פעילות שלטים הריון 080415 (2) (2) .pdf

File information


Original filename: פעילות שלטים הריון - 080415 (2) (2).pdf
Author: Kaplan

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 16/04/2015 at 14:51, from IP address 37.142.x.x. The current document download page has been viewed 493 times.
File size: 350 KB (10 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


פעילות שלטים הריון - 080415 (2) (2).pdf (PDF, 350 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


‫תקנון פעילות שלטים‬
‫‪.1‬‬

‫הפעילות‬

‫‪1.1‬‬

‫החל מיום ‪ 11.1.1.‬בשעה ‪ 02:22‬ועד ליום ‪ 1...1.‬בשעה ‪ 22:22‬תערוך מטרנה תעשיות‬
‫שותפות מוגבלת (להלן‪" :‬מטרנה") פעילות נושאת פרסים בעמוד הרשמי של מטרנה‬
‫בפייסבוק בכתובת‪( :‬להלן‪" :‬אתר הפעילות")‪.‬‬

‫‪1.0‬‬

‫בפעילות זכאים להשתתף כל הגולשים‪ ,‬אשר מילאו אחר כל התנאים המוקדמים לפי סעיף ‪3‬‬
‫להלן ועמדו בתנאי תקנון זה‪.‬‬

‫‪1.3‬‬

‫במשך תקופת הפעילות יוכלו המשתתפים בפעילות להעלות לדף הפייסבוק של מטרנה‬
‫(להלן‪" -‬אתר הפעילות") את תמונותיהם כאשר הם מצולמים עם מסר כתוב על‬
‫שלט‪/‬נייר‪/‬בריסטול‪/‬כף‪-‬יד‪ .‬המסר יכוון לזוגות שיהפכו להורים בפעם הראשונה (להלן‪:‬‬
‫"התמונות" ו‪"-‬המסר" בהתאמה)‪.‬‬

‫‪1.1‬‬

‫בסוף הפעילות יבחרו עשרה (‪ )12‬משתתפים אשר יוכרזו כזוכים בפעילות ויהיו זכאים‬
‫לקבל פרס מתנת "מטרנה"‪ ,‬כמפורט להלן‪ ,‬ובלבד שעמדו בכל הוראות תקנון זה‪.‬‬

‫‪1..‬‬

‫הפרסים הראשון עד העשירי‪ -‬אספקת מטרנה לשנה‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 4.1‬להלן‪.‬‬

‫‪1.1‬‬

‫תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין‪ .‬התקנון ממצה את‬
‫זכויות וחובות המשתתפות ומטרנה בקשר להשתתפות בפעילות‪.‬‬
‫בעצם השתתפות בפעילות‪ ,‬מסכים המשתתף לכל הוראות תקנון זה באופן מוחלט ובלתי‬
‫חוזר‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫תקופת הפעילות‬

‫‪0.1‬‬

‫הפעילות תתקיים החל מיום _______ בשעה______ ועד ליום ______ בשעה _____‬
‫(להלן‪" :‬תקופת הפעילות")‪.‬‬

‫‪0.0‬‬

‫מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה רשאים בכל עת לשנות‪ ,‬להאריך‪ ,‬לקצר‪ ,‬להפסיק או לבטל את‬
‫הפעילות ו‪/‬או תקופת הפעילות‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה שתפורסם באתר‬
‫הפעילות ושתוקפה יהיה מידי‪ .‬מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת‬
‫והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע או בקשור לאמור‪.‬‬

‫‪.3‬‬
‫‪3.1‬‬

‫תנאים מוקדמים להשתתפות בפעילות וזכאות לזכייה‬
‫רק משתתפים אשר מילאו אחר כל התנאים הבאים במצטבר יהיו זכאים להשתתף בפעילות‬
‫ולהיות מועמדים לזכייה בפרס‪ .‬משתתף שלא עמד בתנאי כלשהו מהתנאים האמורים להלן‬
‫ו‪/‬או בהוראה מהוראות תקנון זה‪ ,‬לא יהיה זכאי להשתתף בפעילות ואם השתתף בה וזכה‪ ,‬לא‬
‫תוכר זכייתו והיא תיפסל‪ ,‬והכל על פי שיקול דעתה של מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה וללא צורך‬
‫בהודעה למשתתף‪.‬‬
‫התנאים המצטברים שעל המשתתף לקיים טרם השתתפותו בפעילות הם כדלקמן‪:‬‬

‫\‪ Z:\L\Materna\2015‬פעילות פרוביוטיקה אקסטרה קר\‪ \mat‬תקנון פעילות שלטים הריון ‪).doc2( 414080 -‬‬

‫‪-2‬‬‫‪3.1.1‬‬

‫המשתתף הוא בעל עמוד אישי בפייסבוק‪.‬‬
‫הקיש על לחצן "‪" / "LIKE‬אהבתי" לדף מטרנה באתר הפעילות‪.‬‬

