Deklaracja Czlonkowska Stowarzyszenia PRZYJAZNE .pdf

File information


Original filename: Deklaracja-Czlonkowska-Stowarzyszenia-PRZYJAZNE.pdf
Title: Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia
Author: 123

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 2.4, and has been sent on pdf-archive.com on 22/04/2015 at 22:10, from IP address 95.160.x.x. The current document download page has been viewed 701 times.
File size: 108 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Deklaracja-Czlonkowska-Stowarzyszenia-PRZYJAZNE.pdf (PDF, 108 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA NADBUŻAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA
‘’PRZYJAZNE MIERZWICE’’
Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Nadbużańskiego Stowarzyszenia ‘’Przyjazne Mierzwice’’ z
siedzibą w Starych Mierzwicach, w charakterze członka zwyczajnego.
Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia ujęte w jego statucie. Zobowiązuje się do
ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek i
sumiennego wypełniania uchwał Władz, a nadto strzec godności Członka Stowarzyszenia.
Stare Mierzwice, dn. . ................................

……….........................................
własnoręczny podpis

Po przyjęciu do Stowarzyszenia, członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską pod rygorem
unieważnienia członkostwa (§18 Pkt. 3 Statutu) zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez Walne
Zgromadzenie (§31 pkt. 2g Statutu)
Dane osobowe: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)
1. Nazwisko i Imię: ....................................................................................................................................................
2. Imiona rodziców:....................................................................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia:........................................................................................................................................
4.Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………….
5. Seria i numer dowodu osobistego/ PESEL:………………………………………………………………………
6. Telefon/e-mail:........................................................................................................................................................

REKOMENDACJA CZŁONKA STOWARZYSZENIA
1. Nazwisko i imię osoby rekomendującej i uzasadnienie: ............................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

DECYZJA ZARZĄDU NADBUŻAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ''PRZYJAZNE
MIERZWICE''.
Potwierdza się dane z niniejszej deklaracji i posiadanie do uzyskania uprawnień członkowskich Nadbużańskiego
Stowarzyszenia ''Przyjazne Mierzwice''.
...........................................................
miejscowość i data

1. Przyjęta/y ...........................................................w poczet członka Nadbużańskiego Stowarzyszenia
Przyjazne Mierzwice.

2. Odmówiono przyjęcia poczet członków Nadbużańskiego Stowarzyszenia Przyjazne Mierzwice.
..............................................................
Nazwisko i imię
Podpisy członków Zarządu.


Document preview Deklaracja-Czlonkowska-Stowarzyszenia-PRZYJAZNE.pdf - page 1/1


Related documents


deklaracja czlonkowska stowarzyszenia przyjazne
formularz rejestracyjny dla cz onk w pl 1
regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
edited wniosek spoza obwod1819
statut msm jaros aw
ptsf deklracja

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Deklaracja-Czlonkowska-Stowarzyszenia-PRZYJAZNE.pdf