Studia Historica 2 .pdf

File information


Original filename: Studia Historica 2.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Adobe InDesign CS3 (5.0) / Adobe PDF Library 8.0, and has been sent on pdf-archive.com on 19/04/2015 at 12:04, from IP address 67.230.x.x. The current document download page has been viewed 666 times.
File size: 2.9 MB (329 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Studia Historica 2.pdf (PDF, 2.9 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


государственное учреждение образования
«республиканский институт высшей школы»
кафедра историко-культурного наследия беларуси

studia historica
europae orientalis
исследования по истории
восточной европы
Научный сборник
Основан в 2008 году

ВЫПУСК 2

МИНСК
РИВШ
2009

УДК  94(4-11)(082)
ББК 63.3(0)4
И87
Рекомендовано
Ученым советом Государственного учреждения образования
«Республиканский институт высшей школы»
(протокол № 3 от 17 ноября 2009 г.)
Редакционная коллегия:
А.В. Мартынюк – кандидат исторических наук, отв. редактор (Минск)
Г.Я. Голенченко – доктор исторических наук, зам. отв. редактора (Минск)
О.А. Яновский – кандидат исторических наук, зам. отв. редактора (Минск)
Ю.Н. Бохан – доктор исторических наук (Минск)
М. Вайерс – доктор исторических наук (Бонн)
З. Вайтковяк – доктор исторических наук (Познань)
В.А. Воронин – кандидат исторических наук (Минск)
Л.В. Левшун – кандидат филологических наук (Минск)
П.О. Лойко – кандидат исторических наук (Минск)
А.А. Любая – кандидат исторических наук (Минск)
А.В. Любый – кандидат исторических наук (Минск)
И.А. Марзалюк – доктор исторических наук (Могилев)
Н.В. Николаев – доктор филологических наук (Санкт-Петербург)
А. Рахуба – доктор исторических наук (Варшава)
В.А. Теплова – кандидат исторических наук (Минск)
В.А. Федосик – доктор исторических наук (Минск)
А.И. Филюшкин – доктор исторических наук (Санкт-Петербург)
А.Л. Хорошкевич – доктор исторических наук (Москва)
Рецензенты:
доктор исторических наук, профессор В. С. Кошелев;
доктор исторических наук, профессор Н. С. Сташкевич

Studia historica Europae Orientalis = Исследования по истории
И87 Восточной Европы : науч. сб. Вып. 2. – Минск : РИВШ, 2009. – 328 с.
ISBN 978-985-500-334-3.
В научном сборнике представлены актуальные исследования белорусских
и зарубежных ученых, посвященные широкому кругу проблем истории Восточной Европы в Средние века и раннее Новое время.
Адресуется студентам, аспирантам, преподавателям и научным работникам, а также всем, кто интересуется историей восточных славян.
УДК 94(4-11)(082)
ББК 63.3(0)4
ISBN 978-985-500-334-3

© Оформление. ГУО «Республиканский
институт высшей школы», 2009

Содержание
А. В. Мартынюк. Предисловие.................................................................. 6
статьи ........................................................................................................... 9
Осипян А. Л.
Описание Комании Гетума из Корикоса как источник
по истории степей Восточной Европы............................................. 9
Мартынюк А. В.
Герб Литвы: взгляд из Европы XIV века......................................... 23
Дзярновіч A.I.
Ab ovo: што з’явілася спачатку – вялікі князь літоўскі
ці Вялікае княства Літоўскае?............................................................ 30
Темушев В.Н.
Пограничные города Великого княжества Литовского:
Дмитровец в XV в.................................................................................... 44
Цішчанка В.В.
Аспекты адміністрацыйна-маёмаснай і судовай практыкі
вялікіх князёў у Вялікім княстве Літоўскім
(канец XV – першая трэць XVI ст.).................................................. 123
Ермак В.Ю.
Землевладение российских помещиков в Полоцком повете
в 1563–1571 гг. по данным писцовых книг..................................... 136
Варонін В.А.
Праваслаўныя цэрквы і манастыры
горада Полацка (да 1582 г.).................................................................. 152
Якубаў В.У.
Міжканфесіянальныя канфлікты
ў Полацкім ваяводстве (1550–1618 гг.)........................................... 175
Цімашэнка Л.У.
Князь Васіль-Канстанцін Астрожскі
і брацкі рух у Кіеўскай мітраполіі
(апошняя трэць XVI – пачатак XVII ст.)........................................ 186
Сліж Н.У.
Кананічнае права па рэгуляванню сямейна-шлюбных
дачыненняў пратэстантаў ВКЛ (XVI–XVII стст.)...................... 201