‫‪3.1.0‬‬

‫המשתתף‬

‫‪3.1.3‬‬

‫המשתתף מילא את הפרטים הנדרשים להשתתפות בפעילות כאמור בסעיף ‪1‬‬
‫להלן‪.‬‬

‫‪3.1.1‬‬

‫עם השתתפותו בפעילות המשתתף מאשר‬

‫‪3.1..‬‬

‫המשתתף קיים את הוראות תקנון זה‪.‬‬

‫את הסכמתו לתנאי תקנון זה‪.‬‬

‫‪3.0‬‬

‫מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה רשאים לפסול‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬כל משתתף בפעילות‬
‫אשר הפר הוראה מתקנון זה‪ ,‬ובמקרה כאמור לא תהיה לכל משתתף ו‪/‬או מי מטעמו כל טענה‬
‫ו‪/‬או תביעה בנוגע לכך‪.‬‬

‫‪3.3‬‬

‫משתתף אשר לא עמד בכל התנאים האמורים לעיל‪ ,‬בהוראות תקנון זה‪ ,‬לא יוכל להשתתף‬
‫בפעילות ולא יהיה זכאי להטבה‪ ,‬ואם זכה בפעילות תהא מטרנה רשאית לפסול את זכייתו‪.‬‬

‫‪.4‬‬
‫‪1.1‬‬

‫ההשתתפות בפעילות‬
‫כיצד משתתפים בפעילות‪:‬‬

‫‪1.1.1‬‬

‫מצלמים תמונה של המשתתף כאשר הוא אוחז שלט עליו רשומה עצה לאמא‬
‫הטריה או לאבא הטרי‬

‫‪1.1.0‬‬

‫מקישים על לחצן "‪" / "LIKE‬אהבתי" לעמוד‪/‬דף מטרנה בפייסבוק‪.‬‬

‫‪1.1.3‬‬

‫מעלים את התמונות לאתר הפעילות‪.‬‬

‫‪1.1.1‬‬

‫ממלאים את הפרטים הנדרשים בעת ההרשמה‪ ,‬במידה ונדרשים‪.‬‬

‫‪1.1..‬‬

‫המשתתף קיים את הוראות תקנון זה‪.‬‬

‫‪1.0‬‬

‫עם מילוי הפרטים כאמור בסעיף ‪ 1.1.3‬המשתתף מסכים להכנסת פרטיו למאגר המידע של‬
‫מטרנה ומסכים לכך שמטרנה‪ ,‬תעשה שימוש בפרטים שלו בהתאם להוראות הדין ולקבל‬
‫דברי פרסומת‪ ,‬הצעות להשתתפות במחקרים ו‪/‬או תכנים אחרים בדיוור ישיר לרבות‬
‫באמצעות דואר‪.‬‬

‫‪1.3‬‬

‫עם שיתוף התמונה על ידי המשתתף יתכן כי תוצג בדף הפייסבוק של המשתתף בעמוד הקיר‬
‫(‪ )Wall‬הודעה המעידה על כך שהוא משתתף בפעילות ומתמודד על פרס בפעילות‪ ,‬וכן‬
‫בקשה להצביע עבור התמונה שלו באמצעות ‪.LIKE‬‬

‫‪1.1‬‬

‫כל משתתף רשאית להשתתף בפעילות מספר פעמים‪ ,‬ללא הגבלה עם תמונות שונות‪ ,‬אלא‬
‫אם הוחלט ע"י מטרנה או מי מטעמה להגביל לכלל המשתתפים את מספר הניסיונות‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעת מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה והודעה כאמור באתר הפעילות תחייב מידית את‬
‫המשתתפים‪.‬‬

‫‪-3‬‬‫כל משתתף יהיה רשאי לזכות פעם אחת בלבד בכל תקופת הפעילות‪.‬‬

‫‪1..‬‬

‫ההשתתפות בפעילות אסורה על קבוצות ו‪/‬או התארגנויות‪ ,‬בין שהן רשומות כחברות‬
‫בפייסבוק ובין שאינן‪.‬‬

‫‪1.1‬‬

‫למען הסר ספק מובהר‪ ,‬כי עצם ההרשמה ו‪/‬או ההשתתפות בפעילות אינה מזכה את המשתתף‬
‫עצמו בפרס כלשהו‪.‬‬

‫‪1.4‬‬

‫כל התמונות שיועלו לאתר הפעילות‪ ,‬יופיעו בגלריית התמונות באתר הפעילות ויהיו גלויות‬
‫כלפי כל‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫בחירת הזוכים‬

‫‪..1‬‬

‫התמונות שיעמדו בכל התנאים המוקדמים להשתתפות בפעילות כפי שפורטו לעיל ישתתפו‬
‫בפעילות‪.‬‬

‫‪..0‬‬

‫התמונות יישפטו על ידי שלושה שופטים בפעילות אשר יהיו נציגי חברת מטרנה‪ .‬ההחלטה‬
‫בדבר התמונה הזוכה תהיה על פי שיקול דעתם הבלעדי של השופטים כאשר הקריטריונים‬
‫לשיקול הדעת יהיו‪ ,‬בין היתר‪ :‬מהי התמונה עם המסר המקורי ו‪/‬או היפה ו‪/‬או המשעשע‬
‫(וכיו"ב) ביותר מבין התמונות והמסרים שמשתתפים בפעילות‪ .‬מובהר כי לא תתקבל כל‬
‫טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה מכל סוג‪ ,‬לענין זה‪.‬‬

