Formularz zgłoszeniowy Dzień Sportu WZiKS .pdf

File information


Original filename: Formularz-zgłoszeniowy-Dzień-Sportu-WZiKS.pdf
Author: DAWID

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 13/04/2015 at 18:34, from IP address 87.207.x.x. The current document download page has been viewed 370 times.
File size: 450 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Formularz-zgłoszeniowy-Dzień-Sportu-WZiKS.pdf (PDF, 450 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Koło Naukowe Managerów Sportu
Uniwersytetu Jagiellońskiego

biuro.knms@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy drużyny do rozgrywek w trakcie uroczystości
Dnia Sportu WZiKS, 12.05.2015 r.

Informacje podstawowe

Nazwa Drużyny

Nazwa drużyny

Instytut/katedra

Imię i nazwisko kierownika

Oświadczamy, że bierzemy odpowiedzialność za swój stan zdrowia, który jest nam znany
i pozwala na udział w dniu Sportu WZiKS 12.05.2015 roku,

a w razie jakichkolwiek

nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków podczas trwania rozgrywek z okazji Dnia Sportu WZiKS
2015, żaden z zawodników drużyny nie będzie występował z powództwem sądowym wobec
organizatorów Dnia Sportu WZiKS 2015. Jednocześnie oświadczamy, że w razie jakichkolwiek
zniszczeń mienia w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA ul. Kolna 2; 30-381 Kraków
dokonanych z winy zawodników, cała drużyna - której członkami są Ci zawodnicy zobowiązana jest do pokrycia strat materialnych wynikłych z powyższego, zgodnie z wyceną
nałożoną przez administratora obiektu.
Zawodnik podpisem zobowiązuje się do gry w drużynie wg obowiązującego regulaminu i
potwierdza jego znajomość.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych
osobowych(ustawa z 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) i
wizerunku w związku z uczestnictwem w Dniu Sportu WZiKS (wyniki/statystyki/materiały foto
i audiowizualne).

Koło Naukowe Managerów Sportu
Uniwersytetu Jagiellońskiego

biuro.knms@gmail.com

Lista zawodników
Lp.

Imię

Nazwisko

Nr indeksu

Czytelny
podpis

1. C
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kontakt do kapitana drużyny:
Imię i nazwisko, telefon, e-mail : ………………………………………………………………….

Potwierdza się, że w/w są studentami i pracownikami naszej (go) katedry (instytutu)
Pieczątka i czytelny podpis pracownika katedry/instytutu

................................................................
Kraków, dnia: ………….2015 r.


Document preview Formularz-zgłoszeniowy-Dzień-Sportu-WZiKS.pdf - page 1/2

Document preview Formularz-zgłoszeniowy-Dzień-Sportu-WZiKS.pdf - page 2/2

Related documents


formularz zg oszeniowy dzie sportu wziks
regulamin rozgrywek dnia sportu wziks 2015
umowa gurmet 20
regulamin konkursu na fb
komunikat organizacyjny
regulamin pdf

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Formularz-zgłoszeniowy-Dzień-Sportu-WZiKS.pdf