szubarczyk .pdf

File information


Original filename: szubarczyk.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 09/06/2015 at 22:18, from IP address 87.205.x.x. The current document download page has been viewed 673 times.
File size: 919 KB (14 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


szubarczyk.pdf (PDF, 919 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Starogard Gdański dn.28.05.2015r.

l- :1';1t

83-2oo Starogard

Gdański

:-...]

,,

;

'

"

:r

65G\e3aA (AD
'

'

q-1

Rada

Staroga
Ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Wezwanie do uchylenia uchwały

Jako mieszkańcy Starogardu Gdańskiego Wzywamy Radę Miasta do uchy|enia uchwały Nr
|x/57 /2oL5 Rady Miasta Starogard Gdański, z dnia 29 kwietnia fo1"5 r., W spraWie nadailia

Honorowego obywate|stwa Miasta Starogard Gdański, księdzu prałatowi Henrykowi

Jankowskiemu.

UZASADNIENIE
Sprawy reIigijne nie sq przedmiotem działania samorzqdu terytoriaInego, ktory nie moż=
któremukoIwiek z członków samorzqdowej wspoInoty mieszkańców narzucać konkretn ej
doktryny reIigijnej czy Wyznaniowej, zwiqzanych z nimi symboIi, przekonań, wierzeń oraz
ustanawiać prawo pod dyktan do, czy też wymog jakiegoko|wiek kościota Iub zwiqzku
wyznaniowego. Wśród mieszkańców sq osoby rożnych re|igii i wyznań, sq osoby
bezwyznaniowe oraz niepodzieIajqce żadnej wiary. Uchwała ta bezprawnie wkracza i narusza
obszar kształtowania światopog|qdu i sumienia mieszkańców, a tym samym narusza

konstytucyjnq woInośćobywateIi Miasta Starogardu Gdańskiego w obszarze światopoglqdu,
przekonań re|igijnych i filozofii Życia.

KoIejnq bardzo istotnq kwestiq jest osoba, którq uhonorowano' Po 1989 Henryk Jankowski
przez swoje działania zaczqł być postrzegany jako postac kontrowersyjna. Kazania
wygtaszan e przez niego, a zw|aszcza dekoracje grobu Pańskiego z okazji świqt Wie|kanocy,

przez częścśrodowisk uZnawane byty za antysemickie' W 1997 zastat ukarany zakazem
gtoszenia kazań na 1'2 miesięcy przez arcybiskupa Tadeusza Goctowskiego za uczynienie
ambony,,trybuny politycznej,,. Według danych IPN Henryk Jankowski byt kontaktem

z

operacyjnym SB o pseudonimie.'Libe||a'' ve| ''De|egat,,. Autor ksiqżki o ''DeIegacie'. Grzegorz
Majchrzak sktada to na karb głębokiej konspiracji, w ktorej utrzymywano rozmowy
z kapeIanem ''So|idarności.,. Według niego Jankowski, który spotykał się z prowadzqcym go
funkcjonariuszem SB w |atach 80-82 byt świadomtego, z kim ma do czynienia. opowiadat mu
o tym, co dzieje się w łonie Kościołai wewnqtrz ''SoIidarności'', opisywat zwiqzkowe konf|ikty
i szczegóty wyjazdu do Jana Pawła ||. oficerowie ocenia|i go jako źrod|o cenne, wiarygodne
itakie, ktorego dziataniami można sterować. IPN pisze, że u1awniane w ksiqżce faktysq
wstvdIiwym fragmentem zyciorysu księdza.
\^./

