West Cork Daffodils Brian Perrott .pdf

File information


Original filename: West-Cork-Daffodils-Brian-Perrott.pdf
Title: Faktura

This PDF 1.4 document has been generated by / wkhtmltopdf, and has been sent on pdf-archive.com on 21/04/2015 at 19:35, from IP address 86.44.x.x. The current document download page has been viewed 1098 times.
File size: 30 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


West-Cork-Daffodils-Brian-Perrott.pdf (PDF, 30 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Faktura
ORYGINAŁ NR 6/07/2014
Sprzedawca: ORANGE HOUSE WIESŁAW
BOKSZ
Adres: Terenowa 40,
52-231 Wrocław
NIP: 8441699950

Nabywca: West Cork Daffodils Brian Perrott
Adres: Little Silver House, Bandon
NIP: IE3880661K

Data wystawienia: 2014-07-07
Data sprzedaży: 2014-07-07
Termin płatności: 2014-07-21
Lp.

Nazw a

Sposób płatności: Przelew
Bank: MULTIBANK
Numer konta: 54114020170000410203483385
PKWiU

Ilość

Jm

Cena
netto

Wartość
netto

Staw ka
VAT

Kw ota
VAT

Wartość
brutto

1.

Druk etykiet 24x1000 sztuk

1

kpl.

5 730,00

5 730,00

0%

0,00

5 730,00

2.

Druk etykiet 8x300 sztuk

1

kpl.

988,00

988,00

0%

0,00

988,00

3.

Druk banerów 230x60cm

15

szt.

41,40

621,00

0%

0,00

621,00

4.

Tablica 120x40 cm na
spienionym PCV 5 mm

20

szt.

38,40

768,00

0%

0,00

768,00

5.

Tablica 62x40 cm z
laminowaniem na spienionym
PCV 5 mm

30

szt.

23,56

706,80

0%

0,00

706,80

6.

Plakat A3

50

szt.

2,50

125,00

0%

0,00

125,00

7.

Naklejki 35 mm 9000 sztuk

1

kpl.

608,00

608,00

0%

0,00

608,00

8.

Druk pasków 560x40mm

1

kpl.

310,00

310,00

0%

0,00

310,00

RAZEM:

9 856,80

X

0,00

9 856,80

W tym:

9 856,80

0%

0,00

9 856,80

Razem do zapłaty:

9 856,80 PLN

Słow nie: dziew ięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć PLN 80/100
Zapłacono: 0,00 PLN Pozostało do zapłaty: 9 856,80 PLN
Uwagi: 1. Niniejsza faktura stanow i ostateczne w ezw anie do zapłaty w rozumieniu art. 455 k.c. 2. W przypadku zw łoki w zapłacie kupujący
zapłaci sprzedaw cy odsetki umow ne w w ysokości 0,5 % zaległości za każdy dzień zw łoki. 3. Praw o w łasności w ydanych tow arów przechodzi
na kupującego z chw ilą pełnej zapłaty za tow ar ( zastrzeżenie w łasności rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589-591 k.c.) 4. Tow ar
spraw dzono pod w zględem ilościow ym i jakościow ym.

Wiesław Boksz
imię, nazw isko i podpis osoby upow ażnionej do
odebrania dokumentu

imię, nazw isko i podpis osoby upow ażnionej do
w ystaw ienia dokumentu


Document preview West-Cork-Daffodils-Brian-Perrott.pdf - page 1/1


Related documents


west cork daffodils brian perrott
list przewozowy
9115091374
16027477010
list przewozowy
ofert mobilny 4lata

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file West-Cork-Daffodils-Brian-Perrott.pdf