‫‪..3‬‬

‫הודעה על זוכה‪ ,‬לרבות שמו המלא‪ ,‬תופיע באתר הפעילות‪.‬‬

‫‪..1‬‬

‫מובהר כי בפעילות זה אין שום משמעות לכמות הצבעות‪"/‬לייקים" לתמונה המשתתפת‬
‫בפעילות‪ .‬כמות הצבעות‪"/‬לייקים" כאמור‪ ,‬לא תלקח בחשבון בשיקול צוות השיפוט‪ ,‬לא‬
‫תהווה משתנה משפיע בפעילות ולא תקנה יתרון בכל צורה שהיא למשתתף‪.‬‬

‫‪...‬‬

‫מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה תהיה רשאית לפרסם באתר הפעילות ו‪/‬או בדפי הפייסבוק של מטרנה‬
‫ו‪/‬או באתר מטרנה‪ ,‬את שמם ותמונת הפרופיל של המשתתפים ו‪/‬או המועמדים לזכייה ו‪/‬או‬
‫הזוכים‪ ,‬וכן את התמונות שהעלו במסגרת הפעילות‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫הודעה לזוכות‬

‫‪1.1‬‬

‫לאחר בחירת הזוכים כאמור בסעיף ‪ .‬לעיל תישלח למועמד לזכייה הודעה בפייסבוק ו‪/‬או‬
‫בדואר אלקטרוני בה יתבקש המועמד להשיב (ולמסור את מספר הטלפון שלה ליצירת קשר)‬
‫)להלן‪" :‬הודעת אימות הפרטים")‪.‬‬

‫‪1.0‬‬

‫על המועמד לזכייה להשיב להודעת אימות הפרטים תוך ‪ 72‬שעות מעת משלוח ההודעה‪,‬‬
‫ולציין את כל הפרטים המבוקשים בהודעה‪ ,‬לרבות שם פרטי‪ ,‬שם משפחה‪ ,‬כתובת מגורים‪,‬‬
‫מספר טלפון רגיל וטלפון סלולארי‪.‬‬

‫‪1.3‬‬

‫במידה ולא יעלה בידי מטרנה ליצור קשר עם משתתף מועמד לזכייה ו‪/‬או לא נוצר קשר‬
‫כאמור‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬בתוך ‪ 3‬ימים ממועד סיום תקופת הפעילות; יפסל המשתתף‬
‫המועמד לזכייה ויאבד את האפשרות לזכות בפרס‪ ,‬ולא יהיו לו כל טענות בגין כך‪ .‬במקרה‬
‫כאמור‪ ,‬מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות למועמד הבא לזכייה‪.‬‬

‫‪-0‬‬‫‪1.1‬‬

‫מועמד לזכייה שהשיב במועד להודעת אימות הפרטים‪ ,‬מסר את הפרטים הנדרשים‪ ,‬נוצר‬
‫קשר טלפוני בינו לבין מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה ופרטיו אומתו והוא נמצא זכאי לזכות בפרס‪,‬‬
‫יוכרז כזוכה‪.‬‬

‫‪1..‬‬

‫לאחר בחירת הזוכה‪ ,‬תישלח לזוכה הודעה על זכייתו בפרס‪ .‬הודעת הזכייה תשלח‬
‫באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרה ו‪/‬או תיבת המייל של פייסבוק של המשתתף‬
‫והיא תכלול את פרטי הזכייה (להלן‪" :‬הודעת הזכייה")‪.‬‬

‫‪1.1‬‬

‫רק קבלת הודעת זכייה המודיעה למשתתף על זכייתו בפרס תהווה אישור בדבר הזכייה‬
‫לצורך קבלת הפרס‪ ,‬בכפוף לעמידת הזוכה בכל הוראות תקנון זה‪.‬‬

‫‪1.4‬‬

‫למען הסר ספק‪ ,‬אם הפרטים שמסר הזוכה בעת ההרשמה לפעילות ו‪/‬או בהודעותיו למטרנה‬
‫ו‪/‬או למי מטעמה אינם נכונים ו‪/‬או מדויקים ו‪/‬או לא ניתן יהיה לתאם עמו טלפונית את‬
‫פרטי הזכייה בתוך ‪ 40‬שעות ממועד הודעת אימות הפרטים ו‪/‬או במידה שייבצר מן הזוכה‬
‫לקבל את הפרס בהתאם ללוח הזמנים שקבעה מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה למסירת הפרס ו‪/‬או‬
‫למימושו‪ ,‬תהיה מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה רשאית לפסול את זכייתו של הזוכה ולבחור בזוכה‬
‫חלופי מתוך מועמדי הזכייה‪ .‬מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בגין פסילת‬
‫זוכה בהתאם להוראות סעיף זה‪.‬‬

‫‪.7‬‬

‫מימוש הפרס‬

‫‪4.1‬‬

‫כל זוכה אשר קיבל הודעת זכייה יוכל לממש את הזכייה במועד ובמקום שיפורטו בהודעת‬
‫הזכייה וכפי שיתואם עימו ע"י מטרנה ובהתאם לתנאים ולמועדים הנוחים למטרנה‪ .‬מטרנה‬
‫ו‪/‬או מי מטעמה יהיו רשאים לשנות את מועד המימוש האמור לפי שיקול דעתם הבלעדית‪,‬‬
‫ולזוכה לא יהיו טענות בגין כך‪.‬‬

