CPN Manifest .pdf

File information


Original filename: CPN Manifest.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.4, and has been sent on pdf-archive.com on 31/05/2015 at 17:40, from IP address 84.86.x.x. The current document download page has been viewed 603 times.
File size: 68 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


CPN Manifest.pdf (PDF, 68 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


☭ CPN
Manifest der Communistische Partij

Een spook waart door Nederland – het spook van het
communisme. Alle machten van het oude Nederland
hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook
verbonden, de VVD en de PvdA, Rutte en Samsom, grote
aandeelhouders en de CEO van Unilever.
Waar is de oppositiepartij, die niet door haar regerende tegenstanders als
communistisch is gedoodverfd, waar de oppositiepartij die niet de meer
vooruitstrevende mannen van de oppositie, zowel als haar reactionaire
tegenstanders het brandmerkende verwijt van het communisme voor de voeten
heeft teruggeworpen?
Uit dit feit vloeien twee dingen voort.
I. Het communisme wordt reeds door alle Nederlandse machten als een macht
erkend.
II. Het is hoog tijd dat de communisten hun opvattingen, hun oogmerken, hun
tendensen openlijk voor de gehele wereld ontvouwen en tegenover het sprookje
van het spook van het communisme een manifest van de partij zelf plaatsen.

Manifest verkiezing Tweede Kamer, juni 2015
De geschiedenis van iedere maatschappij tot nu toe is de geschiedenis van de
klassenstrijd.
Vrije en slaaf, patriciër en plebejer, baron en lijfeigene, gildemeester en gezel,
kortom onderdrukkers en onderdrukten stonden in voortdurende tegenstelling
tot elkaar, voerden een onafgebroken, nu eens bedekte dan weer open strijd,
een strijd die ieder keer eindigde met een revolutionaire omvorming van de
gehele maatschappij of met de gemeenschappelijke ondergang van de
strijdende klassen.
In de vroegere tijdperken van de geschiedenis vinden wij bijna overal een
volledige verdeling van de maatschappij in verschillende standen, een
veelvoudige trap van maatschappelijke rangen. In het oude Rome hebben wij
patriciërs, ridders, plebejers, slaven; in de middeleeuwen leenheren, vazallen,
gildemeesters, gezellen, lijfeigenen en bovendien in bijna ieder van deze

klassen nog bijzondere rangschikkingen.
De uit de ondergang van de feodale maatschappij voortgekomen moderne
burgerlijke maatschappij heeft de klassentegenstellingen niet opgeheven. Zij
heeft slechts nieuwe klassen, nieuwe voorwaarden van onderdrukking, nieuwe
vormen van strijd in de plaats van de oude gesteld.
Ons tijdvak, het tijdvak van de bourgeoisie, kenmerkt zich evenwel hierdoor dat
het de klassentegenstellingen vereenvoudigd heeft. De gehele maatschappij
splitst zich meer en meer in twee grote vijandelijke kampen, in twee grote
lijnrecht tegenover elkaar staande klassen: bourgeoisie en proletariaat.
Indien het proletariaat wenst zijn kettingen te verliezen en zich te manifesteren
als de enige klasse, onafhankelijk van de onderdrukking van de bourgeoisie,
dient het proletariaat de democratisch verkozen machtsmiddelen naar zich toe
te trekken. Dit is alleen mogelijk wanneer de interesses van het proletariaat
vertegenwoordigd zijn in onze Staten-Generaal, een taak die de
Communistische Partij Nederland hier op zich neemt.
Om de klassenstrijd in onze democratie te bevechten en het proletariaat te
bevrijden stelt de CPN de volgende punten voor:


