¯¯§´ ª¶¯¦« º¦˜¬«²½´
³¯ª ¯²¨ yÀ¯¦«º¯ª ¹«­ª À·¯º µ¯§ À¯´¯®¶¯¦ ³¯¯­ À´½¾ ³¯®®¾¿´ ª´²¼´ª
y³¯´§ À«¯§¾¸ ³¯¿¶ ¿«²¿ À«²§«® À«¶«¾­¦ª ³«¯ª ¯¶¾½ ¾«¦² {³¯¼­¾À´ª«
½¾ yÀ«­«¿ µ¶¯¦ µª {³¯ª²¿ ¯º«·˜µ¯¦ª §­¾´²µª¯¶º yµ´¼¸ °«À§ À«¸«½¿
À«¯º¦± yÀ«ª±« À«©§± À«²´¿§À«º«®¸y³¯´ª ª¼½§ À«§¿«¯ «¦ À«©´«¸
¹«­ª {³¯²¨ª ¸¨´² ³¯¾±´À´ y³¯ ¯©¨§§ ³¯¼º½´ yµª¯©²¯ µ§¯§·« yµª¯¿¦¾²
{²¼˜¯±±«·«¦ À«¯¿´¿«§ À«¦¾¶¦²« ²¯¼´À±«· µ¯¦‡²º«®´˜¦²y³´«¿« ½¯¾
³¯½¾¬¶«¾§¨ À«´© ²²­ª À¦ ª¼«­³¿«ªº {³¯¯¾ºª ²± À¦ ®¸´±¦²´´ ³¯ª
¯§¾¸ ¾§¨ ª¦¾¶ ¾­¦ª ®¾·§ {À¯§¾¸ ¯¾§«© ³¯©²¯ ²¿ ª­««¼˜À«²«½ ¾¯««¦²
ª««­À¿´¦«ª §«¿« §«¿ {¹«­² ²¸´¿ ¦¿©ª À´§ ²¸ ²²ºÀ´ ª¶§²ª¯§²¦t¨§
{ª¸¯½¿ª ²¿ ®¸´À´ª ¾«¦§ ½ª«§ ª¯§¦²t¨ª ²¿ µ§²ª ³À±ª« y²²ºÀ´«
À§¼¸´ªoÀ¯´¦²·¯¦˜«´±oª ª¾«®½®¯±¾¦ª À¦ À¿®¿®´ §¾¸ªÀ¯²«²º¦
{ª¾©ª ¦«²´§ À§ª¬«´ ª¸¯½¿ z ¬±¾´§« {¹«­ª À¦
˜¯À²§« ª­«¶¯¶ À¯¦«º¯˜À¯§¾¸ ª¸«§ ¾¨·´´ o¯´t¨¸ À«¸¯½¿o §¼¯´ª
yÀ¯­¾¬´ yÀ¯¶«±¯À˜³¯ ³¯¯­ À¾¨¯¿ ²¿ ª¾«¦² ª¯¯­ À¦ ª¯­ª yÀ¾º«´
µ¯§ ª®¯¦² À´¾«¬ y³¯ª ²¦« ³«½´ª ²¦ ¯¸§® ¾¿½ À¾´¿´ª yÀ¯´²·«´
ª¾¬­ µ¯´± ª¦¾¶¯¾¬²«¯ ³¯¯­˜µ§ ²¿ ª®¾·§ ¯´t¨¸ ¹«­{À«¸¯½¿« À«­¯¾¬
À²«´ª² ³©«½ z ©ª«¦ª«²·¾¸´ª¯¶´®«¨ª®§´² z¾­¦ µ©¯¸² µ´¬ª À¶«±´§
µº«¦§yµ±¦« {ª¦¶¿ª« À«´¯²¦ª À²¸¾ ª¾§®¼ª ³¾®§« À¿¸«¨ª°«·±·ª
«²¯¦±€}˜ª À«¶¿´ o¹«­ª ²¸ ³¯¿¶o µ´®«¨³«­¶ ²¿ ¾«¯¼ª ª¦¾¶ y¯©´² ¾¬«´
À«ºº«®¼´ yÀ«¾«­¿ À«²´¿§ À«¯«®¸yÀ«¯§¾¸ ³¯¿¶ ‡®¾·ª °«À´ ®¾º ª¯ª
«¦º½˜«²¯¦± y¹«­ª À«¦¾´ {¸¾À¿´ª ³¯ª« ­«Àºª ¹«­ª ²«´ ªª± ²¨¸´²
µ´®«¨²¿ ®§´ª¿©«¸§ ‡ª±§À·ª« ª±²ª ª¸©«Àª °¦y³´¼¸˜À¦«¾´¯¿«
¯¾¬²«¯³¯¯­˜µ§ ²¿ ®§´ª y®½¯²º¶«½ª À´¼«¸² ¸©«´ «¶¯¦« y³¯´À®§´ ¦«ª
°«À§ «¬ª ª¸«§ª ²¿ ªÀ«²§¨«´« ªÀ«¾¯§¿ À¦ ªª¬´ª ¸©«´ ®§´ ¦«ª
{¯®´²§«¾ºª ¯²¦¾¿¯ª §­¾´ª
9H90> 1059  =9H9F4 J9I0H