‫‪4.0‬‬

‫למרות האמור לעיל מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה יהיו רשאים להעניק את ההטבה ו‪/‬או שובר‬
‫ההטבה בדרך שימצא לנכון‪ ,‬לפי שיקול דעתם הבלעדית‪ ,‬לרבות באמצעות טקס שייערך‬
‫במועד ובמקום שיוגדרו על ידי מטרנה‪ ,‬ובמקרה כאמור מתחייבים הזוכים להגיע לטקס‬
‫כאמור‪ .‬זוכה שלא יגיע לטקס תהיה מטרנה רשאית לבטל את זכייתו מבלי שיהיו לזוכה כל‬
‫טענות בגין כך‪.‬‬

‫‪4.3‬‬

‫היה ונבצר מן הזוכה לממש את ההטבה מכל סיבה שהיא בתוך ‪ 102‬ימים מיום משלוח‬
‫הודעה הזכיה‪ ,‬לא יהיה הזוכה זכאי לכל פיצוי או תחליף בגין אי מימוש ההטבה‪ ,‬ומטרנה‬
‫וכל מי מטעמה יהיו פטורים מכל אחריות בקשר לכך‪.‬‬

‫‪4.1‬‬

‫מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה יהיו רשאים לצלם את הזוכה‪ ,‬לרבות בעת קבלת ההטבה ו‪/‬או בעת‬
‫הטקס ו‪/‬או בעת מימוש ההטבה‪ ,‬ולעשות שימוש בתמונות ו‪/‬או בצילומי וידאו שיצולמו ו‪/‬או‬
‫בשמו של הזוכה לצרכי יחסי ציבור ללא מתן כל תמורה לזוכה‪ ,‬מלבד ההטבה אותה קיבל‪,‬‬
‫ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה‪ ,‬ובעצם השתתפותו בתחרות מסכים הזוכה לתנאי זה‪.‬‬

‫‪4..‬‬

‫הזוכה מסכים ומאשר כי מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה יהיו רשאים לפרסם את שמו ו‪/‬או תמונתו‬
‫ו‪/‬או פרטיו בעיתון ו‪/‬או באינטרנט ו‪/‬או בכל מדיה ו‪/‬או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתם‬
‫הבלעדית‪ ,‬וזאת ללא תמורה וללא הגבלת זמן‪ ,‬והזוכה מוותר על כל טענה בקשר לכך נגד‬
‫מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה‪.‬‬

‫‪-0‬‬‫מובהר‪ ,‬כי עצם השתתפותו של הזוכה בתחרות‪ ,‬וקבלתו את הפרס‪ ,‬תחשב להסכמתו‬
‫לפרסום פרטיו כאמור לעיל‪.‬‬

‫‪.8‬‬

‫‪4.1‬‬

‫כל האמור בסעיף זה יבוצע ללא תשלום כלשהו בעבור הזוכה‪.‬‬

‫‪4.4‬‬

‫כל מס ו‪/‬או תשלום חובה אחר‪ ,‬אשר יחול על פי דין בגין הזכייה בפרס‪ ,‬אם יחול‪ ,‬יחול על‬
‫הזוכה‪.‬‬

‫סייגים לזכייה‬
‫‪1.1‬‬

‫כל משתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא הבעלים של כל הזכויות בתמונות ובמסרים ו‪/‬או‬
‫שהוא מחזיק בכל הרישיונות‪ ,‬ההיתרים וההסכמות הנדרשות בקשר עם העלאת התמונה‬
‫ו‪/‬או המסר‪.‬‬

‫‪1.0‬‬

‫המשתתפים מעניקים למטרנה‪ ,‬רישיון בלתי חוזר‪ ,‬עולמי‪ ,‬ללא כל תשלום תמלוגים‪ ,‬בלתי‬
‫מוגבל‪ ,‬ניתן להעברה‪ ,‬עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה‪ ,‬לפרסם את‬
‫התמונות והמסרים המשתתפים בפעילות‪ ,‬באתר מטרנה ו‪/‬או בעמוד‪/‬י הפייסבוק של מטרנה‪,‬‬
‫ו‪/‬או באמצעי מדיה אחרים ו‪/‬או באירועי יח"צ מכל סוג שהוא‪ ,‬והכל לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי של מטרנה‪.‬‬
‫מטרנה תהא רשאית לערוך את התמונות והמסרים לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות הוספה‬
‫ו‪/‬או גריעה מהם‪ ,‬וכאמור‪ ,‬לעשות בתמונות ובמסרים שימוש בכל פלטפורמה ו‪/‬או כלי מדיה‬
‫(ככל שיהיו)‪ ,‬באופן ובזמן בלתי מוגבלים‪ ,‬לכל צורך ועניין‪ ,‬וכן לעשות כל דיספוזיציה‬
‫בזכויותיה בתמונות ובמסרים ו‪/‬או כל שימוש אחר‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מטרנה רשאית לעשות שימוש בתמונות ובמסרים שיתקבלו לצורך הכנת‬
‫סרטון שיפורסם באתר ‪ ,You Tube‬אתרי האינטרנט של מטרנה וכל מדיה נוספת בהתאם‬
‫לשיקול דעתה הבלעדי של מטרנה‪ .‬מובהר כי הסרטון האמור יכול שיהיה ציבורי ויכול‬
‫שיהיה פרטי‪.‬‬