;o04 roku zostat oskarżonY przez matkę jednego

7

fu

r/łych miąistrantów o

wykorzystywanie seksualne syna, w przypadku ks. Janl<o'"vskiego ujawnione zostaty relacje
świadków i dokumenty, które potwierdzajq, Że zachowanie prałata wobec ministrantów byto
skandaIiczne. W ksiqżce historyka dr Peter Raina ''ostatnia bitwa prałata.'opisuje jak ks.
HenrykJankowski często miat całować ministrantów w usta ik|epać po poś|adkach. Mtodzi
chłopcy nierzadko zostawaIi na p|ebanii na noc iustugiwaliprzy sto|e, gdy prałat organizowat
swe słynne ko|acje dla prominentnych Iudzi zTrójmiasta igościze sto|icy' W ksiqżce Rainy
wszystko to potwierdzajq księża, którzy stuży|i w parafii ks. Jankowskiego.
Podejrzenia o mo|estowanie seksuaIne izłe obyczaje pairujqce na p|ebanii nijak nie pasujq do
autorytetu moraInego, jakim ma byc kapłan. Do tego dochodzi zamitowanie prałata do
bizantyjskiego przepychu, obnoszenia się bogactwem i antysemickie kazania, które głosit.
Gdyby Rada Miasta respektowata zasady rzete|ności, rozwagi, praw,,innych,, oraz rozumiata
istotę dia|ogu międzyku|turowego nie musiałaby sięgać po fasadowe, popuIistyczne,
jarmarczne dziatania efektywnie naruszajqce podstawowe Prawa jednostek, w tym reaInego
prawa mieszkańcow do wyboru wzorców światopog|qdowych wedle wtasnego uznania'
Każdy osobiście może czcic, kogo uzna za stosowne, może tę osobistq cześćdek|arować
pub|icznie, ale nikt nie ma prawa narzucać komuko|wiek innemu obiektu kultu - W tym
patronów wyznaniowych czy re|igijnych _zw|aszcza formaInie narzucać obiektu ku|tu innym
osobom na|eżqcym do prawnie tworzonej wspoInoty samorzqdowej. Pomijamy już sam fakt
ce|owościuhonorowania pośmiertnie obywatela miasta.

W zwiqzku z tak kontrowersyjnq postaciq i protestem wieIu mieszkańców miasta, Wzywamy
Radę Miasta do uchy|enia uchwaty nadajqcej tytut Honorowego obywate|a Miasta ks.
prałatowi HenrykowiJankowskiemu. Inicjatywę uchy|enia uchwały poparto ponad 100
mieszkańców naszego miasta, osoby wierzqca jak i nie wierzqce, o różnym światopog|qdzie,
ktore złoŻyłyswoj podpis.
WieIu mieszkańców, którzy sktadali swój podpis, jest zaskoczonych , że tak kontrowersyjna
uchwata została wprowadzona bez konsu|tacji z mieszkańcami naszego miasta, mieszkańcy
wyraża|i pog|qd , że Rada Miasta nie zostata powotana aby zajmować się tak drugorzędnymi
nic nie Znaczqcymi dIa zwykłego obywateIa miasta uchwałami, jest wie|e piIniejszych spraw
do zatatwienie niż wspomniana uchwała. Ponadto mieszkańcy z obawq słusznq stwierdza|i,
ze dziśRada Miasta nadaje tytuł honorowego obywate|a miasta a jutro , pojutrze, będq

stawiać pomniki, nadawać u|ice księdza Henryka Jankowskiego.

Z

:herlt

/frLr#

poważaniem

Tadeusz

Szubarczyk
4rufu,vu-Y(fQ
-z,/-łvł.n'

I ^IoJulsl-

I

U

Załqczniki:
Wykaz |ist poparcia mieszkańcow miasta Starogard Gdański, ktorzy złoŻy|i swój podpis o
uchy|enie uchwały Nr,|x/57/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 kwietnia2o1'5r,,
w sprawie nadania Honorowego obywateIa Miasta Starogard Gdański księdzu pratatowi
Henrykowi Jankowskiemu.

i

{

p

Ę.E

*s
5E

{(Ę

t'E
$*
Ęą

.E$

#g


t-s

sa

rrl tr

$H
\
$*
E$
{r}

NE
tls
Hg

*$

śfi
śo
EB
i=
SE

$$

s-Ę

sE
$s
a.s
*B
ł}

.#bĘ
\"rd+r- \
flr
Ęffu(dł.