µ«¯²¸ª¯½º«¦ª «½ª‡²«©¨ª/˜ª À¦ «¯¾«¯¼§««¯¾«¯¦§ ®®¾¿«¾¬­ µ´®«¨ ³«­¶
“‫שקיעות ע‘גמי מייצב ווידאו בתערוכה ”דרום דרום‬
©¸©¾«¯ªy²¼¾ª §«­¾ y¾ª¶± ³¾«¬ y«¬±¾´´« ª¯²¼¾ª ª¯·¶´¯¨µ¯¯¶§¦«ª
‫התערוכה‬
‫ קטלוג‬,‫ טלי תמיר‬,2011 ,‫ תל אביב‬,‫מוזיאון נחום גוטמן‬
ª¶«¿¦¾ª ª¶«±¿ªyÀ¯§˜À¬«­¦³­À´ ¦«ª ²«©¨ª/˜ª {¯«²ª ª©«ª¯ §«­¾
¯±¶¦ª §«­¾ª ³¯§²®¼´ ª§À¬±¾«´´ª ¿¨º´ªÀ©«½¶ {ª¿©­ª §¯§¦ ²À ²¿
À¯²¦«®¾¯«ª ª©«½¶ª ‡o³¯¾¯¼ª À¯¿¦¾À©«½¶o yª¿¸´² y¦¯ª ¯½º«¦ª µ¯¯¶§ª«
o³¯¾¯¼ª À¯¿¦¾ À©«½¶o À¦ ª¾¯©¨´ ª¯¾®´«¦¯¨ª {²¯­À´ ²±ª ª¶´´¿
ª¯²¦«¯ª¿²±À¯§­¾´À±¾¸´ ²¿ À«®¶¯©¾«¦«½ªÀ«¦¼«¯ª¶´´¿ª©«½¶±‫חנה בן‪-‬חיים יולזרי‬
‫נולדה ב‪1956-‬‬
‫חיה ויוצרת בירושלים‬

‫] מסווה‪2005 [ Veil ,‬‬
‫וידאו‪ 2:00 ,‬דקות‪ ,‬סאונד‬
‫עריכה‪ :‬יואב רבן‬

‫האמנית מלווה במצלמתה שתי דקות של צפירת דומייה בטקס זיכרון לחללי צה"ל בבית ספר‬
‫בירושלים‪ .‬על רקע קול הצפירה נחשף הצופה לדימוי המתבהר בהדרגה‪ :‬שמים הנשקפים‬
‫מבעד לרשת הצל הסוככת על משתתפי הטקס‪ .‬עם סיום הצפירה מוסטת המצלמה בחדות‬
‫מטה אל המשתתפים — ילדים הלבושים בחולצות לבנות — ואל התפרצות ספונטנית של‬
‫צחוקם‪ .‬קול צחוקם המשוחרר של הילדים מחזיר את הצופה אל "מציאות טקס הזיכרון"‪,‬‬
‫וחושף קושי סמוי של הנוכחים‪ .‬הצחוק ש"אינו במקומו" יוצר אי שקט‪ ,‬מערער נורמות‬
‫התנהגותיות ומציף שאלות‪.‬‬
‫במשך הצפירה מכוון המבט אל מרחב אחר‪ ,‬אל מעבר לטקס‪ ,‬מעבר למסווה‪ .‬המסווה —‬
‫רשת הצל — מרחיק אותנו לכאורה מ"כאן ועכשיו"‪ ,‬ובה בעת מתפקדת הרשת כדופן‬
‫מאווררת הפותחת בפנינו מרחב אחר ומאפשר‪ .‬במעבר בין המרחבים נארגת החוויה‬
‫האישית והאינטימית בחוויית הקולקטיב‪ ,‬והאמנית משתמשת בזיכרון המשותף הטמון‬
‫בצפירה כבחבל עגינה – מעין חבל טבור המזמן חיבור והתנתקות בו זמנית‪.‬‬
‫היצירה מסווה מוקרנת מול עבודות של מרסל ינקו משנות הארבעים של המאה הקודמת‪,‬‬
‫המבטאות בפאתוס ערכים של הקרבה והרואיות‪ ,‬שאפיינו את ימי הקמת המדינה‪ .‬בין שתי‬
‫היצירות נוצר דיאלוג‪ ,‬הרהור על השתנות‪ ,‬על ערכים ועל דרכי ביטוי‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫מסווה ווידאו בתערוכה ”עבודת קיר“ מוזיאון יאנקו דאדא‪2011 ,‬‬
‫רינה גנוסוב‪ ,‬קטלוג התערוכה‬

‫"אובך" תערוכת יחיד בגלריה ברבור‪ ,‬ירושלים‪2010 ,‬‬
‫מורן פולאק‪ “,‬מעריב ‪ -‬זמן ירושלים“‪2010,‬‬

‫עורבים‪ ,‬ווידאו‪,‬‬
‫פרויקט ”פרקי נגב“‪2008-2009 ,‬‬

‫”ביכורים\ביקורים“‪ -‬פיקניק אמנות‪/‬מייצב פעולה‪,‬‬
‫אוצרות ‪ :‬חנה בן ‪ -‬חיים יולזרי והדס עפרת | גן לווינסקי תל אביב ‪2012‬‬
‫טלי גביש‪” ,‬פלטפורמה“ ‪ -‬כתב עת מכוונן לחינוך מוזיאלי‪ ,‬מוזיאון ישראל‬

‫פיטר מלץ‪ ,‬צילום ‪:‬הדס גוטמן‬
‫רועי פאביאן‪ ,‬צילום‪ :‬דנה בן חיים‬
‫הגר יולזרי‪,‬צילום‪ :‬ניצן יולזרי‬


Related documents


2015
latest vita copy
ferrararesume 10 12 2
ferrararesume 4 13
ferrararesume 4 13 1
prg guidelines

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file וביקורות עד 2015 - לאינטרנט.pdf