‫‪1.3‬‬

‫המשתתף מתחייב‪ ,‬כי כל תוכן מכל סוג שהוא (טקסט‪ ,‬תמונה‪ ,‬קול) ו‪/‬או כל חומר אחר‬
‫שפורסם או נשלח על ידן לא יפגע בכל זכות של אדם אחר‪ ,‬לרבות בזכויות קניין רוחני‪ ,‬לא‬
‫יהיה בלתי חוקי‪ ,‬מאיים‪ ,‬מוציא דיבה ו‪/‬או לשון הרע ו‪/‬או פוגע בפרטיות ו‪/‬או בשמו הטוב של‬
‫אדם‪ ,‬חומרי תועבה‪ ,‬פורנוגרפיה‪ ,‬גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו‪/‬או הכלל‪,‬‬
‫ו‪/‬או חומר אשר עלול לפגוע ו‪/‬או להטריד משתתפים אחרים‪ ,‬המבזה ו‪/‬או שעלול לפגוע‬
‫ברגשות הציבור ו‪/‬או להוות ו‪/‬או לעודד התנהגות פלילית ו‪/‬או להקים עילה לתביעה אזרחית‬
‫או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין‪.‬‬

‫‪1.1‬‬

‫מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה רשאים להחליט על פסילתו של משתתף אשר פעל‪ ,‬לפי שיקול דעתה‬
‫של מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬באופן שאינו ראוי ו‪/‬או בניגוד לדין ו‪/‬או בניגוד לאמור בתקנון‬
‫זה‪ ,‬וכן למנוע מהמשתתף מלהשתתף בפעילות ו‪/‬או לפסול את זכייתו והכל לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי של מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה‪.‬‬

‫‪1..‬‬

‫מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה שומרים על זכותם לפסול‪ ,‬מראש או בדיעבד‪ ,‬התמודדותם ו‪/‬או‬
‫זכייתם של משתתפים ו‪/‬או זוכים‪ ,‬אשר‪ ,‬בין השאר‪ ,‬ימצא כי פעלו בניגוד להוראות תקנון זה‬
‫ו‪/‬או בניגוד לדין ו‪/‬או פעלו באמצעים שאינם כשרים וראויים על מנת לזכות בהטבה‪.‬‬

‫‪-6‬‬‫‪.9‬‬

‫הפרס‬
‫‪4.1‬‬

‫מהות הפרסים‪ ,‬מועד נתינתם ומיקומם ייקבע על ידי מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה ועשוי להשתנות‬
‫בהתאם לבחירת מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה ולפי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬

‫‪4.0‬‬

‫הפרס ניתן להעברה לצד שלישי‪ ,‬אשר ייחשב ל‪"-‬זוכה" לכל דבר ועניין‪.‬‬

‫‪4.3‬‬

‫מטרנה לא תישא באחריות לכל נזק‪ ,‬אובדן גניבה ו‪/‬או הפסד‪ ,‬או עוגמת נפש או כל נזק ממוני‬
‫ו‪/‬או גופני שיארעו לזוכה ו‪/‬או מי מטעמו בעקבות קבלת הפרס ו‪/‬או מימוש הפרס (לרבות אי‪-‬‬
‫קבלה ואי‪-‬מימוש כאמור) ו‪/‬או בקשר להשתתפות בפעילות‪ .‬הזוכה פוטר את מטרנה ו‪/‬או מי‬
‫מטעמה מכל טענה ו‪/‬או תביעה לגבי כל נזק‪ ,‬קלקול‪ ,‬אי תקינות‪ ,‬שיבוש‪ ,‬עיכוב או כל פגם‬
‫אחר בקשר לפרס ו‪/‬או בכל הנוגע לו או הנובע ממנו‪.‬‬
‫הפרס (לעיל ולהלן‪" :‬הפרס" או "ההטבה") הוא‪ :‬תחליפי חלב מטרנה ל שנה ‪ -‬שלוש‬
‫(‪ )3‬אריזות חיסכון (‪ 422‬גרם) בחודש למשך שנה (ובסך הכל שלושים ושש (‪ )11‬אריזות‬
‫חיסכון ‪ 422‬גרם כל אחת כולל משלוח עד הבית)‪.‬‬

‫‪.11‬‬

‫אתר הפעילות‬
‫‪ 12.1‬השימוש באתר הפעילות כפוף לכל הוראות תקנון זה והדין‪ .‬בעצם השימוש באתר הפעילות‪,‬‬
‫מאשר ומצהיר המשתמש באתר הפעילות כי הוא קרא את כל הוראות תקנון הפעילות והוא‬
‫מסכים להן ומתחייב לפעול על פיהן‪.‬‬
‫‪ 12.0‬הוראות תקנון הפעילות חלות על כל שימוש באתר הפעילות‪ ,‬בין באמצעות מחשב ובין‬
‫באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי‪ ,‬מחשבי כף יד למיניהם‪ ,‬טאבלטים‬
‫וכיו"ב)‪ ,‬בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים‪.‬‬
‫‪ 12.3‬המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר הפעילות שימוש למטרות מסחריות ו‪/‬או למטרות‬
‫שאינן חוקיות ו‪/‬או אינן הולמות מסיבה כלשהי‪.‬‬
‫‪ 12.1‬המשתמש מתחייב לנהוג בתום לב בשימושו באתר הפעילות ובמגעיו עם משתמשים אחרים‬
‫בו ולמסור מידע נכון ואמין‪.‬‬
‫‪ 12..‬המשתמש מתחייב שלא לפגוע באופן כלשהו באתר הפעילות ו‪/‬או בתקינותו ו‪/‬או בשימושם‬
‫של משתמשים אחרים בו‪.‬‬
‫‪ 12.1‬מטרנה תהא רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לשנות ו‪/‬או לעדכן מעת לעת את אתר‬
‫הפעילות‪ ,‬לרבות עיצובו‪ ,‬תוכנו‪ ,‬תנאי השימוש בו‪ ,‬היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך‬
‫באתר הפעילות‪ ,‬והכל ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪ 12.4‬מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה‪ ,‬מטרנה תהא רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לבטל או‬
‫להפסיק (בין באופן זמני ובין לצמיתות) בכל עת את הפעלת אתר הפעילות ו‪/‬או השירותים‬
‫הניתנים במסגרתו ו‪/‬או כל חלק ממנו‪ ,‬ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪ 12.1‬מטרנה תהא רשאית למנוע ממי מהמשתמשים את השימוש באתר הפעילות ו‪/‬או בשירותים‬
‫הניתנים במסגרתו ו‪/‬או באיזה חלק מהם ו‪/‬או להגבילם‪.‬‬