4

Studia Historica Europae Orientalis

Любая А.А.
Антычнасць у сістэме гістарычных і ідэалагічных
уяўленняў Вялікага княства Літоўскага
(сярэдзіна XV – першая палова XVI ст.)........................................ 212
Бортнік І.А.
Сацыяльна-палітычныя ідэі ў ананімным творы
«Размова паляка з літвінам».............................................................. 224
Глінскі Я.С.
Канструяванне вобразу мінулага ў творах
Мацея Стрыйкоўскага........................................................................... 244
Левшун Л.В.
«Житие преподобной Евфросинии Полоцкой» как
исторический источник: факты, образы, интерпретации.......... 252
сообщения.............................................................................................. 267
Груша А.I.
Невядомы арыгінал граматы Васіля
Нарымонтавіча канца XIV ст.............................................................. 269
Источники............................................................................................... 273
Баранкова Г.С.
«Повесть о беспечном царе и его мудром советнике»
Кирилла Туровского в русской рукописной традиции.............. 275
Рецензии.................................................................................................... 299
Дзярновіч А.I.
Слабасць у моцы: Рэч Паспалітая і Расія
перад абліччам новай эпохі
(Камінскі А. С. Рэспубліка супраць Аўтакратыі:
Рэч Паспалітая і Расія ў 1686–1697 гадах /
пер. з англ. А. Мартынаў. – Мінск : Логвінаў, 2009. – 350 с.)............... 301

Научная жизнь.................................................................................... 307
Культура і гісторыя Вялікага княства Літоўскага
ў Акадэміі мастацтваў (Любы А. У.).................................................. 309

5
Другая міжнародная навуковая канферэнцыя
«Вярхоўная ўлада, эліта і грамадства ў Расіі XIV –
першай палове XIX стагоддзя. Расійская манархія
ў кантэксце еўрапейскіх і азіяцкіх манархій і імперый»
і праблематыка Вялікага княства Літоўскага (Любы А.У.)....... 311
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ...................................................................... 313
РЕЗЮМЕ.......................................................................................................... 315
SUMMARY...................................................................................................... 321
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ........................................................ 326

ПРЕДИСЛОВИЕ
Второй выпуск научного сборника «Studia Historica Europae
Orientalis: Исследования по истории Восточной Европы» продолжает традиции, заложенные в первом выпуске. Цель настоящего издания – объединить усилия ученых-историков Беларуси, России,
Украины и других стран, чьи научные интересы лежат в сфере изучения восточноевропейского Средневековья. Для исследователей
из вышеназванных стран данная проблематика обладает особой актуальностью, так как именно в этот период закладывались основы
культурно-исторического своеобразия современных восточнославянских народов.
Современная ситуация в области исторических исследований на
постсоветском пространстве характеризуется институциональными трансформациями, сложностью научных коммуникаций, изолированностью национальных исторических школ. Эта ситуация
делает оправданным выпуск специализированного периодического
издания, посвященного истории Восточной Европы в Средние века
и раннее Новое время (до конца XVI века). В представленном вниманию читателей научном сборнике затрагивается самый широкий
круг вопросов: роль восточноевропейского региона в системе международных отношений, тенденции политического и социальноэкономического развития, этноконфессиональная и культурная
проблематика, вопросы источниковедения и историографии. Чрезвычайно важным представляется расширение географических рамок исследования: мы надеемся, что связи восточнославянского
мира с Западной Европой, Скандинавией, Византией, странами
Востока найдут свое отражение на страницах следующих выпусков
сборника.
Редакционная коллегия сборника «Studia Historica Europae
Orientalis: Исследования по истории Восточной Европы» приглашает к сотрудничеству исследователей, работающих над изучением
данной проблематики.
А. В. Мартынюк

статьи


Related documents


studia historica 2
cristina medina ege biennioeserz 2
ridurre i veleni 1
davidsans avail items spring 2018 w prices
disstoivanenpeterolivisensitivesoul
esercitazione 2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Studia Historica 2.pdf