\.

Ęti

ffi

ttm'il#€
vl\:'L
Ę"

cłł

ĘJ

Ę.
pĘś
stus"
ĘRttt

t.,

"

;^

Eł}

\

f\

9Ę"

"
'ąt

\

lr,

!"\
rl

'Y-.:b'
Ła*
Ę1

t;.

tua
\"ł
\L
\tl\ .V

{ą'
rEłŁł \

nl
\

.t.-.- ... - ..

'1.ry

mC*r
q:}
ł$
t\.
u{t F

t!
*\"

&*1
"*.1

\h
SS*
a\


(/}-

i5
,ai

.

-?

Ł\t Ę
qL

:"-

Lłi

t

'AS

ź",

"::
4.

[,lł

F

\*4

*

trĘ
m
Ęs}

fltr-

--.

:

[i.!

Ę.ł

F5
+'{.fn

^

fr!br
!.'ą
'ł \-

Ęjfu

.

.".

?łj

a.

Ę.e;
Ę!

qł1

i.\
!r.t

:t

\w
L.*
"

t

l*r

n!

ł A'
ldł

".lJ

tłt iŁ
h.* tx'
łq
"ł.

5fi
r'ł r\
*t

J'
if

-

v\ ei"

..c{"
\J

Ni

*Ęłł\

tł1

ti
\{, b3

1ł}

to{

ni r'q.
P"..Ą"
ą'*
[tr,

-

ffi
a:.

\-

?
g

Ł.


.*'

st

&r-

Ę$

Ęb
.'a
\r'
"^t

{lb

tt*
r{ ł*'
rq!

$.

F+
[łJ

F.",3
lid

.eĄ

{..6

\

O

S.Ś-t<.
c-'

C])

t---

\-

c:'

D

i.
Y

px\,
-\

s*

N
)'.
c.

Lfl
\-O "O łs" "\N

t5 f1 T.
I v s
C)'

ś

tr

J-

h
F

i

Tl

s

\^

J.

.f

L

-

{)
c',
Ł- ś*
]

-=sś--

{r

F-

Y

":.-


N*

N
B\

ś $

f\

o\.
=
s

\

(-"

\*
G

ęF-'/

F
za

_:e<

gź>

'-T-*)

-.)ź

7
P'
?'
-,

t.

ę
i-

Ś

0J
A)

1
Y

P
--€ \

9\J

?,, -c,

--v

!S,

)
ś

F

13
)-\

+-

.r

T-'

a

z p>_F
:lt
K:
c)
(o

Ęr
pe'

rłi.

Effi
eib

\

$.t
wer

$
F

Ę\
fis.
p&il

--\.

5

ql

j
E

CA

ś
W

*
Ę

ft

x\J

$

Ę

cl

b

\'ń7

$
ę
Ę
a

i 7t*

rd
5z-

lt,i
*s.

i. *"
TĄ?
fl\. l
':ł

&"

?łt

ffi

E,

b.*t
s$
ffit
trH

[\Ł

v3"Ę

ffi
^\

#

&
tril_ {f}

g

G} ffi
a*

Ę
&t
\
ą


dt<

f'
"ó,

l{

bt

*.R
TsĘ

ffi
Ęts-"
&ł

s

Be"
s.t

fE


$.

B\r

\łJ

R

ĘiL

Ęt

$

hĘt

*r
\4 ti

i\
ts

i>

loJ

ffię

bfr
ft KffiĘs
Ę^.