‫‪-7‬‬‫‪.11‬‬

‫אחריות‬
‫‪ 11.1‬המשתתפים מאשרים כי ידועה להם העובדה כי התמונות יועלו לאתר הפעילות‪ ,‬שהוא אתר‬
‫אינטרנט פתוח לציבור‪ .‬מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה אינם יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים‬
‫לא ישתמשו בתמונות ו‪/‬או במסרים שיועלו לאתר‪ ,‬לרבות שיתוף ברשתות חברתיות אחרות‬
‫דוגמת פייסבוק‪ ,‬ומטרנה ו‪/‬או מי מטעמה אינם נושאים באחריות ואין להם כל חבות בגין כל‬
‫נזק‪ ,‬אובדן‪ ,‬הוצאה וכדומה אשר ייגרמו ו‪/‬או עלולים להיגרם כתוצאה מהעלאת התמונות‬
‫ו‪/‬או השימוש בתמונות אשר ייעשה על ידי צדדים שלישיים‪ ,‬לרבות בכל מקרה של הפרה‬
‫כלשהי של זכויות קניין רוחני‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬המשתתפים‪ ,‬מכירים בכך שייתכן כי התמונות יועתקו או יורדו על ידי הציבור הרחב‬
‫למקומות אחרים באינטרנט או לכל מקום אחר‪ .‬המשתתפים מכירים בכך כי למטרנה אין כל‬
‫שליטה על אתרי אינטרנט או על כל שימוש בתמונות על ידי הציבור‪ ,‬ומטרנה ו‪/‬או מי‬
‫מטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי ולא יחויבו בגין כל חבות לכל נזק‪ ,‬אבדן‪ ,‬הוצאה‬
‫וכיו"ב אשר ייגרמו למשתתפים ו‪/‬או עלולים להיגרם למשתתפים כתוצאה מכך‪.‬‬
‫‪ 11.0‬מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה אינם מחויבים להגיב לפניות‪/‬שאלות המשתתפים באתר הפייסבוק‬
‫של מטרנה‪.‬‬
‫‪ 11.3‬מטרנה אינה אחראית למעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו אשר מימוש הזכייה כרוך‬
‫בפעולה שעליו לנקוט‪.‬‬
‫‪ 11.1‬האחראית על אתר הפעילות הינה מטרנה‪ .‬מטרנה מפעילה את אתר הפעילות לנוחות‬
‫המשתמשים בלבד ואין היא נותנת מצג כלשהו ו‪/‬או עורכת בדיקות כלשהן בקשר להפעלת‬
‫אתר הפעילות ו‪/‬או השימוש בו על ידי הגולשים‪.‬‬
‫‪ 11..‬מטרנה אינה אחראית לפעילות התקינה של אתר הפעילות ו‪/‬או אתר האינטרנט פייסבוק‪ ,‬ו‪/‬או‬
‫רשת האינטרנט ו‪/‬או שרתי האינטרנט ו‪/‬או מערכת התקשורת ו‪/‬או המערכות הממוחשבות‬
‫ו‪/‬או רשת הטלפונים הארצית ו‪/‬או "בזק" ו‪/‬או המערכות הממוחשבות ו‪/‬או התוכנות‬
‫הממוחשבות בהן נעשה שימוש באתר הפעילות וכן לכל ציוד אחר אשר אינו בשליטתה ואין‬
‫ולא תהיה לה שום אחריות בגין שיבושים ו‪/‬או תקלות ו‪/‬או כשלים בשימוש באתר הפעילות‬
‫ו‪/‬או כשלים בקליטה משובשת ו‪/‬או באי קליטה של פרטי השתתפות של משתתף בפעילות‪.‬‬
‫‪ 11.1‬מבלי לגרוע מהוראות סעיפים ‪ 0.0‬ו‪ 12.1-‬לעיל‪ ,‬במקרה של תקלה כלשהי באתר הפעילות‬
‫ובכלל‪ ,‬אשר תפריע להתנהלות התקינה של אתר הפעילות יינתן שיקול דעת מלא למטרנה‬
‫להחליט האם ברצונה להוריד את אתר הפעילות או לבצע כל פעולה אחרת בקשר לאתר‬
‫הפעילות‪ .‬בנוסף‪ ,‬ייתכן כי הפעלת אתר הפעילות ו‪/‬או השימוש באתר הפעילות יבוטלו‬
‫מסיבות שאינן בשליטת מטרנה למשל עקב הוראות הדין ו‪/‬או הוראותיהם של מפעילי אתר‬
‫פייסבוק‪ .‬מכל מקום‪ ,‬מטרנה לא תישא באחריות בגין הורדת אתר הפעילות ו‪/‬או הפסקת‬
‫שימוש באתר הפעילות על ידי גורם שלישי‪.‬‬
‫‪ 11.4‬מטרנה אינה אחראית לבדיקת נכונותו ו‪/‬או דיוקו של מידע ו‪/‬או נתון כלשהו שנכתב על ידי‬
‫המשתמשות באתר הפעילות‪.‬‬
‫‪ 11.1‬מטרנה אינה אחראית להתנהגות הגולשים באתר הפעילות (לרבות הטרדות וכיו"ב) ו‪/‬או‬
‫לתלונות על הטרדה של גולשים אחרים‪.‬‬