De Monarchie wordt afgeschaft en vervangen door een Stadhouder,
aangewezen door de democratisch verkozen Staten Generaal, welke in
termijnen van acht jaar de rol van staatshoofd op zich zal nemenVerhoog belasting op topinkomens (vooral boven de vijf ton per jaar) en
maak deze zwaar progressief. Wij bij CPN geloven niet dat de arbeid geleverd
door de mensen in deze inkomensgroep representatief is voor het werk dat ze
doen, en in plaats daarvan gebaseerd is op een fictieve marktwaarde en ten
koste gaat van de mensen lager op de kapitalistische ladder. Ons uiteindelijke
doel is het uitbannen van deze vorm van economische exploitatie en zo de
"nivellering" natuurlijk deel van de economie te maken.Geef naast moeders ook vaders de mogelijkheid om minstens 12 weken met
betaald verlof te gaan om voor een pasgeboren kind te zorgen.Nationaliseer grote industrieën waarvan mensen afhankelijk zijn. Wij van de
CPN wil naar een nationale zorgvoorziening die vrij is van directe kosten. We
willen een energiesector die vrij is van vooruitgangonderdrukkende
winstoogmerken en aandeelhouders om zo snel onze energiesector te
vergroenen. In de lange termijn streven we naar een economie die volledig
door democratische organen, de overheid of arbeidersraden, bestuurd wordt
en zo de mens, zowel als consument als arbeider, centraal staat in onze

economie.Ieder bedrijf met meer dan 20 werknemers dient een Arbeidersraad te
hebben die de taken van de raad van bestuur in traditionele bedrijven
overneemt. Deze is gevuld met vertegenwoordigers van de arbeiders in het
bedrijf en is direct verkozen in jaarlijkse verkiezingen waarin iedere
werknemer mee mag stemmen en iedere stem gelijk is, in tegenstelling tot
kapitalistische verkiezingen waarin de stem afhangt van vermogen.Iedere arbeidersraad zal zich organiseren als deel van een syndicaat, dat de
rol op zich neemt van bestuur van een bepaalde industrie op een provinciaal
niveau. Dit syndicaat is democratisch georganiseerd en werkt door middel
van consensus democratie, en heeft enkele vertegenwoordigers van de
provinciale overheid om zo landelijk belang in de economie te
vertegenwoordigen.Iedere in Nederland wonende zal toegang krijgen tot onderwijs, zorg, een
goede baan, huisvesting, elektriciteit en goeden kost zonder directe kosten
op hem of haarzelf.Ieder Nederlands gezin met tenminste twee arbeidsgeschikten zal voorzien
worden van tenminste één baan met een werkweek van 35 uur en een eerlijk
loon. De Provinciale overheden zullen een organisatie opstellen om
baanmogelijkheden in de gaten te houden en omscholing waar nodig te
voorzien om zo werkloosheid te kunnen decimeren.De CPN wil arbeid belonen. Handel in aandelen gaat hier tegen in, omdat het
de mogelijkheid schept voor rijken om met gegoochel van geld meer geld
voor zichzelf te creëren zonder dat er nuttige vruchten van arbeid tegenover
staan. Op de korte termijn willen we de belasting op kapitaal afschaffen voor
vermogens onder de vijf ton en in plaats daarvan de winst er op belasten als
gewoon inkomen. Op de lange termijn streven we naar het compleet
afschaffen van de aandelenmarkt.De VVD dient zijn naam als Volkspartij waar te maken, of een andere naam te
kiezen.De CPN zal alle voorstellen van andere partijen overwegen en steunen, mits
deze solidair zijn en het gat tussen bourgeoisie en proletariaat dichten

U HEEFT NIKS TE VERLIEZEN BEHALVE UW KETENEN.
ARBEIDERS ALLER LANDEN, VERENIGT U!


Document preview CPN Manifest.pdf - page 1/5

Document preview CPN Manifest.pdf - page 2/5
Document preview CPN Manifest.pdf - page 3/5
Document preview CPN Manifest.pdf - page 4/5
Document preview CPN Manifest.pdf - page 5/5

Related documents


cpn manifest
begrippenlijst 2
joostlangereverhaal50000woorden
vacature kunstbende 2013
onderzoek de vries aruba 2 mei 2013 final 1
receptenboek beef steak

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file CPN Manifest.pdf