$
\^

s

N

b-Ę'Ę

Ę#
t+"
*q

F

rt

S
I

I

ffi'

xs

-<)
I

x-

r.-

lt=

\)"

Ę ćL!

o\

(-...-)

.<'

\-'
r

F

e

c-'>

sC\'
I

...$'

o

$(

tĘ"
tr
filn
qĘĘb
affi

\_:
(

ę

t\

-,

(-(ó

r-'
c:,

)

/s
-T1

ov

.;ł
.1,

K'

ż.

;

,a

tr
f*
ffi

'Bh

stĘ
ĘĄ

HT
ffi
.tr"
f,* \Ę

fi-t
sął

ęn
Ęsł
ĘŁ fń

s5ffi

t&
Ę'" t
tr[

t

TA

Ę.
p"

ĘttrP
fftu'
€-,kĘ
t

&s
"Ę ffi.

t$
ri &'
$".

i\s
.Ą"'

\.J

r9Ą

ą'$


Ł.

's
Ę
fu\5,


r

*-1

t\.

L

p

ę-c)
F

t

Q)

F

*

i

a,

c-

{(\' \s

ffi*"

tus.

F SW
l.ł.} r\
\v

t"ffi

}" .łF

biEĘ.
*t
.\ \"

e
t\

Ęjffi
ĘĘ rt
rh

tat

-{
-nl

(- Ś
i\r.>'
]

ł,łl

tb
ąfi

?.,

\

k

tń1

:C\

Sr'

t\.

* nn*q
r!*!

f

(\

t

#Ęi ilss
W

'ffi"

Ć.

P

\l.!

I

l*"

:.+ {A

L
+P
p
u-r

-t-

p
r{

\

tr
a
ffi

s

Ń
Fr"".t"

ftuT
ffir
rttu
wtn
f.g,l

"ł*'

.|tŁti
Ęm

gffi
ĘĄ

flf}

ffiffi
r\\

Ętt
;!r

ft

fr'"
*fi ą

trp
łfi. ffi

;3.
d
P,ł

Ę{
t3


h,1

ą}B
*{'
l{h
qJ#
l*

."1'

Ęl'}

ĘF*
],"9
-j

Ąc
ą;.

S"

|t3

-\a
't
f's
Fs 'J
Ęi ffi"


r'Ą

i-*l*1"*i*;
jiilllii*
i^***i

;;i
irlii

-i

"I-ioi

e
It

**-1*

Ir-ĘT
:]

o
-\

ąó

s

T

F-sĘ'
\

Ę '|$.
ftĘfr
s sł
ffi

;.l.

&łł

F\

\"

Fę|

B\
l{,t

v

1i

:1* "ły
fr,i
ł"s

\

Ęt
\,ł

I

\r
ht

ń"

#ffi

r

\

'|Ę

^

9Ł.
H

I

H*
f\

t
X
Ę

.tb

Ę ąi
Ęęł*\
frlS#

T

I

ti'

-!Ą Ę
+Ę&j

.*

.s

"*

#&

ń.

Ę}
rh f(

fi'fr
q:
ę
Ę
93{

r.l
nł'ł
u\
\_


{u
#l

ł1
!Ąt

eJ

fih

9n\{
ło3

t\.
o'Ą.
'

[tFr

Ę*
.rqi
\tq

Fr;'

Ęft Vł
fuAT

ĘŁ

r)tr
dłl

ń*t

ą

{'f'}


Ęi

t'}

Ęł\

Ąl

i"

Ę#.

ł^t
Bł\
h!

*"

|-*ł

r\
{J

tĘĘ

.łT.i
s,)
ł"'
|

ĘT
Ę.
ch

hq

n;tu
s

'!
t'l

.JĘ

-*
**]^

h..

ffis\
ffi
*

rŁl

{1i"

.{.
{

|{r\}


rbs

ę{5

Hffi.
Ęę
'*

ń\.h" :"..
ĘJ
!Ę:

Ę'

h3
ti'r


Related documents


szubarczyk
skargaha as
statut
kopia lakeside kodeks cywilny
umowa gurmet 20
lp 16365996083

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file szubarczyk.pdf