‫‪-1‬‬‫‪11.4‬‬

‫מטרנה שומרת לעצמה את הזכות למחוק הודעות של משתמשים באתר הפעילות שאינן‬
‫עומדות בתנאי תקנון זה או מכל סיבה אחרת‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬אולם מובהר כי‬
‫אין במחיקת הודעות של משתמש ו‪/‬או באי מחיקתן על ידי מטרנה כדי לאשר ו‪/‬או לתת מצג‬
‫כלשהו לגביהן ו‪/‬או להטיל על מטרנה אחריות כלשהי בגינן‪.‬‬

‫‪ 11.12‬השימוש באתר הפעילות הינו באחריות המשתמשות בלבד‪ .‬המשתמשים מאשרים כי לא‬
‫תהיה להם כל דרישה ו‪/‬או טענה ו‪/‬או תביעה כלפי מטרנה בכל הקשור בשימוש באתר‬
‫הפעילות ו‪/‬או באמור בתקנון זה‪.‬‬
‫‪ 11.11‬בכל מקרה ומבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל‪ ,‬היה ויוכח כי עקב רשלנות מטרנה‬
‫נמנע ממשתמש השימוש באתר הפעילות‪ ,‬ו‪/‬או במקרה בו תעלה משתתף טענה ו‪/‬או תביעה‬
‫בקשר לאתר הפעילות‪ ,‬וזו תמצא מוצדקת‪ ,‬מוסכם כי הפיצוי המרבי לו יהיה זכאי משתתף‬
‫כאמור יוגבל לעלות המינימאלית של שעת גלישה באינטרנט‪.‬‬
‫‪ 11.10‬המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו‪/‬או טענה ו‪/‬או תביעה כנגד מטרנה בכל הקשור‬
‫לאמור בתקנון זה‪.‬‬
‫‪.12‬‬

‫שונות‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪:‬‬
‫‪10.1‬‬

‫מובהר כי הפעילות הנה לשם שעשוע בלבד‪ ,‬ומטרנה ו‪/‬או מי מטעמה לא יישאו בכל‬
‫אחריות כלפי מי מהמשתתפים ו‪/‬או הזוכים ו‪/‬או מי מטעמם‪ ,‬בקשר עם הפעילות ו‪/‬או אופן‬
‫ניהול הפעילות ו‪/‬או תוצאותיו ו‪/‬או ההטבות‪ ,‬וכל משתתף ו‪/‬או זוכה מוותר בזה באופן בלתי‬
‫חוזר על כל טענה ו‪/‬או תביעה בגין כל הפסד ו‪/‬או הוצאה ו‪/‬או נזק שנגרמו בגין הפעילות‪,‬‬
‫במישרין ו‪/‬או בעקיפין‪.‬‬
‫מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה שומרים לעצמם הזכות לשנות ו‪/‬או לעדכן ו‪/‬או לתקן תקנון זה בכל‬
‫עת‪ .‬התקנון המחייב הינו התקנון המפורסם באתר הפעילות ובאחריות הבלעדית של‬
‫המשתתפים להתעדכן בכל שינוי ו‪/‬או עדכון ו‪/‬או תיקון שיעשו בתקנון‪.‬‬

‫‪10.0‬‬

‫בנוסף‪ ,‬כל זוכה יהיה רשאי לקבל פרס אחד בלבד בכל תקופת הפעילות‪ ,‬ואם זכה פעם‬
‫אחת לא יהיה זכאי לזכות פעם נוספת‪ ,‬וזאת גם אם השתתף פעם נוספת בתקופת הפעילות‪.‬‬

‫‪10.3‬‬

‫הזוכה נותן בזאת את הסכמתו למטרנה לשלוח אליו‪ ,‬לדף הפייסבוק שלו ו‪/‬או לכל מען‬
‫אחר‪ ,‬את ההודעות המפורטות בתקנון זה ו‪/‬או הדרושות לצורך קיום פעילות זה ויישומו‪,‬‬
‫וכן ליצור עמו קשר כנדרש לצורך כך‪.‬‬

