PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http .pdf


Original filename: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http.pdf
Author: wonsky

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 03/06/2015 at 12:05, from IP address 193.151.x.x. The current document download page has been viewed 451 times.
File size: 183 KB (7 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://dc-design.pl/
SPIS TREŚCI:
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
VII. REKLAMACJA LUB ZWROT PRODUKTU
VIII.DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dc-design.pl,
prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży artykułów dla zwierząt i
właścicieli.
2. Właścicielem sklepu jest Krystyna Kowalska prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą D&C Design Krystyna Kowalska wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania
działalności: ul. Lniana 7 lok. 80,
Łódź 91-158, NIP 8831234265, REGON 891329833
3. Sklep internetowy D&C design prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
3.1. Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru: Al. Kościuszki 89a, Łódź 90437,
3.2. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej biuro@dcdesign.pl lub telefonicznie na nr telefonu: 570 821 032
Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w
godzinach od 10:00 do 18:00
3.3. Konto bankowe Sprzedawcy:
ING BANK ŚLĄSKI: 87 1050 1461 1000 0091 5082 2287

4. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Cena – jednostkowa cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze,
nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w
Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez
dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy
Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
Konsument: osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Regulamin - niniejszy regulamin.
Sprzedawca – D&C Design Krystyna Kowalska
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.dcdesign.pl
Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę
na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego
Sklepu
Ustawa o prawach konsumenta, ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym
regulaminem, przez Zamawiającego,

II. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPEU
a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z
Internetem i posiadające system operacyjny
b) łącze internetowe;
c) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
d) włączona obsługa języka JavaScript,
e) włączona obsługa plików Cookies
f) aktywne konto e-mail.
III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez
Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na
stronie internetowej sklepu, mailowo lub telefonicznie, składa ofertę kupna
określonego Towaru na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie.
2. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:
a) poprzez stronę internetową Sklepu
b) wysyłając e-mail na adres biuro@dc-design.pl
4. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących
kroków:
- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
- podanie danych wymienionych w pkt. 6 lub logowanie
- wybór formy dostawy i płatności
- po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest
podsumowanie
Zamówienia obejmujące wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.
a) przedmiot zamówienia,
b) cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z kosztami dostawy)
c) wybraną formę płatności
d) wybraną formę dostawy
e) całkowity koszt zamówienia
f) termin zapłaty
g) dane kontaktowe zamawiającego

h) dane adresowe odbiorcy Towaru
- akceptacja Regulaminu
- zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk »Złóż zamówienie«
W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego,
Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość
naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się
wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do
zmiany danych. Zaznaczenie pola »Wiem, że zamówienie pociąga za sobą
obowiązek zapłaty« oraz zatwierdzenie przycisku etapu »Potwierdź zakup«
uniemożliwia modyfikację Zamówienia.
5. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie zamówienia dokonane
zostaje zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 6.
6. Podczas składanie zamówienia bez zakładania konta wymagane jest podanie
adresu e-mail
Zamawiającego oraz określenie:
- imienia i nazwiska odbiorcy, ewentualnie danych firmy
- dokładnego adresu dostawy
- numeru telefonu kontaktowego
- rodzaju dostawy
7. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez
wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach: 10:00 do
16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Sprzedawca nie realizuje Zamówień
w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
- płatność przy odbiorze
- przelew bankowy
9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta na przycisk
»Potwierdź zakup«. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzymuje e-mail od
Sklepu z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz następujące
informacje:
1) całkowity kosz zamówienia
2) główne cechy świadczenia
3) wybrana forma płatności
4) wybrana forma dostawy

5) termin dostawy
6) termin zapłaty
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych
Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie
przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim
przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w
przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.
IV. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
1.Koszt dostawy
KURIER K-ex - przedpłata na konto:17,00 zł
KURIER K-ex – pobranie: koszt:22,00 zł
Odbiór osobisty: 0 zł
Paczki
dostarczane

między
godz.
9:00
a
17:00.
Należy pamiętać o podaniu adresu, pod którym będzie możliwy odbiór paczki ww.
godzinach.

2.Czas Dostawy.
Czas dostawy danego Towaru jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy
wysyłki oraz rodzaju zamówienia.
2.1. W przypadku produktów znajdujących się na stanie w naszym magazynie czas
przygotowania zamówienia do wysyłki to maksymalnie 1-2 dni robocze od dnia - po
zaksięgowaniu płatności bądź otrzymaniu informacji o wyborze wysyłki pobraniowej.
Jeśli zamówienie jest pilne prosimy o informację telefoniczną lub mailową.
2.2 Czas realizacji zamówienia produktów oznaczonych etykietą „na zamówienie”
ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju zamówienia. Maksymalny czas
realizacji ww. zamówień wynosi 30 dni.
V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:
A) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
B) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

D&C Design Krystyna Kowalska (adres rejestrowy firmy)
Ul. Lniana 7/80, Łódź 91-158
ING Bank Śląski: 87 1050 1461 1000 0091 5082 2287
2.Termin dokonana opłaty przelewem nie może przekroczyć 3 dni roboczych. Po
upływie tego czasu zamówienie zostaje anulowane przez Sprzedawcę.
VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
Kupując w sklepie D&C Design macie możliwość ZWROTU zakupionego towaru w
ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. Aby zachować termin odstąpienia od
umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania
przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia ( z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany
przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym zostaliśmy poinformowani o państwa decyzji o wykonaniu prawa do
odstąpienia od niniejszej umowy.
2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał
Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od
Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie
zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
VII. REKLAMACJA LUB ZWROT PRODUKTU
Aby dokonać zwrotu/reklamacji towaru:
1. Należy zwrócić się mailowo lub telefonicznie z prośbą o formularz
zwrotu/reklamacji, a następnie go wypełnić i odesłać na adres Ten adres pocztowy
jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w
przeglądarce obsługi JavaScript..">biuro@dc-design.pl.
2. Prosimy o wydrukowanie formularza a następnie jego podpisanie. Zwracany towar
wraz z podpisanym formularzem i paragonem należy odesłać wyłącznie na adres:
D&C Design Krystyna Kowalska
Al. Kościuszki 89a, Łódź 90 - 437

Prosimy pamiętać o zachowaniu dowodu nadania przesyłki.
VIII. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za
pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy
Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu
dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na
zlecenie Administratora.
3.2. Zarejestrowany Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w formie elektronicznej
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dc-design.pl
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie
internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25
grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach
konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne
właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu D&C Design
oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego
żądanie.
3.Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.


Related documents


regulamin sklepu internetowego http
regulamin m j
regulamin
regulamin hurtownia warzyw i owocow
regulamin sklepu internetowego superkoszyk pl
regulamin promocja dnia dzp


Related keywords