EWMapa .pdf

File information


Original filename: EWMapa.pdf
Author: Tomek

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 15/06/2015 at 15:38, from IP address 81.162.x.x. The current document download page has been viewed 429 times.
File size: 141 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


EWMapa.pdf (PDF, 141 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Umowa licencyjna dostarczana jest w postaci osobnego dokumentu.
(Wyciąg z Umowy)
1. Licencjodawca:
a) udziela Licencjobiorcy, zaś Licencjobiorca nabywa niewyłączne
i niezbywalne prawo do korzystania z załączonego egzemplarza
oprogramowania (w formie kodu wynikowego), oprogramowanie oraz
wszelkie prawa z nim związane (ze wszystkimi adaptacjami
i kopiami włącznie) pozostają własnością Licencjodawcy,
b) gwarantuje dalszy rozwój systemu zabezpieczający potrzeby
większości użytkowników,
c) gwarantuje nabywanie kolejnych wersji programu na zasadzie
upgrade, pod warunkiem wypełnienia i przysłania na adres
Licencjodawcy podpisanej umowy,
d) gwarantuje poprawną jakość nośnika (CD-R) przez okres
12 miesięcy,
e) nie ponosi odpowiedzialności za błędy i konsekwencje wynikające
z niewłaściwego stosowania programu, za niepoprawną pracę
sprzętu komputerowego, do którego wkopiowano oprogramowanie ani
też za skutki wynikające ze zdarzeń losowych lub awarii, jakie
mogą nastąpić w procesie eksploatacji.
2. Licencjobiorca:
a) zgadza się przedsięwziąć wszelkie uzasadnione kroki w celu
ochrony oprogramowania przed kopiowaniem i użytkowaniem ich
przez nie upoważnione osoby. Kod źródłowy oprogramowania stanowi
i zawiera tajemnice firmowe Licencjodawcy. Licencjobiorca zgadza
się nie dokonywać czynności w celu poznania kodów zawartych
w programie źródłowym, który nie jest objęty niniejszą licencją,
b) może zainstalować program w sieci lub na więcej niż jednym
komputerze w swojej firmie i wykorzystywać go do własnych potrzeb.
c) nie ma prawa dokonywania lub umożliwiania dokonywania kopii
oprogramowania, chyba że stanowi to nieodzowny element użytkowania
oprogramowania dla celów archiwalnych,
d) zobowiązuje się nie wynajmować, oddawać w leasing, udzielać
licencji, prowadzić dystrybucji, dokonywać transferu, odstępować
nieodpłatnie, kopiować, reprodukować, modyfikować bądź dzielić
się oprogramowaniem lub dokumentacją.
Umowa licencyjna sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, z których jeden po zapoznaniu się i podpisaniu
prosimy przesłać na nasz adres.

EWMAPA dla WINDOWS
Wersja demonstracyjna
EWMAPA w wersji demonstracyjnej posiada wszystkie możliwości pełnej wersji systemu.
Wprowadzono w niej jednak pewne ograniczenia na ilość danych:

Ilość działek
Ilość punktów granicznych
Ilość warstw tekstów
Ilość warstw linii
Ilość elementów
na podwarstwie liniowej
Ilość elementów
na podwarstwie tekstowej
Ilość rastrów zapisanych
podczas jednej sesji
Ilość polygonów w jednej
szrafurze

DEMO

Wersja pełna

30
120
2
2

Bez ograniczeń
j.w.
j.w.
j.w.

150

j.w.

50

j.w.

1

j.w.
40

j.w.

Program demonstracyjny przeznaczony jest dla celów szkoleniowych i poglądowych.
Program może być powielany i udostępniany osobom trzecim.
Użycie programu dla celów zarobkowych jest ZABRONIONE.
Program demonstracyjny wraz z instrukcją pełnej wersji można zamówić
w przedsiębiorstwie: GEOBID Sp. z o.o. ul.Kossutha 11 40-844 Katowice
lub w jego oddziale: ul.Urbanowicza 37 41-500 Chorzów.
Zamówienia są przyjmowane listownie lub faxem:
Katowice - tel. (32) 254-23-81, fax 254-04-76,
Chorzów - tel. (32) 241-04-84, 241-73-96, 241-73-16, fax 241-72-69.


Document preview EWMapa.pdf - page 1/2

Document preview EWMapa.pdf - page 2/2

Related documents


ewmapa
eula bentley
regulamin hurtownia warzyw i owocow
utrzymanie2017
dokument bez nazwy
informacja prawna

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file EWMapa.pdf