‫‪10.1‬‬

‫במקרה של פסילת ו‪/‬או ביטול זכייתו של זוכה בפעילות‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬ובין השאר מן‬
‫הסיבות המנויות במסגרת תקנון זה‪ ,‬יחויב הזוכה שזכייתו נפסלה ו‪/‬או בוטלה כאמור‬
‫בהחזר הפרס‪ ,‬ואם כבר מימש את הפרס– הוא מתחייב להחזיר את הפרס ו‪/‬או שווי הפרס‪,‬‬
‫וזאת מבלי שיהיה זכאי לפיצוי כלשהו‪.‬‬

‫‪10..‬‬

‫מובהר‪ ,‬כי לא ניתן יהיה לערער על תוצאות הפעילות ו‪/‬או קביעתה של מטרנה ו‪/‬או מי‬
‫מטעמה לגבי זהות זוכה והללו תהיינה סופית ומוחלטות‪.‬‬

‫‪-9‬‬‫‪10.1‬‬

‫ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ומטרנה ו‪/‬או מי מטעמה לא‬
‫יישאו באחריות בגין כל נזק‪ ,‬הפסד‪ ,‬אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתף‪ ,‬הקשורים‬
‫במישרין ו‪/‬או בעקיפין עם הפעילות‪ ,‬לרבות עקב טעות‪ ,‬שיבוש‪ ,‬איחור‪ ,‬תקלה או כל עניין‬
‫אחר הקשור ברשת האינטרנט ו‪/‬או באתר פייסבוק‪.‬‬

‫‪10.4‬‬

‫מוצהר בזאת במפורש כי בכל מקרה השתתפות בפעילות לא תקים למשתתפים בה ו‪/‬או‬
‫לזוכים במסגרתה כל עילה ו‪/‬או טענה ו‪/‬או תביעה הקשורה בעקיפין או במישרין עם‬
‫הפעילות‪ ,‬תנאיו‪ ,‬ניהולו‪ ,‬תוצאותיו ו‪/‬או כל הכרוך ו‪/‬או הנוגע בו‪.‬‬

‫‪10.1‬‬

‫מוצהר בזאת במפורש כי הפעילות אינה נערכת על ידי פייסבוק‪ ,‬וכי לפייסבוק לא תהיה כל‬
‫אחריות לכל דבר ועניין הקשור לפעילות‪ ,‬והמשתתפים פוטרים בזאת את פייסבוק מכל‬
‫אחריות כאמור‪.‬‬

‫‪10.4‬‬

‫ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי מטרנה ועל עובדי החברות הקשורות לפעילות‪.‬‬

‫‪ 10.12‬מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ולא יחויבו בכל חובה שהיא במידה‬
‫והפעילות תופסק ו‪/‬או לא תחל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬לרבות סיום הפעילות על ידי פייסבוק‪.‬‬
‫‪ 10.11‬מטרנה לא תהיה אחראית לכל תקלות פרסום ו‪/‬או דפוס ו‪/‬או כל תקלה או טעות אחרת‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬מטרנה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו‪/‬או עקיף‪,‬‬
‫לרבות הוצאות ישירות ו‪/‬או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו‪/‬או טעות כאמור‪ .‬במקרה של‬
‫תקלה ו‪/‬או טעות כאמור‪ ,‬תהיה מטרנה רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪,‬‬
‫לבטל את הפעילות ו‪/‬או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון‪ .‬כל פעולה כאמור‬
‫תיחשב כתוספת לתקנון פעילות זה ותחייב כל משתתף‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬לאף משתתף‬
‫בפעילות זה לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט מטרנה עקב תקלה‬
‫ו‪/‬או טעות כאמור לעיל‪ ,‬ו‪/‬או בקשר לכל נזק ישיר ו‪/‬או עקיף‪ ,‬לרבות הוצאות ישירות ו‪/‬או‬
‫עקיפות‪ ,‬שייגרמו לה עקב פעולות כאמור‪.‬‬
‫‪ 10.10‬כל משתתף‪ ,‬בעצם השתתפותו בפעילות‪ ,‬מצהיר ומאשר כי הוא עומד בכל התנאים‬
‫המוקדמים המפורטים בתקנון זה‪.‬‬
‫‪ 10.13‬מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין‪ ,‬מטרנה ו‪/‬או מי מטעמה רשאים שלא‬
‫למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו הפרס במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין‪.‬‬

‫‪ 10.11‬כל משתתף מתחייב לשפות את מטרנה ו‪/‬או את הדירקטורים שלה ו‪/‬או נושאי משרה בה‬
‫ו‪/‬או עובדיה ושלוחיה‪ ,‬בגין ו‪/‬או בקשר עם תביעות ו‪/‬או דרישות ו‪/‬או נזקים‪ ,‬הפסדים‪,‬‬
‫חבויות‪ ,‬עלויות או הוצאות (לרבות הוצאות הליכים משפטיים ושכ"ט עו"ד)‪ ,‬בהן תישא‬
‫מטרנה‪ ,‬ללא הגבלת זמן‪ ,‬בגין ו‪/‬או בקשר ו‪/‬או כתוצאה מתמונה ו‪/‬או כינוי שהועלו על ידי‬
‫המשתתף לאתר הפעילות‪ ,‬לרבות בקשר עם הפרה של זכויות קניין רוחני‪.‬‬
‫‪ 10.1.‬בכל מקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של‬
‫הפעילות‪ ,‬תגברנה הוראות תקנון זה‪.‬‬


Related documents


080415 2 2
p1023401 00
1
untitled pdf document
80
1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file פעילות שלטים הריון - 080415 (2) (2).pdf


Related keywords